Publikacje Pracowników BU – 2006

Aleksiński Jan, Wielkopolska prasa lokalna po 1989 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 217-222.

Andruszko Hanna (rec.), Lucy A. Tedd, Andrew Large, Digital libraries. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 219-225.

Andruszko Hanna, Lamberti Maria, Od Doliny Krzemowej do Bibliopolis-mikroklaser bibliotek miasta Poznania gromadzących piśmiennictwo prawnicze i ekonomiczne. W: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, pod red. R. Gazińskiego, seria “Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, t. II, Szczecin 2005, s. 95-115.

Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno- informacyjnym UAM za rok 2005. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 263-292.

Dybizbański Marek, Szturc Włodzimierz, Mitoznawstwo porównawcze. Kraków 2006.

Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań, 19 – 21 października 2006, red. nauk. dr Aldona Chachlikowska, dr Artur Jazdon, Poznań 2006, ss. 478.

Góra Barbara, “Skarga prokuratora rządowego…” Szkic bibliograficzno-biblioteczny. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 11-26.

Góra Barbara, Gazety polskie okresu międzywojennego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 203-216.

Hatłas Jerzy, Koń w antycznej Tracji. Sacrum, wyznacznik przynależności do elity społecznej, czy ulubione zwierzę? W: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, pod red. Lucyny Kostuch i Katarzyny Ryszewskiej, t. 2, Kielce 2006, s. 105-116.

Hatłas Jerzy, Kultowa interpretacja grobowców arystokracji trackiej w ”złotym wieku” rozwoju budownictwa sepulkralnego. W: Religia i polityka w świecie antycznym. Red. R. Sajkowski, Ostróda 2005, s. 64-72.

Hatłas Jerzy, Bosporan Burial maunds from Kerch’region yesterday and today. W : Fontes Historiae, Srtudia in honorem Demetrii Protase,Bistriţa-Cluj-Napoca 2006, s.183-189.

Hatłas Jerzy, Bogati trakijski grobowe i grobnicy od Istoczna Trakia. W: Epohi 1-2, Wieliko Trnowo 2004 (wyd. 2006), s. 281-288.

Hatłas Jerzy, Свещарската гробница и другите сепулкрални обекти с полуцилиндричен свод в Бьлгария от елинистическата епоха, “Helis”, 5, 2006, s. 123-131

Hatłas Jerzy, The ancient symbols and monuments in numismatic and post stamps of modern countries on the Mediterranean Sea (Bulgaria, Greece, FJRM, Turkey). W: Analele, Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Anuar Istoric 7, Chisinau 2006, s. 52-56.

Hatłas Jerzy, Sanctuaries and ritual places in ancient Thrace. (Some remarks concerning the terminology of ancient cult’s places in modern Bulgaria). [w:] Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu. Bucureşti 2005, s. 221-225.

Jazdon Andrzej, Muzyka w klasztorach bernardyńskich. W: “Cantando cum citharista” W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa. Warszawa 2006, s.173-183.

Jazdon Andrzej, Niekochany Mozart w XIX-wiecznym Poznaniu. W: Operomania nr 26

Jazdon Andrzej, Stermich-Valcrocciata Piotr. W: Polski Słownik Biograficzny T.XLIII/3 zeszyt 178 Kraków 2005, s.4 50-451.

Jazdon Artur, Outsourcing w bibliotece. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.103-127.

Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 237-262.

Jazdon Artur, Outsourcing strategiczny. W: Bibliotekarz nr 9/2006, s. 5-10.

Jazdon Artur, Patronem księgarzy św. Marcin nie był, ale… W: Kronika Miasta Poznania, nr 1/2006, s. 159-181.

Jazdon Artur, Dobrzyńska-Lankosz Ewa, Digitalizacja w polskich bibliotekach akademickich. W: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych, Warszawa 2006, s. 22-48.

Jazdon Artur, Spis druków wydanych i drukowanych przez Walentego Macieja Stefańskiego w Poznaniu. W: WBC [dokument elektroniczny], dostęp: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=45156&from=&dirids=1&ver_id=710629&lp=1&QI=!6099915132D8A54BCFDC2D498B05530F-53

Kaczmarek Emilia, Karwasiński Piotr, Biblioteki cyfrowe – przyszłość współczesnego bibliotekarstwa. W: Logistyka, listopad – grudzień nr 6/2006, s. 61-63.

Karawasiński Piotr, Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.129-144.

Karpowicz Andrzej, Kolekcja masoników BU w Poznaniu, cz. 2. Wojenne losy książek wolnomularskich., cz. 3.: Źródła do dziejów księgozbiorów wolnomularskich. W: Nasza Sława, R.11 2006, nr 1, s. 6-7, nr 2, s. 8-9, nr 3, s.6-7.

Karpowicz Andrzej, Wolnomularskie rytuały inicjacyjne. Poznań 2006, Antiquitates Minutae.

Karpowicz Andrzej, Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 27-49.

