Publikacje Pracowników BUP – 2018

ANDRUSZKO Hanna (rec.), Personalising library services in higher education: the butique approach, red. Andy Priestner, Elisabeth Tilley, Farnham – Burlington, Ashgate, 2012, XIV, 229 s., „Biblioteka” nr 22 (31) 2018, s. 271-285.

ANDRUSZKO Hanna (rec.), Dynamic research support for academic libraries, red. Starr Hoffman, London, Facet Publishing, 2016, 154 s., „Biblioteka” nr 22 (31) 2018, s.247-262.

GMEREK Katarzyna, Follow Me Up to Warsaw: A Contribution to the History of the O’Byrnes in Poland, [W:] Eastern European Perspectives on Celtic Studies, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 132-161.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Kongress AMMLA 2017 w Londynie, „Biblioteka” nr 22 (31) 2018, s. 191-206.

GRAŻYŃSKA Iuliana, The freemason music collection in the University Library of Poznań, „Parole maçonnique”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucureşti / Grande Loge Nationale de la Roumanie, Loge de Ritualitique Comparée et de recherches Maçonniques, Anée XII – N.1/ 2018, s. 13-14.

Hatłas Jerzy, Bułgarskie diaspory w południowo-wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne), „Slavica Lodziensia” nr 2 2018, s. 83-92.

HATŁAS Jerzy, Udział oficerów bułgarskich w kreacji elit społecznych w odrodzonej Bułgarii, [W:] Идентичность. Сборник докладов и сообщений международной научно-практической конференции «Единство исторических судеб», посвящённой 80-летию со дня рождения Михаила Николаевича Губогло, Комрат 2018, s. 468-477.

JAZDON Andrzej, Karol Józef Lipiński – zapomniany polski Paganini [autografy kompozycji „Wariacje na temat z opery Lunatyczka Belliniego”], [W:] Baszko Agnieszka (red.), „Spotkania z Arcydziełem” w Bibliotece Raczyńskich, Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 2018, s. 102-110.

JAZDON Artur, „Uczyć czy handlować”? Problematyka wydawania i dystrybucji podręczników szkolnych na łamach „Przeglądu Księgarskiego” w pierwszym dziesięcioleciu niepodległej Polski, [W:] Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz (red.), Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, Łódź 2018, s. 95-110.

JAZDON Artur, Z praktyki organizacji i zarządzania biblioteką naukową na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” nr 1 2018, s. 49-68.

JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, Działania naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w ostatnich dziesięciu latach (2007-2016) – analiza i efekty, [W:] Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, Poznań 2018, s. 55-72, Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 33.

LAMBERTI Maria, Generał Pietro Teuliè, [W:] Polsko-włoskie braterstwo broni podczas kampanii 1807 roku pod Kołobrzegiem. Mapa turystyczna z opisem historycznym, Poznań – Kołobrzeg, 2018.

KOTLARSKA Izabela [konsultant merytoryczny i posłowie], Koziołki, rury i czarcie ogony. Poznański szlak legend dla dzieci, Poznań, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2018, s. 61-64. Dostępny w Internecie http://www.szlaklegend.pl/o-poznanskich-legendach.

KOTLARSKA Izabela, Opowiadanie zwizualizować pismem – o pracy Oskara Kolberga nad tekstami ludowymi, „Pamiętnik Literacki”, R. CIX z. 1/2018, s. 185-198.

KOTLARSKA Izabela, Problem autentyczności dziewiętnastowiecznych edycji bajek ludowych na przykładzie „Kujaw” Oskara Kolberga, [W:] Bedyniak Jarosław (red.), Materialność i sensualność tekstu, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2018, s. 45-58, Forum Nowego Literaturoznawstwa, t. 1.

ŁUKASZEWSKI Jakub, Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 22 (31) 2018, s. 29-48.

ŁUKASZEWSKI Jakub, KOZAK Adam,  Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku, odkryta w katedrze gnieźnieńskiej, „Roczniki Historyczne” 83 2017, s. 203-227.

OLSZEWSKA Helena, Nowa przestrzeń w starym gmachu, czyli o budowaniu przestrzeni społecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej  w Poznaniu, [W:] Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna (red.), Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, Olsztyn 2018, s. 269-277.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (VII). Polachowie – jedna z najstarszych nowotomyskich rodzin, „Przegląd Nowotomyski” 2018 nr 1 (45), s. 2-11.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (VIII). Rodzina Ignacego Roszkowiaka, „Przegląd Nowotomyski” 2018 nr 3 (47), s. 2-11.

