Otwarte Dane Badawcze

Dane badawcze (ang. Research Data) to dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych, gromadzone w celu uzyskania oryginalnych wyników, konieczne do weryfikacji wyników tych badań. Dane badawcze stanowią zarówno surowe dane (uzyskane bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego) oraz dane poddane obróbce. Każda dyscyplina nauki tworzy własne, specyficzne dla niej dane badawcze, to np. dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, nagrania audio i wideo, fotografie, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne itd.

Otwarte Dane Badawcze (ang. Open Research Data) to zebrane lub wytworzone zbiory danych, które powstały jako rezultat pracy naukowej i zostały udostępnione do bezpłatnego, powtórnego użycia bez barier prawnych i technicznych co najmniej w zakresie wymaganym do weryfikacji wyników badań zaprezentowanych w publikacjach naukowych. Otwarte Dane Badawcze powinny być udostępniane w taki sposób, aby mogły być powtórnie wykorzystane, modyfikowane lub rozpowszechniane z poszanowaniem prawa.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dn. 20 VI 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznegowyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych powinny zostać opublikowane w otwartym dostępie. W unijnych programach Horyzont 2020, Horyzont Europa oraz w konkursach Narodowego Centrum Nauki ustalono zasady zarządzania danymi badawczymi oraz sposoby ich udostępniania.  Coraz częściej również redakcje czasopism wymagają od autorów udostępniania danych, na podstawie których powstała konkretna publikacja naukowa.

Otwarte Dane Badawcze powinny być udostępniane i przechowywane w repozytoriach danych badawczych, które gwarantują bezpieczne i długoterminowe przechowywanie, stały adres internetowy, możliwość uzyskania trwałego identyfikatora, łatwość wyszukiwania oraz cytowania. 

Korzyści płynące z udostępniania danych:

  • transparentność danych badawczych, stanowiących podstawę publikacji naukowej,
  • możliwość wykrycia badań nierzetelnych,
  • zwiększenie wiarygodności naukowej badacza,
  • możliwość łatwiejszego wykrywania plagiatów,
  • zwiększenie widoczności badacza w międzynarodowej społeczności naukowej,
  • cytowanie danych może pozytywnie wpłynąć na liczbę cytowań danej publikacji.

Wybrane adresy repozytoriów OD:

Wyszukiwarki zbiorów danych badawczych:

Wyszukiwarki repozytoriów danych badawczych:

Otwarta rejestracja projektów badawczych:

Loading...
Skip to content