Pracownia Zbiorów Masońskich

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Zbiorów Masońskich

Pokój 163, tel. 61 829 3835

poniedziałek

9.00 – 14.00

wtorek, środa, piątek

9.00 – 14.00

czwartek

9.00 – 18.00

Obsada: 
mgr Iuliana Grażyńska, kustosz dypl.

mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, kustosz

mgr Aleksander Gniot, kustosz

Link do panpejdża Pracowni Zbiorów Masońskich

Zapraszamy do polubienia nas na facebooku!

Katalog 5 Zjednoczonych Lóż Hamburga online

Wśród poznańskich masoników znajduje się kolekcja druków, pochodzących z Biblioteki 5 Zjednoczonych Lóż Hamburga. W 1910 roku został wydany drukiem katalog tej biblioteki, który poddaliśmy procesowi OCR i korekcie, a teraz udostępniamy do przeszukiwania na stronie www.

Katalog spisów lóż wolnomularskich.

Posiadamy w zbiorach ogromną kolekcję ponad 40 tysięcy spisów członków lóż wolnomularskich. W największym stopniu dotyczą one lóż niemieckich, ale znajdziecie też Państwo informacje o lożach innych krajów Europy i świata. Aby pobrać katalog proszę kliknąć w poniższy link.

Katalog wolnomularskich druków francuskich

Spis prawie 2,5 tysiąca francuskich druków masońskich z uwzględnieniem kategorii tematycznych, który został opracowany w artykule "Materiały do katalogu druków w języku francuskim w Zbiorach Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu". Dostępny pod linkiem.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada wydzielony zbiór masoników. Księgozbiór ten, powstał na bazie skonfiskowanych przez Nazistów druków z niemieckich i europejskich lóż wolnomularskich, które odnaleziono jesienią 1945 roku w Sławie Śląskiej w ramach akcji zabezpieczania druków porzuconych i opuszczonych na zachodnich ziemiach polskich. Szacuje się, że kolekcja masoników obejmuje ok. 2/5 zbiorów posiadanych przed 1933 rokiem przez niemieckie loże. Zbiór został przewieziony do uniwersyteckiej książnicy i od 1959 roku jest opracowywany w Pracowni Zbiorów Masońskich BU UAM jako zbiór wydzielony, z własnym katalogiem i inwentarzem. Opracowane zbiory liczą ponad 65 tys. woluminów. Od lat siedemdziesiątych do 2017 roku masoniki były przechowywane w osiemnastowiecznym pałacu w Ciążeniu. Stamtąd zostały przeniesione do Poznania i znajdują się obecnie w budynku Collegium Martineum – ul. Św. Marcin 78.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowo opisaną genezą i zawartością naszych druków w artykule Pana mgr Andrzeja Karpowicza dostępnym pod tym linkiem.

Najstarszą część zbiorów stanowią siedemnastowieczne druki różokrzyżowców. Stare druki osiemnastowieczne liczą kilka tysięcy tomów. Największa część zbiorów pochodzi z XIX i XX wieku (do lat 1933/35). Znajduje się w nich również niewielki, lecz największy w Polsce, liczący ponad 1,5 tys. wol. zbiór współczesnej literatury poświęconej masonerii. Największa część zbiorów masońskich została opublikowana w języku niemieckim. Obok nich, jest również dużo druków w językach francuskim i angielskim. Druki w innych językach są reprezentowane w małym stopniu.

W opracowanych zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajdują się wszystkie niemieckie encyklopedie wolnomularskie, część angielskich i francuskich, dużo opracowań o treści ogólnej dotyczących wszystkich zagadnień wolnomularstwa, podręczniki, literatura apologetyczna, polemiczna i propedeutyczna. Biblioteka posiada również wszystkie podstawowe bibliografie literatury wolnomularskiej, zbiór drukowanych katalogów bibliotek wolnomularskich oraz katalogów księgarskich rejestrujących druki masońskie. Czasopisma stanowią 70% zbioru masoników. Znajduje się wśród nich ponad 120 tytułów czasopism niemieckich, 32 tytuły niemieckich almanachów i kalendarzy, czasopisma i almanachy w innych językach, liczący ok. 115 tytułów zbiór periodycznych sprawozdań niemieckich wielkich lóż i lóż, podobne sprawozdania w innych językach oraz duży, choć niekompletny zbiór spisów członków lóż niemieckich i rzadziej reprezentowanych spisów z innych państw.

