Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 stycznia 2006 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 stycznia 2006 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 stycznia 2006 r.


   1. Wprowadzenie

            Pani Prof. Dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Prorektor UAM powitała wszystkich zebranych na pierwszej Radzie Bibliotecznej kadencji 2005/2006 - 2007/2008. Po prezentacji poszczególnych członków Rady, krótko przedstawiła zadania Rady Bibliotecznej oraz prawne zapisy dot. zasad konstytuowania się Rady Bibliotecznej.

   2. Ukonstytuowanie Rady Bibliotecznej.

            Dwudziestu sześciu Członków Rady w głosowaniu tajnym wybrało:

            Funkcja     Nazwisko kandydata     Ilość głosów
            Tak     Nie     Wstrzymujących się
            Przewodniczący     Prof. dr hab. Wiesław Wydra     26     -     -
            Wiceprzewodniczący     Prof. dr hab. Paweł Domański     25     -     1
            Sekretarz     mgr Beata Ciesielska     25     -     1

   3. Dyskusja nad Regulaminem Rady Bibliotecznej.

            Dr A. Jazdon krótko przedstawił dostarczony każdemu członkowi rady Bibliotecznej jej dotychczasowy Regulamin. Zwracając uwagę na fakt, iż obowiązuje on od roku 2000 wskazał, iż członkowie Rady Bibliotecznej poprzedniej kadencji nie widzieli zasadności dokonywania w nim żadnych korekt. Ponieważ w kwestii Regulaminu obecni nie zgłosili żadnych uwag, ewentualną dyskusję przełożono na następne spotkana, uznając iż w chwili obecnej Rada Biblioteczna pracować będzie w oparciu o dotychczasowy Regulamin.

   4. Najważniejsze problemy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM
      - referował dr Artur Jazdon, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

            Dr A. Jazdon zaznaczył, iż przedstawiony katalog ma za zadanie wstępnie zapoznać członków RB z problemami, przed rozwiązaniem których stoi system biblioteczno-informacyjny UAM. Jako zagadnienia najważniejsze wskazane zostały:

         1.
            Utworzenie jednolitego systemu Bibliotek Uniwersyteckich: Biblioteki Głównej oraz bibliotek zakładowych.

         2.
            Budowa nowych gmachów dla bibliotek wydziałowych (geografia, chemia, prawo, politologia, historia).

         3.
            Problem magazynowania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Propozycja utworzenia magazynu w pomieszczeniach dawnej drukarni na ul. Heweliusza. W planach finansowych Uniwersytetu do 2011 roku nie ma budowy nowego gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej.

         4.
            Remont gmachu głównego Biblioteki Uniwersyteckiej. Obecnie polepszana jest komunikacja między piętrami w bibliotece przez montaż windy.

         5.
            Wypracowywanie zasad polityki kadrowej i awansowej. Na prośbę Prorektora Prof. Dr hab. Bolesława Mroza środowisko bibliotekarskie ma przygotować wytyczne, kryteria polityki awansowej i kadrowej. Mają one stanowić wachlarz możliwości, których spełnienie pozwoli uzyskać awans zawodowy i finansowy.

         6.
            Objęcie pełną komputeryzacją wszystkich bibliotek sieci. Priorytetem dla uczelni winna być retrokonwersja zbiorów (księgozbioru aktywnego). Obecnie w systemie komputerowym jest ok. 1 milion pozycji. W Bibliotece Uniwersyteckiej w 2005 roku aż 95% zamówień było realizowanych na podstawie katalogu komputerowego, a tylko 5% katalogu kartkowego.

         7.
            Budowa kultury organizacji, czyli m.in. wyznaczenie misji i wizji oraz strategii Bibliotek Uniwersyteckich.

         8.
            Wprowadzenie wspólnych dla wszystkich bibliotek sieci zasad m.in. wypożyczeń książek (bez podziału na wydziały), wspólne karty biblioteczne. Integracja bibliotekarzy systemu poprzez wspólne warsztaty, wspólną działalność kulturalną np. w Tygodniu Bibliotek.
         9.
            Rozwój usług informacyjnych, w tym poprzez organizowanie systematycznych szkoleń dla studentów, doktorantów oraz pracowników nauki w celu pełniejszego wykorzystania przez czytelników np. elektronicznych baz czasopism.

        10.
            Poszerzenie zakresu współudziału pracowników nauki w kształtowaniu zasobów poprzez sugestie co do zakupów literatury polecanej, elektronicznych baz czasopism itp.

        11.
            Rozbudowa własnych zasobów elektronicznych - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - jej bazę stanowią zasoby Biblioteki w Kórniku, Uniwersyteckiej, Raczyńskich oraz PTPN.

        12.
            Udział w programach krajowych i międzynarodowych, wykorzystywanie środków zewnętrznych (np. środków strukturalnych).

        13.
            Dostosowanie dokumentów wewnętrznych do wymogów Prawa o szkolnictwie wyższym. Czy Rada Biblioteczna powinna być ciałem rozbudowanym czy kilkuosobowym? Jakie uprawnienia winni mieć bibliotekarze nie będący dyplomowanymi, ale mianowanymi? Są to pytania na które odpowiedź powinna się znaleźć w załączniku do Statutu Uniwersytetu.

        14.
            Działania promocyjne przejawiające się poprzez rozpowszechnianie ulotek, informacji na stronach internetowych, poprzez aktywny udział w Tygodniu Bibliotek.

            Ponieważ każdy z nich może stać się przedmiotem dyskusji na kolejnych posiedzeniach, nie były omawiane w sposób pogłębiony. Dyrektor zaproponował, (w związku z tym, że lektura i dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Biblioteki, które odbędą się wkrótce pozwolą bardziej szczegółowo poznać problemy Biblioteki), aby dyskusję i wyznaczenie priorytetów działania RB przenieść na posiedzenie następne.

      W dyskusji:
            Prof. dr hab. A. Wyrwa wystosował postulat, aby Wydawnictwo Biblioteki Uniwersyteckiej bardziej się uaktywniło publikując wyróżniające się prace pracowników naukowych Uniwersytetu. Apelował również o intensywniejszą reklamę Wydawnictwa.

            Mgr Danuta Czaja wysunęła propozycje, że wobec zmian strukturalnych systemu biblioteczno-informacyjnego należałoby też pomyśleć o zmianie dość już archaicznej nazwy ''biblioteki zakładowe'' na ''biblioteki systemowe''.

   5. Sprawy personalne wprowadzone w trybie nadzwyczajnym

            Dr A. Jazdon przedstawił kandydatury dwóch pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, którzy uzyskali uprawnienia do zajmowania stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych. W głosowaniu tajnym postanowiono:

                Ilość głosów
            Tak     Nie     Wstrzymujących się
            mgr Justyna Łopaczyk     25     -     -
            Dr Rafał Wójcik     25     -     -


      Na zakończenie ustalono, iż posiedzenia Rad Bibliotecznych obywać się będą w czwartki i rozpoczynać o godz. 9.30.


      Protokołowała:
      Beata Ciesielska