Pracownia Zbiorów Masońskich

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pokój 166

poniedziałek

9.00 – 14.00

wtorek, środa, piątek

9.00 – 14.00

czwartek

9.00 – 18.00

Obsada: 
mgr Juliana Grażyńska, kustosz dypl.
tel. 61 829 3835

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada wydzielony zbiór masoników liczący minimum 80 tys. druków. Zbiór ten został odnaleziony i zabezpieczony jesienią 1945 roku w Sławie Śląskiej (niemiecka nazywa Schlawa, 1938-1945 Schlesiersee), w ramach akcji zabezpieczania druków porzuconych opuszczonych na zachodnich ziemiach polskich. Zbiór ten pochodzi z bibliotek lóż wolnomularskich, głównie ze Śląska i Pomorza. Znalazły się w nim również fragmenty bibliotek wolnomularskich z innych terytoriów. Obejmuje on ok. 2/5 zbiorów posiadanych przed 1933 rokiem przez niemieckie loże wolnomularskie. Losy pozostałej części tych zbiorów nie są znane. Po odnalezieniu w Sławie Śląskiej, zbiór został przewieziony do Poznania i od 1959 roku jest on opracowywany w Pracowni Zbiorów Masońskich BU UAM jako zbiór wydzielony, z własnym katalogiem i inwentarzem. Opracowane zbiory liczą ok., 65,2 tys. woluminów. Od lat siedemdziesiątych zbiory są przechowywane w osiemnastowiecznym pałacu w Ciążeniu (woj. konińskie, 70 km na wschód od Poznania, kilka kilometrów od autostrady A-2 Poznań – Warszawa). 

Najstarszą część zbiorów stanowią siedemnastowieczne druki różokrzyżowców. Stare druki osiemnastowieczne liczą kilka tysięcy tomów. Największa część zbiorów pochodzi z XIX i XX wieku (do lat 1933/35). Znajduje się w nich również niewielki, lecz największy w Polsce, liczący 1,2 tys. vol. zbiór literatury współczesnej. Największa część zbiorów masońskich została opublikowana w języku niemieckim. Obok nich jest również dużo druków w językach francuskim i angielskim. Druki w innych językach są reprezentowane w małym stopniu. 

W opracowanych zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajdują się wszystkie niemieckie encyklopedie wolnomularskie, część angielskich i francuskich, dużo opracowań o treści ogólnej dotyczących wszystkich zagadnień wolnomularstwa, podręczniki, literatura apologetyczna, polemiczna i propedeutyczna. Biblioteka posiada również wszystkie podstawowe bibliografie literatury wolnomularskiej, zbiór drukowanych katalogów bibliotek wolnomularskich oraz katalogów księgarskich rejestrujących druki masońskie, Czasopisma stanowią 70 % zbioru masoników. Znajduje się wśród nich 118 tytułów czasopism niemieckich, 32 tytuły niemieckich almanachów i kalendarzy, czasopisma i almanachy w innych językach, liczący ok. 115 tytułów zbiór periodycznych sprawozdań niemieckich wielkich lóż i lóż, podobne sprawozdania w innych językach oraz duży, choć niekompletny zbiór spisów członków lóż niemieckich i rzadziej reprezentowanych spisów z innych państw. 

Licznie reprezentowane są mowy i zbiory mów wygłaszanych w lożach (zwłaszcza osiemnasto- i dziewiętnastowieczne) oraz dzieła zebrane najważniejszych autorów wolnomularskich a także przedstawiający różną wartość zbiór biografii. Interesujące są druki literackie w postaci powiastek filozoficznych i powieści wolnomularskich, dramatów i dużego zbioru tekstów pieśni wolnomularskich. 

Kolejną grupę stanowią druki poświęcone filozofii, etyce, i myśli społecznej wolnomularstwa oraz jego stosunkowi do różnych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich a także związkom wolnomularstwa z rozmaitymi odłamami wiedzy tajemnej. Historia wolnomularstwa obejmuje dzieje misteriów i bractw misteryjnych oraz bractw budowlanych od starożytności do czasów najnowszych, dzieje towarzystw tajnych i zakonu templariuszy, dzieje wolnomularstwa w poszczególnych wiekach i krajach, dzieje wielkich lóż i poszczególnych lóż. 

