Dary – przekazywanie

Zasady przyjmowania darów

Szanowni Państwo,
Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem darów (książek i czasopism) Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, prosimy o kontakt z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (tel. 61 829 3806, olga.wawrzyniak@amu.edu.pl ).

Dary przyjmowane są na podstawie protokołu przekazania darów. Prosimy o przygotowanie informacji na temat ofiarowanych materiałów: ich ilości, tematyki, stanu zachowania. Będziemy również wdzięczni za przygotowanie spisu szczegółowego, zawierającego autora, tytuł, miejsce i rok wydania publikacji.

Biblioteka zastrzega sobie prawo dokonania selekcji otrzymanych darów oraz przekazania ich innym bibliotekom, zgodnie z zasadami zagospodarowania druków zbędnych. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu może odmówić przyjęcia darów anonimowych. Na życzenie darczyńcy BUP wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej nr 4/2020 w sprawie określenia zasad przyjmowania i wyceny darów.

Mając na celu ujednolicenie zasad przyjmowania i wyceny darów w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządza się, co następuje:

 1. Przyjmowaniem darów w bibliotece systemu biblioteczno-informacyjnego UAM zajmuje się wyznaczony do tego zadania pracownik (lub pracownicy) bądź dyżurujący pracownik danej biblioteki.
 2. Przyjmowanie darów oraz wprowadzanie ich do zbiorów odbywa się w terminie dogodnym dla biblioteki.
 3. Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych darczyńców na podstawie protokołu przekazania darów (Załącznik do niniejszego Zarządzenia).
 4. W przypadku darów od osób prywatnych biblioteka może wymagać sporządzenia przez darczyńcę wykazu oferowanych materiałów, by na jego podstawie podjąć decyzję o przyjęciu daru w całości lub w części.
 5. Biblioteka może odmówić przyjęcia darów anonimowych.
 6. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji otrzymanych darów.
 7. Podstawą selekcji materiałów są kryteria określone w zasadach zarządzania zasobami, w tym przyjętej w danej bibliotece polityce gromadzenia. Należą do nich w szczególności:

a. niezgodność tematyki z profilem gromadzenia zbiorów,
b. niska wartość naukowa i dydaktyczna,
c. nieaktualne treści dokumentów,
d. mało znany język publikacji,
e. liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu,
f. zły stan fizyczny publikacji, w tym jej niekompletność.

 8. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom, zgodnie z zasadami zagospodarowania druków zbędnych, lub czytelnikom.
 9. Dary zniszczone mogą zostać przekazane na makulaturę.
 10. Nie przyjmuje się darów od darczyńców zastrzegających sobie włączenie do księgozbioru daru bez selekcji, w przypadku gdy dar w większej części nie przystaje do profilu gromadzenia biblioteki.
 11. Wszystkie pozycje przyjęte do zbiorów zostają wycenione.
 12. Wycena dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a. w przypadku publikacji dostępnych na rynku wydawniczym – przyjmuje się cenę „okładkową” pomniejszoną o 20 procent; w przypadku braku takiej ceny – przyjmuje się średnią cenę z trzech ofert księgarń lub sklepów internetowych, pomniejszoną o 20 procent;
b. w przypadku publikacji niedostępnych na rynku wydawniczym – przyjmuje się cenę antykwaryczną (w tym allegro, e-bay itp.), pomniejszoną o 20 procent;
c. w przypadku publikacji dostępnych jedynie za granicą – przyjmuje się cenę antykwaryczną (źródła jw.), pomniejszoną o 20 procent, uwzględniając kurs walutowy ogłoszony przez NBP z dnia podpisania protokołu przekazania darów;
d. w przypadku niemożności ustalenia ceny wg powyższych kryteriów – wyceny dokonuje się z uwzględnieniem treści i indywidualnych cech publikacji;
e. we wszystkich przypadkach wartość daru może być zmniejszona ze względu na stopień zużycia egzemplarza i ewentualną dezaktualizację treści (w zakresie 10-90%).

 13. Wyceny publikacji, w oparciu o powyższe kryteria, dokonuje pracownik biblioteki odpowiedzialny za wprowadzanie darów do zbiorów, po ewentualnej konsultacji z bibliotekarzami dziedzinowymi i/lub kierownikiem Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej) bądź kierownikiem biblioteki jednostki organizacyjnej UAM.
 14. Potwierdzenie dokonania wyceny darów przyjętych do zbiorów stanowią zapisy w księgach inwentarzowych biblioteki.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, 18 grudnia 2020 r.

Loading...
Skip to content