Rocznik „Biblioteka” numery

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Abstrakty
 • Zbigniew Sławiński: Biblioteki a świadomość narodowa w Wielkopolsce w okresie zaborów
 • Teresa Dachtera: Konstanty Świdziński i jego zbiory. Przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: Internet dla bibliotekarzy muzycznych
 • Bogumił Skoczyński: Modele selekcji zbiorów bibliotek uniwersalnych
 • Bogumił Skoczyński, Jadwiga Grysa: Francuskie mediateki. Klucz do wiedzy i kultury XXI wieku
 • Jerzy Hatłas, Józef Marcinkiewicz: System biblioteczny na Litwie. Podobieństwa i różnice
  z naszymi uwarunkowaniami
 • Andrzej Nowakowski: Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
  a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996
 • Wiesław Wydra: Erasmo-Lascianum w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zygmunt Poznański: Nieznany list z powstania styczniowego znaleziony w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Andrzej Jazdon: Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM
 • Artur Jazdon: Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania
 • Justyna Iwaszkiewicz: Początki sztuki drukarskiej w Norwegii
 • Jerzy Hatłas: 0 transliteracji bułgarskiej litery „?”
 • Hanna Warnke: Biblioteka Uniwersytecka w Leeds
 • Jerzy Hatłas: Druskininku Vieśoji Biblioteka
 • Recenzje
  • Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 19-21 września 1996 roku. Red. Henryk Suchojad, Kielce 1996 (Aldona Chachlikowska)
  • Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa Kraków 1997 (Hanna Wieland)
  • Rola i funkcja nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995. Pod red. Joan M. Day i Marii Śliwińskiej. Toruń 1996 (Zygmunt Poznański)
  • Jerzy Pikulik – Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996; Janusz Wycisło – Gómoślaskiej Pani. Pieśni z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich (1677 -1996). Inkom Śląski, Katowice 1996 (Andrzej Jazdon)
 • Kornel Michałowski: Biblioteki poznańskie przed pół wiekiem
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 (oprac. Artur Jazdon)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

 • Jerzy Kałążny: Motyw biblioteki w literaturze
 • Aleksandra Ochmańska: Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w.
 • Andrzej Bendziński: Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność
 • Jan Pyzio: Stanistaw Taborowski. Zapomniany skrzypek i kompozytor XIX wieku w świetle korespondencji do Pauliny Wilkońskiej z lat 1854-1860
 • Katarzyna Krzak: Zagadka tryptykowego obrazka znalezionego w inkunabule
 • Alicja Spaleniak: Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy. Próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zdzisław Szkutnik: Czasopisma elektroniczne – szanse i problemy
 • Hanna Warnke: Zarządzanie biblioteką wirtualną
 • Ryszard Bandurski, Andrzej Nowakowski: Przyczynek do planowania kadry w bibliotekach naukowych na przykładzie regulaminu Bibliotek Szkół Wyższych w Rosji
 • Monika Kundera: Współcześni wydawcy w Poznaniu v Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: „Répertoire International de la Presse Musicale”. Udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym
 • Bogumil Skoczyński: Analityczny model przetargu na dostawę czasopism zagranicznych
  w prenumeracie dla wielkich bibliotek uczelnianych w Polsce
 • Sharon Connell: Powódź w Polsce
 • Andrzej Nowakowski: Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków
 • Ewelina Kowalowa: Nowe moąliwości kształcenia zawodowego
 • Hanna Warnke: Muzeum Jana Gutenberga w Moguncji
 • Teresa Dachtera: BNF – najnowocześniejsza biblioteka świata?
  • Józef Miehat Chomiński, Teresa Dalila Turto: Katalog Dzieł Fryderyka Chopina, Kraków 1990 (Recenzja – Andrzej Jazdon)
  • Jacek Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 1997 (Recenzja – Ryszard Bandurski)
  • Zofia Sokół: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998 (Recenzja – Aldona Chachlikowska)
  • Nowak Piotr, Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997 (Recenzja – Artur Jazdon)
  • Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkól wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa. Kielce 1997 (Recenzja – Alicja Spaleniak)
  • Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji, Poznań 1997 (Recenzja – Artur Jazdon)
 • Wiesław Wydra: Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach ~ Zofii Kaweckiej
 • Andrzej Jazdon: Kornel Michałowski
 • Aldona Chachlikowska: Henryk Dąbrowski
 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1997

