Numery Rocznika “Biblioteka”

Spis treści

Artykuły – Articles

 1.  Łukasz Nowak, XV-wieczny odpis „psalterium abbreviatum” z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)
 2. Jakub Łukaszewski, Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI w.
 3. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Słowo i obraz jako budulec książki do wróżb. O strategiach protoemblematycznych w staropolskim sortilegium Stanisława z Bochnie.
 4. Laura Kreigere-Liepiņa, Polish Jesuit books from the Riga Jesuit College Library (1583-1621) in the context of Polish and Latvian cultural and historical heritage.
 5. Peter Sjökvist, Literary Spoils of War in Uppsala in Practice – Controversial Theology.
 6. Lenka Veselá, Jindřich Marek, Czech Book History up to 1800 Online.
 7. Matthias Barełkowski, Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł (przeł. Renata Piejko).
 8. Jan Baumgart, Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza.
 9. Maria A. Jankowska, Digital Humanities in Academic Library: Creating Narratives through Spatial Data.
 10. Anna Wałek, Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie – nowe zadania bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej.
 11. Małgorzata Rychlik, Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Magdalena Bemke-Świtilnik, Aneta Drabek, Rady naukowe czasopism – czego możemy się o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?

Recenzje – Reviews

 Jakub Łukaszewski

Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland, in collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, translation: Elżbieta Olechowska

Artur Jazdon

Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901-1939)

Diana Szary-Matuszkowiak

Leah Price, What we talk about when talk about books

Jacek Wojciechowski

Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon

 Maja Wojciechowska

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, red. Stanisława Kurek-Kokocińska, Anna Tokarska

 Jacek Wojciechowski

Wiesława Budowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda, Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki

Aleksandra Mikołajska

Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Wspomnienia – Memories

Halina Basińska (1954–2021)

Lech Adamczak (1949–2021)

 Autorzy – Authors

Numer rocznika dostępny na platformie wydawniczej PRESSto.

Spis treści

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Nowy numer rocznika w sprzedaży w serwisie wydawnictw eBUks

Artykuły – Articles

Jacek Wojciechowski,  Biblioteczna mediacja pod lupą więcej…

Library mediation under close scrutiny (the benefits and shortcomings)

Hans-Gerd Happel, Digitale Workflows, Strukturen, Serviceleistungen und Perspektiven innerhalb des deutsch-polnischen Bibliothekssystems an der Europa-Universität Viadrina więcej…

Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Lidia Derfert-Wolf, Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych więcej…

Mass Open On-line Courses (MOOC) – implications and significance for academic libraries of higher education institutions

Henryk Hollender, Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego więcej…

Curator, curatorship and cure? The position of the librarian in the scholarly environment fifty years after Władysław Piasecki’s theoretical clarification and justification of the notion of the “knowledge physician”

Kamila Szymańska, Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku więcej…

The users of the collections of the library and archives of St. John church in Leszno in view of archival documents from the 19th century to 1939

Kamila Kłudkiewicz, Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego więcej…

Illustrations in the journal Przyjaciel Ludu – from the enlightened encyclopaedism to visual national canon

Krzysztof Nierzwicki, W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku więcej…

In the quest for the anatomical treatise De humani corporis fabrica by Andreas Vesalius (Basel 1543, 1555) in Gdańsk

Iuliana Grażyńska, Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient więcej…

A collection of songs written in prose and poetry for the use of the Freemason Society from Lorient

Jakub Maciej Łubocki, Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019) więcej…

Report on the 1st. National Student and Postgraduate Bibliological Conference (Poznań, 3–4.04.2019)

Zuzanna Wagner, Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji więcej…

Illumination/ornamentation of the incunabulum Inc. I 11 from the collections of the Raczyński Library in Poznań. The problem of iconography and attribution

Aleksandra Wajnert,  Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624) więcej…

Selected book bindings from the collection of the Gniezno canon Stanisław Grot (d. 1624)

Michał Muraszko, Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie więcej…

Cracow binding of the book formerly in possession of Jan Korzbok Witkowski from the collections of the Archdiocesan Archives in Gniezno

Przekłady – Translations

Nancy Pontika, Role i stanowiska pracy w otwartej nauce i komunikacji naukowej. Analiza zakresów obowiązków i próba prognozy przyszłych tendencji zmian w zawodzie (przeł. Tomasz Olszewski) więcej…

Roles and Jobs in the Open Research Scholarly Communications Environment: Analysing Job Descriptions to Predict Future Trends (trans. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski, Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie więcej…

Jacek Wojciechowski, Bibliotekarz – biblioteka – historia więcej…

Piotr Nowak, „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r. więcej…

Jacek Wojciechowski, Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga więcej…

Monika Małecka, Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861) więcej…

Jacek Wojciechowski, Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie więcej…

Hanna Andruszko, Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design więcej…

Justyna Łopaczyk, Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918 więcej…

Wspomnienia – Memories

Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018) więcęj…

Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019) więcej…

Autorzy – Authors więcej…

Spis treści

Artykuły

Sebastian Dawid Kotula

Prehistoria książki więcej…

Jakub Łukaszewski

Rejestr ksiąg  Stanisława z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu więcej…

