Zasady dla autorów

Najważniejsze zasady redagowania tekstów przygotowywanych do “Biblioteki”

  1. Teksty należy zgłaszać za pośrednictwem platformy PRESSto.
  2. Autor tekstu winien podać swój numer ORCID, jeżeli go posiada, oraz adres e-mail (preferowany adres instytucjonalny).
  3. Teksty powinny być napisane w programie Word: stopień pisma – 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, obustronne wyjustowanie. W tytułach artykułów nie należy używać myślników (półpauz) i pauz. Dłuższe cytaty należy wyróżnić blokowo (nowy akapit, odstępy nad i pod, mniejszy stopień pisma). Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł – zarówno literackich, jak i naukowych – winny być zapisane kursywą, bez cudzysłowu. Wszelkiego rodzaju śródtytuły należy zapisać czcionką o 1 pkt większą i pogrubioną. Wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane cyframi arabskimi – 1), 2) itd. Należy unikać wprowadzania dodatkowych urozmaiceń w tekście (ramek, kursyw czy glos pisanych na marginesie), wyróżniania fragmentów tekstu specjalnym tłem itp. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego.
  4. 4. Do tekstów zamieszczonych w dziale „Artykuły” należy dołączyć: abstrakt w języku polskim i angielskim (200-250 słów), zawierający wyraźnie zaznaczone informacje o tezie/celu artykułu, zastosowanej metodzie badawczej i wynikach/wnioskach, oraz słowa kluczowe.
  5. Dołączone do tekstu ilustracje i fotografie i wykresy (każdy element w oddzielnym pliku) winny być dokładnie opisane w zależności od specyfiki materiału ilustracyjnego (tytuł, informacja o źródle – nazwisko autora lub fotografa, adres internetowy i miejsce, z którego pochodzi dana ilustracja). Ilustracje i fotografie prosimy przygotować w postaci plików graficznych w formacie JPG, TIFF lub PDF (nieskompresowane) o rozdzielczości 300 dpi, a wykresy przekazać w postaci plików programu Excel. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsca, w których mają być wstawione ilustracje, fotografie czy wykresy.
  6. Wszystkie tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu Word, opatrzone tytułami i posiadać informacje o źródle. Nie należy używać kolorowych wyróżnień.
  7. Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron, numer ISBN. W recenzjach należy unikać przypisów, a strony, z których pochodzą cytaty lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.
  8. Przypisy. Obowiązują przypisy dolne. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła – skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwszą literę imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszanych przez autora problemach. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych – nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkami. Następne odesłania do cytowanego dzieła należy sygnalizować skrótem op. cit. (bez skrótu tytułu z wielokropkiem) z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu jasno wynika, o jakie dzieło chodzi. W przeciwnym wypadku należy zapisać skrócony do dwóch słów tytuł i wielokropek. Opisy kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, oddzielamy średnikami. Jeżeli autor bardzo często odwołuje się do konkretnego tekstu, można podać jeden przypis z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę; wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment, można każdorazowo zapisywać bezpośrednio w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie kompletnego adresu URL i daty dostępu.
  9. Do tekstów zgłoszonych do „Biblioteki” należy dołączyć bibliografię załącznikową. Bibliografia powinna zawierać opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym (obligatoryjnym elementem opisu jest nazwa wydawnictwa). Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić go na końcu opisu bibliograficznego.
  10. Teksty do „Biblioteki” są przyjmowane do końca maja każdego roku. Redakcja prosi autorów o przesyłanie biogramów zawierających afiliacje, tytuły i stopnie naukowe, krótkie informacje o zainteresowaniach badawczych i udziale w projektach badawczych (maksymalnie 150 słów
Loading...
Skip to content