Rocznik “Biblioteka”

Informacja o czasopiśmie

„Biblioteka” jest rocznikiem naukowym, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla refleksji łączącej nowoczesność i innowacyjność bibliotekarstwa z jego historią i tradycją. Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa.

Od roku 2004 „Biblioteka” jest czasopismem recenzowanym, a od 2021 – punktowanym (40 pkt.). Redakcja przestrzega zasady, aby autorami przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów naukowych byli badacze spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Recenzje, Miscellanea.  Artykuły i Miscellanea są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów.

Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma.

Wersja elektroniczna stanowi wersję pierwotną czasopisma.

Wersja elektroniczna czasopisma „Biblioteka” jest publikowana na platformie czasopism UAM – PRESSto.

Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERIH PLUS, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

Od początku ukazywania się nowej edycji „Biblioteki” (1997) do roku 2019 redaktorem naczelnym rocznika był dr hab. Artur Jazdon, a sekretarzem redakcji – dr Aldona Chachlikowska.

Od roku 2020 funkcje te pełnią: dr Małgorzata Dąbrowicz (redaktor naczelny) i mgr Justyna Łopaczyk (sekretarz redakcji).

Więcej na temat czasopisma:

Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11-19.

Etyka publikacji i polityka antyplagiatowa

Redakcja „Biblioteki” przyjmuje do publikacji tylko teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Redakcja uważa, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce. W celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanych artykułów redakcja wykorzystuje nowoczesną procedurę ich oceny; korzysta z systemu Similarity Check (projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate), który oferuje wysokiej klasy narzędzie do porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od różnych wydawców.

Prace, w których zostaną stwierdzone zapożyczenia, niewłaściwie cytowane lub wykorzystane jako plagiat, będą odrzucane przez redakcję, natomiast naruszenie praw autorskich i dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich swoich treści. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

„Biblioteka” ISSN 1506-3615
„Biblioteka” (online) 2391-5838

Adres redakcji:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań

Loading...
Skip to content