Michał Bartoszak

Woluminy z nieznanymi rękopiśmiennymi dedykacjami dla prymasa Wojciecha Baranowskiego więcej…

Margarita A. Korzo

Druki jezuickie w okręgach prawosławnych: dwa przykłady z XVII-wiecznej Rzeczypospolitej więcej…

Michał Muraszko 

Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego więcej…

Oleksandr Sedliar

Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michała Kaczkowskiego w latach 1875-1885-ujęcie ogólne (przełożył Jacek Wojciechowski) więcej…

Agnieszka Baszko

„Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej więcej…

Krystyna Hudzik

Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy więcej…

Małgorzata Rychlik, Monika Theus

Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form-legalnych i nielegalnych więcej…

Iwona Grodź

Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie więcej…

Iuliana Grażyńska

Kongres AMMLA 2017 w Londynie więcej…

Przekłady

Kate S.Honea, Ghada R.El.Saidb

Analiza czynników wpływających na zdolność zapamiętywania treści kursów MOOC (masowych otwartych kursów on-lin): badanie sondażowe (przeł. Tomasz Olszewski) więcej…

Recenzje

Jacek  Wojciechowski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 więcej…

Hanna Andruszko

Dynamic research support for academic libraries więcej…

Jacek Wojciechowski

Człowiek- Media-Edukacja więcej…

Hanna Andruszko

Personalising library services in higher education: the boutique approach więcej…

Jacek Wojciechowski

Andrzej Mężyński, Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku więcej…

Anna Dymmel

Jiři Trávniček, Česká  čternářská republika: Generace, fenomeny, životopisy więcej…

Wspomnienia

Jan Sydor więcej…

Anna Szatkowska więcej…

Zbigniew Pietraszek więcej…

Jan Aleksiński więcej…

Andrzej Zaremba więcej…

 

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Nowy numer rocznika w sprzedaży w serwisie wydawnictw eBUks

Artykuły-ArticlesRocznik Biblioteka 2017

Sebastian Dawid Kotuła
„Biblioteki” w paleolicie więcej…

Kamila Kłudkiewicz
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza księgozbioru więcej…

Agnieszka Baszko
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu więcej…

B. Wenzel
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894-1902 ( przeł. Jakub Skutecki) więcej…

Małgorzata Głowacka-Helak
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939-1947 więcej…

Alicja Przybyszewska
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej więcej…

Elżbieta Mania
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945-1956) więcej…

Roman Tomaszewski
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926-2016 więcej…

Zbigniew Przychodniak
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza? więcej…

Małgorzata Dąbrowicz
Coaching – moda czy konieczność? Możliwość zastosowania coachingu w bibliotece więcej…

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych więcej…

Przekłady-Translations

Melentiewa

Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery ięcej…Władimira Wiernadskiego) (przeł. Jacek Wojciechowski) więcej…

Recenzje-Reviews

Jacek Wojciechowski
„Roczniki Biblioteczne”, R.LX, 2016 więcej…

Piotr Nowak
Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu więcej…

Jacek Wojciechowski
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników więcej…

Monika Małecka
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu więcej…

Jacek Wojciechowski
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii więcej…

Sebastian Dawid Kotuła
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce więcej…

Jacek Wojciechowski
Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych więcej…

Radosław Domke
Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku więcej…

Jacek Wojciechowski
Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik więcej…

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Alicja Szulc

Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku
Dostęp w AMUR: wejście…

Michał Bartoszak

“Opusculum Quadragesimale” Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Łukaszewski

Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku)
Dostęp w AMUR: wejście…

Radosław Franczak

Oprawa “Homiliarum” z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
Dostęp w AMUR: wejście…

Margarita A. Korzo

“Elementa Pverilis Institutionis” (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Głowacka-Helak

Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Janczak

Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Lamberti, Monika Theus

Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
Dostęp w AMUR: wejście…

Urszula Knop

Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Jesper Düring Jørgensen

Anatomia przestępstwa. 25 lat minęło. Interesujący przypadek kradzieży książek i wykrycia zbrodni po latach
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje – Reviews

Ewa Andrysiak

Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Organizatorzy. Bibliografowie. Dydaktycy, red. Elżbieta Dudzińska
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przeł. na j. polski i angielski Zdzisław Gębołyś
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie – Memory

Janisław Osięgłowski (1942-2016) (Andrzej Nowakowski)

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Sobczak, Anna

Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukaszewski, Jakub

Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Pokora, Piotr

Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Szymańska, Kamila

Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kłudkiewicz, Kamila

Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przybyszewska, Alicja

Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich.
Dostęp w AMUR: wejście…

Dąbrowicz, Małgorzata, Jazdon, Artur

Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014.
Dostęp w AMUR: wejście…

Karwasiński, Piotr, Wesołowska-Mis, Hanna

Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Franczak Radosław, Muraszko Michał

Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Muraszko Michał

Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyńska, Iuliana

Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyńska, Iuliana, Matczak, Małgorzata

Biblioteki rumuńskiej Transylwanii.
Dostęp w AMUR: wejście…

Praczyk-Jędrzejczak, Małgorzata, Świstek-Oborska, Bożena

Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Fenner, Martin, Lin, Jennifer

ALM – nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych (przeł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie- Memory