Licznie reprezentowane są mowy i zbiory mów wygłaszanych w lożach (zwłaszcza osiemnasto- i dziewiętnastowieczne), oraz dzieła zebrane najważniejszych autorów wolnomularskich a także przedstawiający różną wartość zbiór biografii. Interesujące są druki literackie w postaci powiastek filozoficznych i powieści wolnomularskich, dramatów i dużego zbioru tekstów pieśni wolnomularskich.

Kolejną grupę stanowią druki poświęcone filozofii, etyce, i myśli społecznej wolnomularstwa, oraz jego stosunkowi do różnych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich a także związkom wolnomularstwa z rozmaitymi odłamami wiedzy tajemnej. Historia wolnomularstwa obejmuje dzieje misteriów i bractw misteryjnych oraz bractw budowlanych od starożytności do czasów najnowszych, dzieje towarzystw tajnych i zakonu templariuszy, dzieje wolnomularstwa w poszczególnych wiekach i krajach, dzieje wielkich lóż i poszczególnych lóż.

W zbiorach znajduje się kilkaset konstytucji i statutów wolnomularskich, a wśród nich pierwodruk konstytucji Andersona oraz statuty wolnomularskich fundacji charytatywnych i wolnomularskich stowarzyszeń naukowych i kulturalnych.

Niewielki dział druków grupuje publikacje poświęcone działalności zewnętrznej czyli charytatywnej, kulturalnej i propagandowej masonerii. Wiele interesujących pozycji dotyczy rytuałów i symboliki masońskiej. Znajdują się wśród nich katechizmy i instrukcje masońskie oraz rytuały systemów wolnomularskich, poszczególnych stopni i obrzędów a także prace dotyczące ogólnych zagadnień symboliki wolnomularskiej i wyjaśniające znaczenie i rolę poszczególnych symboli.

Ważną częścią zbioru są druki stowarzyszeń o charakterze i rytuałach zbliżonych do wolnomularstwa, a więc różokrzyżowców, Iluminatów, związków nawiązujących do zakonu templariuszy, żydowskiej organizacji B’nai B’rith, druidów (niemieckich),  Schlaraffi, rotarian i innych organizacji. Ostatnim działem kolekcji jest literatura antymasońska z XVIII, XIX i XX wieku.

Katalog zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dostępny jest zdalnie pod adresem https://buuam.digital-center.pl/ . Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem pokazującym jak korzystać z katalogu masoników.

Katalog alfabetyczny ma dwa ciągi: – ciąg starych druków XVII i XVIII wieku, który obejmuje druki wydane do roku 1800 włącznie; – ciąg druków nowych, który obejmuje druki wydane od roku 1801. Czasopisma nie są wyodrębnione, zostały ujęte w ogólnych katalogach szeregowanych mechanicznie. Wyjątki w szeregowaniu mechanicznym dotyczą spisów członków lóż, umieszczonych pod hasłami zbiorowymi: Matrikel, Mitglieder- Verzeichnis, Naamlijst, Tableau (w zależności od języka), a następnie szeregowanych wg nazwy miasta i loży oraz części sprawozdań lóż szeregowanych pod hasłem: Sprawozdania instytucji i ciał zbiorowych a następnie wg nazwy kraju, miasta i loży.

Katalog rzeczowy, rejestrujący całość zbioru masoników i liczący 20 tysięcy kart jest katalogiem systematycznym, w zasadzie dwustopniowym. Niektóre działy, w zależności od potrzeb, są rozbudowane głębiej, inne mają jako dalszy stopień podziału szeregowanie wg nazw haseł przedmiotowych. Pierwsza cyfra symbolu rzeczowego oznacza dział główny, druga i ewentualnie następne – poddziały w ramach tego działu.

Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu należą do największych w Europie. Specjaliści uważają, że zbiory te stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł do badań nad dziejami wolnomularstwa europejskiego.

Tekst: mgr Andrzej Karpowicz

Le fond de livres maçonniques de la Bibliothèque Universitaire a Poznań

La Bibliothèque Universitaire de Poznań possède une collection autonome d’ouvrages maçonniques. Cette collection a été créée sur la base de publications confisquées par les nazis dans des loges maçonniques allemandes et européennes, qui ont été trouvées à l’automne 1945 à Sława Śląska dans le cadre de l’opération de sécurisation de livres abandonnées dans les terres polonaises occidentales. On estime que le fonds de livres maçonniques comprend environ 2/5 des collections détenues avant 1933 par les loges allemandes. La collection a été transportée à Poznań et a partir de 1959 on a crée une collection de littérature autonome transportés à Poznań et a partir de 1959 on a crée une collection de littérature autonome avec son propre registre et son catalogue. Jusqu’à maintenant on a reconnu et catalogué plus de 65.000 volumes. A partir des années soixante-dix ils ont eu leur place dans une filiale de la Bibliothèque Universitaire: un palais du XVIIIème siècle a Ciążeń. En 2017 la collection a été transportée a Poznań et actuellement elle se trouve dans le Collegium Martineum – rue Sw. Marcin 78. Nous vous recommandons de consulter aussi la genèse et le contenu de la collection dans l’article d’Andrzej Karpowicz, disponible sur ce lien.

De tous les ouvrages maçonniques se trouvant a Poznań les écritures rosicruciennes du XVIIème s. sont les plus anciennes. En plus, il y a plusieurs milliers de volumes d’ouvrages du XVIIIème s. Pourtant la plus grande partie de la collection date du XIX et du XX s. (jusqu’à 1933/1935). Une petite partie des livres contemporains se trouve parmi eux. La plupart des ouvrages sont en allemand. Cependant on peut trouver aussi pas mal d’imprimés en français et en anglais. Il y a très peu de littérature maçonnique en d’autres langues.

Parmi les ouvrages déjà reconnus et catalogués il y a toutes les encyclopédies maçonniques allemandes, une certaine quantité d’encyclopédies anglaises et françaises, des manuels, la littérature apologétique, polémique, et propédeutique. La Bibliothèque Universitaire est aussi en possession de toutes les bibliographies fondamentales de la littérature maçonnique, des catalogues de bibliothèques maçonniques et des catalogues de libraires. Les périodiques constituent 70% de livres maçonniques. Parmi eux il y a 120 titres de journaux allemandes, 31 titres de calendriers et d’ almanachs allemands, des journaux et des almanachs en d’autres langues, beaucoup de comptes-rendus de Grands Loges et de Loges et une grande collection, bien qu’incomplète, de tableaux de membres des loges allemandes (plus rarement d’autre pays). 

Il y a aussi plusieurs discours prononcés dans des loges (surtout du XVIII et du XIX s.), aussi des œuvres complètes de grands auteurs franc-maçons, ainsi qu’une collection de biographies de valeur variable sont représentés en grand nombre. On peut aussi trouver des contes philosophiques, des romans maçonniques, des drames, et une grande collection de chansons maçonniques.

