Publikacje Pracowników BUP – 2019

ANDRUSZKO Hanna (rec.), Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries, Innovative staffing design, “Biblioteka”, nr 23 (32) 2019, s. 369-379, DOI: 10.14746/b.2019.23.19

DĄBROWICZ Małgorzata, Zarządzanie przez ocenianie. System ocen okresowych pracowników w bibliotece, „Biuletyn EBIB”, 2019, nr 2 (185), Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/689/829

DĄBROWICZ Małgorzata, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka kadrowa [W:] Zarządzanie biblioteką, Maja Wojciechowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 334-378.

DĄBROWICZ Małgorzata (rec.), Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska (red.), Katowice, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2018, „Bibliotheca Nostra” nr 2 (56) 2019, s. 187-194, Dostępny w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/432989/edition/405314/content

GNIOT Aleksander, Czytelnia w drodze – oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie, pod red. Nauk. Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. Propozycje i Materiały nr 103, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2019, s. 48-55

GRABOWSKA Hanna, Świadomość marki biblioteki akademickiej – wprowadzenie do problematyki [W:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, 12-14 czerwca 2019, Łódź, Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26 (2019), Dostępny w Internecie: http://ebibojs.pl/index.php/Mat_konf/article/view/633

GRAŻYŃSKA Iuliana, Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient, „Biblioteka”, nr 23(32) 2019, s. 209-220, DOI: 10.14746/b.2019.23.8

HATŁAS Jerzy, Kamień jako materiał budowlany grobowców kopułowych w antycznej Tracji. [W:] Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii. Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Janusza Skoczylasa. Praca zbiorowa pod red. M. Dzwoniarek-Koniecznej i M. Węcławskiej. Poznań 2019, s. 125-133.

Хатлаc Й, Две видни лица от Болградско в българската армия. [w:] Дунав – Днестър. Годишник. Том VI. В чест на 15-годишнината от създаването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. Тараклия 2019 ,s. 100-107

Хатлас Й, Бесарабското село Бановка и генерал Иван Колев. [w:] Буджак: от прошлого к настоящему. Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека (редкол.: Иван Думиника и др.). Кишинев 2019, s. 282-288

Хатлас Й, Генерал Иван Колев – забравен и новооткрит герой на българската армия. „Епохи”. Т. 27, 2019, кн. 2, s. 451-457 i 483-485

JAZDON Andrzej, Mirosława Malczewska-Kamińska (1942-2018), „Biblioteka”, nr 23 (32) 2019, s. 395-396. DOI: 10.14746/b.2019.23.22

JAZDON Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2019

JAZDON Artur, Czy jest na sali Nostradamus? O trudnym zadaniu kreślenia wizji przyszłości bibliotek [W:] Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia, Maria Wanda Sidor (red.), Nowy Sącz, 2019, s. 19-40.

KOTLARSKA Izabela, Folklor i kultura wysoka w XIX wieku – przykład kantaty [w:] Kantata – oratorium – pasja. Odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII i XIX wieku, pod red. A. Borkowskiej-Rychlewskiej i E. Nowickiej, Poznań, Wydawnictwo PTPN, 2019, s.165-181.

ŁOPACZYK Justyna (rec.), Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918, „Biblioteka” nr 23 (32) 2019, s. 379-394. DOI:10.14746/b.2019.23.20

ŁUKASZEWSKI Jakub, Nieznamy cesky Almanach Erharda Etzlauba na rok 1527 objeveny v poznanske univerzitni knihovne. [W:] Knihny a dejiny, Rocnik 26/ 1-2, 2019, s. 153-158

ŁUKASZEWSKI Jakub (red.), Kodeks Wawrzyńca z Łaska 1544. Faksymile, wstęp Wiesław Wydra. Seria: Series Apocryphorum Polonorum Selectorum, t. 1, red. Marek Osiewicz, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Jakub Łukaszewski. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2019

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (X), Szczepaniakowie, „Przegląd Nowotomyski”, 2019 nr 2 (50), s. 56-77. 

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (XI), Żurkowie, „Przegląd Nowotomyski”, 2019 nr 4 (52), s. 16-44.

SZERKSZNIS Żaneta, Otwarte projekty cyfrowe, „Uczyć lepiej”, nr 1-2019/2020, s. 17-18

SZERKSZNIS  Żaneta, THEUS Monika, SZULC Aleksandra, JAZDON Krystyna, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przestrzenią wiedzy między szkołą a Uniwersytetem [W:] Powtórka przed…” XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Informator Instytutu Historii UAM, Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska (red.), Poznań, Instytut Historii UAM,2019, s. 129-142

SZULC Alicja, XIV-wieczny kodeks Antonio de Rido z Padwy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Rkp. 1736). Analiza treściowa i proweniencyjna [W:] Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak, Toruń, Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 117-128

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Ślady dawnych bibliotek dominikańskich w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Arma nostrae militiae. Kultura książki i pisma Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich, red. I. Pietrzkiewicz, M. Miławicki OP, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2019, seria: Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 20, s. 477-491

WÓJCIK Rafał (red.), Kodeks Wawrzyńca z Łaska 1544. Faksymile, wstęp Wiesław Wydra. Seria: Series Apocryphorum Polonorum Selectorum, t. 1, red. Marek Osiewicz, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Jakub Łukaszewski. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2019

WÓJCIK Rafał, Typologia zapisków o poznańskiej proweniencji w kalendarzach wielorocznych. Rekonesans, [W:] Marginalia w książce dawnej i współczesnej, red. Bożena Mazurkowa, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 35-64

Loading...
Skip to content