Bożena Cofta-Małecka (Damian Rożek-Pawłowski)

Recenzje – Reviews

Wojciechowski, Jacek

Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukaszewski, Jakub

Ewa Syska, Marian Swinarski (1902–1965). Poznański antykwariusz i bibliofil.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jazdon, Artur

Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek
Dostęp w AMUR: wejście…

Mikołajska, Aleksandra

Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Wojciechowski, Jacek

Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source.
Dostęp w AMUR: wejście…

Wojciechowski, Jacek

Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Open Educational Resources mythbusting.
Dostęp w AMUR: wejście…

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski

Artykuły-Articles 

Alicja Szulc,  Renata Wilgosiewicz – Skutecka

O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali.
Dostęp w AMUR: wejście…

Sonia Wronkowska

Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Alina Domańska

Spuścizna rodziny Flatauów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich.

Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki

Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Izabela Wyszowska

Poznań i jego mieszkańcy w XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po  mieście Marcelego Mottego.
Dostęp w AMUR: wejście…

Aleksandra Wiśniewska

Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner- bibliotekarz niepospolity.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Wolfgang Kessler

Polskie biblioteki  i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowym .
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Krystyna Jazdon

„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca.
Dostęp w AMUR: wejście…

Alicja Szulc

Kodeks magistra Hieronima  Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów Krakowie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady- Translations

Svein Arne Solbakk

Wdrożenie depozytu  cyfrowego w  Bibliotece Narodowej  Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski)

Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie- Memory

Jadwiga Drukarczyk ( Hanna Andruszko, Katarzyna Gmerek)

Recenzje – Reviews

Helena Olszewska

Magdalena Przybysz –Stawska , Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu  XXI wieku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Andrzej Nowakowski

Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski

Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak

Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959.
Dostęp w AMUR: wejście…

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles

Wagner, Arkadiusz
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Pokora
Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego.
O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Margarita A. Korzo
Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce.
Dostęp w Amur: wejście…

Roman Tomaszewski
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego.

Dostęp w Amur: wejście…
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan.
Dostęp w AMUR: wejście…

Łukomska-Kryger, Agnieszka
Polski emigracyjny ruch wydawniczo- -księgarski w Lipsku w latach 1830–1918.
Dostęp w AMUR:Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Sebastian D. Kotuła
Prace Paula Otleta a World Wide Web.
Dostęp w AMUR: wejście…

Irena Gruchała, Małgorzata Stanula
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jadwiga Wojtczak
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kinga Adamiak
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Bródka
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London).
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady – Translation

Vandana Singh

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski).

Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski
Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon
Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska
O potrzebie biblioterapii
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej
Dostęp w AMUR: wejście…

Listy do Redakcji

Sprostowanie

Autorzy – Authors

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles 

Markus Krzoska
Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badan regionalnych dotyczących historii Niemiec i w Polsce.
Dostęp w AMUR: wejście

Arkadiusz Wagner
Nieznana oprawa dla Jana łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku.
Dostęp w AMUR: wejście

Artur Jazdon
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego.
Dostęp w AMUR: wejście

Jacek Wojciechowski
Uczelniana sieć biblioteczna.

Sebastian D.Kotula
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web.
Dostęp w AMUR: wejście

Ewa Dąbrowska
Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989 – 2009.
Dostęp w AMUR: wejście

Ryszard Nowicki
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Przyczynek do dziejów wydawnictwa.
Dostęp w AMUR: wejście

Danuta Wańka
Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989-2011.
Dostęp w AMUR: wejście

Justyna Rogińska-Usowicz
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych
Dostęp w AMUR: wejście

Iwona Wegner -Maruszewska
Minęło pól wieku…. Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM.
Dostęp w AMUR: wejście

Hanna Grabowska
„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Dostęp w AMUR: wejście

Miscellanea

Zbigniew Joskowski
Zasób Flores Oratorii –norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjonalnej Franciszkan w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście

Magdalena Turska
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej
Dostęp w AMUR: wejście

Marzena Dziołak, Sylwia Borkowicz
Klaster Bibliotek Bi@alskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek.
Dostęp w AMUR: wejście

Agnieszka Rybarczyk
„Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o lberaturze.
Dostęp w AMUR: wejście

Przekłady-Translation

Paul Ayris
Rozwój usług bibliotecznych w czasach kryzysu.( przeł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje

Andrzej Nowakowski
Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów.
Dostęp w AMUR: wejście

Piotr Nowak
Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego.
Dostęp w AMUR: wejście

Piotr Karwasiński
Redefining the academic library: managing the migration to digital information services
Dostęp w AMUR: wejście


Autorzy – Authors

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Artykuły – Articles

Renata Wilgosiewicz-Skutecka

Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Roman Tomaszewski

Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jarosław Matysiak

Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Michał Boksa

Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Dostęp w AMUR: wejście…

Jakub Skutecki

Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak

Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946-1955).
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dudziak-Kowalska
Barbara Janczak

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947-1960).
Dostęp w AMUR: wejście…

Ewa Głowacka

Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie.
Dostęp w AMUR: wejście…

Tomasz Kruszewski

Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach.
Dostęp w AMUR: wejście…