D’autres catégories de livres archivés représentent d’autres domaines tels que: la philosophie, l’éthique, le pensée sociale, les rapports de la franc-maçonnerie aux différentes religions et aux sciences occultes.
En ce qui concerne l’histoire de la franc-maçonnerie il y a des ouvrages sur les mystères et les confréries mystiques a partir de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, ensuite sur les sociétés secrètes et l’ordre de Templiers, sur l’histoire de la franc-maçonnerie dans des pays différents, sur l’histoire des Grandes Loges et des loges particulières. 
Les fonds de la Bibliothèque Universitaire abritent aussi plusieurs centaines de constitutions (dont la plus précieuse est l’édition princeps de la Constitution d’Anderson), de statuts maçonniques, de même que des statuts de fondations philanthropiques et de sociétés maçonniques. Une petite partie des fonds contient des ouvrages consacrés a l’activité extérieure de la franc-maçonnerie: philanthropie et culture. 
Il y a aussi plusieurs ouvrages intéressantes sur les rituels et le symbolisme maçonnique, entre autres les catéchismes et les instructions maçonniques de même que les rituels de systèmes maçonniques, de grades particuliers et de cérémonies. 

On a, en plus, des livres des sociétés para-maçonniques dont le caractère et les rituels sont proches de ceux de la franc-maçonnerie, ceci dit: des Rose-Croix, des Illuminés, des Néo-templiers et des sociétés similaires, de l’organisation juive B’nai B’rith, des Druides, de la Schlaraffia, des Rotary-Clubs et d’autres sociétés plus petits. Enfin, il ne faudrait pas oublier toute la littérature antimaçonnique du XVIIIe, XIXe et XXe siècle.

Vous pouvez télécharger le catalogue de la collection maçonnique de la bibliothèque de l’Université de Poznań sur https://buuam.digital-center.pl/.

 Nous vous invitons à vous familiariser avec un court métrage montrant comment utiliser le catalogue des francs-maçons.

Le catalogue du fond maçonnique de la Bibliotheque Universitaire de Poznań se trouve dans la Section de livres maçonniques dans le bâtiment de la Bibliotheque. Le catalogue parallèle se trouve au Collegium Martineum.
Le catalogue alphabétique se compose de 2 parties: dans la première il y a des livres anciens du XVII et XVIII s. La deuxieme partie se compose des livres édités a partir de 1801. Les journaux n’ont pas été détachés du catalogue. Cependant tout ce qui est des Tableaux de frères (selon la langue: Matrikel, Mitglieder-Verzeichnis, Naamlijst et Tableau de freres évidemment) sont séparés et catalogués sous ces noms et ensuite selon le nom de la ville et de la loge. De meme que tous les comptes-rendus des loges qui se trouvent sous leur nom et ensuite sont classés selon le pays, la ville et la loge. 
Le catalogue de matières, se composant de 20 mille fiches, est un catalogue systématique, construit en principe sur deux niveaux. La classification de certaines parties est élargie en fonction de l’ampleur de matiere. Le premier chiffre désigne toujours une section principale, le second (éventuellement les suivants) des sous-sections. 

La collection maçonnique de la bibliothèque de l’Université de Poznań est l’une de trois les plus importantes d’Europe. Les experts estiment que cette collection est une de trois sources fondamentales de recherche sur l’histoire de la franc-maçonnerie européenne.
Texte par: mgr Andrzej KarpowiczTrad. Par Beata Nawrocka – Dyrkacz et Iuliana Grażyńska

Le catalogue des listes des membres des loges maçonniques.
Nous disposons d’une énorme collection de plus de 40 000 listes de membres de loges maçonniques. Dans la plus grande partie, les listes concernent les loges allemandes, mais vous trouverez également des informations sur les loges d’autres pays.
Pour télécharger le catalogue, veuillez cliquer sur lien

Le catalogue en ligne de 5 Loges unies de Hambourg
Dans la collection maçonnique de la bibliothèque de l’Université de Poznań, il y a une collection des ouvrages de la bibliothèque de 5 Loges unies de Hambourg.  Le catalogue de cette bibliothèque contenant près de 9 000 pièces a été imprimé en 1910. Le catalogue a été exécuté OCR et actuellement, il est consultable sur le réseau. Pour rechercher le contenu du catalogue, entrez un mot-clé dans le champ „Fragment de l’entrée” ou entrez „1” dans le champ numéro de catalogue, puis cliquez sur le bouton „Montrez le contenu”. Cela affichera tout le contenu du catalogue. Cliqué sur lien et sur la page principale devrait s’afficher le texte

Le catalogue de la littérature franc-maçonne française.
Un catalogue courant (contenant) des livres et périodiques franc-maçonniques comportant 2395 positions se trouve disponible sur lien. Un plan complet du schéma de la classification thématique est présenté au début du catalogue.

