Spis treści. Biblioteka Nr 9 (18) Poznań 2005

Abstrakty 

Materiały i rozprawy

 • Katarzyna Gmerek Emily i Dorothea Gerard – nieznane pisarki szkockie w Polsce
 • Danuta Płygawko Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1920-1935) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Piotr Nowak WWW źródłem zmian w paradygmacie bibliometrii. Początki webometrii
 • Mariusz Nowak Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek
 • Artur Jazdon Miejsce biblioteki w medializacji nauki
 • Bogumił Skoczyński Универсальная академическая Библиотека Познанского Университета – от библиотеки печатных фондов к библиотеке электронных ресурсов

Materiały z konferencji Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Kórnik-Poznań 26 listopada 2004

 • Słowo od Redakcji “Biblioteki”
 • Jolanta Dworzaczkowa Bracia czescy – kalwiniści – ewangelicy reformowani. Problem terminologii
 • Jolanta Dworzaczkowa Geneza i losy Postylli na ewangelie Jana Bytnera
 • Katarzyna Meller Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI
 • Kamila Szymańska Źródła i materiały do dziejów braci w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Wiesław Wydra O kancjonale darowanym Jakubowi Ostrorogowi przez braci czeskich

Miscellanea

 • Żaneta Szerszknis Polskie strony www bibliotek uniwersyteckich i ich użytkownicy
 • Aleksandra Mikołajska Kilka uwag o trudnościach w katalogowym opracowaniu współczesnych czasopism
 • Sebastian Köppl Biblioteka Uniwersytecka w Bambergu. Biblioteka „młodego uniwersytetu w starym mieście”

Recenzje

 • Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej (Piotr Nowak)
 • Ten years, Ten trends. The Digital Future Report. Surveying the Digital Future. Year Four (Hanna Andruszko)
 • Michał Marian Grzybowski, Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003 (Ryszard Nowicki)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2004(oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2004 (oprac. Danuta Czaja)
Loading...
Skip to content