Rożek-Pawłowski Damian, Sagi nowotomyskich rodów (IX). Starostowie, „Przegląd Nowotomyski” 2018 nr 4 (48), s. 2-23.

RYCHLIK Małgorzata, THEUS Monika, Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych, „Biblioteka” 22 (31) 2018, s. 157-174.

RYCHLIK Małgorzata, The Web of Science database as a source of information on Open Access publications from the Czech Republic and Poland, [W:] Conference proceedings INFORUM 2018: 24th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 29-30 May 2018 [online], Praha: Albertina icome Praha, 2018, Dostępny w Internecie: https://www.inforum.cz/proceedings/2018/10 , ISSN 1801–2221.

RYCHLIK Małgorzata, Citations Counts and Altmetrics of Highly Cited Papers of the Croatian Authors. Book of Abstracts, [W:] The 5th Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science University of Zadar, Croatia, 19-21 September 2018, Zagreb, 2018, ISBN 978-953-6893-14-0.

SMORCZEWSKI Łukasz, Administracja diecezji Pontu w późnym Cesarstwie Rzymskim, Rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018, s. 293, kps, publikowany w Amurze, Dostępny w Internecie: http://hdl.handle.net/10593/23241 .

SMORCZEWSKI Łukasz, Kariera agens vice praefectorum praetorio Luciliusa Crispusa i chronologia utworzenia stanowiska wikariusza diecezjalnego w Poncie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 70/1 (2018), s. 309-330.

SZERKSZNIS Żaneta, Witryna biblioteki 2.0 w przestrzeni cyfrowej. Skuteczność promocji, udostępniania i organizacji oferty bibliotecznej w pomiarach Google Analytics na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [W:] Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, Poznań 2018, s. 129-154, Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 33. Dostępny w Internecie: http://hdl.handle.net/10593/24335

SZULC Alicja, Bartłomiej z Bydgoszczy i jego ślady, [W:] Bernardyni bydgoscy 1480-1829, red. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 137-152.

SZULC Alicja, Pergaminowe księgi średniowieczne, [W:] Baszko Agnieszka (red.), „Spotkania z Arcydziełem” w Bibliotece Raczyńskich, Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 2018, s. 44-46.

SZULC Alicja, STRANZ Jerzy, PISKORZ Grażyna, Archidiecezja Poznańska dawniej i dziś. 1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce, Poznań 2018.

[TRACZYK Michał], Dymki na półkach, czyli jakie komiksy warto mieć w bibliotece, „Biblioteka w Szkole” 2018 nr 9, dodatek: Jak kupować książki, by spodobały się uczniom?, s. 14-16.

[TRACZYK Michał], Hasło przedmiotowe „komiks”. (…). Z jej pomysłodawcą i pierwszym opiekunem, Rafałem Wójcikiem rozmawiał Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” 2018 nr 25, s. 104-111.

[TRACZYK Michał], Jako twórca jestem ekspansywny, z Przemysławem „Trustem” Truścińskim rozmawia Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” 2018 nr 26, s. 98-109.

[TRACZYK Michał], Teraz komiks! Słowo o wystawie w krakowskim Muzeum Narodowym, „Zeszyty Komiksowe” 2018 nr 25, s. 112-117.

Wawrzyniak Olga, Aktualność religijnej wizji Lwa Tołstoja, „Roczniki Opolskiej Biblioteki Teologicznej” 161/2017, Opole, Uniwersytet Opolski, s. 221-230.

WÓJCIK Rafał, Bernhard von Breidenbach i jego „Peregrinatio in Terram Sanctam”, [W:] „Spotkania z Arcydziełem” w Bibliotece Raczyńskich, Agnieszka Baszko (red.), Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 2018, s. 33-36.

WÓJCIK Rafał, Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego. Faksymile, Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra (red.), Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2018.

WÓJCIK Rafał, Polen, [W:], Gotik, Hg. von Christine Beier, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2018, Geschichte der Buchkultur, 5/2.

WÓJCIK Rafał, The Polish Version of the Meditaciones vite Christi by Baltazar Opec, w: Pursuing a New Order I: Religious Education in Late Medieval Central and Eastern Central Europe, ed. by Pavlina Rychterová, Turnhout, Brill, 2018, s. 169-183.

WÓJCIK Rafał, Typologia zapisków o poznańskiej proweniencji w kalendarzach wielorocznych z XVI wieku. Rekonesans, [W:} Marginalia w książce dawnej i współczesnej, Bożena Mazurkowa (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

Loading...
Skip to content