Masonica – Sammlung der Universitätsbibliothek in Poznań

Die Universitätsbibliothek besitzt eine ausgesonderte Sammlung von Masonica. Diese Büchersammlung enstand aus den konfiszierten durch Nazis Drucken aus den deutschen und europäischen freimaurerischen Logen, die man im Herbst 1945 in Sława Śląska (Schlawa, 1938-1945 Schlesiersee) im Rahmen der Schutzaktion von den verlassenen Sammlungen auf den Westgebieten Polens fand. Es wird geschätzt, dass die Sammlung von Masonica ca. 2/5 der Bestände umfasst, die die deutsche Logen vor dem Jahr 1933 besaßen. Die Sammlung wurde in die  Universitätsbibliothek gebracht und wird seit dem Jahr 1959  im Arbeitsraum für Masonica als eine ausgesonderte Sammlung in der UB der Adam-Mickiewicz- Universität bearbeitet, mit einem eigenen Katalog und Inwentar. Die Sammlungen, die bearbeitet werden zählen über 65 Tsd. Vol. Seit den 70-er Jahren bis zum Jahr 2017 wurden die Masonica in einem Schloss aus dem XVII Jh.  in Ciążeń aufbewahrt. Von dort her wurden sie im 2017 nach Posen übertragen und befinden sich zur Zeit im Gebäude „Collegium Martineum” in der Św. Marcin Str. 78.

Sie können sich ausführlich die oben beschriebene Genese und den Inhalt unserer Drucke im Artikel von Herr Mag. Andrzej Karpowicz hier vertraut machen.

Den altesten Teil der Sammlung bilden die Drucke der Rosenkreuzer aus dem XVII Jh. Die alten Drucke aus dem XVIII Jh. zählen ein paar Tausend Bände. Der größte Teil der Sammlungen stammt aus dem XIX und XX Jh. (bis zum Jahre 1933-35). Unter ihnen befindet sich auch eine nicht sehr große, aber die größte in Polen Sammlung der gegenwärtigen Literatur (1,5 Tsd. Vol.), die dem Freimaurertum gewidmet wurde. Der größte Teil der Masonica wurde in der deutschen Sprache veröffentlicht.  Außerdem gibt es viele Drucke in Französisch und Englisch. Die Schriften in den anderen Sprachen sind nur in einem geringen Teil repräsentiert.

Unter den bearbeiteten Masonica der Universitätsbibliothek in Posen befinden sich alle deutsche freimaurerische Enzyklopädien, ein Teil der englischen und französischen, dann viele allgemeine Bearbeitungen bezüglich aller Fragen des Freimaurertums, auch Handbücher und apologetische, polemische, und propädeutische Literatur. Die Bibliothek besitzt auch alle grundlegende Bibliographien der freimaurerischen Literatur, eine Sammlung gedruckter Kataloge der freimaurerischen Bibliotheken und Buchhandlerkataloge, die Masonica Drucke registrieren.

Die Zeitschriften stellen 70% der Sammlung dar. Unter ihnen befinden sich 120 Titel der deutschen Zeitschriften, 32 Titel der deutschen Almanache und Kalender, Zeitschriften und Almanache in anderen Sprachen, eine Sammlung von ca. 115 Titeln der periodischen Berichten Großlogen und Logen, ähnliche Berichte in anderen Sprachen, und auch eine große, obwohl nich komplette Sammlung der Mitgliederverzeichnisse der deutschen Logen und Verzeichnissen aus anderen Ländern, die jedoch seltener repräsentiert werden.