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Maria Jagielska: Materiały Związku Patriotów Polskich okręgu lwowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku. Przyczynek do ikonografii historii miasta Poznania
 • Andrzej Bendziński: Pałac w Ciążeniu i jego funkcje biblioteczne
 • Helena Olszewska: Gromadzenie i wykorzystanie czasopism bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-1998
 • Zdzisław Szkutnik: Dostępność elektronicznych czasopism naukowych. Drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja

Miscellanea

 • Andrzej Jazdon: Raport o stratach Biblioteki Narodowej. Z notatek Adolfa Chybińskiego
 • Wiesław Wydra: 0 jednym kalendarzu zagubionym a drugim odnalezionym oraz o Wojnie trojańskiej
 • Zygmunt Poznański: Artur M. Górski „Biblioman”. Z dziejów pewnego motywu
 • Zygmunt Poznański: Kartka z łódzkiego getta
 • Jakub Skutecki: Niezrealizowane plany Stübbena. Zapomniane kartki z „Posener Tageblatt”

Recenzje

 • Zarzadzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów. Red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt (Artur Jazdon)
 • Bronisław Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, T.4: Katastrofy w bibliotekach – przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe (Andrzej Nowakowski)
 • Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Red. Anna Sokołowska-Gogut (Hanna Wamke)
 • Problemy i metody nauki o informacji. Szkice i studia (Teresa Dachtera)
 • Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej. Możliwości rozwoju – uwarunkowania i ograniczenia. Materiały konferencyjne. Red. Halina Ganińska (Alicja Spaleniak)
 • Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kraków 16-19.11 i.1998 (Maria Śliwińska)

Wspomnienia

 • Dr Leszek Cais (1937-1996) (Hanna Wamke)
 • 0 tych, którzy odeszli (Andrzej Nowakowski)
 • Pamięci Kornela Michałowskiego

Sprawozdania

 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1998

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Maria Jagielska: „Reymontiana” wśród nowych nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Maria Jagielska: Nowe listy Reymontów z lat 1908-1913 do Salomei, Julii i Zofii Niemierów
 • Jan Aleksiński: Fragment reymontowskiego księgozbioru z Kołaczkowa(?) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zygmunt Poznański: Protokół z pewnej narady, czyli mały przyczynek do czasów gry bibliotekarze byli „inżynierami dusz ludzkich”
 • Andrzej Szczypiorski: Uwagi o sztuce przekładu (zwierzenia pisarza)
 • Bogumił Skoczyński: Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) – przyjaciel literatury polskiej
 • Ewa Lembicz: Biblioteka i Czytelnia Austriacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Rodzielska: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Anna Rucińska-Nagórny, Artur Jazdon: Wdrożenie systemu bibliotecznego „Horizon” w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Olszewski: Kurs szkoleniowy dla specjalistów informacji prawniczej Asser College Europe Haga październik 1999

Miscellanea

 • Wiesław Wydra: „Historia Polonica” Jana Długosza z roku 1614 odnaleziona
 • Justyna Iwaszkiewicz: RBT – państwowy organ do spraw dokumentacji specjalistycznej i bibliotek naukowych w Norwegii
 • Andrzej Jazdon: Jerzy Młodziejowski – w 151ecie śmierci
 • Juliana Grażyńska: Na marginesie wystawy „Polacy w Rumunii – 60 rocznica”
 • Wolfgang Kessler: Martin-Opitz-Bibliothek w Herne – partner Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Jazdon: Glossa

Recenzje

 • Mirosław Górny, Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych (Artur Jazdon)
 • Uprawlenije Sowremiennoj bibliotekoj. Nastolnaja kniga menedżera (Zbigniew Sławiński)
 • Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej. Informator. Oprac. Grażyna Lewandowicz (Alicja Spaleniak)
 • „Każdy sądzi według siebie”, czyli odpowiedź na recenzję (Anna Paluszkiewicz, Andrzej Padziński)
 • *****(Maria Śliwińska)