Kinga Adamiak

Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością.
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Jakub Skutecki

Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ewa Andrysiak

Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego.
Dostęp w AMUR: wejście…

Karolina Nowaczyk

Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Tomasz Kurzawa

Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady

Patricia Kennedy Grimsted,

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Część II (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje/Review

Wańka, Danut

Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì

Dostęp w AMUR: wejście…

Żaneta Szerksznis

Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
Dostęp w AMUR: wejście…

Łopaczyk, Justyna

Wiesław Babik, Słowa kluczowe
Dostęp w AMUR: wejście…

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Spis treści
Artykuły – Articles

Agnieszka Pawłowska

Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim
Incomplete and unclosed books – on guild books in Western Pomerania
Dostęp w AMUR: wejście…

Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński

„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
”Welcome friends and colleagues” Poznań register book of journeymen bookbinders
Dostęp w AMUR: wejście…

Dagmara Bubel

Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera
Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Jasna Góra devotional writings of the 17th-18th centuries. The reception of the prayer book written by Ksawery Augustyn Rotter: Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Dostęp w AMUR: wejście…

Aleksandra Wiśniewska

Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
Dissertations on Polish subject themes written at the Faculty of Philosophy of Vienna University in the years 1872-1937
Dostęp w AMUR: wejście…

Zyta Szymańska

Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
The literary bibliography in the Institute of Literary Research – IBL PAN (1948-2010): Origin, achievements and future
Dostęp w AMUR: wejście…

Hanna Grabowska

Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali
The Swedes and Poland, or on Polish book collections at the University Library in Uppsala
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dąbrowicz

Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne 119
From mission to personnel strategy at the library. Theoretical study
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał T. Prinke

Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
Traditional functions of scholarly journals and modern communication technologies
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Szczecińska , Anna Kowalska

Wielki apetyt na „miniburgera”. O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
A lust for a “miniburger”. On problems encountered during library processing of comic books in MARC 21 format
Dostęp w AMUR: wejście…

Micsellanea

Katarzyna Krzak-Weiss

Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego
From illuminating books to printmaking. Some remarks on the graphic art works of Master of the Collectarium from the Wawel Castle (a case study)
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Gmerek

„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot
Pokłosie: literary fund raising for the benefit of orphans
Dostęp w AMUR: wejście…

Monika Chuda

Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich
From the addressbook and planner of a poetess. On the trail and through the letters written by Kazimiera Iłłakowiczówna currently held in Polish libraries
Dostęp w AMUR: wejście…

Bożena Świstek-Oborska

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sports-miscellanea in the collection of Poznań University Library
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Górska

Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)
Material related to Lwów (lwowiana) in the collection of the Library of Kraków Technical University. An analysis of the records in acquisition inventories from the years 1946-1961
Dostęp w AMUR: wejście…

Iwona Pempera

Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
The Argentinian collection in the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Wanda Sidor

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University library in Nowy Sącz
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady – Translations

Patricia Kennedy Grimsted

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg) (przeł. Tomasz Olszewski
Dostęp w AMUR: wejście…
Roads to ratibor: library and archival plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (trans. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Hanna Andruszko

Sarah McNicol, Joint-use Libraries: Libraries for the future
Dostęp w AMUR: wejście…

Rafał Wójcik

Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe
Dostęp w AMUR: wejście…

Wspomnienie – Memories

Agnieszka Szczecińska
Jerzy Poprawski

Sprawozdania – Library reviews

Artur Jazdon

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2009.

Danuta Czaja

Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2009

Autorzy – Authors

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej…

Streszczenia, słowa kluczowe, abstrakty, autorzy
 
Spis treści: 
Artykuły

Katarzyna Krzak-Weiss,

Typologia sygnetów drukarskich( na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku )….
Dostęp w AMUR: wejście…

Dorota Mazurczak,

„Tutaj jest bardzo zimno…” Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941 1944
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon,

Karol Rayzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski,

Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak,

„Samopublikowanie”: stara metoda-nowy sens w dobie e-science
Dostęp w AMUR: wejście…

John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski,

Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues ( based on the experience of Digital Library of Wielkopolska)
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Wojcińska, Damian Wojciński,

Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
Dostęp w AMUR: wejście…

Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon Hanna Wieland, Aleksandra Szulc,

Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
Dostęp w AMUR: wejście…

Jadwiga Wojtczak,

Bibliotekarze na rynku pracy-omówienie badań ankietowych
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Radosław Gaziński,

Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc,

Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Renata Piejko,

„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
Dostęp w AMUR: wejście…

Maria Lamberti,

UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Góra, Aleksandra Mikołajska,

Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Przekłady

Adrian Mulligan,

Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście…

Recenzje

Ewa Andrysiak,

Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.
Dostęp w AMUR: wejście…

Piotr Nowak,

Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdania Artur Jazdon,

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2008

Danuta Czaja,

Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008

 
Spis treści 
 
 
Abstrakty

Materiały i rozprawy

Katarzyna Gmerek, Speranza i Mickiewicz
Dostęp w AMUR: wejście…

Roman Tomaszewski, O bibliografii pszczelarstwa polskiego
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…

