Struktura Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Struktura Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
dr Małgorzata Dąbrowicz
tel. +48 61 829 3820 dyrektor@amu.edu.pl

Małgorzata Dąbrowicz -portret

Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Małgorzata Rychlik
tel. +48 61 829 3801

 

Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Bożena Świstek-Oborska 
tel. +48 61 829 3822

Bożena Świtek-Oborka portret

 

Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
ds. administracyjnych

mgr Maciej Bochyński

tel.: +48 61 829 3819

 

Maciej Bochyński portret

Biuro Dyrektora
Anna Cebulska
tel. +48 61 829 3820
fax.: +48 61829, 3824
poniedziałek - piątek
godz.9.00 - 15.30
Biuro Biblioteki
(sprawy pracownicze)
tel.: +48 61 829 - 3840
poniedziałek - piątek
godz. 7.00 - 15.00
Informacja biblioteczna
+48 519 340 572
+48 61 829 3872
e-mail: library@amu.edu.pl
godz.9.00 - 20.00

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Kierownik Oddziału
mgr Agnieszka Rybarczyk, kustosz
tel. 61 829-3802

Pracownicy 

Polityka gromadzenia zbiorów

Egzemplarz obowiązkowy

Propozycje zakupu książek

Dary – przekazywanie i zasady przyjmowania

Oferta dubletów

Zadania:

– selekcja i rejestracja wydawnictw nadesłanych w ramach EO w systemie Horizon, wysyłka potwierdzeń, ewidencja braków

lic. Paulina Biela-Wojtasiak
mgr Grażyna Jarmużek
mgr Diana Szary-Matuszkowiak, tel. 061 829 3807

– selekcja i rejestracja czasopism polskich nadesłanych w ramach EO w systemie Horizon, wysyłka potwierdzeń, ewidencja braków

mgr Monika Dydymska
mgr Elżbieta Zawisza, tel. 61 829 3805

– kontrola wywiązywania się polskich wydawców z „Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych” z 7.11.1996 r. (Dz. U. 1996, Nr 152, poz. 722) i z „Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania”   (Dz. U. 1997, Nr 29, poz.161), oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania. Dz.U. 1999 nr 50 poz. 513– pozyskiwanie i rejestracja wydawnictw regionalnych
– rejestracja książek w systemie Horizon (Dary, EO)
– rejestracja czasopism w systemie Horizon (Dary)
– oferty dubletów z innych bibliotek
dr Katarzyna Gmerek, tel. 61 829 3806

– przyjmowanie, selekcja i rejestracja darów w systemie Horizon
dr Olga Wawrzyniak, tel. 61 829 3806

– zakup książek zagranicznych i zbiorów specjalnych antykwarycznych
– rozliczenia finansowe
– zakup komiksów
– oferty z kupna (w tym antykwaryczne)
– rejestracja wydawnictw w systemie Horizon
mgr Małgorzata Bródka, tel. 61 829 3803

– rejestracja wydawnictw w systemie Horizon (EO, Kupno)
mgr Anna Dodot, tel. 61 829 3803

– zakup książek polskich
– rejestracja wydawnictw w systemie Horizon (EO, Kupno)
– rejestracja zbiorów specjalnych antykwarycznych
mgr Urszula Radecka-Obrochta, tel. 61 829 3803

– zakup książek polskich
– zakup książek zamawianych w ramach usługi „Zaproponuj kupno książki”
– pozyskiwanie EO książek zamawianych w ramach usługi „Zaproponuj kupno książki”
– rozliczenia finansowe
– rejestracja wydawnictw w systemie Horizon
– sporządzanie comiesięcznego rejestru faktur Oddziału Gromadzenia (wydawnictwa zwarte) do DZP
mgr Radosław Franckiewicz, tel. 61 8293806

– zakup książek z Wydawnictwa Naukowego UAM
– wymiana w zakresie prowadzonym przez BU
– rejestracja wydawnictw w systemie Horizon (wymiana, kupno)
dr Jerzy Hatłas, tel. 61 829 3806

