Publikacje pracowników BUP 2022

Publikacje wydrukowane:

 1. ADAMCZYK Małgorzata, GREJNER Aurelia, II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP pt. „Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”. Perspektywa uczelnianego wydawcy i uczelnianego bibliotekarza, Biuletyn EBIB (online), nr 6(207)/2022, dostęp 30.12.2022, http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/836
 2. BASZKO Agnieszka, Migawki z życia miasta. Murowana Goślina na fotografiach z lat 20. i 30. XX wieku, „Biblioteka” nr 26/2022.
 3. BASZKO Agnieszka, „Parciana retoryka”. Rysunki w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku, [w:] Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, Michalski Maciej Karol, Podemski Krzysztof (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2022, s.471-528.
 4. BRÓDKA Małgorzata, Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19: nowe zadania – nowe usługi – nowy wizerunek, Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2022, s. 228, recenzja, „Biblioteka” nr 26/2022.
 5. DĄBROWICZ Małgorzata, JAZDON Artur, „Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma, „Biblioteka” nr 26/2022.
 6. GRAŻYŃSKA Iuliana, Andrzej Karpowicz 1945-2022 (wspomnienie), „Biblioteka” nr 26/2022.
 7. GRAŻYŃSKA Iuliana, Collectio Latomorum Bibliothecae Universitatis Posnaniensis. Najcenniejsze druki, regalia i utensylia wolnomularskie. Wystawa 15 listopada 2021 – 10 stycznia 2022, 18 lutego – 31 marca 2022, katalog wystawy, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2022.
 8. ХАТЛАС Й., Български колониални селища в Херсонския край. Уводни бележки. Дунав – Днестър. Годишник. Том VIII. История. Етнология. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Педагогика. Рецензии. Тараклия 2022 ,s. 209-218.
 9. HATŁAS Jerzy, Тракийските куполни гробници от Източна Тракия (Република Турция) от V-ІІІ век пр.Хр. на фона на тези от територията на България, „Журнал за исторически и археологически изследвания”, nr 1/2022, s.32-54.
 10. HATŁAS Jerzy, ГЕОРГИЕВ Галин, Религиозният живот като локален всекидневен опит у българите и гагаузите от Бесарабия през периода на постсоциализма, [w:] Георгиев Галин, Традиции, памет, идентичност на българите в Украйна и Молдова. Динамика и културата в диаспора, София 2022, 301-356.
 11. JAZDON Andrzej, „Z muzycznych skarbów Biblioteki”, „Przegląd Wielkopolski” nr 3/2022, s. 23-30,il.
 12. JAZDON Artur, Towarzystwo Akcyjne dla wydawania Zeitung des Osten. Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego, [w:] Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, Warszawa 2022, s. 238-247.
 13. JAZDON Artur, Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych, [w:] Hinc Omnia. Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. Warszawa 2022, s. 113-126.
 14. JAZDON Artur, The University Library in Poznań Experiences in Organising Regional Collections, [w:] Hinc Omnia. Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. Warszawa 2022, s. 127-140.
 15. JAZDON Artur, DĄBROWICZ Małgorzata, „Biblioteka” kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma, „Biblioteka” nr 26/2022.
 16. KUCZKOWSKA Maria, THEUS Monika, Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego, „Przegląd Biblioteczny” R. 30/2022, nr 3, s. 271-286.
 17. ŁUKASZEWSKI Jakub, Sum Fricii. Fragment zaginionej biblioteki Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572) odnaleziony podczas rekonstrukcji księgozbioru kolegium poznańskich jezuitów, [w:] Zygmunt II August i kultura jego czasów. W pięćsetlecie urodzin ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie, pod red. R. Rusnaka, Warszawa 2022, s. 110-133.
 18. ŁUKASZEWSKI Jakub, O łacińskiej podstawie Historyi Krzysztofa Pussmana, [w:] Krzysztofa Pussmana Historyja barzo cudna i ku wiedzeniu potrzebna o stworzeniu nieba i ziemie… Kraków 1551 i późniejsze edycje, wyd. M. Osiewicz i W. Wydra, wstępami opatrzyli J. Łukaszewski, M. Osiewicz, W. Wydra, „Series Apocryphorum Polonorum Selectorum”, t. 6, Poznań 2022, s. 9-20.
