Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto

W latach 2017-2018 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu brała udział w realizacji zadania “Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, które finansowane było w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Łącznie za dwa lata realizacji zadania udało się:
– wprowadzić 3910 rekordów artykułów czasopism zdeponowanych na platformie PRESSto i aktywować do nich numery DOI, co pozwoliło na zwiększenie widoczności czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w sieci Internet,
– założyć 254 archiwalne numery czasopism dostępne na zasadach open access.

Wykaz czasopism, których artykuły zarchiwizowano na platformie PRESSto w latach 20017-2018:
1. Annales Missiologici Posnanienses ISSN: 1731-6170
2. Czasopismo Prawno-Historyczne ISSN: 0070-2471
3. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski ISSN: 1731-0679
4. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ISSN: 2299-1875
5. Folia Praehistorica Posnaniensia ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846
6. Folia Scandinavica Posnaniensia ISSN: 2299-6885
7. Glottodidactica ISSN: 0072-4769
8. Interdisciplinary Studies in Musicology ISSN: 1734-2406
9. Investigationes Linguisticae ISSN: 1426-188X
10. Kultura Społeczeństwo Edukacja ISSN: 2300-0422
11. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog ISSN: 2391-470X
12. Porównania ISSN: 1733-165X
13. Poznańskie Studia Teologiczne ISSN: 0209-3472
14. Przegląd Politologiczny ISSN: 1426-8876
15. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ISSN: 2083-9782
16. Przestrzenie Teorii ISSN: 2450-5765
17. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM. ISSN: 2081-8270
18. Roczniki Integracji Europejskiej ISSN: 1899-6256
19. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna ISSN: 2353-1428
20. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ISSN: 0035-9629
21. Studia Germanica Posnaniensia, ISSN: 0137-2467
22. Studia Romanica Posnaniensia ISSN (Print): 0137-2475
23. Studia Rossica Posnaniensia ISSN: 0081-6884
24. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne ISSN: 1731-7517
25. Teologia Praktyczna ISSN: 1642-6738

Loading...
Skip to content