Repozytorium AMUR

AMUR jest repozytorium instytucjonalnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UAM. Repozytorium AMUR to archiwum własnych dokumentów elektronicznych.

Dotychczasowe oprogramowanie do zliczania statystyk przestało być rozwijane przez twórcę, czyli Uniwersytet Minho. Brak wsparcia dla programu statystycznego powodował w systemie repozytoryjnym luki bezpieczeństwa (sztuczne zawyżanie statystyk) oraz uniemożliwiał upgrade oprogramowania DSpace, a co za tym idzie jego dalszy rozwój. Zważywszy na powyższe dokonaliśmy wyboru innych statystyk. Obecnie statystyki są zbierane w kilku miejscach:

  • wbudowane statystyki DSpace’a 
  • statystyki Google Analytics 
  • nowe statystyki oparte o zewnętrzny serwer monitorujący  
  • statystyki OpenAire
  • Dane dotyczące starych statystyk są dostępne i można je pobrać z komputerów znajdujących się w sieci UAM. Kopia statystyk znajduje się na serwerze pod adresem http://150.254.65.151

Redakcja AMUR 
Małgorzata Rychlik, Monika Theus, Maria Kuczkowska

Odział Informacji i Transferu Wiedzy, p.81
tel. 61 8 29-3878
e-mail: amur@amu.edu.pl 

Red. techniczny Karol Sokalski 
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi

Europe E-theses Portal
Promoting and disseminating research and creation
OpenAIRE
Agregator Centrum Otwartej Nauki

Polityka funkcjonowania

AMUR to repozytorium materiałów naukowych, opublikowanych przez pracowników UAM lub wydanych na UAM. 

W repozytorium zgromadzono dokumenty z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, postery, materiały administracyjne (sprawozdania, raporty). 

Repozytorium AMUR ma budowę hierarchiczną. Poszczególne wydziały oraz jednostki pozawydziałowe to zespoły repozytorium; w ich skład wchodzą kolekcje. 

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 110/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich, obronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Deponentem może zostać pracownik lub doktorant UAM po uzyskaniu zgody, czyli tzw. autoryzacji, którą nadaje redaktor repozytorium. 

Dopuszcza się dwie formy zamieszczania obiektów: 

– deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – wyłącznie przez autora pracy,
– deponowanie pośrednie – w przypadku wydawnictw uczelnianych i dysertacji doktorskich.
Redaktor przed udostępnieniem zatwierdza poprawność formatu i metadanych zdeponowanych dokumentów. 

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

Dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w repozytorium AMUR jest – z założenia – otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych obiektów wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

Zasób repozytorium AMUR będzie przechowywany bezterminowo, zgodnie z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych. 

W wyjątkowych przypadkach, związanych z łamaniem przepisów prawa autorskiego, dokumenty mogą zostać wycofane z repozytorium. 

W powyższym przypadku identyfikator obiektu (URI) zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu. 

Od depozytariusza wymaga się zachowania wiarygodności i autentyczności deponowanych dokumentów. 

Pełna odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich spada na depozytariusza. 

Autor, deponując dokumenty, zatwierdza licencję niewyłączną, obowiązującą w repozytorium AMUR. 

Opisy bibliograficzne mogą być wykorzystywane bez oficjalnej zgody właściciela tylko w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że zostanie podany oryginalny adres bibliograficzny lub identyfikator URI. 

Kopia dokumentu może być zgodnie z prawem: 

wykonywana na własny użytek, 
wykonywana dla celów naukowych i edukacyjnych bez zgody właściciela, z powołaniem się na źródło. 

Obiekty cyfrowe nie mogą być sprzedawane w żadnym formacie i na żadnym nośniku bez zgody właściciela praw autorskich. 

Chyba, że praca została udostępniona na podstawie licencji Creative Commons

Prawo autorskie

Jeśli wysyłany do repozytorium materiał był wcześniej publikowany przez komercyjnego wydawcę, należy sprawdzić, jakiego rodzaju umowa została z nim podpisana. Pomocny w takim przypadku będzie serwis SHERPA (Romeo), w którym znajdują się informacje dotyczące polityki zamieszczania publikacji w repozytoriach. Poszczególni wydawcy są oznaczeni odpowiednim kolorem, określającym: 

– pełną zgodę na publikację preprintów lub postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor zielony),
– zgodę na publikację postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor niebieski),
– zgodę na publikację preprintów (kolor żółty),
– brak zgody na archiwizację (kolor biały).

