Deklaracja dostępności

Informacje ogólne
Biblioteka Uniwersytecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma

zastosowanie do strony internetowej https://lib.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2018-05-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na

stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada mgr Paweł Zalewski, tel. 618293845, e-mail

zalewski@amu.edu.pl.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,

nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie

zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Loading...
Skip to content