Zasady recenzowania

Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do “Biblioteki”

Publikacje złożone do redakcji “Biblioteki” ocenia dwóch lub trzech niezależnych recenzentów (nie związanych z Biblioteką Uniwersytecką a najczęściej spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Redakcja przyjmuje i przekazuje recenzentom materiały, które wpisują się w profil czasopisma obejmujący: problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa, regionalistyki, a także historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik na swoich łamach prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym.

Redakcja nie ujawnia tożsamości autorów recenzentom i odwrotnie.

Recenzja ma formę pisemną zakończoną wnioskiem o przyjęcie artykułu do druku, ewentualne poprawienie tekstu lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.

Formularz recenzji »

Loading...
Skip to content