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM za rok 1999 (oprac. Artur Jazdon, Danuta Czajowa)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Aleksandra Ochmańska: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego
 • Ewa Kołodzińska: Zarys dziejów księgozbioru Augusta Cieszkowskiego
 • Justyna Łopaczyk: Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego „Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki”
 • Artur Jazdon: Kalendarze poznańskie okresu zaborów
 • Katarzyna Gmerek: Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
 • Andrzej Jazdon: Teatralna kolekcja
 • Jacek Wojciechowski: Uwagi o typologii bibliotek
 • Alicja Spaleniak: Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Polska norma
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Dublin Core – nowoczesny format opisu metadanych
 • Svend Larsen: Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Arhus (Dania)
 • Hanna Wesołowska-Mis: Wdrożenie modułu czasopisma systemu Horizon w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Miscellanea

 • Wiesław Wydra: Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku
 • Jerzy Hatłas, Michał Jan Pająkowski: Swisztowskie czitaliszte. Początki oraz stan obecny
 • Andrzej Jazdon: Nieznane wiersze Marcina Molskiego
 • Z żałobnej karty: Mirosława Stempniewicz (1921-2001)

Recenzje

 • Enciklopedija kniznogo dela (Zbigniew Sławiński)
 • Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries (Hanna Andruszko)
 • Miscellanea informatologica, pod red. M.Górnego i P.Nowaka (Artur Jazdon)


 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym za rok 2000 (oprac. Danuta Czajowa)

Pełna treść dostępna w WBC


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

From the Editor

Rozprawy i materiały

 • Lech Trzeciakowski: W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Poznań 1904 (przekł. Renata Piejko)
 • Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (przekł. Emilia Bąbol)
 • Georg Zeidler: Budowa Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (spolszczył Jakub Skutecki)
 • Artur Jazdon: Rudolf Focke – Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Renata Piejko: Na marginesie wykazu darczyńców Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Krystyna Jazdon: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903
 • Małgorzata Głowacka: Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920
 • Justyna Łopaczyk: Od Hartwiga do KABY… Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser-Wilhelm-Bibliothek

Reedycje materiałów dotyczących pierwszych lat działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 • Alina Alkiewicz: Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918
 • Stefan Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929
 • Jan Baumgart: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937
 • Antoni Bederski: Ze wspomnień bibliotekarza. Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu?

Recenzje

 • Piotr Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki (Artur Jazdon)
 • Svodnyj katalog russkoj knigi 1801-1825 (Zbigniew Sławiński)
 • The Open Library. Financial and Human Aspects.
 • Documentation of the New Library Buildings in Europe, ed. by Ewa Kobierska-Maciuszko (Hanna Andruszko)
 • Marta Skalska-Zlat, Bibliografia w Polsce 1945-1996.
 • Naukoznawcza analiza dyscypliny (Piotr Nowak)
 • Maria Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii (Piotr Nowak)
 • Contemporary Communication and Informations Systems. Selected Problems, pod red. Piotra Nowaka i Piotra Wierzchonia (Irena Horbowy)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2001 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBCSPIS TREŚCI

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Piotr Marcinkowski: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku
 • Aleksandra Wiśniewska: Polak na czele wiedeńskiej Biblioteki Nadwornej
 • Jarosław Matysiak: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952
 • Maria Jagielska: Rysunki uczniów poznańskich szkół z 1911 i 1913 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Małgorzata Głowacka -Helak: Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950
 • Alicja Spaleniak, Żaneta Szerksznis: Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Krystyna Hudzik: Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech – czy warto je naśladować?
 • Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak: Rekord zasobu dla wydawnictw zwartych w systemie HORIZON i jego wykorzystanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Materiały konferencyjne

 • Kórnickie Spotkanie Bibliotekarzy Naukowych ” Konserwacja czy restauracja”. Kórnik 25 listopada 2002 roku
 • Andrzej Nowakowski: Przemieszczanie zbiorów-” mała katastrofa” biblioteczna (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 • Jarosław Osiegłowski: Restaurować czy konserwować?
 • Grzegorz Kostecki: Ochrona zbiorów drukowanych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
 • Alina Domańska: Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Raczyńskich
  Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej
  „Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych”.
  Poznań 13-15 listopada 20002 roku

