Publikacje Pracowników BUP – 2021

Publikacje wydrukowane:

 1. BASZKO Agnieszka, Szesnastowieczne oprawy starych druków w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, w: Zbiory polskie, Seria: Tegumentologia Polska, III, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021, s. 207-225.
 2. BOLANOWSKA Martyna, Pęcherzyk, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, 2021.
 3. BRÓDKA Małgorzata, Interpretacje i konteksty paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Od nurtu klasycznego do zarządzania bibliotekami, Biuletyn EBIB [online], nr 4 (199)/2021, Zrównoważony rozwój a biblioteki, [dostęp 31.08.2021], ISSN 1507-7187, dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/754.
 4. DODOT Anna, THEUS Monika, Elektroniczne czasopisma w sieci: analiza wykorzystania na przykładzie repozytorium AMUR i platformy PRESSto, w: Mobilna biblioteka, red. M. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2021, s. 70-85.
 5. GMEREK Katarzyna, Kolekcja Polska w Bibliotece Notariuszy w Edynburgu i jej ofiarodawcy, w: Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny. W stulecie odzyskania niepodległości, Poznań; Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” UAM, 2021, s. 91-109.
 6. GMEREK Katarzyna, Two Irishmen and the 1863 Uprising, „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences”, 2021, iss.1, Vol. 5, s. 42-50.
 7. GRAŻYŃSKA Iuliana, The Freemason Music Collection in the University Library of Poznan, „Merkuriusz Szymbarski” nr 5/2021, s. 91-96.
 8. GRAŻYŃSKA Iuliana, Z działalności Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu, „Merkuriusz Szymbarski” nr 5/2021, s. 97-104, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26453.
 9. ХАТЛАС Й., Гагаузите в България. Поглед върху техните миграции, селища и етнокултурно им развитие, „Форум. Списание за всички”, 2021, брой 6, s. 74-83. (Балчик).
 10. JAZDON Artur, O bibliotece bez komputerów ale z czytelnikami!, EBIB 196 z lutego 2021, http://ebibojs.pl/index.php/ebib/issue/current
 11. JAZDON Artur, W wielkopolskiej bibliotece. Polskie wydawnictwa w W. Ks. Poznańskim, w: Poznański sposób na niepodległość, pod red. A. Gulczyńskiego i S. Paciorkowskiego, PTPN, Poznań 2021, s.657-676.
 12. JAZDON Artur, Bibliofilstwo w Poznaniu [wstęp do publikacji Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu autorstwa Leonarda Rosadzińskiego], Poznań 2021, s.1-5.
 13. KOTLARSKA Izabela, Stan badań nad bajką ludową w zbiorach Oskara Kolberga [w:] Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych, Toruń 2021, s. 25-36.
 14. KUCZKOWSKA Maria, Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Przegląd Biblioteczny” z. 4/2021, , s. 479-494.
 15. KUJAWA Anna, Plethon wobec tradycji teologicznej Greków, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, XXXI/1 (2021), 107-127.
 16. ŁUKASZEWSKI Jakub, Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w., „Biblioteka” 25/2021
 17. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl 2021, ss. 321.
 18. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów, Ludwik i Seweryna Kużdowiczowie – nowotomyscy restauratorzy z ulicy Dworcowej, „Przegląd Nowotomyski” nr 1 (57) 2021, s. 2-13.
 19. RYCHLIK Małgorzata, KUCZKOWSKA Maria, THEUS Monika, KLICHOWSKI Michał, Dane naukowe muszą być dostępne, „Życie Uniwersyteckie” nr 6/2021, s. 22.
 20. RYCHLIK Małgorzata, Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Biblioteka” 25/2021
 21. SKUTECKI Jakub, MICHALSKI Maciej, Collegium Minus w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, ss.224.
 22. SZULC Alicja, Tegumina de chartis. Oprawy z kart pergaminowych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Rekonesans, w: Zbiory polskie [Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”, zorganizowanej przez IINiB UMK oraz Książnicę Kopernikańską w Toruniu 13-14.12.2018], seria: Tegumentologia polska, III, red. A. Wagner, Toruń 2021, s. 27-49.
 23. SZULC Alicja, Iste liber habet in se diversas materias. XV-wieczny kodeks Błażeja z Kościana jako przykład obiegu ksiąg w kręgu duchowieństwa późnośredniowiecznego Poznania (BUP Rkp. 1732), w: Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2020 [wydane w 2021], s. 139-150.
 24. TRACZYK Michał, Po prostu bawię się komiksem, z Filipem „*Filem” Wiśniowskim rozmawiał Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” nr 32/2021, s. 70-73.
 25. TRACZYK Michał, Comicbibliotheken und Comicprojekte, w: Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, red. K. Kupczyńska, R. Makarska, Berlin: Christian A. Bachmann Verlag, 2021, s. 268-270.
 26. TRACZYK Michał, Cóż to ten zin?, „Zeszyty Komiksowe” nr 32/2021, s. 5-8.
 27. TRACZYK Michał, Od wykonawcy do twórcy, czyli gry z (auto)biografią. O komiksach Pawła „Szawła” Płóciennika, w: Okolice (auto)biografii, red. M. Traczyk, Poznań: Instytut Kultury Popularnej/Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2020, s. 79-96.
 28. TRACZYK Michał, Rysował Henryk Derwich, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2021.
 29. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Z Czerniejewa i Lubostronia do Poznania – wojenne losy biblioteki Skórzewskich (fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu), [w:] Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. Agnieszki Łuczak i Małgorzaty Chrząstowskiej (w ramach serii wydawniczej „Wojna i książka”), Poznań, Wyd. PTPN, 2021, s. 197-227.
 30. WÓJCIK Rafał, Porajmos versus Holokaust. Wokół komiksu The Last Outrage. Story of Dina Gottliebova-Babbitt Rafaela Medoffa, Neala Adamsa i Joego Kuberta, [w:] Okolice (auto)biografii. Pod red.: Michała Traczyka. Poznań: Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Biblioteka Uniwersytecka [Poznań], 2021, s. 165-192. Seria: Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, vol. 2.
 31. WYRWA Ewa, Wiosenne zinobranie, „Zeszyty Komiksowe” nr 32/2021, s. 94-99.