W zbiorach znajduje się kilkaset konstytucji i statutów wolnomularskich, a wśród nich pierwodruk konstytucji Andersena oraz statuty wolnomularskich fundacji charytatywnych i wolnomularskich stowarzyszeń naukowych i kulturalnych. 

Niewielki dział druków grupuje publikacje poświęcone działalności zewnętrznej czyli charytatywnej, kulturalnej i propagandowej masonerii. Wiele interesujących druków dotyczy rytuałów i symboliki masońskiej. Znajdują się wśród nich katechizmy i instrukcje masońskie oraz rytuały systemów wolnomularskich, poszczególnych stopni i obrzędów a także prace dotyczące ogólnych zagadnień symboliki wolnomularskiej i wyjaśniające znaczenie i rolę poszczególnych symboli. 

Ważną częścią zbioru są druki stowarzyszeń o charakterze i rytuałach zbliżonych do wolnomularstwa, a więc różokrzyżowców, Huminatów, związków nawiązujących do zakonu templariuszy, żydowskiej organizacji B’nai B’rith, druidów (niemieckich), Schlaraffsi, rotarian i innych organizacji. Ostatnim działem zbiorów jest literatura antymasońska z XVIII, XIX i XX wieku. 

Katalog zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się w gmachu Biblioteki, w Pracowni Zbiorów Masońskich. Identyczny katalog znajduje się w Ciążeniu. Wersję mikrofiszową katalogu wg stanu na maj 1989 r. wydała niemiecka firma G. Olms-Verlag z Hildesheim. 

Katalog alfabetyczny ma dwa ciągi: Ciąg starych druków XVII i XVIII wieku obejmuje druki wydane do roku 1800 włącznie. Ciąg druków nowych obejmuje druki wydane od roku 1801. Czasopisma nie są wyodrębnione, zostały ujęte w ogólnych katalogach szeregowanych mechanicznie. Wyjątki w szeregowaniu mechanicznym dotyczą spisów członków lóż, umieszczonych pod hasłami zbiorowymi: Matrikel, Mitglieder- Verzeichnis, Naamlijst, Tableau (w zależności od języka), a następnie szeregowanych wg nazwy miasta i loży oraz części sprawozdań lóż szeregowanych pod hasłem : Sprawozdania instytucji i ciał zbiorowych a następnie wg nazwy kraju, miasta i loży. 

Katalog rzeczowy, rejestrujący całość zbioru masoników i liczący 20 tysięcy kart jest katalogiem systematycznym, w zasadzie dwustopniowym. Niektóre działy, w zależności od potrzeb, są rozbudowane głębiej, inne mają jako dalszy stopień podziału szeregowanie wg nazw haseł przedmiotowych. Pierwsza cyfra symbolu rzeczowego oznacza dział główny, druga i ewentualnie następne – poddziały w ramach tego działu. 

Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu należą do największych w Europie. Specjaliści uważają, że zbiory te stanowią jedną z trzech podstawowych zbiornic źródeł do badań nad dziejami wolnomularstwa europejskiego.

Tekst: mgr Andrzej Karpowicz
Le fonds de livres maçonniques de la Bibliotheque Universitaire a Poznań
En 1945, lors d’un vaste mouvement qui a eu pour but de sauver des collections abandonnées dans la partie ouest de la Pologne, les bibliothécaires de la Bibliotheque Universitaire a Poznań sont entrés en posession d’un grand fonds de livres maçonniques. Le fonds abritant minimum, 80.000 livres a été retrouvé en automne 1945 a Sława Śląska (Schlawa, 1938 – l 945 Schlesiersee). Tous ces ouvrages viennent le plus souvent des bibliotheques des loges maçonniques existant en Silésie et Poméranie. Pourtant on peut trouver parmi eux aussi des fragments de bibliotheques maçonniques d’autres territoires. Apres avoir trouvé les livres a Sława Śląska on les a transportés a Poznań et a partir de 1959 on a crée une collection de littérature autonome avec son propre registre et son catalogue. Jusqu’a maintenant on a reconnu et catalogué 65.200 volumes. A partir des années soixante-dix ils ont leur place dans une filliale de la Bibliotheque Universitaire: un palaisa du XVIII siecle a Ciążeń (qui se trouve dans la région de Konin, 70 km a l’est de Poznań, 4 km de l’autoroute Poznań – Varsovie. 