Miscellanea

 • Jaromir Kubiček: Moravská Zemská Knihovna w Brnie
 • Marian Eckert: Moje biblioteki

Recenzje

 • Ewa Andrysiak : Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność (Piotr Nowak)
 • Przestrzenie informacji, red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (Artur Jazdon)
 • Bibliografia historii Kalisza, tom 1, red. Ewa Andrysiak (Piotr Nowak)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2002 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Hieronim Kaczmarek: Biblioteki w starożytnym Egipcie
 • Małgorzata Idczak: Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Ryszard Nowicki: Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich
 • Ewa Wichlińska: Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w latach 1832-1863
 • Danuta Wańka: Drukarstwo Kaliskie do 1914 roku
 • Danuta Płygawko: Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1908-1911) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Jacek Wojciechowski: Konsorcja biblioteczne
 • Piotr Nowak: Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Functional requirements for bibliographic records (FRBR) – nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych
 • Aleksandra Wiśniewska: Austriacka Biblioteka Narodowa – portret praktyczny
 • Mirosław Górny, Jan Andrzej Nikisch: Union Catalogues in the digital age

Miscellanea

 • Krzysztof Szymoniak: Książka – przeżytek czy przyszłość kultury?
 • Zbigniew Sławiński: Przyczynek do historii „prohibitów” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980-1989
 • Hanna Andruszko: Chipy – nowa jakość w bibliotekach
 • Wywiad z mgr Ewą Hüll-Hubeck z Autriackiej Biblioteki Narodowej (oprac. Aleksandra Wiśniewska)
 • Rainer-Maria Kiel: Biblioteka Uniwersytecka. Przedsiębiorstwo przyjazne dla użytkownika

Recenzje

 • Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy (Justyna Łopaczyk)
 • Tadeusz Hussak, Miniksiążki. Co to takiego? (Ewa Andrysiak)
 • Danuta Wańka, Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914) (Piotr Nowak)
 • Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych (Piotr Nowak)
 • Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych (Justyna Łopaczyk)
 • Studia nad językiem, informacją i komunikacją, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka (Artur Jazdon)
 • Duncan McKay, Effective financial planning for library and information services (Hanna Andruszko)
 • Jan Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku (Zygmunt Poznański)

Wspomnienie

 • Artur Jazdon: Janina Dydowicz (03.09.1930-16.12.2003). Wspomnienie pośmiertne
 • Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz (oprac. Artur Jazdon)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI 

Abstrakty

Materiały i rozprawy

 • Katarzyna Gmerek Emily i Dorothea Gerard – nieznane pisarki szkockie w Polsce
 • Danuta Płygawko Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1920-1935) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Piotr Nowak WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii
 • Mariusz Nowak Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek
 • Artur Jazdon Miejsce biblioteki w medializacji nauki
 • Bogumił Skoczyński Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета – от библиотеки печатных фондов к библиотеке электронных ресурсов

Materiały z konferencji Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Kórnik-Poznań 26 listopada 2004

 • Słowo od Redakcji „Biblioteki”
 • Jolanta Dworzaczkowa Bracia czescy – kalwiniści – ewangelicy reformowani. Problem terminologii
 • Jolanta Dworzaczkowa Geneza i losy Postylli na ewangelie Jana Bytnera
 • Katarzyna Meller Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI
 • Kamila Szymańska Źródła i materiały do dziejów braci w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Wiesław Wydra O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich

Miscellanea

 • Żaneta Szerszknis Polskie strony www bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy
 • Aleksandra Mikołajska Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism
 • Sebastian Köppl Biblioteka Uniwersytecka w Bambergu. Biblioteka „młodego uniwersytetu w starym mieście”

Recenzje

 • Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej (Piotr Nowak)
 • Ten years, Ten trends. The Digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four (Hanna Andruszko)
 • Michał Marian Grzybowski, Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003 (Ryszard Nowicki)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2004 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI 

