Publikacje Pracowników BUP – 2020

Publikacje wydrukowane:

 1. BASZKO Agnieszka, „W epoce kina, auta i dolara / Książka jedynie na szczyty nas wiedzie”. IV Zjazd Bibliofilów Polskich w Poznaniu w 1929 r., [w:] XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej” Poznań-Kórnik, 13-15 września 2019, Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Poznań 2020, s. 83-91, il. s. 92-103.
 2. BASZKO Agnieszka, „Te obrazki mogą zagrozić pokojowi publicznemu”. Karty pocztowe ze zbioru Bernarda Chrzanowskiego przed niemieckim parlamentem, „Biblioteka” nr 24/2020, s. 117-171; DOI: https://doi.org/10.14746/b.2020.24.5
 3. GMEREK Katarzyna, Daniel Kęszycki. Insurgent of the Wielkopolska Uprising and Diplomat of Irish Origin / Daniel Kęszycki. powstaniec wielkopolski i dyplomata irlandzkiego pochodzenia [dwie pełne wersje językowe], „The Irish Polish Society Yearbook”, Vol. VI, 2019, s. 11-32; 87-108 [publikacja ukazała się w 2020 roku].
 4. GMEREK Katarzyna, Tytus O’Byrn z Irlandki, powstaniec 1863 roku, „The Irish Polish Society Yearbook”, Vol. VII, 2020, s. 67-88.
 5. GNIOT Aleksander, Grażyńska Iuliana, Katalog spisów członków lóż (Mitglieder-Verzeichnis, Matrikele, Naamlijst, Tableau de loge), https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25908
 6. GRABOWSKA Hanna, Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum”, 1 (30), 2020, 29-46.
 7. GRAŻYŃSKA Iuliana, Kilka uwag na temat symboliki masońskiej w praktyce bibliotekarskiej, „Biblioteka” nr 24/2020, s. 173-189; DOI: https://doi.org/10.14746/b.2020.24.6
 8. GRAŻYŃSKA Iuliana, Artykuł nt. Mitgliederów PZM, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25908
 9. GRAŻYŃSKA Iuliana, Gniot Aleksander, Katalog spisów członków lóż (Mitglieder-Verzeichnis, Matrikele, Naamlijst, Tableau de loge), https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25908
 10. HATŁAS Jerzy, Badania archeologiczne nad trackimi grobowcami kopułowymi w XXI wieku, [w:] От Замолксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефай Йорданов / From Zamolksis to Quetzalcoatl. Studies In honor of 65th anniversary of Assoc. Profesor Stefan Yordanov, Phd. Велико Търново 2020, s. 301-316.
 11. HATŁAS Jerzy, Bolboka, Dmitrovka, Eski Troyan, Kurçu oraz Satılık-Hacı – gagauskie wsie w południowym Budziaku. Historia oraz perspektywy przetrwania diaspory, „Zeszyty Łużyckie”, 54/2020, s. 143-166.
 12. ХАТЛАС , Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Бужаке), „Revista de Ştiinţe Socioumane – Journal of Social and Human Sciences”, nr 3 (46)/2020, s. 28-36.
 13. JAZDON Artur, Dobrochna Priebe. 1942-2010, wspomnienie, „Biblioteka” nr 24/2020, s. 383-385; DOI: https://doi.org/10.14746/b.2020.24.18
 14. KOTLARSKA Izabela, O rozważaniach folklorystów nad komiksem w artykułach publikowanych na łamach „Literatury Ludowej”, „Zeszyty Komiksowe” nr 30 (2020), s. 4-13.
 15. KOTLARSKA Izabela, Rozważania na temat statusu opowiadaczy miejskich we współczesnej folklorystyce, „Rocznik Forum Opowiadania”, 2020, s. 61-66.
 16. KOTLARSKA Izabela, S. Zielonka, Łukasz Gołębiowski (1773–1849) [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, pod red. K. Ceklarz i J. Święcha, Kraków-Wrocław 2020, s. 46-51.
 17. ŁUKASZEWSKI Jakub, O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym użytym w nietypowej funkcji ekslibrisu, „Roczniki Biblioteczne” 63, 2019, s. 29-42 (nr czasopisma ukazał się wiosną 2020) DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.2
 18. ŁUKASZEWSKI Jakub, Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty), „Przegląd Zachodniopomorski” 35 (64), 2020, z. 2, s. 143-166; DOI: https://doi.org/10.18276/pz.2020.2-07 
 19. ŁUKASZEWSKI Jakub, Rożek-Pawłowski Damian, Nowe uwagi do dziejów biblioteki i archiwum Łąckich w Posadowie (w tym o księdze Piotra Skargi i listach Antoniny z Komorowskich), „Przegląd Nowotomyski” 1(53), 2020, s. 34-57.
 20. ŁUKASZEWSKI Jakub, Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, „Biblioteka” nr 24/2020, s. 325-340; DOI: https://doi.org/10.14746/b.2020.24.12
 21. ŁUKASZEWSKI Jakub, Fragmenty księgozbioru Abrahama Zbąskiego (Sbąskiego) 1531-1578, [w:] Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia, t. 1, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2020.
 22. ŁUKASZEWSKI Jakub, Backman H., Znowu razem, czyli o trzech woluminach z księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego w niderlandzkich oprawach plakietowych. Znalezisko ze zbiorów Bibliotek Uniwersyteckich w Uppsali i Biblioteki Uniwersyteckiej Poznaniu, „Biblioteka” nr 24/2020, s. 47-70; DOI: https://doi.org/10.14746/b.2020.24.2