– prenumerata polska i zagraniczna dla Uczelni,
– przetargi na dostawy czasopism do BU i sieci bibliotek UAM,
– prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących prenumeraty czasopism, baz danych, konsorcjów– prowadzenie oraz opracowywanie pełnej dokumentacji faktur za czasopisma, bazy danych, źródła elektroniczne, konsorcja w obrocie krajowym i zagranicznym dla BU i pozostałych jednostek organizacyjnych UAM
– kontrola środków wydatkowanych na zamówione materiały
– sporządzanie comiesięcznego rejestru faktur Oddziału Gromadzenia (czasopisma, bazy danych, książki elektroniczne)) do DZP oraz sporządzanie i rozliczanie wpływów materiałów bibliotecznych podlegających ewidencji z Działem Ewidencji Majątku.
mgr Anna Bochyńska, tel. 61 829 3804

– rejestracja czasopism polskich i zagranicznych wpływających z prenumeraty oraz wykonywanie zadań wynikających z gromadzenia czasopism w ramach egzemplarza obowiązkowego i prenumeraty
mgr Ewa Rodzielska, tel. 61 829 3804

– administrowanie czasopismami elektronicznymi
mgr Michał Kordek, tel. 61 829 3805

– zakup książek elektronicznych i administrowanie nimi
mgr Michał Pijewski, tel. 61 829 3805

– prowadzenie i obsługa elektronicznej bazy danych „Oferta dubletów” dla bibliotek naukowych oraz innych odbiorców instytucjonalnych.
– selekcja i odpowiednie rozdysponowanie materiału spływającego z różnych jednostek BU
– przekazywanie dubletów i druków zbędnych bibliotekom sieci UAM (zakładowym, instytutowym, wydziałowym), bibliotekom szkół wyższych Poznania (UE, UM, UP, PP) i innym partnerom BU
– obsługa odbiorców na miejscu, jak i przygotowanie dla nich materiału do wysyłki
– obsługa regałów aukcyjnych i z czasopismami
– zarządzanie elektroniczną bazą czasopism – przekierowywanie do właściwego odbiorcy i wykonywanie wszelakich zadań wynikających z prowadzenia tej bazy
mgr Piotr Hauser
mgr Dariusz Grajek, tel. 61 829 3808

Oddział Opracowania

tel. 61 820 3822
tel. 61 829 3813

Kierownik Oddziału Opracowania
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Bożena Świstek-Oborska, kustosz
tel. 61 829 3822

Pracownicy

Zadania:

– opracowanie formalne i przedmiotowe dokumentów z bieżących wpływów oraz ze zbiorów magazynowych, w tym zbiorów specjalnych BU,
– sporządzanie w formacie MARC21 rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych, ciągłych, druków muzycznych, starych druków, rękopisów, dokumentów życia społecznego, kartograficznych oraz ikonograficznych, dokumentów: dźwiękowych, elektronicznych,

– bieżąca kontrola sporządzanych rekordów bibliograficznych oraz ich wysyłanie do katalogu centralnego NUKAT,
– współpraca z katalogiem centralnym NUKAT,
– kopiowanie rekordów bibliograficznych z NUKAT-u,
– współpraca z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie w tworzeniu i modyfikowaniu haseł wzorcowych: formalnych, przedmiotowych i haseł przedmiotowych rozwiniętych,
– podejmowanie decyzji dotyczących zasad tworzenia, stosowania oraz rozwoju jhp KABA w ramach prac Zespołu Konsultacyjnego języka haseł przedmiotowych KABA,
– kontrola i pomoc w opracowaniu formalnym i przedmiotowym rekordów bibliograficznych utworzonych przez biblioteki wydziałowe oraz wysyłanie sprawdzonych rekordów do katalogu centralnego NUKAT
– prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu katalogowania w formacie MARC21 oraz opracowania przedmiotowego w jhp KABA,
– aktualizacja bazy komputerowej (hasła wzorcowe i rekordy bibliograficzne),
– dbałość o czystość i spójność danych w bazie poprzez bieżące melioracje i realizowanie raportów o rozbieżnościach,
– udział w selekcji bieżącej i retrospektywnej dokumentów wprowadzanych do zbiorów BU
– prowadzenie inwentaryzacji wpływów.