De tous les ouvrages maçonniques se trouvant a Poznań des écritures rosicruciennes du XVII s. sont les plus anciennes. En plus, il y a plusieurs miliers de volumes d’ouvrages du XVIII s. Poutrant la plus grande partie de fond date du XIX et du XX s. (jusqu’a 1933135). Une petite partie quanitié de livres contemporaines se irouve parmi eux. La plupart des ouvrages du fonds sont en allemand. Cepandant on peut trouver aussi pas mal d’imprimés en français et en anglais. Il y a tres peu de littérature maçonnique en d’autres langues. 

Parmi les ouvrages déja reconnus et catalogués il y a toutes les encyclopédies maçonniques aliernandes, une certaine quantité d’encyclopédies anglaises et françaises, plusieurs ouvrages généraux qui traîtent ions les problemes, des manuels, la littérature apologétique, polémique, et propédeutique. 

La Biblioteqcue Universitaire est aussi en possession de toutes les bibliographies fondamentales de la littérature maçonnique, des catalogues de bibliotheques maçonniques et des catalogues de libraires. 

Les périodiques consituent 70% de livres maçonniques. Parmi eux il y a 120 titres de journaux allemandes, 31 titres de calendriers et d’ almanachs allemands, des journaux et des almanachs en d’autres langues, beaucoup de comptes-rendus des Grands Loges et des Loges et une grande collection, bien qu’incomplete, de tableaux de membres des loges allemandes (plus rarement d’autre pays). 

Il y a plusieurs discours et collections de discours prononcés dans des loges (surtout du XVIII et du XIX s.), aussi des oeuvres completes d’auteurs maçonniques les plus importants. En plus, il y a une collection, plus ou moins précieuse, de biographies. préc! muse, ce biographies. 

D’autres catégories de livres représentant les domaines tels que: la philosophie, l’éthique, le pensée sociale, les rapports de la franc-maçonnerie aux différentes religions et aux sciences occultes. On peut aussi trouver les contes philosophiques, les romans maçonniques, les drames, une grande collection de chansons maçonniques. 

En ce qui concerne l’histoire de la franc-maçonnerie il y a des ouvrages sur le mysteres et les confrérieses mystiques a partir de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, ensuite sur les sociétés secretes et l’ordre de Temp1iers, sur l’histoire de la franc=maçonnerie dans des pays différents, sur l’histoire des Grandes Loges et des loges particulieres. 

Les fonds de la Bibliotheque Universitaire abrite aussi plusieurs centaines de constitutions (dont la plus précieuse est l’edition princeps de la Constitution d’Anderson), de statuts maçonniques de meme que des statuts de fondations philantropiques et de sociéiétes maçaonniques. Une petite partie de fonds contient des ouvrages consacrés a l` activité extérieure de la franc-maçonnerie: philantropie et culture. 

Ii y a aussi plusieurs ouvrages intéressantes sur les rituels et le symbolisme maçonnique, entre autres les catéchismes et les instructions maçonniques de meme que les rituels de systemes maçonniques, de grades particulieres et de cérémonies. 

On a, en plus, des livres des sociétés paramaçonniques dont le caractere et les rituels sont proches a ceux de la franc-maçonnerie, ceci dit: des Rose-Croix, des Illuminés, des Néotempliers et des sociétés similaires, de l’organisation juive B’nai B’rith, des Druides, de la Schlaraffia, des Rotary-Clubs et d’autres sociétés plus petits. Il ne faudrait pas oublier toute la littérature antimaçonnique du XVIII, XIX et XX s 

Le catalogue du fonds maçonnique de la Bibliotheque Universitaire a Poznań se trouve dans la Section de livres maçonniques dans le bâtiment de la Bibliotheque. Le catalogue parallele se trouve a Cien. 

Le catalogue alphabetique qui compte 36 mille fiches se compose de 2 parties: dans la premiere il y a des livres anciens du XVII et XVIII s. La deuxieme partie se compose des livres édités a partir de 1801. Les journaux n’ont pas été détachés du catalogue. Cependant tout ce qui est des Tableaux de freres (selon la langue: Matrikel, Mitglieder-Verzeichnis, Naamlijst et Tableau de freres évidemment) est séparé er catalogué sous ces noms et ensuite selon le norr. de la ville et de la loge. De meme tous les comptes-rendus des ! oges se trouvent sous leur nom et ensuite sont classés selon le pays, la ville et la loge. 