 23. ŁUKASZEWSKI Jakub, Rożek-Pawłowski Damian, Nowe uwagi do dziejów biblioteki i archiwum Łąckich w Posadowie (w tym o księdze Piotra Skargi i listach Antoniny z Komorowskich), „Przegląd Nowotomyski” 1(53), 2020, s. 34-57.
 24. MIKOŁAJSKA Aleksandra, recenzja, Data driven decisions: jak odnaleźć się w natłoku danych, red. Michał Lutostański, Mateusz Galica, Michał Protasiuk, Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018, s. 251, ISBN 978-83-01-20134-0.
 25. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Łukaszewski Jakub, Nowe uwagi do dziejów biblioteki i archiwum Łąckich w Posadowie (w tym o księdze Piotra Skargi i listach Antoniny z Komorowskich), „Przegląd Nowotomyski” 1 (53) 2020, s. 34-57.
 26. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów, Dwie gałęzie rodu Pieniężnych, „Przegląd Nowotomyski” nr 2 (54) 2020, s. 2-37.
 27. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Halszka Szołdrska. Potomkini rodu założyciela naszego miasta, „Przegląd Nowotomyski” nr 4 (56) 2020, s. 2-13
 28. SKUTECKI Jakub, Die Kaiser-Wilhelm -Bibliothek in Posen, [w:] Bibliotheksarchitektur um 1900. Die Kieler Universitätsbibliothek von Gropius und Schmieden im Kontext europäischer Bibliotheksbauten, Hrsg. von Klaus Gereon Beuckers und Niels Meyer, Kiel: Verlag Ludwig, 2020, s. 271-295 (Übers. Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz).
 29. SZULC Alicja, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ich autorzy, właściciele i zawiłe losy, [w:] Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego, red. Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2019 (seria: Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, t. 20), s. 469-484.
 30. SZULC Alicja, Kolekcja wspomnień wojennych studentów Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Handlowej w Poznaniu i Szczecinie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kierunki i możliwości badawcze, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: między tradycja a nowoczesnością, cz. 1: Zbiory specjalne w służbie nauki i edukacji, red. A. Borysowska, M. Gierke, Szczecin 2020, s. 79-88.
 31. SZULC Alicja, „Iste liber habet in se diversas materias“. XV-wieczny kodeks Błażeja z Kościana jako przykład obiegu ksiąg w kręgu duchowieństwa późnośredniowiecznego Poznania (BUP Rkp. 1732), w: Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2020, s. 139-150.
 32. TRACZYK Michał, Pamięć i zapomnienie wpisane w zaśpiewane wiersze (na przykładzie Haliny Poświatowskiej), „International Journal of Slavic Studies”, nr 2/2020, DOI: https://doi.org/10.34768/D58M-P695
 33. TRACZYK Michał, Po co piosence poezja Tuwima, „Prace Polonistyczne”, t. 75 (2020), s. 291-302.
 34. TRACZYK Michał, Z komiksem do szkoły, „Język Polski w Szkole Podstawowej”, nr 1, 2020/2021, s. 87-96.
 35. TRACZYK Michał, Być super [rec. Piotr Kasiński, Robert Trojanowski, Zrób sobie komiks. Zostań superbohaterem!, Kraków 2020], „Zeszyty Komiksowe” 2020, nr 29, s. 127.
 36. TRACZYK Michał, Chciałam stworzyć prosty komiks sensacyjny, z Moniką Laprus-Wierzejską rozmawia Michał Traczyk, „Zeszyty Komiksowe”, nr 29/2020, s. 54-58.
 37. TRACZYK Michał, Od wykonawcy do twórcy, czyli gry z (auto)biografią. O komiksach Pawła „Szawła” Płóciennika, [w:] Okolice (auto)biografii, red. M. Traczyk, Poznań: Instytut Kultury Popularnej / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2020, s. 79-96.
 38. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, „Linkowanie świata” – przyczynek do katalogowania zbiorów specjalnych [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między tradycją a nowoczesnością, pod red. A. Borysowskiej i M. Gierkego, Cz. 1, Zbiory specjalne w służbie nauki i edukacji, Szczecin 2020, s. 121-133.
 39. WÓJCIK Rafał, Sic nos non nobis. O księgozbiorze Kaspra Goskiego, lekarz i burmistrza poznańskiego z XVI w. i jego nietypowym znaku własnościowym [w:] Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2020.
 40. WÓJCIK Rafał, recenzja, Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII–XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa, Szczecin 2018, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 404 s. (Rafał Wójcik), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 64 (2020), s. 290-295.