Zadania Inwentarza:
tel. 61 829 3812

– nadawanie sygnatur i wiązanie ich z kodem paskowym w module gromadzenia,
– śledzenie nadanych klas statystycznych,
– tworzenie rekordów egzemplarza dla rekordów bibliograficznych zbiorów zwartych i specjalnych,

– sprawdzanie rodzaju pozycji i statusu wydawnictw zwartych,
– sporządzanie ksiąg inwentarzowych w postaci elektronicznej i drukowanej,
– rozliczanie majątkowe zbiorów bibliotecznych,
– opracowywanie i rozliczanie wartości książek zagubionych i wycofanych ze zbiorów

– czyszczenie bazy Horizon z rekordów wydawnictw ubytkowanych

– melioracja zbiorów zwartych

Oddział Przechowywania i Kontroli Zasobu

Kierownik Oddziału
mgr Elżbieta Bręcz, kustosz
tel. 61 829 3815

Pracownicy 

Sekcja Kontroli Zasobu
tel. 61 829 3816, –
3859

Zadania:

– sprawdzanie stanu zachowania zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej :

 • na podstawie informacji uzyskanych od pracowników BU,
 • na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników,
 • poprzez katalog tradycyjny i komputerowy,
 • kontrolowanie zasobu z autopsji.

– scalanie ciągów dzieł wielotomowych i seryjnych,
– selekcjonowanie dzieł niekompletnych, zdezaktualizowanych, wieloegzemplarzowych i niezgodnych z profilem BU,
– prowadzenie selekcji retrospektywnej czasopism,
– sporządzanie list tytułów czasopism wyselekcjonowanych,
– wskazywanie tytułów do uzupełnienia, tzw. braki,
– typowanie materiału do przekazania poszczególnym pracowniom oraz innym bibliotekom poprzez Sekcję Zagospodarowania Druków Zbędnych,
– przekazywanie do retrokonwersji książek po melioracji,
– wykonywanie prac związanych z tzw. małą melioracją (wyjaśnianie błędów dotyczących sygnatur, zaszeregowania kart, niewłaściwej lokalizacji, itp.),
– praca nad książkami odnalezionymi, tzw. regresami,
– sprawdzanie zakładek książek zagubionych oraz usuwanie kart tych książek z tradycyjnego katalogu kartkowego oraz ich skanów ze zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego,
– usuwanie kart i skanów zbiorów wyselekcjonowanych,
– praca merytoryczna nad księgozbiorem wyznaczonym do oprawy,
– dbałość o poprawność i przejrzystość tradycyjnego katalogu alfabetycznego oraz jego zdigitalizowanej wersji,
– udział w selekcji bieżącej i retrospektywnej dokumentów wprowadzanych do zbiorów BU.
– przekazywania uwag dotyczących braków, luk, stanu zniszczenia i wieloegzemplarzowości zasobu BU,
– permanentne kontrolowanie zbiorów BU,
– porównywanie ksiąg inwentarzowych ze stanem faktycznym księgozbioru,
– sporządzanie zakładek książek zagubionych,
– sprawdzanie regresów (książki odnalezione),
– wpisywanie materiału wyselekcjonowanego do bazy ubytków,
– współpraca z Sekcją Kupna w sprawie zakupu książek zgłoszonych przez czytelników.

mgr Elżbieta Bręcz, kierownik Sekcji, tel. 61 829 3815

Sekcja Przechowywania Zbiorów,
tel. 61 829 3858

Zadania sekcji:

– realizacja zamówień z katalogu komputerowego i przekazywanie ich do wskazanych agend Oddziału Udostępniania oraz pracowni BUP,
– realizacja zamówień z zeskanowanego katalogu kartkowego (Digit-cards) i przekazywanie ich do czytelń lub pracowni BUP,
– realizacja zakładek z tytułami książek przeznaczonymi do melioracji i skanowania oraz przekazywanie ich do wskazanej pracowni BUP,
– nadawanie zamówieniom elektronicznym odpowiedniego statusu,
– wstawianie zwrotów czytelniczych na półki magazynowe
– prowadzenie kuponoteki zakładek zamówień czytelniczych
– oklejanie kodami kreskowymi księgozbioru retrospektywnego i przekazywanie go do Oddziału Opracowania,
– przygotowanie zbiorów do udostęniania (drukowanie sygnatur, naklejanie sygnatur i exlibrisów BUP na ksiażki)
– przejazywanie do Pracowni Restauracji Ksiażki materiałów wymagających naprawy,
– zabezpiecznie gazet i czasopism przez zniszczeniem,
– usuwanie, na podstawie protokołów z prowadzonej selekcji retrospektywnej zbiorów, materiałów wyselekcjonowanych i przekazywanie ich do Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
– porządkowanie i przemieszczanie księgozbioru,
– obsługa magazynów zewnętrznych.