Abstrakty

Materiały i rozprawy

 • Barbara Góra „Skarga prokuratora rządowego..” Szkic bibliograficzno-biblioteczny
 • Andrzej Karpowicz Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy przemysłowej 1895 roku w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Mężyński Spotkania hanowerskie. W poszukiwaniu księgozbiorów żydowskich
 • Artur Jazdon Outsourcing w bibliotece
 • Piotr Karwasiński Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Stanisława Kurek-Kokocińska Bibliografia Wielkopolski i Łodzi. W kręgu zainteresowań Bolesława Świderskiego
 • Damian Wojciński Narzędzia gospodarki rynkowej i biblioteka. Analiza otoczenia
 • Damian Wojciński Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Miscellanea

 • Włodzimierz Szturc „Biblioteka jako smok”
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej
 • Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji – poznańskie marzenia

Recenzje

 • Grażyna Wrona, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939 (Piotr Nowak)
 • Leonov Walerij Pavlovič, Bibliografija kak professija (Zbigniew Sławiński)
 • Lucy A. Tedd, Andrew Large, Digital libraries (Hanna Andruszko)
 • Jadwiga Konieczna, Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918) (Piotr Nowak)

Sprawozdania

  • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2005 (oprac. Danuta Czaja)

Spis treści

Abstrakty

Materiały i rozprawy

Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Komu było dedykowane dzieło Gwagnina „Sarmatiae Europeae descriptio”? – rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki, Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Głowacka – Helak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 – 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Biblioteka mojego wieku czyli jaka?
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski, Książka w środowisku lokalnym i regionalnym

Piotr Karwasiński, One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system bibliotekarzy zrewolucjonizuje bibliotekę?
Dostęp w AMUR: wejście…

Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Pilitowska, Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NPL) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska, Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Włodzimierz Szturc „Biblioteka jako smok”

Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej

Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji – poznańskie marzenia

Recenzje

Andrzej Karpowicz, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Piejko, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 – 1945. Przyczynek do historii
Dostęp w AMUR: wejście…

Hans Gerd Happel, Zintegrowane interdyscyplinarne zarządzanie informacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dostęp w AMUR: wejście…

Anna Szatkowska, Hasło korporatywne w czasopismach – zarys problematyki
ostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście…

 
Spis treści 
 
 
Abstrakty

Materiały i rozprawy

Katarzyna Gmerek, Speranza i Mickiewicz
Dostęp w AMUR: wejście…

Roman Tomaszewski, O bibliografii pszczelarstwa polskiego
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Urbańska, Das Leben als Theater. Afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu z zbiorach Biblioteki Raczyńskich
Dostęp w AMUR: wejście…

Błażej Kaźmierczak, Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowania archiwów osobistych
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyna Gajewska, Słowo – obraz – pamięć w labiryntach komiksu
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Piejko, Narodowy Zasób Biblioteczny – doświadczenia dziesięciu lat
Dostęp w AMUR: wejście…

Zdzisław Gębołyś, Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…


Przekłady

James A. Evans, Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski


Miscellanea

Alicja Przybyszewska, Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie
Dostęp w AMUR: wejście…

Henryk Hollender, Kto się zdoła spotkać w bibliotece?
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Janczak, Małgorzata Serafin, Biblioteka Strahovska w Pradze – perła bibliotek klasztornych
Dostęp w AMUR: wejście…

Anna Szatkowska, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego – odkrywcze wyniki opracowania komputerowego

Arnold Klaffenbock, Helmut Qualtinger (1928-1986). Legenda za życia

Zygmunt Poznański, Nieznany list Hipolita Cegielskiego


Recenzje

Piotr Nowak, Marek Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Emilia Lepkowska, E – laerning w kształceniu akademickim
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Praczyk Jędrzejczak , Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej
Dostęp w AMUR: wejście…


Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2007 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście…

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Streszczenia, słowa kluczowe, abstrakty, autorzy
 
Spis treści: 
Artykuły

Katarzyna Krzak-Weiss,

Typologia sygnetów drukarskich( na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku )….
Dostęp w AMUR: wejście…