Publikacje złożone do druku:

 1. BASZKO Agnieszka, Szesnastowieczne oprawy starych druków w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, [w]: Materiały Pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Zbiory polskie” [w druku]
 2. DODOT Anna, THEUS Monika, Elektroniczne czasopisma w sieci: analiza wykorzystania na przykładzie repozytorium AMUR i platformy PRESSto, [w:] Mobilna biblioteka, nauk. Maja Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP [przekazane do druku].
 3. JAZDON Andrzej, Zaginiony traktat muzyczny B.J.T. Pękalskiego [w opracowaniu redakcyjnym]
 4. JAZDON Artur, Biblioteka Uniwersytecka w okresie międzywojennym, rozdział do monografii o historii UAM pod red. prof. A. Gulczyńskiego, ss. 25
 5. Jazdon Artur, W wielkopolskiej bibliotece. Polskie wydawnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim, rozdział do monografii przygotowywanej przez PTPN, ss. 20
 6. JAZDON Artur, Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku, rozdział do monografii przygotowywanej przez PTPN, ss. 19
 7. JAZDON Artur, nowa redakcja wstępu monograficznego do publikacji Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku wraz z uzupełnieniem spisu głównego (dopisanie 12 nowych serii oraz kilkudziesięciu drobnych uzupełnień dot. serii już wcześniej odnotowanych). Publikacja elektroniczna
 8. JAZDON Artur, Dobrochna Priebe. 1942-2010, wspomnienie, „Biblioteka” 2020 [złoż. do redakcji]
 9. JAZDON Artur, Bibliofilstwo w Poznaniu, wstęp do publikacji własnej Leonarda Rosadzińskiego], ss.6
 10. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Cykl wydawniczy „Sagi nowotomyskich rodów” jako efekt badań nad najstarszymi rodzinami Nowego Tomyśla – artykuł ma się ukazać w Materiały z 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, Wydawnictwo SBP Warszawa [w przygotowaniu]
 11. RYBARCZYK AGNIESZKA, Kolekcjonowanie pasji czy pasja do kolekcji? Liberatura w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – artykuł ma się ukazać w Materiały z 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, Wydawnictwo SBP Warszawa [w przygotowaniu]
 12. SKUTECKI Jakub, Akademia Królewska w Poznaniu, pierwsza część publikacji Collegium Minus UAM [ukończony tekst książki złożony w Wydawnictwie Miejskim Posnania]
 13. SKUTECKI Jakub, Poznańskie wystawy przemysłowe, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr specjalny „kongresowy” [w redakcji]
 14. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, recenzja książki Pawła Bernackiego pt. Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, „Biblioteka” 2020 [złoż. do redakcji]
 15. THEUS Monika, DODOT Anna, Elektroniczne czasopisma w sieci: analiza wykorzystania na przykładzie repozytorium AMUR i platformy PRESSto, [w:] Mobilna biblioteka, nauk. Maja Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP [przekazane do druku]
 16. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Fragmenty księgozbiorów poznańskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali – stan badań [do publikacji w:] Polskie dziedzictwo kulturowe w Szwecji – rzeczy i historia (praca zbiorowa po konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja planowana była na rok 2020)
 17. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Z Czerniejewa i Lubostronia do Poznania – wojenne losy biblioteki Skórzewskich (fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [do publikacji w:] Wojna i Książka (praca zbiorowa po konferencji zorganizowanej w Poznaniu przez Bibliotekę Raczyńskich i Bibliotekę Uniwersytecką, publikacja planowana była na rok 2020)
 18. WÓJCIK Rafał, Porajmos versus Holokaust. Wokół komiksu „The Last Outrage. Story of Dina Gottliebova-Babbitt” Rafaela Medoffa, Neala Adamsa i Joe Kuberta, [w:] Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu (tytuł roboczy) [złożone do druku, po korektach autorskich]

Recenzje książek na Blogu BU

W 2020 roku na Blogu BU pracownicy opublikowali 27 wpisów na licencjach otwartych CC:  Marzena Kowalska (8 recenzji z cyklu „Afroteka”), Diana Szary-Matuszkowiak (3 recenzje i 2 wpisy o bibliotekach wirtualnych oraz o BU), Martyna Bolanowska (3), Ewa Zys (3), Katarzyna Gmerek (3), Ewa Michałowska (1), Renata Piejko (1), Łukasz Smorczewski (1), Żaneta Szerksznis (1 wpis o wizycie Marii Nurowskiej w BU)

Loading...
Skip to content