Małgorzata Konieczna, kierownik Sekcji, tel. 61 829 3859

Oddział Udostępniania

Kierownik Oddziału
mgr Krystyna Gozdowska, kustosz
tel. 61 829 3847

Pracownicy

Zadania:

– obsługa czytelników indywidualnych poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych oraz na miejscu w czytelniach,
– udostępnianie źródeł informacji (baz danych, e-czasopism, e-booków, repozytoriów),
– tworzenie księgozbiorów podręcznych w poszczególnych czytelniach i wypożyczalni oraz dbałość o kompletność i aktualność zgromadzonych materiałów,
– prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Stanowisko informacyjne
tel. 61 829 38 72,  61 829 38 17,  519-340-572
e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Zadania:

– udzielanie wszelkich informacji bibliotecznych i katalogowych,
– zapisy czytelników i wydawanie kart upoważniających do korzystania z czytelń,
– wykonywanie wydruków na drukarce sieciowej ze stanowisk komputerowych wszystkich agend zewnętrznych Biblioteki,
–  prowadzenie i obsługa serwisu Zapytaj bibliotekarza http://lib.amu.edu.pl/zapytaj-bibliotekarza

Sekcja Czytelń:

Czytelnia Nauk Humanistycznych (BC I)
tel. 61 829 3854
e-mail:
zapytaj@amu.edu.pl

Czytelnia Pracowników Nauki (CPN)
tel. 61 829 3854
e-mail:
zapytaj@amu.edu.pl

Czytelnia Nauk Społecznych (BC III)
tel. 61 829 3853
e-mail:
zapytaj@amu.edu.pl

Księgozbiory podręczne czytelń liczą łącznie ponad 16 tys. vol. oraz ok. 603 tytuły czasopism bieżących. Czytelnie dysponują łącznie 114 miejscami czytelniczymi.
Książki i czasopisma z księgozbiorów podręcznych są zarejestrowane w bazie komputerowej, dostępnej dla Czytelników na miejscu lub w sieci przez katalog online. Korzystanie z poszczególnych czytelń BU jest możliwe wyłącznie na podstawie aktualnej karty bibliotecznej!

Sekcja Wypożyczeń

Wypożyczalnia Miejscowa
tel. 61 829 3851
e-mail: 
wypoz.bu@amu.edu.pl

Zadania:

– zapisy czytelników upoważnionych – zgodnie z Regulaminem udostępniania BU do wypożyczania książek do domu,
– rejestrowanie wypożyczeń zarówno z księgozbioru głównego (magazyn), jak i z księgozbioru wypożyczalni,
– prowadzenie prac centralno-koordynacyjnych dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.

Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej  to licząca ok. 80 tys. tomów  kolekcja podręczników i tekstów źródłowych w wolnym dostępie do półek.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 61 829 3852
e-mail: 
wmb@amu.edu.pl

Sekcja prowadzi wypożyczenia z bibliotek krajowych i zagranicznych na zamówienia pracowników nauki i studentów UAM oraz czytelników spoza UAM. Udostępnia własne zbiory innym bibliotekom polskim i zagranicznym.