 19. ŁUKASZEWSKI Jakub, Stare druki ze zbiorów Pommersches Museum w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Komunikat, „Materiały Zachodniopomorskie”, 18/2022 (przyjęty do druku, złożony do redakcji).
 20. ŁUKASZEWSKI Jakub, KORBAŃSKA M., Ryciny anatomiczne z dzieł Andreasa Vesaliusa De humani corporis fabrica libri septem, Adriana Spigeliusa De fabrica humani corporis libri decem. Katalog z wystawy w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań 2022, ss. 20, il. (broszura, tekst popularnonaukowy).
 21. ŁUKASZEWSKI Jakub, KOZAK A., Fragmenty Reguły pasterskiej Grzegorza Wielkiego z przełomu XI i XII wieku odkryte w księdze ławniczej Krzywinia z lat 1512-1580, „Roczniki Historyczne”, 88/2022 (w druku).
 22. MICHAŁOWSKI Rafał, Pięknodruki, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2022.
 23. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Wojenne losy mieszkańców Nowego Tomyśla, [w:] W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w Kraju Warty, red. O. Bergmann, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2022, s. 333-359.
 24. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Z Galicji w Poznańskie. Rodzina Satkowskich, „Przegląd Nowotomyski” 1(61)/2022, s.
 25. RYBARCZYK Agnieszka, Patryk Mogilnicki, „Książka po okładce. O współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych”, Kraków: Karakter 2021, s. 437, recenzja, „Biblioteka” 26/2022, s.
 26. RYCHLIK Małgorzata, DZIUBALSKA-KOŁACZYK Katarzyna, Proces ewaluacji w oparciu o Bazę Wiedzy i zespół specjalistów doświadczenia UAM, 2022, VIII Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy 2022, prezentacja (mat. konferencyjny).
 27. SZERKSZNIS, Żaneta, Bibliotekarze i biblioteki w polskiej Wikipedii, Biuletyn EBIB (online), nr 4(205)/2022, dostęp 25.08.2022 http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/814
 28. SADOWSKA Agnieszka, „Praca i pasja: zbiór wywiadów”, opracowanie zbiorowe, wysłuchała Monika Simonjetz, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2021, s. 588, recenzja, „Biblioteka” nr 26/2022.
 29. THEUS Monika, KUCZKOWSKA Maria, Otwarta nauka – otwarte dane badawcze – nowe zadania bibliotek naukowych: raport z badania pilotażowego, „Przegląd Biblioteczny” R. 30/2022, nr 3, s. 271-286.
 30. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Biblioteka Raczyńskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dyrekcja Andrzeja Wojtkowskiego (1928-1939), [w:] 200 lat Ossolineum. Rozprawy i materiały, pod red. Mariusza Dworsatschka, Wrocław 2022.
 31. TRACZYK Michał, Funky Boguś albo słów kilka o recepcji komiksów Bogusława Polcha, [w:] Bogusław Polch. Retrospektywa, red. Piotr Machłajewski, Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2022.
 32. TRACZYK Michał, Nówka Lengrenówka [relacja z otwarcia Lengrenówki], „Zeszyty Komiksowe” 2022, nr 34, s. 108-111.
 33. TRACZYK Michał, Tysiąca roczników prasowych nie przegląda się szybko, z Adamem Ruskiem rozmawiał Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” 2022, nr 34, s. 84-91.
 34. TRACZYK Michał, W komiksach opowiadam o prostych sprawach, z Bereniką Kołomycką rozmawiał Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” 2022, nr 33, s. 57-62.
 35. URBAŃSKA Agnieszka, Zbiory funeralne w zasobach Pracowni Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – nekrologi i obrazki komemoratywne, „Biblioteka” nr 26/2022
 36. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, „… à Lubostroń dans la petite bibliotheque…” katalogi księgozbiorów Skórzewskich w Lubostroniu w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [w:] Littera scripta manet zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, redakcja naukowa Ewa Danowska, Agnieszka Fluda-Krokos, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2022, s. 85-103.
 37.  