Dorota Mazurczak,

„Tutaj jest bardzo zimno…” Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941 1944
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon,

Karol Rayzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski,

Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak,

„Samopublikowanie”: stara metoda-nowy sens w dobie e-science
Dostęp w AMUR: wejście…

John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski,

Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues ( based on the experience of Digital Library of Wielkopolska)
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Wojcińska, Damian Wojciński,

Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon Hanna Wieland, Aleksandra Szulc,

Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
Dostęp w AMUR: wejście…

Jadwiga Wojtczak,

Bibliotekarze na rynku pracy-omówienie badań ankietowych
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Radosław Gaziński,

Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc,

Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Renata Piejko,

„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Lamberti,

UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Góra, Aleksandra Mikołajska,

Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady

Adrian Mulligan,

Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje

Ewa Andrysiak,

Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak,

Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdania Artur Jazdon,

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2008

Danuta Czaja,

Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Spis treści
Artykuły – Articles

Agnieszka Pawłowska

Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim
Incomplete and unclosed books – on guild books in Western Pomerania
Dostęp w AMUR: wejście…

Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński

„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
”Welcome friends and colleagues” Poznań register book of journeymen bookbinders
Dostęp w AMUR: wejście…

Dagmara Bubel

Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera
Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Jasna Góra devotional writings of the 17th-18th centuries. The reception of the prayer book written by Ksawery Augustyn Rotter: Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Dostęp w AMUR: wejście…

Aleksandra Wiśniewska

Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
Dissertations on Polish subject themes written at the Faculty of Philosophy of Vienna University in the years 1872-1937
Dostęp w AMUR: wejście…

Zyta Szymańska

Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
The literary bibliography in the Institute of Literary Research – IBL PAN (1948-2010): Origin, achievements and future
Dostęp w AMUR: wejście…

Hanna Grabowska

Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali
The Swedes and Poland, or on Polish book collections at the University Library in Uppsala
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dąbrowicz

Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne 119
From mission to personnel strategy at the library. Theoretical study
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał T. Prinke

Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
Traditional functions of scholarly journals and modern communication technologies
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Szczecińska , Anna Kowalska

Wielki apetyt na „miniburgera”. O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
A lust for a “miniburger”. On problems encountered during library processing of comic books in MARC 21 format
Dostęp w AMUR: wejście…

Micsellanea

Katarzyna Krzak-Weiss

Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego
From illuminating books to printmaking. Some remarks on the graphic art works of Master of the Collectarium from the Wawel Castle (a case study)
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Gmerek

„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot
Pokłosie: literary fund raising for the benefit of orphans
Dostęp w AMUR: wejście…

Monika Chuda

Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich
From the addressbook and planner of a poetess. On the trail and through the letters written by Kazimiera Iłłakowiczówna currently held in Polish libraries
Dostęp w AMUR: wejście…

Bożena Świstek-Oborska

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sports-miscellanea in the collection of Poznań University Library
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Górska

Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)
Material related to Lwów (lwowiana) in the collection of the Library of Kraków Technical University. An analysis of the records in acquisition inventories from the years 1946-1961
Dostęp w AMUR: wejście…

Iwona Pempera

Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
The Argentinian collection in the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Wanda Sidor

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University library in Nowy Sącz
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady – Translations

Patricia Kennedy Grimsted

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg) (przeł. Tomasz Olszewski
Dostęp w AMUR: wejście…
Roads to ratibor: library and archival plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (trans. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Hanna Andruszko

Sarah McNicol, Joint-use Libraries: Libraries for the future
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik

Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie – Memories

Agnieszka Szczecińska
Jerzy Poprawski

Sprawozdania – Library reviews

Artur Jazdon

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2009.