 Recenzje:

 1. GMEREK Katarzyna, recenzja książki The Irish to the Rescue. The Tercentenary of the Polish Princess Clementina’s Escape (Peter Lang, 2021), w: „The Irish Polish Society Yearbook”, 8(2021), s. 173-175.
 2. JAZDON Artur, Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901-1939),Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 502 w: „Biblioteka” 25/2021.
 3. ŁUKASZEWSKI Jakub, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland, Michał Spandowski, in collaboration with Sławomir Szyller. Description of bookbindings prepared by Maria Brynda, translation: Elżbieta Olechowska, vol. I, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2020, s. 694 [1]. ISBN 978-83-7009-833-6, w: „Biblioteka 25/2021
 4. MIKOŁAJSKA Aleksandra, Małgorzata Kisilowska: Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP, 2021.
 5. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Leah Price, What we talk about when we talk about books: the history and future of reading, w: „Biblioteka” 25/2021.
 6. WÓJCIK Rafał, Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII– –XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa, Szczecin 2018, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ss. 404, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 64 (2020), s. 290-295. Recenzja ukazała się w numerze OiRwP za 2020, ale w 2021 roku.
 1.  

Złożone do druku:

 1. BASZKO Agnieszka, „Parciana retoryka”. Rysunki w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku (tekst w redakcji; artykuł na zlecenie prof. M. Michalskiego z rektorskiej komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim przed II wojną światową).
 2. JAZDON Artur, Towarzystwo Akcyjne dla wydawania ‘Zeitung des Osten’. Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego, do Księgi Pamiątkowej prof. E. B. Zybert. Warszawa
 3. JAZDON Artur, Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych (Publikacja BUW-u)
 4. JAZDON Artur, Biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie… Miejsca pracy organicznej, w: Spółki, fabryki, czytelnie… Areny pracy organicznej, Poznań (Dla PTPN)
 5. JAZDON Artur, Recenzja wydawnicza książki Norberta Delestowicza Historia Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-2022
 6. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (tekst do publikacji pokonferencyjnej “Biblioteki osobliwości” PAN Biblioteka Gdańska) – złożony do druku
 7. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Franciszek Józef Tomaszewski (1824-1899)(do Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego, druga korekta) – złożony do druku
 8. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Biblioteka Raczyńskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dyrekcja Andrzeja Wojtkowskiego (1928-1939)(tekst do publikacji pokonferencyjnej 200 lat Ossolineum. Konferencja jubileuszowa; tekst przesłałam w 2018 r., w 2021 r. zmieniłam afiliację, publikacja ma się ukazać w 2022 roku).
 9. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, [złożony do druku] „… à Lubostroń dans la petite bibliotheque…” katalogi księgozbiorów Skórzewskich w Lubostroniu w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [w:] Littera scripta manet, pod redakcją Ewy Danowskiej i Agnieszki Fludy-Krokos, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2022.