Zahlreich repräsentiert werden Reden und Sammelreden, die in den Logen gehalten wurden (vor allem aus dem XVIII und XIX Jh.), die Sammelwerke der wichtigsten freimaurerischen Schriftsteller, und die von verschiedenem Wert Biographiensammlung. Interessant sind auch sowohl literarische Drucke im Form von philosophischen Erzählungen oder freimaurerischen Romanen und Dramen, als auch die große Sammlung von Freimaurern-Liedern.

Eine weitere Gruppe bilden Drucke über Philosophie, Ethik und soziale Idee des Freimaurertums, seine Beziehung zu den verschiedenen christlichen und nichtchristlichen Konfessionen, und auch Drucke über die Zusammenhänge des Freimaurertums mit verschiedenen Geheimlehren. Die Geschichte des Freimaurertums umfasst die Geschichte der Mysterien und mysteriöse Bruderschaften, Baubruderschaften vom Altertum bis zur Gegenwart, die Geschichte der Geheimgesellschaften und der Templer, des Freimaurertums in den einzelnen Jahrhunderten und Staaten und die Geschichte der Großlogen und der einzelnen Logen.

In der Sammlung befinden sich ein paar Hunderte freimaurerischen Konstitutionen und Statuten mit der Erstausgabe der Anderson Konstitution, weiter Statuten der freimaurerischen Wohltätigkeitsstiftungen und wissenschaftlichen oder auch kulturellen Vereine. Eine kleine Gruppe der Drucke umfasst die Veröffetlichungen über die Außenarbeit, dh.  über die Wohl-, Kultur- und Propagandatätigkeit der Freimaurerei.

Viele interessante Drucke betreffen die freimaurerische Rituale und Symbolik. Hier befinden sich Katechismen. freimaurerische Instruktionen und Rituale der freimaurerischen Systemen, der einzelnen Graden und Zeremonien, sowie Arbeiten über die allgemeine Problematik der freimaurerischen Symbolik, die auch die Bedeutung und Rolle einzelner Symbole erklären.

Einen wichtigen Teil der Sammlung bilden Drucke der Vereine, die einen ähnlichen Charakter und ähnliche Rituale haben, wie die des Freimaurertums, und zwar der Rosenkreuzer, Illuminaten, Gesellschaften, die an die Templerherren anknüpfen, der jüdischen Organisation B’nai B’rith, der (deutschen) Druiden, Schlaraffien, Rotarianer und anderer Organisationen. Den letzten Teil der Sammlung bildet die antifreimaurerische Literatur aus dem XVIII, XIX und XX Jh.

Der Katalog der freimaurerischen Sammlungen in der Universitätsbibliothek zu Posen ist unter der folgenden Adresse abzurufen: https://buuam.digital-center.pl/.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit einem kurzen Film vertraut zu machen, der zeigt, wie man die Masonica benutzen kann.

Der alphabetische Katalog hat zwei Züge: die alten Drucke aus dem XVII und XVIII Jh. umfassen Drucke, die bis einschließlich 1800 herausgegeben wurden und die neuen Drucke, herausgegeben nach 1801. Die Zeitschriften sind nicht ausgesondert, sie befinden sich in den allgemeinen Katalogen, die mechanisch geordnet wurden. Die Ausnahmen in der mechanischen Ordensweise stellen die Mitgliederverzeichnisse dar, die unter den Sammelstichworten geordnet sind: ‘Martikel’,’ Mitgliederverzeichnis’,’ Naamlijst’,’ Tableau’ (von der Sprache abhängig), weiter sind sie der Stadt- und Logenname nach geordnet; und ein Teil der Logenberichte unter dem Stichwort ‘Sprawozdania instytucji i ciał zbiorowych’, weiter dem Staat, Stadt und Loge nach geordnet.

Der Sachkatalog, in dem die ganze Masonica Sammlung registriert ist und der 20 Tsd. Karten zählt, ist ein systematischer und im Grunde genommen zweistufiger Katalog. Einige Teilbereiche, je nach Bedürfnissen, sind tiefer ausgebaut, andere haben als eine weitere Sufe der Teilung die Ordnumg nach den Sachstichworten. Die erste Ziffer des Sachsymbols bezeichnet den Hauptteil, die zweite und eventuell weitere – den Unterteil im Rahmen des Hauptteils.