Le catalogue de matieres se composant de 20 mille fiches est un catalogue systématique, construit en principe sur deux niveaux. La classification de certaines parties est élargie en fonction de l’ampleur de matiere; on iritroduit aussi l’ordre selon la matiere. Le premier chiffre désigne toujours une section principale, le deuxieme (éventuellement les suivants) des sous-sections. 

Texte par: mgr Andrzej Karpowicz Trad. Par Beata Nawrocka – Dyrikacz
Masonica – Sammlung der Universitätsbibliothek in Poznań
Die Universitätsbibliothek in Poznan besitzt eine ausgesonderte Sammlung von Masonica, die ca. 80.000 Vol. zählt. Diese Sammlung wurde im Herbst 1945 in Sława Śląska (Schlawa, 19328-1945 Schlesiersee) in Rahmen der Schutzaktion der verlassenen Sammlungen auf dem Westgebiete Polens gefunden und gesichert. Diese Sammlung stammt aus dem Freimaurer-Logen-Bibliotheken, vor allem aus Schlesien und Pommern. Zwischen diese Bücher sind auch Fragmente der Freimaurer-Bibliotheken aus den anderen Gebieten geraten. Sie zählt ca. 2/5 der ehemaligen (dh. vor 1933) Beständen der deutschen Freimaurerlogen. Das Schicksal des übrigen Teils dieser Sammlung ist unbekannt. Nach dem Wiederfinden in Sława Śląska, wurden die Freimaurerschriften nach Poznań transportiert und seit 1959 sind sie als eine ausgesonderte Sammlung mit dem eigenen Inventar und Katalog bearbeitet. Die bearbeiteten Schriften zahlen heute ca. 65,2 Tsd. Vol. Seit den 70-er Jahren wird diese Sammlung in der Universitätsbibliothek-Filiale in Ciążeń, in einem Schloss aus dem XVIII Jh. Untergebracht (Woiwodschaft Konin, 70 K.m. ostlich von Poznań, einige Kilometer von der Autobahn A-2 Poznan – Warszawa). 

Den altesten Teil der Sammlung bilden die Drucke der Rosenkreuzer aus dem XVII Jh. Die alten Drucke aus dem XVIII Jh. zahlen einpaar Tausend Bände. Der grosste Teil der Sammlung stammt aus dem XIX und XX Jh. (bis zum Jahre 1933-35). Wir finden auch einen Teil der gegenwartigen Drucken. Der grosste Teil der Masonica-Sammlungen wurde in Deutsch veröffentlicht. Ausserdem gibt es viele in der französischen und englischen Sprache. Die Schriften in den anderen Sprachen sind nur in einem geringen Teil repräsenriert. 

Unter der bearbeiteten Masonica der Universitatsbibliothek in Poznan befinden sich alie deutsche freimaurerische Enzyklopädien, ein Teil der englischen und französischen, dann allgemeine Bearbeitungen, Handbücher, apologetische, polemische und propadeutische Literatur. Die Bibliothek besitzt auch alle grundiegende Bibliographien der freimaurerischen Literatur, eine Sammlung gedruckten Katalogen der freimaurerischen Bibliotheken und Buchhandlerkaialoge, die Masonica-Drucke registrieren. Die Zeistschriften bilden 70 % der Sammlung. Unter ihnen befinden sich 118 Tirel deutscher Zeitschriften, 32 Titel deutscher Almanache und Kalender, Zeitschriften und Almanache in anderen Sprachen, eine Sammlung von ca. 115 Titel von Berichten der Grosslogen und Logen, ähnliche Berichte in den anderen Sprachen, als auch eine grosse obwohl nicht komplette Sammlung der Mitglieder-Verzeichnisse der deutschen Logen (selten aus den anderen Staaten). 

Zahlreich repräsentiert sind Reden und gesammelte Reden, die in den Logen gehalten wurden (vor allem aus dem XVIII. Und XIX. Jh.), die Sammelwerke der wichtigsten freimaurerischen Schriftstellem, auch die vom versehiedensten Wert Biographien-Sammlung. Interessant sind auch literarische Drucke in Form der philosophischen Erzählungen oder freimaurerischen Romanen und Dramen, auch die grosse Sammlung von Freimaurer-Lieder. 

Eine weitere Gruppe bilden Drucke über Philosophie, Ethik und freimaurerische Gedanken, uber die Beziehungen der Freimaurerei zu den verschiedenen christilichen und nichtchristlichen Konfessionen, zu den Geheimlehren. 