Recenzje i teksty na blogu BUP:

 1. BOLANOWSKA Martyna, Pociąg do Grabińskiego – horror kolejowy, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/03/pociag-do-grabinskiego-horror-kolejowy/, 1.03.2021
 2. BOLANOWSKA Martyna, Zbutwiałe buty i ich ślady w literaturze, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/05/zbutwiale-buty-i-ich-slady-w-literaturze/, 25.05.2021
 3. BOLANOWSKA Martyna, Ornitolog Nonsensista – Historia Naturalna Edwarda Leara, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/12/ornitolog-nonsensista-historia-naturalna-edwarda-leara/, 14.12.2021
 4. GAJOWIECKA-MISZTAL Joanna, „Którędy do Yellowstone?” i „Daj gryza” Aleksandry i Daniela Mizielińskich, Wydawnictawo Dwie Siostry, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/03/ktoredy-do-yellowstone-i-daj-gryza-aleksandry-i-daniela-mizielińnskich-wydawnictawo-dwie-siostry/, 16.03.2021
 5. GAJOWIECKA-MISZTAL Joanna, Codziennie widzę swoją twarz na ekranie – „Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych” Przemysław Kutnyj, PWN 2020, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/04/codziennie-widze-swoja-twarz-na-ekranie-sztuka-autoprezentacji-i-wystapien-publicznych-przemyslaw-kutnyj-pwn-2020/, 12.04.2021
 6. GAJOWIECKA-MISZTAL Joanna, Cyfrowa humanistyka, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/07/cyfrowa-humanistyka/, 07.2021
 7. GAJOWIECKA-MISZTAL Joanna, Nie tylko dla bibliotekarzy. O kolekcji bibliologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/10/nie-tylko-dla-bibliotekarzy-o-kolekcji-bibliologicznej-w-bibliotece-uniwersyteckiej-w-poznaniu/, 24.10.2021
 8. RADECKA-OBROCHTA Urszula, Bertywilek czyli dramat w pięciu aktach, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/02/bertywilek-czyli-dramat-w-pieciu-aktach/, 19.02.2021
 9. RADECKA-OBROCHTA Urszula, Mikroteka, parę słów o cyklu, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/02/mikroteka-pare-slow-o-cyklu/, 19.02.2021
 10. RADECKA-OBROCHTA Urszula, Boisz się Nocnego Gościa?, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/04/boisz-sie-nocnego-goscia/, 21.04.2021
 11. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Wzrastanie z wydawnictwem Laurum #2, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/01/wzrastanie-z-wydawnictwem-laurum-#2/, 22.01.2021
 12. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Literatura dziecięca na rynku wydawniczym, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/02/Literatura-dziecieca-na-rynku-wydawniczym/, 23.02.2021
 13. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Jesteśmy przynętą kochanie. Dzień kobiet na rynku wydawniczym, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/03/jestesmy-przyneta-kochanie-dzien-kobiet-na-rynku-wydawniczym/, 8.03.2021
 14. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Odrobina radości w miejscu pracy, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/03/joyful-odrobina-radosci-w-miejscu-pracy/, 31.03.2021
 15. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Nowości wydawnicze/Literatura faktu, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/04/nowosci-wydawnicze-literatura-faktu/, 04.2021
 16. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, Nomadland zdobywcą Oscara. Dramat bezmiejscowych czy wolność van life?, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/05/nomadland-zdobywca-oscara-dramat-bezmiejscowych-czy-wolnosc-van-life/, 05.2021
 17. SZERKSZNIS Żaneta, Na szczęście – rower, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/06/na-szczescie-rower/, 14.06.2021
 18. WYRWA Ewa, Wielcy artyści w komiksowych kadrach cz. 1, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/06/wielcy-artysci-w-komiksowych-kadrach/, 06.2021,
 19. WYRWA Ewa, Wielcy artyści w komiksowych kadrach cz. 2, http://blog.home.amu.edu.pl/2021/11/wielcy-artysci-w-komiksowych-kadrach-cz-2/, 11.2021
Loading...
Skip to content