Agnieszka Urbańska, Das Leben als Theater. Afisze niemieckiego Teatru Miejskiego w Poznaniu z zbiorach Biblioteki Raczyńskich
Dostęp w AMUR: wejście…

Błażej Kaźmierczak, Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowania archiwów osobistych
Dostęp w AMUR: wejście…

Grażyna Gajewska, Słowo – obraz – pamięć w labiryntach komiksu
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Piejko, Narodowy Zasób Biblioteczny – doświadczenia dziesięciu lat
Dostęp w AMUR: wejście…

Zdzisław Gębołyś, Zespołowa organizacja pracy (teamwork) w niemieckich bibliotekach uniwersyteckich
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Dąbrowicz, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście…


Przekłady

James A. Evans, Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski


Miscellanea

Alicja Przybyszewska, Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie
Dostęp w AMUR: wejście…

Henryk Hollender, Kto się zdoła spotkać w bibliotece?
Dostęp w AMUR: wejście…

Barbara Janczak, Małgorzata Serafin, Biblioteka Strahovska w Pradze – perła bibliotek klasztornych
Dostęp w AMUR: wejście…

Anna Szatkowska, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego – odkrywcze wyniki opracowania komputerowego

Arnold Klaffenbock, Helmut Qualtinger (1928-1986). Legenda za życia

Zygmunt Poznański, Nieznany list Hipolita Cegielskiego


Recenzje

Piotr Nowak, Marek Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne
Dostęp w AMUR: wejście…

Emilia Lepkowska, E – laerning w kształceniu akademickim
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Praczyk Jędrzejczak , Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej
Dostęp w AMUR: wejście…


Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2007 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście…

Spis treści

Abstrakty

Materiały i rozprawy

Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Komu było dedykowane dzieło Gwagnina “Sarmatiae Europeae descriptio”? – rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.
Dostęp w AMUR: wejście…

Ryszard Nowicki, Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Głowacka – Helak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 – 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia
Dostęp w AMUR: wejście…

Artur Jazdon, Biblioteka mojego wieku czyli jaka?
Dostęp w AMUR: wejście…

Jacek Wojciechowski, Książka w środowisku lokalnym i regionalnym

Piotr Karwasiński, One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system bibliotekarzy zrewolucjonizuje bibliotekę?
Dostęp w AMUR: wejście…

Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce
Dostęp w AMUR: wejście…

Katarzyna Pilitowska, Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NPL) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki
Dostęp w AMUR: wejście…

Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska, Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim
Dostęp w AMUR: wejście…

Miscellanea

Włodzimierz Szturc “Biblioteka jako smok”

Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej

Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji – poznańskie marzenia

Recenzje

Andrzej Karpowicz, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona
Dostęp w AMUR: wejście…

Renata Piejko, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 – 1945. Przyczynek do historii
Dostęp w AMUR: wejście…

Hans Gerd Happel, Zintegrowane interdyscyplinarne zarządzanie informacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dostęp w AMUR: wejście…

Anna Szatkowska, Hasło korporatywne w czasopismach – zarys problematyki
ostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście…

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście…

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI 

Abstrakty

Materiały i rozprawy

 • Barbara Góra “Skarga prokuratora rządowego..” Szkic bibliograficzno-biblioteczny
 • Andrzej Karpowicz Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy przemysłowej 1895 roku w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Mężyński Spotkania hanowerskie. W poszukiwaniu księgozbiorów żydowskich
 • Artur Jazdon Outsourcing w bibliotece
 • Piotr Karwasiński Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Stanisława Kurek-Kokocińska Bibliografia Wielkopolski i Łodzi. W kręgu zainteresowań Bolesława Świderskiego
 • Damian Wojciński Narzędzia gospodarki rynkowej i biblioteka. Analiza otoczenia
 • Damian Wojciński Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Miscellanea

 • Włodzimierz Szturc “Biblioteka jako smok”
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej
 • Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji – poznańskie marzenia

Recenzje

 • Grażyna Wrona, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939 (Piotr Nowak)
 • Leonov Walerij Pavlovič, Bibliografija kak professija (Zbigniew Sławiński)
 • Lucy A. Tedd, Andrew Large, Digital libraries (Hanna Andruszko)
 • Jadwiga Konieczna, Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918) (Piotr Nowak)

Sprawozdania

  • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2005 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI 

Abstrakty

Materiały i rozprawy

 • Katarzyna Gmerek Emily i Dorothea Gerard – nieznane pisarki szkockie w Polsce
 • Danuta Płygawko Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1920-1935) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Piotr Nowak WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii
 • Mariusz Nowak Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek
 • Artur Jazdon Miejsce biblioteki w medializacji nauki
 • Bogumił Skoczyński Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета – от библиотеки печатных фондов к библиотеке электронных ресурсов

Materiały z konferencji Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Kórnik-Poznań 26 listopada 2004

 • Słowo od Redakcji “Biblioteki”
 • Jolanta Dworzaczkowa Bracia czescy – kalwiniści – ewangelicy reformowani. Problem terminologii
 • Jolanta Dworzaczkowa Geneza i losy Postylli na ewangelie Jana Bytnera
 • Katarzyna Meller Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI
 • Kamila Szymańska Źródła i materiały do dziejów braci w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Wiesław Wydra O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich