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy

Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Małgorzata Rychlik, st. kustosz dypl.
tel. 61 829 3801

Pracownicy

Prace organizacyjne

 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, zebrań naukowych, festiwali, przeglądów, targów książki, okolicznościowych imprez
 • prowadzenie i redagowanie repozytorium AMUR
 • prowadzenie i redagowanie platformy PRESSto
 • prowadzenie i redagowanie Bazy Wiedzy UAM
 • prowadzenie i redagowanie stron www Biblioteki, ekranu informacyjnego oraz portali społecznościowych Biblioteki Uniwersyteckiej – Facebook, Twitter, Instagram
 • udostępnianie źródeł informacji (baz danych, e-czasopism, e-booków, repozytoriów)
 • prowadzenie internetowej księgarni i sprzedaż wydawnictw BUP
 • organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla pracowników Uczelni w zdalnie w e-learningu i na miejscu
 • współpraca przy organizacji wystaw w BUP

Praca naukowa

 • redakcja Rocznika “Biblioteka” i innych wydawnictw
 • tworzenie baz własnych Biblioteki
 • realizacja prac badawczych i naukowych

Praca wydawnicza

 • planowanie i koordynacja działalności wydawniczej Biblioteki Uniwersyteckiej
 • prace redakcyjne i techniczne
 • kontakty z firmami wydawniczymi, drukarniami i księgarniami i odbiorcami wydawnictw BUP

Usługi promocyjne

 • przygotowywanie folderów, informatorów oraz innych materiałów promujących i reklamujących Bibliotekę
 • współpraca z mediami
 • promocja książek

Współpraca z zagranicą

 • współpraca z bibliotekami zagranicznymi
 • koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników BUP (staże, praktyki, wymiana, konferencje, wyjazdy studyjne oraz praktyki w ramach programu Erasmus)
 • pobyty gości zagranicznych w BUP

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 • wyszukiwanie dotacji, grantów i innych środków pomocowych
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych

Usługi informacyjne

Oddział Zbiorów Specjalnych

Kierownik Oddziału
dr hab. Rafał Wójcik, st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3829

Pracownicy

Szczegóły na stronie Oddziału Zbiorów Specjalnych

Oddział Ochrony Zbiorów

tel. 61 829 3844
tel. 61 829 3825

Kierownik Oddziału
mgr Jolanta Noskowiak, kustosz
tel. 61 829 3844

Pracownicy 

Pracownia Digitalizacji

Zadania :

– kopiowanie mikrofilmów na materiałach diazo,
– skanowanie mikrofilmów,
– skanowanie oryginału (formaty A4-A1) – obraz czarno-biały, w odcieniach szarości, kolorowy,
– nagrywanie plików (skanów) na płyty CD/DVD,
– drukowanie obrazów czarno-białych, kolorowych (formaty A4, A3),
– wydruk odbitek kserograficznych z oryginału (formaty A4, A3),
– skanowanie z OCR, z zapisem w formacie TIFF oraz PDF i/lub Word,
– oprawa graficzna odbywających się w bibliotece wydarzeń kulturalnych (ulotki, zaproszenia, plakaty, itp.),
– sporządzanie rekordów bibliograficznych dla publikacji cyfrowych w formacie w formacie Dublin Core,
– obsługa oprogramowania d’Libra,
– tworzenie kolekcji tematycznych na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

mgr Jolanta Noskowiak, kierownik Pracowni, tel. tel. 61 829 3844

Pracownia Restauracji Książki,
tel. 61 829 3868
tel. 61 829 3855
tel. 61 829 3856 (introligatornia)

Zadania:

– restauracja i naprawa zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych,
– działania mające na celu zabezpieczenie zbiorów przed szkodliwym wpływem czynników fizyko-chemicznych, biologicznych i mechanicznych,
– oprawianie książek i czasopism,
– wykonywanie elementów galanterii introligatorskiej (pudła, teczki na zbiory itp.),
– dezynfekcja książek i archiwaliów w komorze próżniowej
mgr Katarzyna Kubiś, kierownik Pracowni, tel. 61 829 3868.

