Konferencja naukowa Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

pod patronatem Prorektorki UAM ds. nauki

Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

18-19 kwietnia 2023 r.
Collegium Minus, Sala XVII, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

UCZESTNICY

– dr n. hum., dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; historyk, bibliolog, specjalista z zakresu zarządzania, trener i coach. Członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich i przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Bibliotek Akademickich Poznania. Członek rad i zespołów eksperckich: Rada Projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, Zespół Koordynacyjny NUKAT, Rada Naukowa PAN Biblioteki Kórnickiej, Rada Biblioteczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rada Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, w latach 2017-2019 ekspert projektu e-usługa Omnis. Prowadzi działalność dydaktyczną; jest autorką publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece, oceny okresowej pracowników bibliotek, coachingu i mentoringu w bibliotece. Redaktor naczelna czasopisma „Biblioteka”.

– mgr, starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Lider konsorcjum BazEkon. Członek zespołu tworzącego i wdrażającego Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Zainteresowania badawcze związane są z tematyką ewaluacji, otwartej nauki oraz bibliometrią.

– dr nauk humanistycznych (specjalizacja: bibliologia). Starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się m.in. bazami danych i ich wykorzystaniem w praktyce naukowej. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii, zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań oraz kwestii dotyczących open access, a także czasopism elektronicznych. Od 17 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne.

– mgr, zastępca dyrektora Biblioteki Politechniki Śląskiej, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Systemy informacyjne w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim. Od 2012 roku jest odpowiedzialna za dokumentację dorobku pracowników Politechniki Śląskiej, a od 2019 roku za wdrożenie Bazy Wiedzy w systemie Omega-PSIR. Członkini Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Odbyła staże zawodowe w Sachsische Landesbibliothek – Staats- und Universitatsbibliothek Dresden oraz w Karlsruher Instituts für Technologie – Bibliothek. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą edukacji informacyjnej, e-learningu oraz bibliografii i bibliometrii.

– dr hab., prof. UP, Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej. Studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa ukończyłam w 1994 r., w 2000 r. obroniłam doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu, a w 2019 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego. Od 2019 r. jestem dyrektorem Biblioteki Politechniki Śląskiej. Od 1987 r. pracuję na Politechnice Śląskiej, a w latach 2000-2021 byłam pracownikiem naukowo-badawczym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W 2021 r. rozpoczęłam pracę na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Moja działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień zarządzania informacją, bibliometrii i naukometrii. Jestem promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich, a także prac doktorskich.

– dr hab. n. społ., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się oraz Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki. Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt tekstów naukowych dotyczących technologicznego wspomagania uczenia się. Jego najnowsze badania dotyczą wykorzystania metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się. Jest ekspertem European Cooperation in Science and Technology, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Lusófona University of Humanities and Technologies w Portugalii. Był członkiem ministerialnego zespołu doradczego ds. wykazów czasopism naukowych, a także koordynatorem naukowym projektu Neuro-MIG, w ramach którego badania prowadziło blisko 200 naukowców z 31 krajów. Otrzymał wiele nagród naukowych, w tym Nagrodę Naukową PAN i stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

– dr hab. inż., prof. ZUT, informatyk, specjalizuje się w przetwarzaniu dużych zbiorów danych, w przetwarzaniu języka naturalnego, w modelowaniu i symulacji stochastycznych, dyskretnych, zdarzeniowych systemów dynamicznych. W obszarze jego zainteresowań naukowych leży naukometria, a w szczególności krajowe systemy ewaluacji nauki. Kierował projektami badawczo-rozwojowymi na zlecenie przemysłu. Ponadto prowadził badania w zakresie metod wiernego odwzorowania kolorów na potrzeby digitalizacji dzieł sztuki. Był stypendystą Rządu Francji – staż naukowy w MINES Saint-Étienne. Odbył staże w Uniwersytecie Stanforda, Towarzystwie Fraunhofera, IBM, Roca Polska. Reprezentuje dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja.

–  dr hab. n. hum., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group; zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. W latach 2018-2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Członek Komisji Ewaluacji Nauki. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation, Journal of Informetrics oraz Scientometrics.

– dr n. ekon., jest adiunktem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Głównym nurtem jego badań jest automatyczna ocena jakości informacji w wielojęzycznej Wikipedii oraz wiarygodności źródeł informacji w tej encyklopedii. Prowadzi także badania w ramach otwartych danych, w tym semantycznych baz wiedzy (takich jak DBpedia oraz Wikidane). Strona internetowa: https://lewoniewski.info

– prof. dr hab., zatrudniony w Katedrze Systemów Obliczeniowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prorektor ds. nauki. Zainteresowania badawcze związane z tematyką analizy danych.

– zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego ds. rozwoju oprogramowania. Pełni również funkcję kierownika projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jest członkiem zespołu doradczego ds. otwartych zasobów naukowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Informatyki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy i programowania systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

– dr n. o ziemi, ekspertka od zarządzania danymi naukowymi i zarządzania nauką, Dyrektorka ds. Współpracy Międzynarodowej w Visnea. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi projektami naukowymi oraz tworzeniu mechanizmów współpracy nauka–biznes (również z firmami Fortune200) i internacjonalizacji nauki. Uczestniczyła w tworzeniu europejskich wytycznych w zakresie zarządzania danymi, jak również brała udział w pracach eksperckich dotyczących problematyki Open Science. W latach 2019-2022 była dyrektorką programową jedynej w Polsce Data Steward School. Doktorat z nauk o ziemi obroniła na University of Cambridge. Posiada również doświadczenie dydaktyczne – prowadziła wykłady na University of Cambridge w obszarze Earth Sciences oraz z zakresu Gender Studies w IBL PAN w Warszawie, ponadto liczne seminaria związane z zarządzaniem projektami naukowymi.

– Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz kierowniczka Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada za wdrożenie Bazy Wiedzy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (system Omega-PSIR), jest przewodniczącą Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM oraz członkinią zespołów ds. ewaluacji oraz rankingów na UAM. Współtworzyła pierwsze w Polsce repozytorium instytucjonalne AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). Przebywała na krótkich stażach w Learning and Research Resources Centre University of Barcelona, Göttingen State and University Library oraz National Library of Technology w Pradze. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem otwartej nauki, bibliometrią, alternatywnymi metrykami oraz ewaluacją. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych.

– dr, asystent w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym, kierownik Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji, prowadzi badania i analizy biblio-altmetryczne, zapewnia wsparcie informacyjne w zakresie, komunikacji i informacji naukowej, naukometrii, katalogowania, wyszukiwania i opracowywania danych związanych z aktywnością badawczą. Wcześniej – do 2006 r. – pracował w Dokumentacji Prasowej, gdzie wykonywał research i opracowania dossiers tematycznych. Zarządzanie zasobami dokumentacji prasowej dało mu doświadczenie związane z opracowywaniem i analizowaniem multitematycznych informacji prasowych. Jest autorem/współautorem publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

– dr n. hum., zajmuje się badaniami nad szkolnictwem wyższym i filozofią szkolnictwa wyższego. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i członkiem Scholarly Communication Research Group. Stypendysta Fundacji Marie Curie-Skłodowskiej (2010-2013). W latach 2010-2013 pracował w instytucie badawczym Education International w Brukseli. Odbył staże naukowe m.in. w Institute of Education, University College London (2018); Aarhus University (2019); University of Oxford (2020). Ostatnio publikował m.in. w Higher Education, Higher Education Quarterly, Scientometrics, Journal of Higher Education Research and Management.

– dr n. hum., Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych, koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, digitalizacji, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

– jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej oraz Liderem Centrum Kompetencji Otwartej Nauki na PG. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze komunikacji naukowej, Open Access, Open Data, bibliometrii oraz produktywności naukowej. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych i doktorantów. Prowadzi przedmiot na studiach doktoranckich „Scientific databases and information skills”.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Boras University w Szwecji na kierunku Digital Library Management. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując przez kilka lat w Health Science Library na University College Dublin w Irlandii. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji. Jest także członkiem międzynarodowych grup roboczych (RDA, EOSC, GO FAIR) związanych z zarządzaniem danymi badawczymi oraz otwartą nauką.

– mgr, kierownik Działu Ewaluacji i Zapewnienia Jakości Działalności Naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewnienia jakości działalności naukowej oraz analizą wpływu działalności naukowej na otoczenie gospodarcze i społeczne.

– dr nauk humanistycznych. Pracuje w IBL PAN, na co dzień w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem projektami w ramach europejskich i polskich infrastruktur cyfrowych DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) i OPERAS (Open scholarly communication in the european research area for social sciences and humanities). Ostatnio zaangażowany m.in. w projekty TRIPLE (project.gotriple.eu), CRAFT-OA (https://operas.hypotheses.org/6016) czy Dariah.lab (https://lab.dariah.pl/). Współtwórca europejskich specjalistycznych usług cyfrowych opartych na otwartych danych jak European Literary Bibliography (literarybibliography.eu). Członek Joint Research Committee DARIAH ERIC i co-chair Bibliographical Data WG w DARIAH ERIC. Zainteresowania naukowe: publiczne infrastruktury cyfrowe w naukach społecznych i humanistycznych, badania na danych, metadane kultury i nauki.

– mgr, kustosz, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Administrator zbiorów danych badawczych AGH w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Posiada wieloletnie doświadczenie w gromadzeniu i katalogowaniu zbiorów bibliotecznych, w tym także zbiorów specjalnych; bierze udział w pracach zespołów zadaniowych w BG AGH, m.in. ds. rozpoznania systemu bibliotecznego, Otwartych Danych Badawczych i OA, Repozytorium AGH.

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Loading...
Skip to content