Die Geschiehte der Freimaurerei umfasst die Geschichte der Mysierien und Baukorporationen vom Altertum bis zum Gegenwart, die Geschichte der Geheimgesellschaften und der Templer, die Geschichte der Freimaurerei in den einzelnen Jahrhunderten und Staaien, die Geschichte der Grosslogen und der einzelnen Logen. 

In der Sammlung befinden sich einpaar Hunderte von freimaurerischen Konstitutionen und Siatuten mir der Erstausgabe der Anderson-Konstitution, weiter Statuten der freimaurerischen Wohltätigkeitsstiftungen und anderen freimaurerischen Vereine. 

Eine kleine Gruppe der Drucke umfasst die Verëffentlichungen uber die Aussenarbeit, dh. uber die Wohl- Kultur- und Propagandatätigkeit der Freimaurerei. 

Viele interessante Drucke berreffen die fereimaurerische Rituale und Symbolik. Hier befinden sich Katechismen, freimaurerische Instruktionen und Rituale der freimaurerischen Systemen, der einzelnen Graden und Zeremonien. sowie Arbeiten über die allgemeine Problematik der freimaurerischen Symbolik, die auch die Bedeutung und die Rolle einzelner Symbole erklären. 

Einen wichtigen Teil bilden Drucke der Vereine, die einen ähnlichen Charakter und Rituale besassen, und zwar die Rosenkruzer, der Illuminaten, der Tempelherren, der jüdischen Organisation B’nai B’rith, Druiden, Schlaraffien, Rotarianer und anderer Organisationen. 

Den letzien Teil der Sammlung bildet die antifreimaurerische Literatur aus dem XVIII, XIX und XX Jh. 

Der Katalog der Masonica-Sammlung der Universitätsbibliothek in Poznań befindet sich in der Gebäude der Bibliothek in der Arbeitssieile für Masonica. Ein gleicher Katalog befindet sich in Ciążeń. Den Microfiche-Katalog nach dem Stand vom Mai 1989 gab die deutsche Firma G. Oims-Verlag aus Hildesheim heraus. Der alphabetische Katalog hat zwei Züge : die alte Drücke aus dem XVII. und XVIII, ih. (umfassen Drucke, die bis einschliesslich 1800 herausgegeben wurden) und neue Drucke, herausgegeben nach 1801. Die Zeitschriften sind nicht ausgesondert, sie befínden sich in den allgemeinen Katalogen, die mechanisch geordnet sind. Die Ausnahme in der mechanischen Ordensweise bilden , die Mitgliederverzeichnisse, die unter den Sammelstichworten geordnet sind: Matrikel, Mitgliederverzeichnis, Naamlijst, Tableau (von der Sprache abhängig), weiter sind sie der Stadl- und Logenname nach geordnet; und ein Teil der Logenberichte unter dem Stichwort Sprawozdania instytucji (Berichte), weiter dem Staat, Stadt und Loge nach geordnet. 

Der Sachkatalog registriert die ganze Masonica-Sammlung und ist ein im Grunde genommen zweistufiger systematischer Katalog (zählt 20 Tsd. Karten). Einige Teile sind auch tiefer ausgebaut, die anderen haben als eine weitere Teilungsstufe die Ordensweise nach den Sachstichworten. Die erste Ziffer des Sachsymbols bezeichnet den Hauptteil, die zweite und eventuell weitere – der Unterteil im Rahmen dieses Haupteils. 

Die Masonica-Sammlung der Universitätsbibliothek in Poznań gehört zu den grössten in Europa. Die Fachleute behaupten, dass diese Sammlung eine der drei Hauptquellen żur Forschung der Geschichte der europäischen Freimaurerei bilden.