Należy pamiętać również o tym, że przy podpisywaniu umowy z wydawcą można negocjować warunki i upomnieć się o pozwolenie na archiwizację pracy w repozytorium. 

Jeżeli autorskie prawa majątkowe do artykułu zostały przeniesione na wydawcę, który nie prowadzi polityki dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach, należy zapytać go o zgodę na umieszczenie dokumentu (wersja po recenzji lub ostatecznej korekcie wydawcy) w repozytorium AMUR.

Autorskie prawa majątkowe do pracy zamieszczonej w repozytorium AMUR przysługują autorowi, który, deponując swoją pracę w repozytorium, zgadza się na licencję niewyłączną.

Pracownik UAM, zatwierdzając licencję w momencie zamieszczania swojej publikacji w repozytorium AMUR, poświadcza, że do niego należą prawa autorskie do archiwizowanego dzieła. Jednocześnie deklaruje, że dokument jest jego własnością intelektualną. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przekroczenia praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonej pracy. Autor przekazuje Uniwersytetowi prawa do przechowywania publikacji i związanych z nią metadanych oraz do ich publicznego, bezpłatnego udostępniania.

Deponent oświadcza, że: 

– udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z jego pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie zwielokrotniania utworu i jego rozpowszechnienia w formie elektronicznej w repozytorium AMUR;
– upoważnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza do przechowywania i archiwizowania pracy na nośnikach cyfrowych;
– oświadcza, że zdeponowana praca nie narusza praw osób trzecich oraz że utwór powstał z poszanowaniem praw autorskich innych twórców;
– oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu lub posiada zgodę wydawcy na umieszczenie pracy w repozytorium AMUR.

Prawa i obowiązki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 

– może rozpowszechniać kopie pracy w formie elektronicznej w repozytorium AMUR;
– może przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować zdeponowaną pracę w celu jej zabezpieczenia;
– może włączać metadane pracy do publicznie dostępnych katalogów;
– zachowuje prawo do usunięcia pracy gdy narusza ona prawa własności intelektualnej;
– nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez depozytariusza praw własności intelektualnej lub innych praw związanych ze zdeponowaniem pracy w repozytorium AMUR. 

Wyjaśnienie terminów 

Deponent – osoba uprawniona do zamieszczania pracy w repozytorium AMUR.
Deponowanie – proces zamieszczenia pracy w repozytorium AMUR. 
Repozytorium AMUR – cyfrowa platforma, miejsce zamieszczania, przechowywania i udostępniania materiałów UAM.

Zasadniczo, jeżeli pracy nie umieszczono w domenie publicznej i deponuje ją ktoś inny niż autor, to osoba deponująca bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zamieszczonego dokumentu.

Deponowanie prac

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie zgodnie z Zarządzeniem nr 110/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zobacz teść zarządzenia.

Dostęp do pełnego tekstu niektórych prac doktorskich, zgodnie z podpisaną przez autora licencją może być ograniczony. Oznacza to, że pełen tekst pracy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników tylko w bibliotece. Doktoraty włączone do archiwum repozytorium będą widoczne w europejskim portalu prac doktorskich The DART Europe E-theses Portal

Korzyści

– wzrost prestiżu uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań naukowych, prowadzonych na wydziałach, 
– promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej, 
– wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu do materiałów dydaktycznych, 
– pomoc w realizacji zadań administracyjnych, np. prowadzenia sprawozdawczości czy ewaluacji pracowników naukowych.

– wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie (według badań, cytowalność tych prac wzrasta od 36% do 250% – w zależności od dziedziny),
– zwiększenie ,,widoczności” dorobku naukowego – prace umieszczane w repozytorium AMUR są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe Google Scholar, Base (Bielefeld Academic Search Engine), ScientificCommons oraz agregatroy repozytoriów: Driver, CEON, DART-Europe E-theses Portal ,
– powszechność i szybkość dostępu do badań,
– zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy dokument otrzymuje unikalny indentyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci,
– możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach,
– możliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie składania podań o granty badawcze,
– skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań – w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki,
– możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi zdeponowanych prac.

Loading...
Skip to content