Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego

pokój  153;  tel. 61 829 38 69

poniedziałek, wtorek

9.00 – 14.00

środa

9.00 – 18.00

czwartek, piątek

9.00 – 14.00

Obsada:

dr hab. Artur Jazdon
mgr Damian Rożek-Pawłowski

Pracownia powołana została z dniem 2.01.2019 roku jako jednostka Oddziału Zbiorów Specjalnych. W zakresie zainteresowania Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego (RZB) pozostają wszystkie druki zwarte i ciągłe wydane na terenie Wielkopolski w jej historycznych granicach do 1953 roku włącznie, zgodnie z założeniami ogólnej polityki gromadzenia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, oraz znajdujące się w jej zasobach kolekcje biblioteczne przejęte do tegoż roku.

Regionalny Zasób Biblioteczny (RZB) to wszystkie druki zwarte i ciągłe oraz dokumenty życia społecznego, wydane na terenie Wielkopolski w jej historycznych granicach do 1953 roku włącznie oraz wybrane inne kolekcje biblioteczne powstałe na jej terenie. Wydzielone zostały dla zapewnienia im szczególnej ochrony i warunków udostępniania, wynikających z obowiązku zbierania przez Bibliotekę Uniwersytecką całego dorobku wydawniczego regionu, dla dokumentowania jego osiągnięć naukowych, literackich, artystycznych.

Materiały są oznaczone symbolem RZB przechowywane w wydzielonym magazynie, dostępne wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych.

Zadania Pracowni:

  1. Dokumentowanie dorobku wydawniczego Wielkopolski w prowadzonej bazie danych, składającej się z podbaz rejestrujących oddzielnie dla trzech okresów (1801-1918,1919-1939, 1945-1953) druki zwarte oraz wydawnictwa ciągłe; określanie stanu zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie materiałów bibliotecznych wchodzących w zakres RZB dla prowadzenia przez nią racjonalnej polityki ich gromadzenia, ochrony, konserwacji i digitalizacji.
  2. Współpraca z innymi Pracowniami Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów w pozyskiwaniu materiałów uzupełniających RZB
  3. Dokumentowanie kolekcji bibliotecznych powstałych na terenie Wielkopolski, a znajdujących się obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (np. zbiorów podworskich).
  4. Tworzenie zasobu do badań nad ruchem wydawniczym Wielkopolski (historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy, badacze edytorstwa, sztuki książki itp.).
  5. Prowadzenie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, badawczej nad ww. zasobami, współpraca z instytucjami i indywidualnymi badaczami realizującymi badania naukowe w zakresie historii ruchu wydawniczego, drukarstwa, bibliotek, czasopiśmiennictwa czy szerzej historii kultury
  6. Współpraca z innymi bibliotekami regionu, posiadającymi materiał biblioteczny wchodzący w zakres RZB, w obszarze gromadzenia, digitalizacji, dokumentacji, popularyzacji itp.
  7. Współpraca z wydziałami UAM w zakresie kształcenia studentów (wykłady, prezentacje, realizacja praktyk) oraz podejmowania prac badawczych.
Loading...
Skip to content