Miscellanea

 • Żaneta Szerszknis Polskie strony www bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy
 • Aleksandra Mikołajska Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism
 • Sebastian Köppl Biblioteka Uniwersytecka w Bambergu. Biblioteka „młodego uniwersytetu w starym mieście”

Recenzje

 • Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej (Piotr Nowak)
 • Ten years, Ten trends. The Digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four (Hanna Andruszko)
 • Michał Marian Grzybowski, Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003 (Ryszard Nowicki)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2004 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Hieronim Kaczmarek: Biblioteki w starożytnym Egipcie
 • Małgorzata Idczak: Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Ryszard Nowicki: Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich
 • Ewa Wichlińska: Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w latach 1832-1863
 • Danuta Wańka: Drukarstwo Kaliskie do 1914 roku
 • Danuta Płygawko: Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1908-1911) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Jacek Wojciechowski: Konsorcja biblioteczne
 • Piotr Nowak: Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Functional requirements for bibliographic records (FRBR) – nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych
 • Aleksandra Wiśniewska: Austriacka Biblioteka Narodowa – portret praktyczny
 • Mirosław Górny, Jan Andrzej Nikisch: Union Catalogues in the digital age

Miscellanea

 • Krzysztof Szymoniak: Książka – przeżytek czy przyszłość kultury?
 • Zbigniew Sławiński: Przyczynek do historii “prohibitów” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980-1989
 • Hanna Andruszko: Chipy – nowa jakość w bibliotekach
 • Wywiad z mgr Ewą Hüll-Hubeck z Autriackiej Biblioteki Narodowej (oprac. Aleksandra Wiśniewska)
 • Rainer-Maria Kiel: Biblioteka Uniwersytecka. Przedsiębiorstwo przyjazne dla użytkownika

Recenzje

 • Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy (Justyna Łopaczyk)
 • Tadeusz Hussak, Miniksiążki. Co to takiego? (Ewa Andrysiak)
 • Danuta Wańka, Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914) (Piotr Nowak)
 • Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych (Piotr Nowak)
 • Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych (Justyna Łopaczyk)
 • Studia nad językiem, informacją i komunikacją, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka (Artur Jazdon)
 • Duncan McKay, Effective financial planning for library and information services (Hanna Andruszko)
 • Jan Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku (Zygmunt Poznański)

Wspomnienie

 • Artur Jazdon: Janina Dydowicz (03.09.1930-16.12.2003). Wspomnienie pośmiertne
 • Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz (oprac. Artur Jazdon)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBCSPIS TREŚCI

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Piotr Marcinkowski: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku
 • Aleksandra Wiśniewska: Polak na czele wiedeńskiej Biblioteki Nadwornej
 • Jarosław Matysiak: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952
 • Maria Jagielska: Rysunki uczniów poznańskich szkół z 1911 i 1913 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Małgorzata Głowacka -Helak: Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950
 • Alicja Spaleniak, Żaneta Szerksznis: Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Krystyna Hudzik: Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech – czy warto je naśladować?
 • Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak: Rekord zasobu dla wydawnictw zwartych w systemie HORIZON i jego wykorzystanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Materiały konferencyjne

 • Kórnickie Spotkanie Bibliotekarzy Naukowych ” Konserwacja czy restauracja”. Kórnik 25 listopada 2002 roku
 • Andrzej Nowakowski: Przemieszczanie zbiorów-” mała katastrofa” biblioteczna (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 • Jarosław Osiegłowski: Restaurować czy konserwować?
 • Grzegorz Kostecki: Ochrona zbiorów drukowanych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
 • Alina Domańska: Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Raczyńskich
  Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej
  “Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych”.
  Poznań 13-15 listopada 20002 roku

Miscellanea

 • Jaromir Kubiček: Moravská Zemská Knihovna w Brnie
 • Marian Eckert: Moje biblioteki

Recenzje

 • Ewa Andrysiak : Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność (Piotr Nowak)
 • Przestrzenie informacji, red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (Artur Jazdon)
 • Bibliografia historii Kalisza, tom 1, red. Ewa Andrysiak (Piotr Nowak)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2002 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

From the Editor

Rozprawy i materiały

 • Lech Trzeciakowski: W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Poznań 1904 (przekł. Renata Piejko)
 • Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (przekł. Emilia Bąbol)
 • Georg Zeidler: Budowa Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (spolszczył Jakub Skutecki)
 • Artur Jazdon: Rudolf Focke – Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Renata Piejko: Na marginesie wykazu darczyńców Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Krystyna Jazdon: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903
 • Małgorzata Głowacka: Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920
 • Justyna Łopaczyk: Od Hartwiga do KABY… Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser-Wilhelm-Bibliothek

Reedycje materiałów dotyczących pierwszych lat działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 • Alina Alkiewicz: Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918
 • Stefan Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929
 • Jan Baumgart: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937
 • Antoni Bederski: Ze wspomnień bibliotekarza. Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu?