Oddział Informatyzacji

Kierownik Oddziału
mgr inż. Agata Hintz, st. specjalista w zakresie informatyki
tel.: 61 829 3830

Pracownicy 

Zadania:

– stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego HORIZON,
– instalacja oprogramowania klienckiego i rozwiązywanie bieżących problemów w celu właściwego funkcjonowania modułów w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotekach Wydziałowych
– zbieranie danych statystycznych
– udział w pracach nad opracowaniem standardów w funkcjonowaniu polskich bibliotek naukowych
– koordynacja, zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej,
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji roboczych dla pracowników i czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej
– współpraca z Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sieci komputerowej i serwerów bibliotecznych,
– tworzenie aplikacji wspomagających pracę Biblioteki

Administracja Biblioteki Uniwersyteckiej

tel. 61 829 3840
fax 61 829 3824

Kierownik Administracji Obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej 
mgr inż. Jacek Halicki
tel. 61 829 – 3861

Pracownicy

Zadania Oddziału:

– załatwianie spraw finansowych Biblioteki Uniwersyteckiej,
– sprawy gospodarczo – zaopatrzeniowe BU,
– sprawy kadrowe instytucji,
– obsługa sekretariatu Dyrektora, sekretariatu ogólnego i portierni

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek7.00 – 15.00

Biuro Dyrektora
tel.: 61 829 – 3820

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek8.00 – 15.00

Biuro Biblioteki
tel.: 61 829 – 3840

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek7.00 – 15.00

Portiernia
tel.: 61 829 3860
email: portbu@amu.edu.pl

Szatnia
tel.: 61 829 3864

Paczkarnia
tel.: 61 829 – 3862

Konserwatorzy
tel.: 61 829-3863

Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej

tel. 061 829 3827, p.174

 

poniedziałek – piątek

9.00–14.00

mgr  Marita Jagiełłowicz – mł. bibliotekarz

marita.jagiellowicz@amu.edu.pl

 

Archiwum istnieje od 1982 roku jako samodzielna komórka podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki. 

Korzystanie ze zbiorów archiwalnych do celów naukowych wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zadania:

–gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych dotyczących Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zespół akt Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej obejmuje:

– akta z okresu pruskiego Biblioteki Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek) i Landesbibliothek, 
– akta z lat 1919–1939 – personalia zawierające sprawy urzędników zatrudnionych w okresie międzywojennym, ich życiorysy, podania o pracę, kwestionariusze osobowe, akta Komisji Bibliotecznej z protokołami posiedzeń, regulaminy korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, dokumenty z IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, który odbył się w Warszawie w 1936 roku, z udziału Biblioteki Uniwersyteckiej w Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r., z działalności członków Biblioteki w towarzystwach wydawniczych, materiały z II Zjazdu Bibliotekarzy w Poznaniu, akta dotyczące inicjatyw Biblioteki Uniwersyteckiej w sprawie tworzenia katalogów centralnych, sprawozdania roczne z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, schematy organizacyjne Biblioteki, akta dotyczące zakupu książek i czasopism, księgi akcesyjne darów, protokóły przejęcia bibliotek gimnazjalnych: Marii Magdaleny w Poznaniu, Jana Kantego w Poznaniu, bibliotek gimnazjalnych z Rogoźna, Krotoszyna i Bydgoszczy, 
– akta z lat 1939–1944 – wykazy nabytków /zugangs – verzeichnis/, wykazy nabytków czasopism /zugangs – verzeichnis – Zeitschriften/, miesięczne sprawozdania pracowników Biblioteki z prac wykonywanych indywidualnie /Tätigkeitsberichte/, kwestionariusze dotyczące prywatnych księgozbiorów /Fragebogen/, rejestr czytelników zapisanych do Biblioteki, rejestry wypożyczeń, 
– akta od 1945 r. – materiały dotyczące rewindykacji i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych z lat 1945–1950, sprawozdania roczne, sprawozdania Rady Bibliotecznej i Kolegium Dyrekcyjnego, księgi akcesji, księgi zapisów czytelników, korespondencja dotycząca darów oraz współpracy z bibliotekami zagranicznymi i krajowymi, fotografie Biblioteki, protokoły skontrum zbiorów.

Bibliografia:

Głowacka-Helak M., Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945–1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXXV (1991), z. 1, s. 271-289. 
Głowacka-Helak M., Struktura organizacyjna i wykazy akt Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w okrasie Polski Ludowej, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXX (1987), z. 2, s. 219-234. Głowacka-Helak M., Wykazy akt i plany registratury jako pomoce kancelaryjne i registraturalne Biblioteki im. Cesarza Wilhelma oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1898 – 1939, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXX (1986), z. 2, s. 417-431.

Loading...
Skip to content