Zajęcia grupowe

NAUKOWE ZASOBY INFORMACYJNE

Warsztaty dla studentów studiów licencjackich III roku oraz SUM

Terminarz: semestr zimowy i letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 4h

Zapisy

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasobami naukowymi, systemami oraz usługami oferowanymi przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Głównym założeniem jest kształcenie podstaw wiedzy o dokumencie, umiejętności i kompetencji informacyjnych niezbędnych na studiach wyższych. Szkolenie dotyczy strategii wyszukiwania informacji, selekcji i gromadzenia publikacji z pomocą programów bibliograficznych w pracy dyplomowej lub magisterskiej zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Warsztaty dla studentów studiów doktoranckich UAM

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 4-10 h, wg potrzeb wydziału

Zapisy

Omówienie specjalistycznych zasobów naukowych z danej dziedziny, nowych zasobów pojawiających się w ofertach wydawców, w tym Open Access, np.:  polskie i zagraniczne wydawnictwa bibliograficzne, katalogi bibliotek, e-czasopisma, ebooki, specjalistyczne bazy danych, wirtualne biblioteki, repozytoria publikacji i danych badawczych, platformy otwartych czasopism. Szkolenie obejmuje wiedzę o zastosowaniu bibliometrii w ocenie naukowców, m.in. indeks Hirscha.

JAK PODNIEŚĆ CYTOWALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH?

– ZASOBY NAUKOWE UAM,

– ZARZĄDZANIE BIBLIOGRAFIĄ I TWORZENIE PRZYPISÓW PRZY POMOCY MENEDŻERÓW BIBLIOGRAFICZYNYCH: MENDELEY, ENDNOTE

Warsztaty i prezentacja dla pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62) lub na wydziale

Liczba godzin: wg potrzeb wydziału

Zapisy

Program szkolenia: wyszukiwanie cytowań publikacji w Web of Science, SCOPUS; wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma; korzyści z deponowania prac w repozytorium AMUR, widoczność publikacji i cytowań w Google Scholar Citations; Multiwyszukiwarka –  wyszukiwarka zawartości książek i czasopism z subskrypcji, zasobu tradycyjnego z katalogu bibliotek UAM oraz repozytorium instytucjonalnego AMUR. Dostępność dziedzinowych publikacji naukowych na platformach wydawców elektronicznych książek i czasopism oraz ich agregatorach jak EBSCO, Springer, Elsevier i in.

 

Tworzenie konta użytkownika w każdym z menedżerów, gromadzenie (eksport) danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliograficznych i dodawanie dokumentów pełno-tekstowych oraz praca na tekstach w formacie pdf, współpraca menedżerów bibliograficznych z  edytorami tekstów Microsoft Word oraz dodatkowe możliwości programu Mendeley: tworzenie profilu badacza, współpraca w grupach.

EDUKACJA INFORMACYJNA I ŻRÓDŁOWA

Kurs dla studentów studiów licencjackich I roku

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: platforma e-learningowa UAM

Forma szkoleń: kurs e-learningowy

Liczba godzin: 2-6h

Wejście

Kurs przygotowuje osoby studiujące do samodzielnego poruszania się w systemie informacyjno-bibliotecznym UAM oraz innych, dostępnych środowiskach informacyjnych. Umożliwia zdobycie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z krytyczną oceną źródeł, aż do poznawania własnych potrzeb informacyjnych i efektywnego korzystania z systemu informacyjno-bibliotecznego UAM. Głównym zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z zasobami naukowymi i programami przydatnymi w tworzeniu bibliografii w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Loading...
Skip to content