Zasady dla autorów

Najważniejsze zasady redagowania tekstów przygotowywanych dla Biblioteki

  1. Teksty powinny być napisane w programie Word. Równanie do prawej i lewej strony, odstęp 1,5 wiersza. Stopień pisma 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Wszelkiego rodzaju śródtytuły powinny być pisane czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną.
  2. Tabele winny mieć tytuły i informacje o źródle.
  3. Tekst należy przesłać e-mailem.
  4. Do tekstów zamieszczonych w działach „Artykuły” i „Miscellanea” należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie pół strony tekstu), zawierające główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.
  5. Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (miejsca, z którego pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora. Ilustracje prosimy przygotować w postaci plików w formacie tif lub jpg (nieskompresowane) o rozdzielczości 300 dpi. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.
  6. Przypisy. Numerowane kolejno na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszonych przez autora problemach. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, należy podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła sygnalizowane skrótem op.cit. z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu wyraźnie wynika, o jakie dzieło chodzi, w przeciwnym przypadku należy podać skrócony opis: pierwsza litera imienia, nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu. W przypadku kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, opisy winny być oddzielone średnikami. W przypadku, kiedy autor bardzo często odwołuje się do jednego tekstu, można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę.
  7. Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron. W recenzjach należy unikać przypisów, strony, skąd pochodzą cytaty lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.
  8. Bibliografia powinna zawierać opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym, wraz z nazwą wydawnictwa. Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić w opisie bibliograficznym, według standardu APA 6.
  9. Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane, podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
  10. Teksty do „Biblioteki” przyjmowane są do końca maja każdego roku.
Loading...
Skip to content