Recenzje

 • Piotr Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki (Artur Jazdon)
 • Svodnyj katalog russkoj knigi 1801-1825 (Zbigniew Sławiński)
 • The Open Library. Financial and Human Aspects.
 • Documentation of the New Library Buildings in Europe, ed. by Ewa Kobierska-Maciuszko (Hanna Andruszko)
 • Marta Skalska-Zlat, Bibliografia w Polsce 1945-1996.
 • Naukoznawcza analiza dyscypliny (Piotr Nowak)
 • Maria Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii (Piotr Nowak)
 • Contemporary Communication and Informations Systems. Selected Problems, pod red. Piotra Nowaka i Piotra Wierzchonia (Irena Horbowy)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2001 (oprac. Danuta Czaja)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Aleksandra Ochmańska: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego
 • Ewa Kołodzińska: Zarys dziejów księgozbioru Augusta Cieszkowskiego
 • Justyna Łopaczyk: Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego “Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki”
 • Artur Jazdon: Kalendarze poznańskie okresu zaborów
 • Katarzyna Gmerek: Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
 • Andrzej Jazdon: Teatralna kolekcja
 • Jacek Wojciechowski: Uwagi o typologii bibliotek
 • Alicja Spaleniak: Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Polska norma
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Dublin Core – nowoczesny format opisu metadanych
 • Svend Larsen: Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Arhus (Dania)
 • Hanna Wesołowska-Mis: Wdrożenie modułu czasopisma systemu Horizon w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Miscellanea

 • Wiesław Wydra: Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku
 • Jerzy Hatłas, Michał Jan Pająkowski: Swisztowskie czitaliszte. Początki oraz stan obecny
 • Andrzej Jazdon: Nieznane wiersze Marcina Molskiego
 • Z żałobnej karty: Mirosława Stempniewicz (1921-2001)

Recenzje

 • Enciklopedija kniznogo dela (Zbigniew Sławiński)
 • Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries (Hanna Andruszko)
 • Miscellanea informatologica, pod red. M.Górnego i P.Nowaka (Artur Jazdon)


 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym za rok 2000 (oprac. Danuta Czajowa)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Maria Jagielska: “Reymontiana” wśród nowych nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Maria Jagielska: Nowe listy Reymontów z lat 1908-1913 do Salomei, Julii i Zofii Niemierów
 • Jan Aleksiński: Fragment reymontowskiego księgozbioru z Kołaczkowa(?) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zygmunt Poznański: Protokół z pewnej narady, czyli mały przyczynek do czasów gry bibliotekarze byli “inżynierami dusz ludzkich”
 • Andrzej Szczypiorski: Uwagi o sztuce przekładu (zwierzenia pisarza)
 • Bogumił Skoczyński: Klaus-Dietrich Staemmler (1921-1999) – przyjaciel literatury polskiej
 • Ewa Lembicz: Biblioteka i Czytelnia Austriacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Rodzielska: Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Anna Rucińska-Nagórny, Artur Jazdon: Wdrożenie systemu bibliotecznego “Horizon” w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Olszewski: Kurs szkoleniowy dla specjalistów informacji prawniczej Asser College Europe Haga październik 1999

Miscellanea

 • Wiesław Wydra: “Historia Polonica” Jana Długosza z roku 1614 odnaleziona
 • Justyna Iwaszkiewicz: RBT – państwowy organ do spraw dokumentacji specjalistycznej i bibliotek naukowych w Norwegii
 • Andrzej Jazdon: Jerzy Młodziejowski – w 151ecie śmierci
 • Juliana Grażyńska: Na marginesie wystawy “Polacy w Rumunii – 60 rocznica”
 • Wolfgang Kessler: Martin-Opitz-Bibliothek w Herne – partner Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Jazdon: Glossa

Recenzje

 • Mirosław Górny, Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych (Artur Jazdon)
 • Uprawlenije Sowremiennoj bibliotekoj. Nastolnaja kniga menedżera (Zbigniew Sławiński)
 • Biblioteki publiczne w krajach Unii Europejskiej. Informator. Oprac. Grażyna Lewandowicz (Alicja Spaleniak)
 • “Każdy sądzi według siebie”, czyli odpowiedź na recenzję (Anna Paluszkiewicz, Andrzej Padziński)
 • *****(Maria Śliwińska)

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM za rok 1999 (oprac. Artur Jazdon, Danuta Czajowa)

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały

 • Maria Jagielska: Materiały Związku Patriotów Polskich okręgu lwowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku. Przyczynek do ikonografii historii miasta Poznania
 • Andrzej Bendziński: Pałac w Ciążeniu i jego funkcje biblioteczne
 • Helena Olszewska: Gromadzenie i wykorzystanie czasopism bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-1998
 • Zdzisław Szkutnik: Dostępność elektronicznych czasopism naukowych. Drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja

Miscellanea

 • Andrzej Jazdon: Raport o stratach Biblioteki Narodowej. Z notatek Adolfa Chybińskiego
 • Wiesław Wydra: 0 jednym kalendarzu zagubionym a drugim odnalezionym oraz o Wojnie trojańskiej
 • Zygmunt Poznański: Artur M. Górski “Biblioman”. Z dziejów pewnego motywu
 • Zygmunt Poznański: Kartka z łódzkiego getta
 • Jakub Skutecki: Niezrealizowane plany Stübbena. Zapomniane kartki z “Posener Tageblatt”