Die Masonica-Sammlung der Universitätsbibliothek in Posen gehört zu den größten in Europa. Die Fachleute behaupten, dass diese Sammlung eine der drei Hauptquellen zur Forschung der Geschichte von der europäischen Freimaurerei bilden.

Katalog der Mitgliederverzeichnisse der freimaurerischen Logen. Die Bibliothek besitzt eine riesige Sammlung von über 40 Tsd. Verzeichnisse von den Mitgliedern der freimaurerischen  Logen. Im größten Teil betreffen sie die deutschen Logen aber Sie finden hier auch Informationen über Logen aus anderen Ländern  Europas und der Welt. Um das Verzeichniss herunterzuladen, klicken Sie in den folgenden Link

Katalog der 5 Vereinten Logen zu Hamburg online
Unter posener Masoniken befindet sich eine Sammlung von Drucken, die aus der Bibliothek der 5 Vereinten Logen zu Hamburg stammen. Im Jahr 1910 wurde der Katalog dieser Bibliothek im Druck herausgegeben. Wir haben ihn dem OCR Verfahren und einer Korrektur ausgesetzt und jetzt stellen wir ihn auf der Webseite zur Verfügung. 

Katalog der französischen freimaurerischen Drucke
Das Verzeichniss von fast 2,5 Tsd. französischer Drucke der Freimaurern mit Berücksichtigung der thematischen Kategorien befindet sich hier.

Poznan University Library has a separate collection of Freemason books and pamphlets. This collection originated from Masonic prints, published by German and European Freemasonic lodges, that had been formerly confiscated by the Nazis throughout Europe and later recovered, in autumn 1945, at Slawa Slaska as a result of the action of reassembling and protecting of the abandoned and dispersed book stock in the western part of Poland. The number of volumes now included in the collection is estimated to amount to about 2/5 of all pre-1933 book collections of German lodges. The collection found at Slawa was assembled and transferred to the University Library and, from 1959, has been developed and processed in the Freemasonic Archive Room as a separated collection with its own catalogue and inventory books. This part of the collection that has already been processed amounts to over 65,000 volumes. From the 1970s until 2017, the Masonic collection was housed in eighteenth-century Ciazen palace. From there, the collection has been transferred to Poznan and is now kept at the Collegium Martineum  – ul. Św. Marcin 78.

To learn more about the history, origins and the content of the prints in our collection we invite you to read a detailed article by mgr Andrzej Karpowicz. The article is available at the following the link.

The oldest part of the collection is composed of seventeenth Rosicrucian prints. The number of volumes of the eighteenth century old prints in the collection amounts to several thousand volumes. The bulk of the collection, however, comes from the nineteenth and the twentieth century (until 1933/35). This part also includes a small collection of modern literature, but the largest in Poland and amounting to one and a half thousands volumes, devoted to Masonry. German language books are in preponderance. A sizeable number of books are in French and English. Prints in other languages are in insignificant number.

This part of the collection where all processing steps have been completed includes all German Freemason encyclopaedias, many French and English encyclopaedias, a large amount of books on general interest devoted to all aspects and issues in Freemasonry, textbooks, apologetic literature, polemics and introductory literature. The library also has all essential bibliographies of Freemason literature, a collection of printed catalogues of a large number of Freemason libraries and booksellers’ catalogues that include Masonic prints. Journals and periodicals constitute 70% of the Masonic collection. Journals include more than 120 titles of German journals, 32 titles of German almanacs and calendars, journals and almanacs in other languages, a set of 115 titles of annual reports of German grand lodges and similar annual reports in other languages, a large collection, though incomplete, of lists of members of Masonic lodges in Germany and, on a much smaller scale, similar lists from other countries.

