Programy wsparcia nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) – państwowa agencja wykonawcza finansująca badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk oraz o obserwowalnych faktach bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Realizując swoje ustawowe zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza różnorodne typy konkursów na finansowanie projektów badawczych.  

Ponadto Narodowe Centrum Nauki od początku swojego istnienia wspiera działania promujące otwartą naukę – jest aktywnym członkiem Science Europe oraz członkiem założycielem cOAlition S, czyli międzynarodowego porozumienia agencji i fundacji finansujących badania naukowe (zob. Plan S).

NCN jako członek Science Europe brało aktywny udział w stworzeniu praktycznego przewodnika dotyczącego ujednolicenia międzynarodowych standardów zarządzania danymi badawczymi Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management. Zalecenia zawarte w przewodniku zostały uwzględnione w nowym formularzu we wniosku grantowym, tzw. Planie Zarządzania Danymi, który został wprowadzony do konkursów ogłoszonych przez NCN po 15 marca 2019 r.

Przydatne adresy:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – państwowa agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i naukowo-technicznej, wspierająca tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. W skład Biura Współpracy Międzynarodowej NCBR wchodzą: Dział Współpracy Międzynarodowej; Biuro NCBR w Brukseli; Dział Krajowego Punktu Kontaktowego.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – powstała w 1991 r. pozarządowa, apolityczna i samofinansująca się polska instytucja non-profit, realizująca misję wspierania nauki. Fundacja to największe w Polsce pozabudżetowe źródło finasowania nauki. Fundusz założycielski fundacji stanowił 95 mln zł i pochodził z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki oraz wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Horyzont Europa (HE) – najnowszy program UE w zakresie wspierania badań naukowych i innowacji, który w latach 2021-2027 zastąpi program Horyzont 2020. Program został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 11 grudnia 2020 r. Jego głównym celem jest utrzymanie UE w czołówce światowych badań i innowacji. Struktura programu Horyzont Europa opiera się na trzech filarach: doskonałej bazy naukowej, globalnych wyzwaniach i europejskiej konkurencyjności przemysłowej oraz innowacyjnej Europie.

Przydatne adresy:

European Research Council (ERC); Europejska Rada ds. Badań Naukowych – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie/finansowanie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 r. na mocy decyzji Rady 2006/972/WE. ERC składa się z rady naukowej i agencji wykonawczej. Rada naukowa jest najwyższym organem decyzyjnym ERC i ustala m.in. ogólną strategię działania. Jej członkowie są powoływani przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję. ERC jest odpowiedzialna przed Komisją Europejską.

Loading...
Skip to content