Recenzje

 • Zarzadzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów. Red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt (Artur Jazdon)
 • Bronisław Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, T.4: Katastrofy w bibliotekach – przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe (Andrzej Nowakowski)
 • Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Red. Anna Sokołowska-Gogut (Hanna Wamke)
 • Problemy i metody nauki o informacji. Szkice i studia (Teresa Dachtera)
 • Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej. Możliwości rozwoju – uwarunkowania i ograniczenia. Materiały konferencyjne. Red. Halina Ganińska (Alicja Spaleniak)
 • Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kraków 16-19.11 i.1998 (Maria Śliwińska)

Wspomnienia

 • Dr Leszek Cais (1937-1996) (Hanna Wamke)
 • 0 tych, którzy odeszli (Andrzej Nowakowski)
 • Pamięci Kornela Michałowskiego

Sprawozdania

 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1998

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

 • Jerzy Kałążny: Motyw biblioteki w literaturze
 • Aleksandra Ochmańska: Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w.
 • Andrzej Bendziński: Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność
 • Jan Pyzio: Stanistaw Taborowski. Zapomniany skrzypek i kompozytor XIX wieku w świetle korespondencji do Pauliny Wilkońskiej z lat 1854-1860
 • Katarzyna Krzak: Zagadka tryptykowego obrazka znalezionego w inkunabule
 • Alicja Spaleniak: Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy. Próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zdzisław Szkutnik: Czasopisma elektroniczne – szanse i problemy
 • Hanna Warnke: Zarządzanie biblioteką wirtualną
 • Ryszard Bandurski, Andrzej Nowakowski: Przyczynek do planowania kadry w bibliotekach naukowych na przykładzie regulaminu Bibliotek Szkół Wyższych w Rosji
 • Monika Kundera: Współcześni wydawcy w Poznaniu v Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: “Répertoire International de la Presse Musicale”. Udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym
 • Bogumil Skoczyński: Analityczny model przetargu na dostawę czasopism zagranicznych
  w prenumeracie dla wielkich bibliotek uczelnianych w Polsce
 • Sharon Connell: Powódź w Polsce
 • Andrzej Nowakowski: Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków
 • Ewelina Kowalowa: Nowe moąliwości kształcenia zawodowego
 • Hanna Warnke: Muzeum Jana Gutenberga w Moguncji
 • Teresa Dachtera: BNF – najnowocześniejsza biblioteka świata?
  • Józef Miehat Chomiński, Teresa Dalila Turto: Katalog Dzieł Fryderyka Chopina, Kraków 1990 (Recenzja – Andrzej Jazdon)
  • Jacek Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 1997 (Recenzja – Ryszard Bandurski)
  • Zofia Sokół: Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998 (Recenzja – Aldona Chachlikowska)
  • Nowak Piotr, Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997 (Recenzja – Artur Jazdon)
  • Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkól wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa. Kielce 1997 (Recenzja – Alicja Spaleniak)
  • Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji, Poznań 1997 (Recenzja – Artur Jazdon)
 • Wiesław Wydra: Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach ~ Zofii Kaweckiej
 • Andrzej Jazdon: Kornel Michałowski
 • Aldona Chachlikowska: Henryk Dąbrowski
 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1997

Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Abstrakty
 • Zbigniew Sławiński: Biblioteki a świadomość narodowa w Wielkopolsce w okresie zaborów
 • Teresa Dachtera: Konstanty Świdziński i jego zbiory. Przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk: Internet dla bibliotekarzy muzycznych
 • Bogumił Skoczyński: Modele selekcji zbiorów bibliotek uniwersalnych
 • Bogumił Skoczyński, Jadwiga Grysa: Francuskie mediateki. Klucz do wiedzy i kultury XXI wieku
 • Jerzy Hatłas, Józef Marcinkiewicz: System biblioteczny na Litwie. Podobieństwa i różnice
  z naszymi uwarunkowaniami
 • Andrzej Nowakowski: Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
  a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996
 • Wiesław Wydra: Erasmo-Lascianum w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Zygmunt Poznański: Nieznany list z powstania styczniowego znaleziony w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Andrzej Jazdon: Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM
 • Artur Jazdon: Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania
 • Justyna Iwaszkiewicz: Początki sztuki drukarskiej w Norwegii
 • Jerzy Hatłas: 0 transliteracji bułgarskiej litery “?”
 • Hanna Warnke: Biblioteka Uniwersytecka w Leeds
 • Jerzy Hatłas: Druskininku Vieśoji Biblioteka
 • Recenzje
  • Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 19-21 września 1996 roku. Red. Henryk Suchojad, Kielce 1996 (Aldona Chachlikowska)
  • Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa Kraków 1997 (Hanna Wieland)
  • Rola i funkcja nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK 27-29 września 1995. Pod red. Joan M. Day i Marii Śliwińskiej. Toruń 1996 (Zygmunt Poznański)
  • Jerzy Pikulik – Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996; Janusz Wycisło – Gómoślaskiej Pani. Pieśni z Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich (1677 -1996). Inkom Śląski, Katowice 1996 (Andrzej Jazdon)
 • Kornel Michałowski: Biblioteki poznańskie przed pół wiekiem
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1996 (oprac. Artur Jazdon)
Loading...
Skip to content