Recenzje wydawnicze

 1. JAZDON Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu (1945-2020. T. 1: Zbiory specjalne i kolekcje tematyczne), pod red. K. Nierzwickiego – dla Wydawnictwa Naukowego UMK

Złożone do druku:

 1. BRÓDKA Małgorzata, Biblioteka w kontekstualnej przestrzeni relacji, referat wygłoszony na konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH pt. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece (22-23.09.2022), publikacja planowana w materiałach pokonferencyjnych.
 2. HATŁAS Jerzy, Kestricz (Winica) i Czauszkjoj (Generał Kantardżijewo) – dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii.
 3. ХАТЛАС Й., Гагаузите в град Варна и в село Кестрич в миналото и сега, Płowdiw.
 4. ХАТЛАС Й., Град Тараклия – „малка България” в южна част на Република Молдова, погледат през очите на чужденец, [w:] Език и култура на българи и гагаузи в Бесарабия: състояние и изследване. Сборник по случай 70-годишнината на Васил Кондов, университетски конференциар, доктор по филология, и.д. „професор”, Тараклия 2023.
 5. JAZDON Andrzej, Harmonia wbrew polityce, „Tygodnik Powszechny” [w druku]
 6. JAZDON Andrzej, Wielkopolskie tradycje chóralne, [w:] Materiały pokonferencyjne 100-lecie poznańskiej muzykologii [w druku]
 7. JAZDON Andrzej [redakcja tekstu], WIECZOREK Ryszard, Adolf Chybiński, „Pamiętniki 1939-45” [w druku]
 8. JAZDON Artur, Nie tylko Żupański…, „Kronika Miasta Poznania” (2023).
 9. KUCHARSKA Alina, Muzeum im. Mielżyńskich w okresie Wielkiej Wojny, tekst do publikacji po ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji 165. rocznicy utworzenia PTPN (11-12.02.2022), wydanie publikacji jest planowane w 2023 r.
 10. ŁUKASZEWSKI Jakub, „Szczyny, rzyć, jajca” i fragment „Dialogu o Tobiaszu”. Uczniowskie marginalia Jakuba Grodzickiego (-ca 1560-1630) w woluminie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” (1/2023).
 11. ŁUKASZEWSKI Jakub, WYDRA Wiesław, Mnemotechniczne teksty staropolskie ze zbiorów gnieźnieńskich, „Slavia Occidentalis”, nr 78/1 (202?), s. 115-126 [w druku].
 12. RYBARCZYK Agnieszka, Inność książki, czyli dlaczego bez liberatury nie ma literatury, ma się ukazać w najnowszym numerze „Kroniki Miasta Poznania” (1/2023).
 13. SKUTECKI Jakub, O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych), referat wygłoszony na konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH pt. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece (22-23.09.2022), publikacja planowana w materiałach pokonferencyjnych.
 14. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Władysław Tomaszewski (1865-1914), tekst przyjęty do druku (Polski Słownik Biograficzny)
 15. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Antoni Kwiryn Otto Trąmpczyński (1804-1864), tekst przyjęty do druku (Polski Słownik Biograficzny).
 16. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Księgozbiór Wielkiej Loży Hamburga w zbiorach wolnomularskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (wysłany do redakcji, ukaże się w wydawnictwie pokonferencyjnym III Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 22-23.09.2022)
 17. TRACZYK Michał, Komiksy z potrzeby wiary, „Images”
 18. TRACZYK Michał, Samotny smakosz albo krótki przewodnik po komiksowych przedstawieniach konsumpcji, „Załącznik Kulturoznawczy”
 19. URBAŃSKA Agnieszka, Zachowaj proszę w swoich modlitwach…. Obrazki komemoratywne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (wydawnictwo pokonferencyjne, Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie Spotkanie 22, org. Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 18-19.05.2022, złożony do druku)
 20. WÓJCIK Rafał, Czyją drukarnię 30 czerwca 1557 roku umieścił w swoim domu Kasper Goski, burmistrz poznański?, „Kronika Miasta Poznania” 2023: Książki, cz. 1 [w druku]
 21. WÓJCIK Rafał, Wokół dziejów księgozbioru ewangelickiego kościoła pw. Św. Krzyża z Poznania. Na przykładzie książek Andreasa Ackermanna i Arthura Rhodego zachowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych, wydawnictwo pokonferencyjne pod red. Agnieszki Franczyk-Cegły i Doroty Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2023 [w druku]

Czekające na druk, złożone i przyjęte do druku w 2021, niewydrukowane w 2022

 1. JAZDON Artur, Biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie… Miejsca pracy organicznej, w: Spółki, fabryki, czytelnie… Areny pracy organicznej, Poznań (Dla PTPN) – niewydane w 2022
 2. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (tekst do publikacji pokonferencyjnej “Biblioteki osobliwości” PAN Biblioteka Gdańska) – złożony do druku w 2021, niewydane w 2022
 3. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Franciszek Józef Tomaszewski (1824-1899) (do Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego, druga korekta) – złożony do druku w 2021, niewydane w 2022
 4. ХАТЛАС Й., Българите в Приазовието – забравена диаспора на българския народ, [w:] Пофесор д-р Борис Борисов – ученици и приятели, tом 2, София, 2022, s. 453-462 – ma być w 2023 z innym adresem bibliograf.: Хатлас И., Българите в Приазовието – забравена диаспора на българския народ. [w:] „Пофесор д-р Борис Борисов – ученици и приятели”. Tом 2. Сборник в чест на 70 годишината на проф. д-р Бороис Д. Борисов. Перник, 2023, s. 479-514.

Recenzje i teksty na blogu BUP:

 1. GMEREK Katarzyna, Staśko Markiewicz – Between Ireland and Poland, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/12/stasko-markiewicz-between-ireland-and-poland/, 12.2022
 2. GMEREK Katarzyna, Internet, genealogia i genetyka, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/03/Internet-genealogia-i-genetyka/, 03.2022
 3. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Bądź jak woda, przyjacielu – jak inspirując się Brucem Lee, odkryć swój potencjał, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/01/badz-jak-woda-przyjacielu-jak-inspirujac-sie-brucem-lee-odkryc-swoj-potencjal/, 01.2022
 4. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Norwegia, XVII wiek, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/02/norwegia-xvii-wiek/, 02.2022
 5. SZERKSZNIS Żaneta, Szlakiem najpiękniejszych bibliotek Massimo Listriego – The world’s most beautiful libraries, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/08/szlakiem-najpiekniejszych-bibliotek-massimo-listriego-the-worlds-most-beautiful-libraries/, 08.2022
 6. ZYS Ewa, „Masz wątpliwości, idź do biblioteki”, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/01/masz-watpliwosci-idz-do-biblioteki/, 01.2022
 7. ZYS Ewa, Biblioteka w oblężonym mieście, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/04/biblioteka-w-oblezonym-miescie/, 04.2022
 8. ZYS Ewa, Kim jesteś, bibliotekarzu?, http://blog.home.amu.edu.pl/2022/05/kim-jestes-bibliotekarzu/, 05.2022
Loading...
Skip to content