Spis treści. Biblioteka Nr 14 (23) Poznań 2010

Artykuły – Articles

Agnieszka Pawłowska

Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim
Incomplete and unclosed books – on guild books in Western Pomerania

Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński

„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
”Welcome friends and colleagues” Poznań register book of journeymen bookbinders

Dagmara Bubel

Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera
Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Jasna Góra devotional writings of the 17th-18th centuries. The reception of the prayer book written by Ksawery Augustyn Rotter: Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki

Aleksandra Wiśniewska

Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
Dissertations on Polish subject themes written at the Faculty of Philosophy of Vienna University in the years 1872-1937

Zyta Szymańska

Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
The literary bibliography in the Institute of Literary Research – IBL PAN (1948-2010): Origin, achievements and future

Hanna Grabowska

Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali
The Swedes and Poland, or on Polish book collections at the University Library in Uppsala

Małgorzata Dąbrowicz

Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne 119
From mission to personnel strategy at the library. Theoretical study

Rafał T. Prinke

Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
Traditional functions of scholarly journals and modern communication technologies

Agnieszka Szczecińska , Anna Kowalska

Wielki apetyt na „miniburgera”. O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
A lust for a “miniburger”. On problems encountered during library processing of comic books in MARC 21 format

Micsellanea

Katarzyna Krzak-Weiss

Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego
From illuminating books to printmaking. Some remarks on the graphic art works of Master of the Collectarium from the Wawel Castle (a case study)

Katarzyna Gmerek

„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot
Pokłosie: literary fund raising for the benefit of orphans

Monika Chuda

Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich
From the addressbook and planner of a poetess. On the trail and through the letters written by Kazimiera Iłłakowiczówna currently held in Polish libraries

Bożena Świstek-Oborska

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sports-miscellanea in the collection of Poznań University Library

Agnieszka Górska

Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)
Material related to Lwów (lwowiana) in the collection of the Library of Kraków Technical University. An analysis of the records in acquisition inventories from the years 1946-1961

Iwona Pempera

Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
The Argentinian collection in the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences

Maria Wanda Sidor

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University library in Nowy Sącz

Przekłady – Translations

Patricia Kennedy Grimsted

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg) (przeł. Tomasz Olszewski
Roads to ratibor: library and archival plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (trans. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Hanna Andruszko

Sarah McNicol, Joint-use Libraries: Libraries for the future

Rafał Wójcik

Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem.Polskie edycje faksymilowe

Wspomnienie – Memories

Agnieszka Szczecińska
Jerzy Poprawski

Sprawozdania – Library reviews

Artur Jazdon

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2009.

Danuta Czaja

Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2009

Autorzy – Authors

Loading...
Skip to content