A vast collection of speeches and addresses, in particular from the 18th and 19th c. lodges, and author’s editions of the most important authors and a set of biographies form another part of the collection. Another interesting collection is a collection of philosophical parables and Masonic novels, plays and a large collection of Freemason song-books.

Another part of the holdings is the collection of prints devoted to philosophy, ethics, and social thought of Freemasonry and its approach to other Christian and non-Christian denominations as well as writings pertaining to secret, mystical or esoteric writings. The history of Freemasonry also encompasses the history of mysteries and various secret or esoteric brethren as well as brethren of operative masons from the ancient to modern times, the history of secret associations and the fraternal orders, appendant groups, and the military religious orders such as the Knights of the Temple of Solomon, the history of Freemasonry throughout the centuries in different countries, the history of grand lodges and those forming the association of national lodges.

The collection includes several hundreds Freemason Constitutions and Statutes, including the first edition of the Anderson constitutions and the statutes of Masonic charity organisations as well as various scientific and cultural associations.

As charity has always been a core principle of Freemasonry, a small section of the prints comprises publications devoted to and documenting activities outside of the lodge, i.e. community fundraising, volunteering and cultural activities and promotion of Masonic knowledge. A large number of publications within this particular group deal with Masonic rituals and symbols. These publications include catechisms, books of instruction, descriptions of the  systems of Masonic rituals, particular degrees and ceremonies as well as works devoted to general knowledge of Masonic symbols with explanations of their meanings.

Yet another important part of the holdings is the collection of prints of associations similar in character and the ritual to Freemasonry, i.e. those of the Rosicrucians, Illuminates, secret associations relating to the Templars, Jewish organisation of B’nai B’rith, German druids, Schlaraffi, Rotarians and others. Eighteenth, nineteenth and twentieth century anti-Masonic literature of various anti-Masonic movements supplements this part of the collection.

The catalogue of the collection is available online at: https://buuam.digital-center.pl/.  We invite you to preview a short video that shows how to use the catalogue of Masonic materials.

The alphabetical catalogue is divided into two parts. The one includes old books (17th and 18th) published until 1800, inclusive. The other includes books published after1800, i.e. from 1801 onwards. Periodicals have not been separated from the alphabetical catalogue and have been included in the general catalogues that do not go beyond mechanically ordered keyword matching. The only exception is the lists of fellow members of different lodges, which are placed under the collective names: Matrikel, Mitglieder- Verzeichnis, Naamlijst, Tableau (depending on the language used) and then classified according to a place name, name of the lodge or, alternatively, classified under the heading ”Reports of the institutions and collective bodies”, then according to the name of the country, town and the name of a particular lodge.

The subject card-catalogue, which records all items in the collection and currently includes 20,000 cards, is a systematic catalogue made up of entries grouped in classified order. Some of the sections of the catalogue, as need arises, are elaborated deeper, some others include listings grouped according to the subject headings. In the applied notation, the first numeral indicates the main section of the catalogue, whereas the second or the following, divisions within a section.

The Masonic collection of Poznań University Library is one of the biggest of its kind in Europe. It is highly appraised by specialists and scholars and believed to be one of the three essential collections of the literature used in the studies on the history of Freemasonry in Europe.  Written by: mgr Andrzej Karpowicz

Catalogue of The Brethren of the “Five United Lodges of Hamburg online
One of the separated collections of prints in the collections of Freemason literature kept in Poznan University Library is the collection of prints from the library of the Brethren of the ”Five United Lodges of Hamburg”. A printed catalogue of this library was published in 1910. This catalogue has been OCRed and reviewed by our staff and is now available online on our web site.

A catalogue of Free-Masonic French prints
A list of nearly 2.5 thousand French Masonic prints, with thematic categories, devised in the article: „Materiały do katalogu druków w języku francuskim w Zbiorach Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” [Materials on the catalogue of prints in the French language held in the Masonic collection of Poznan University Library]. Click on the link to access

Publikacje online o zbiorach masoników w Bibliotece Uniwersyteckiej

Loading...
Skip to content