Danuta Czaja

Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2009

Autorzy – Authors

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles

Renata Wilgosiewicz-Skutecka

Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Roman Tomaszewski

Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jarosław Matysiak

Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Michał Boksa

Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak

Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946-1955).
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dudziak-Kowalska
Barbara Janczak

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947-1960).
Dostęp w AMUR: wejście…

Ewa Głowacka

Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Tomasz Kruszewski

Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kinga Adamiak

Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Jakub Skutecki

Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ewa Andrysiak

Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego.
Dostęp w AMUR: wejście…

Karolina Nowaczyk

Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Tomasz Kurzawa

Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady

Patricia Kennedy Grimsted,

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Część II (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje/Review

Wańka, Danut

Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì

Dostęp w AMUR: wejście…

Żaneta Szerksznis

Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
Dostęp w AMUR: wejście…

Łopaczyk, Justyna

Wiesław Babik, Słowa kluczowe
Dostęp w AMUR: wejście…

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles 

Markus Krzoska
Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badan regionalnych dotyczących historii Niemiec i w Polsce.
Dostęp w AMUR: wejście

Arkadiusz Wagner
Nieznana oprawa dla Jana łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku.
Dostęp w AMUR: wejście

Artur Jazdon
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego.
Dostęp w AMUR: wejście

Jacek Wojciechowski
Uczelniana sieć biblioteczna.

Sebastian D.Kotula
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web.
Dostęp w AMUR: wejście

Ewa Dąbrowska
Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989 – 2009.
Dostęp w AMUR: wejście

Ryszard Nowicki
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Przyczynek do dziejów wydawnictwa.
Dostęp w AMUR: wejście

Danuta Wańka
Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989-2011.
Dostęp w AMUR: wejście

Justyna Rogińska-Usowicz
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych
Dostęp w AMUR: wejście

Iwona Wegner -Maruszewska
Minęło pól wieku…. Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM.
Dostęp w AMUR: wejście

Hanna Grabowska
„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Dostęp w AMUR: wejście

Miscellanea

Zbigniew Joskowski
Zasób Flores Oratorii –norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjonalnej Franciszkan w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście

Magdalena Turska
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej
Dostęp w AMUR: wejście

Marzena Dziołak, Sylwia Borkowicz
Klaster Bibliotek Bi@alskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek.
Dostęp w AMUR: wejście

Agnieszka Rybarczyk
„Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o lberaturze.
Dostęp w AMUR: wejście

Przekłady-Translation

Paul Ayris
Rozwój usług bibliotecznych w czasach kryzysu.( przeł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje

Andrzej Nowakowski
Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów.
Dostęp w AMUR: wejście

Piotr Nowak
Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego.
Dostęp w AMUR: wejście

Piotr Karwasiński
Redefining the academic library: managing the migration to digital information services
Dostęp w AMUR: wejście


Autorzy – Authors

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles

Wagner, Arkadiusz
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Pokora
Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego.
O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Margarita A. Korzo
Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce.
Dostęp w Amur: wejście…

Roman Tomaszewski
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego.

Dostęp w Amur: wejście…
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukomska-Kryger, Agnieszka
Polski emigracyjny ruch wydawniczo- -księgarski w Lipsku w latach 1830–1918.
Dostęp w AMUR:Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Sebastian D. Kotuła
Prace Paula Otleta a World Wide Web.
Dostęp w AMUR: wejście…

Irena Gruchała, Małgorzata Stanula
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jadwiga Wojtczak
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kinga Adamiak
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Bródka
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London).
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady – Translation

Vandana Singh

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski).

Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski
Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon
Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska
O potrzebie biblioterapii
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej
Dostęp w AMUR: wejście…

Listy do Redakcji

Sprostowanie

Autorzy – Authors

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Alicja Szulc,  Renata Wilgosiewicz – Skutecka

O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali.
Dostęp w AMUR: wejście…

Sonia Wronkowska

Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Alina Domańska

Spuścizna rodziny Flatauów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich.

Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki

Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Izabela Wyszowska

Poznań i jego mieszkańcy w XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po  mieście Marcelego Mottego.
Dostęp w AMUR: wejście…

Aleksandra Wiśniewska

Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner- bibliotekarz niepospolity.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Wolfgang Kessler

Polskie biblioteki  i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowym .
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Krystyna Jazdon

„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca.
Dostęp w AMUR: wejście…

Alicja Szulc

Kodeks magistra Hieronima  Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów Krakowie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Svein Arne Solbakk

Wdrożenie depozytu  cyfrowego w  Bibliotece Narodowej  Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski)

Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie- Memory

Jadwiga Drukarczyk ( Hanna Andruszko, Katarzyna Gmerek)

Recenzje – Reviews

Helena Olszewska

Magdalena Przybysz –Stawska , Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu  XXI wieku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Andrzej Nowakowski

Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak

Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959.
Dostęp w AMUR: wejście…

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Sobczak, Anna

Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukaszewski, Jakub

Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Pokora, Piotr

Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Szymańska, Kamila

Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kłudkiewicz, Kamila

Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przybyszewska, Alicja

Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich.
Dostęp w AMUR: wejście…

Dąbrowicz, Małgorzata, Jazdon, Artur

Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014.
Dostęp w AMUR: wejście…

Karwasiński, Piotr, Wesołowska-Mis, Hanna

Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Franczak Radosław, Muraszko Michał

Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Muraszko Michał

Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyńska, Iuliana

Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyńska, Iuliana, Matczak, Małgorzata

Biblioteki rumuńskiej Transylwanii.
Dostęp w AMUR: wejście…

Praczyk-Jędrzejczak, Małgorzata, Świstek-Oborska, Bożena

Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Fenner, Martin, Lin, Jennifer

ALM – nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych (przeł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie- Memory

Bożena Cofta-Małecka (Damian Rożek-Pawłowski)

Recenzje – Reviews

Wojciechowski, Jacek

Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukaszewski, Jakub

Ewa Syska, Marian Swinarski (1902–1965). Poznański antykwariusz i bibliofil.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jazdon, Artur

Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek
Dostęp w AMUR: wejście…

Mikołajska, Aleksandra

Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Wojciechowski, Jacek

Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source.
Dostęp w AMUR: wejście…

Wojciechowski, Jacek

Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Open Educational Resources mythbusting.
Dostęp w AMUR: wejście…

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Alicja Szulc

Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku
Dostęp w AMUR: wejście…

Michał Bartoszak

„Opusculum Quadragesimale” Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Łukaszewski

Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku)
Dostęp w AMUR: wejście…

Radosław Franczak

Oprawa „Homiliarum” z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
Dostęp w AMUR: wejście…

Margarita A. Korzo

„Elementa Pverilis Institutionis” (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Głowacka-Helak

Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Janczak

Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Lamberti, Monika Theus

Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
Dostęp w AMUR: wejście…

Urszula Knop

Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Jesper Düring Jørgensen

Anatomia przestępstwa. 25 lat minęło. Interesujący przypadek kradzieży książek i wykrycia zbrodni po latach
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje – Reviews

Ewa Andrysiak

Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Organizatorzy. Bibliografowie. Dydaktycy, red. Elżbieta Dudzińska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przeł. na j. polski i angielski Zdzisław Gębołyś
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie – Memory

Janisław Osięgłowski (1942-2016) (Andrzej Nowakowski)

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Nowy numer rocznika w sprzedaży w serwisie wydawnictw eBUks

 

Artykuły-ArticlesRocznik Biblioteka 2017

Sebastian Dawid Kotuła
„Biblioteki” w paleolicie

Kamila Kłudkiewicz
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza księgozbioru

Agnieszka Baszko
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

B. Wenzel
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894-1902 ( przeł. Jakub Skutecki)

Małgorzata Głowacka-Helak
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939-1947

Alicja Przybyszewska
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej

Elżbieta Mania
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945-1956)

Roman Tomaszewski
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926-2016

Zbigniew Przychodniak
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?

Małgorzata Dąbrowicz
Coaching – moda czy konieczność? Możliwość zastosowania coachingu w bibliotece

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych

Przekłady-Translations

Melentiewa
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) (przeł. Jacek Wojciechowski)

Recenzje-Reviews

Jacek Wojciechowski
„Roczniki Biblioteczne”, R.LX, 2016

Piotr Nowak
Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

Jacek Wojciechowski
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników

Monika Małecka
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu

Jacek Wojciechowski
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii

Sebastian Dawid Kotuła
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce

Jacek Wojciechowski
Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych

Radosław Domke
Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku

Jacek Wojciechowski
Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik

Loading...
Skip to content