Elsevier – program publikowania otwartego 2019-2021

Pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji został uruchomiony wraz z licencją krajową czasopism wyd. Elsevier w l.2019-2021. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej.

Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021. Ze względu na ograniczoną liczbę artykułów, które mogą zostać w całości sfinansowane z programu, finansowanie to będzie obejmowało artykuły publikowane tylko w niektórych czasopismach. Są to czasopisma wyselekcjonowane pod kierunkiem MNiSW na podstawie kryteriów jakościowych i dziedzinowych oraz z wykorzystaniem danych o dotychczasowych publikacjach polskich autorów w czasopismach Elsevier.

Program składa się z 2 części:

Program A – obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Data wysłania do publikacji jest standardowym kryterium w tego rodzaju programach w wyd. Elsevier, ale nie była stosowana dla polskich artykułów w 2020 r., aby ułatwić wdrożenie programu.

Program B – pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok.  Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.

Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. i będzie wtedy działał równolegle do programu A. Artykuły wysłane do publikacji w 2019 lub 2020 r. będą mogły być zgłaszone do programu B.  Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a po jego wyczerpaniu – do programu B.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access. Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w dowolnym porządku. Program A obejmuje automatycznie wszystkie polskie instytucje, które zgłosiły się do licencji Elsevier 2019-2021. Program B obejmuje tylko te instytucje, które zgodziły się  dodatkowo podać dane adresowe i kontaktowe do fakturowania instytucji za artykuły publikowane ze zniżką przez jej autorów, patrz lista instytucji uprawnionych do programów A lub B. Ponadto od 15 lipca 2020 r. instytucje, które będą chciały nadal uczestniczyć w programie B, będą zobowiązane przejąć od ICM weryfikację artykułów zgłaszanych do programu.

 

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korepondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok nie jest jeszcze wyczerpana, to formularz wyświetli opcję pełnego finansowania, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok jest już wyczerpana, to formularz wyświetli opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Artykuły zgłoszone do programu A lub B są przesyłane przez Elsevier do weryfikacji, którą na razie zajmuje się ICM. W przypadku programu A sprawdzane jest, czy autor korespondencyjny wskazał tę samą afiliację w formularzu Rights and Access oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM może kontaktować się z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. W przypadku programu B sprawdzana jest afiliacja, a ponadto instytucja musi udzielić każdorazowo zgody na wystawienie faktury za publikację danego artykułu ze zniżką. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych w instytucji, ale od 15 lipca 2020 r. weryfikacja afiliacji oraz zgoda na wystawienie faktury będą realizowane bezpośrednio przez lokalnych administratorów w instytucjach.

W przypadku odrzucenia artykułu z programu, autor zostanie o tym powiadomiony, artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę za publikację bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, to autor będzie miał możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny bez opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier.com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać opcję „subskrypcja”. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie instytucji w programie B?

Gdy artykuł zostanie pozytywnie zweryfikowany w programie B, Elsevier wystawi fakturę za publikację ze zniżką dla instytucji i prześle ją emailem zgodnie z danymi do fakturowania podanymi przez instytucje przy zgłaszaniu się do programu B. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia, będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%). Podanie przez instytucję danych do fakturowania w programie B nie oznacza automatycznego obowiązku przyjmowania faktury za każdy artykuł zgłoszony przez każdego autora, który wskazał tę instytucję jako swoją afiliację. Tak jak opisano powyżej, instytucja będzie każdorazowo potwierdzać zamiar poniesienia opłaty za dany artykuł.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier oraz na stronie ICM.

 

Loading...
Skip to content