Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej

tel. 061 829 3827, p.154

poniedziałek - piątek9.00–14.00
mgr Małgorzata Głowacka-Helak - kustosz
magohel@amu.edu.pl

Archiwum istnieje od 1982 roku jako samodzielna komórka podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów archiwalnych do celów naukowych wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zadania:
– gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych dotyczących Biblioteki Uniwersyteckiej.
Zespół akt Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej obejmuje:
– akta z okresu pruskiego Biblioteki Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek) i Landesbibliothek,
– akta z lat 1919–1939 – personalia zawierające sprawy urzędników zatrudnionych w okresie międzywojennym, ich życiorysy, podania o pracę, kwestionariusze osobowe, akta Komisji Bibliotecznej z protokołami posiedzeń, regulaminy korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, dokumenty z IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, który odbył się w Warszawie w 1936 roku, z udziału Biblioteki Uniwersyteckiej w Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r., z działalności członków Biblioteki w towarzystwach wydawniczych, materiały z II Zjazdu Bibliotekarzy w Poznaniu, akta dotyczące inicjatyw Biblioteki Uniwersyteckiej w sprawie tworzenia katalogów centralnych, sprawozdania roczne z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, schematy organizacyjne Biblioteki, akta dotyczące zakupu książek i czasopism, księgi akcesyjne darów, protokóły przejęcia bibliotek gimnazjalnych: Marii Magdaleny w Poznaniu, Jana Kantego w Poznaniu, bibliotek gimnazjalnych z Rogoźna, Krotoszyna i Bydgoszczy,
– akta z lat 1939–1944 – wykazy nabytków /zugangs – verzeichnis/, wykazy nabytków czasopism /zugangs – verzeichnis – Zeitschriften/, miesięczne sprawozdania pracowników Biblioteki z prac wykonywanych indywidualnie /Tätigkeitsberichte/, kwestionariusze dotyczące prywatnych księgozbiorów /Fragebogen/, rejestr czytelników zapisanych do Biblioteki, rejestry wypożyczeń,
– akta od 1945 r. – materiały dotyczące rewindykacji i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych z lat 1945–1950, sprawozdania roczne, sprawozdania Rady Bibliotecznej i Kolegium Dyrekcyjnego, księgi akcesji, księgi zapisów czytelników, korespondencja dotycząca darów oraz współpracy z bibliotekami zagranicznymi i krajowymi, fotografie Biblioteki, protokoły skontrum zbiorów.
Bibliografia:
Głowacka-Helak M., Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945–1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXXV (1991), z. 1, s. 271-289.
Głowacka-Helak M., Struktura organizacyjna i wykazy akt Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w okrasie Polski Ludowej, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXX (1987), z. 2, s. 219-234. Głowacka-Helak M., Wykazy akt i plany registratury jako pomoce kancelaryjne i registraturalne Biblioteki im. Cesarza Wilhelma oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1898 - 1939, „Roczniki Biblioteczne”, R. XXX (1986), z. 2, s. 417-431.