Text von Andrzej Karpowicz
Übersetzt von Małgorzata Hanelt

The collection Masonic books and pamphlets in Special Collection is vast and encompasses a separated collection amounting to 80,000 volumes. The collection was found at Sława Śląska (German: Schlawa, Schesiersee between 1938 – 1945) in autumn 1945 as the result of the action of reassembling and protecting of the abandoned and dispersed bookstock The collection includes many individual collections from the libraries of various Masonic lodges, mainly from Silesia and Pomerania. It includes about one fifth of all the holdings of German Masonic lodges from before 1933. The location or place of the remaining part of the collection is not known. Having been discovered at Sława Śląska the collection was transferred to Poznań and, since 1959, has been successively processed in the Masonic Section of the Special Collection Division at Poznan University Library as a separated collection with its own catalogue and inventory. The part of the collection that has already undergone full library preparation includes 65,000 volumes. The collection is housed in the 18th century palace at Ciążeń (70 kilometres east of Poznań, just few miles off the A2 motorway Poznań – Warsaw). Rosicrucian books from the seventeenth century make the oldest part of the collection, while the eighteenth century books include several thousands volumes, but far greater in number are the collections of the nineteenth and twentieth century books (until 1933/35). A small collection of contemporary Masonic literature amounting to about 1,200 volumes makes valuable addition to the overall collection. 

The bulk of the collection is the literature written in German, followed by a considerable amount of books in French and English. Literature in other languages is scarcely represented. 

The Masonic collection includes all German encyclopaedias of Freemasonry, and most of the English and French encyclopaedias. There are many monographs, Masonic manuals and polemical works of Masonic instruction supplemented with printed catalogues of Masonic libraries and catalogues with Masonic materials. Periodicals form about 70 % of the collection and include 118 German titles, 32 titles of German almanacs and calendars, periodicals written in other languages and, amounting to about 115 titles, collection of annual reports of German lodges. Also, there are extensive though incomplete registers of fellow members of German lodges. 

A vast collection of speeches and addresses, especially from the 18th and 19th c. lodges and author’s editions of the prominent authors forms another part of the collection. Another interesting collection is a collection of philosophical parables and Masonic novels, plays and song-books. 

Another part of the holdings is the collection of prints devoted to philosophy, ethics, and social thought of Freemasonry and its approach to other Christian and non-Christian denominations as well as writings pertaining to secret, mystical or esoteric writings. The history of Freemasonry also encompasses the history of mysteries and various secret or esoteric brethren as well as brethren of operative masons from the ancient to modern times, the history of secret associations and the fraternal orders, appendant groups, and the military religious orders like the Knights of the Temple of Solomon, the history of Freemasonry throughout the centuries in different countries, the history of grand lodges and those forming the association of national lodges. 

The collection includes several hundreds Constitutions and Statutes, including the first edition of the Anderson constitutions and the statutes of Masonic charity organisations as well as various scientific and cultural associations. There are many volumes devoted to the Masonic ritual and the Masonic symbolism, catechisms and books of instruction, etc. Another important part of the holdings is the collection of prints of associations similar in character and the ritual to Freemasonry, i.e. those of the Rosicrucians, Huminates, secret associations relating to the Templars, Jewish organisation of B’nai B’rith, German druids, Rotarians and others. Eighteenth, nineteenth and twentieth century anti-Masonic literature of various anti-Masonic movements supplements the collection. 

The catalogue of the collection is available in the Masonic Collection Section at the Poznań University Library and at Ciążeń palace alike. The microfiche catalogue of the collection (as it was in May, 1989) has been published by G. Olms Verlag (Hildesheim). The alphabetical catalogue is divided into two parts. The first includes old books (17th and 18th) published until 1800. The other includes books published after1800, i.e. from 1801 onwards. Periodicals have not been separated from the alphabetical catalogue. The only exception is the lists of fellow members of different lodges, which are placed under the collective names: Matrikel, Mitglieder- Verzeichnis, Naamlijst, Tableau (depending on the language used) and then classified according to a place name, name of the lodge or, alternatively, classified under the heading „Reports of the institutions and collective bodies” then according to the name of the country, town and the name of a particular lodge. 

The subject card-catalogue, which currently includes 20,000 cards is a systematic catalogue made up of entries grouped in classified order. Some of the sections of the catalogue, as need arises, are elaborated deeper, some others include listings grouped according to the subject headings. In the applied notation, the first numeral indicates the main section of the catalogue, the second or the following, divisions within a section. 

The Masonic collection of Poznań University Library is one of the biggest of its kind in Europe. It is highly appraised and believed to be one of the three „core” collections of the literature used in the studies on the history of Freemasonry in Europe.

Tekst: mgr Andrzej Karpowicz

KARPOWICZ, Andrzej. The Masonic Collection of the University Library in Poznań Working Paper Series no 6. Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism: University of Sheffield 2009.

Loading...
Skip to content