Lamberti Maria, Permanentna edukacja specjalistów informacji naukowej wobec oczekiwań środowiska akademickiego.W: Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, pod. red. M. Majewskiej i M. Walczaka, Warszawa 2006, s. 65-67.

Lamberti Maria, E-LIS (Eprints in Library and Information Science) jako otwarte międzynarodowe archiwum dokumentów elektronicznych. W: Biuletyn EBIB, [dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska, nr 1/2006 (71), [Warszawa], tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/lamberti.php.

Marcinkowski Piotr, Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce? W: Bibliotekarz, nr 11/ 2006, s. 3-8.

Marcinkowski Piotr, “Biblioteka jest wszędzie!”- Zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji. W: Życie Uniwersyteckie, nr 2(149), Poznań 2006, s. 20.

Mikołajska Aleksandra, Marcinkowski Piotr, Od tradycyjnego zasobu czasopism do e-zasobu. W: Biuletyn EBIB, [dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska, nr 4/2006 (74), [Warszawa], tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74

Mikołajska Aleksandra, Francuskie biblioteki miejskie BMVR. W: Przegląd biblioteczny, nr 3 (74), Warszawa 2006, s. 351-359.

Mikołajska Aleksandra (rec.), Mirosława Bogacz, Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. W: “Biblioteka w Szkole” nr 3/2006, s. 14.

Mikołajska Aleksandra, Szatkowska Anna, Opracowanie gazet w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 261-276.

Nowakowski Andrzej(oprac.), Z żałobnej karty. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 231-236.

Nowakowski Andrzej, Gazety regionalne do 1919 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ich stan zachowania i ochrona. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 187-202.

Praczyk – Jędrzejczak Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.191-199.

Skutecka – Wielgosiewicz Renata, Lyońska baza prweniencji – poznańskie marzenia. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 201-207.

Skutecki Jakub, Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej 1895 roku w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s. 51-91.

Skutecki Jakub, Pozdrowienia z Mosiny [zestaw pocztówek]. Poznań 2006

Sławiński Zbigniew (rec.), Leonov Walerij Pavlovič, Bibliografija kak professija, W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.215-217.

Wichlińska Ewa, Gmerek Katarzyna, Gazety w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – doświadczenia i plany Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 365-370.

Wichlińska Ewa, Gmerek Katarzyna, Zalewski Paweł, Do czytania bliżej. W: Życie Uniwersyteckie nr 11/2006, s. 18-19.

Wieland Hanna (oprac.), Dziennik Domowy (1841-1847). Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 22, Poznań 2006, ss. 59.

Wieland Hanna (oprac.), Szkoła Polska Pismo miesięczne poświęcone pedagogice (1849-1853). Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 21, Poznań 2006, ss. 31.

Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, Festiwalowe dni w bibliotece. W: Panorama wielkopolskiej kultury, nr 11-12 (30-31) Poznań 2006, s. 10.

Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, Konferencja o gazetach. W: Panorama wielkopolskiej kultury, nr 11-12 (30-31) Poznań 2006, s. 12.

Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, Działalność wydawnicza Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Panorama wielkopolskiej kultury, nr 10 (29) Poznań 2006, s. 8.

Wojciński Damian, Narzędzia gospodarki rynkowej i biblioteka. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.161-174.

Wojciński Damian, Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 10(19), Poznań 2006, s.175-183.

Wójcik Rafał, Between God and Fortune. On a Forgotten relic of Latin Poetry from 15th Century – “Conquesturus erem de te Fortuna miramque” by Nicolas de Polonia. W: Pietas Humanistica, Frankfurt aM 2006, s. 31-40.

Wójcik Rafał, Władysława z Gielniowa komentarz do “Pieśni nad pieśniami”. W: “Cantando cum citharista” W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, Warszawa 2006, s. 79-92.

Wójcik Rafał, Stemmata Posnaniensia. O wierszach na herb miasta Poznania w drukach z oficyny Jana Wolraba. W: KMP 2006, nr 4, s. 71-88.

Wójcik Rafał, Wydra Wiesław, Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551. W: KMP 2006, nr 4, s. 43-61.

Wójcik Rafał, [tłumacz. z T. Fabiszak, A.Strzelecka]. Św. Grzegorz: Moralia – komentarz do Księgi Hioba, t.1, Tyniec 2006.

Wójcik Rafał, “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań 2006, ss. 225 + tabl.

Wydra Wiesław, Czy Władysław z Gielniowa był kompozytorem? W: Cantando cum citharista. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, Warszawa 2006, s. 13-22.

Wydra Wiesław (oprac.), [Raj duszny] Hortulus animae polonice [Kraków, Florian Ungler i Wolfgang Lern, 1513]. Seria Libri librorum. Poznań 2006, ss. 23.

Wydra Wiesław, Kurek Krzysztof, “Teatr społeczny” poznańskich jezuitów. Kilka uwag na marginesie edycji streszczenia scenariusza widowiska mięsnopustnego z 1680 roku. W: KMP 2006, nr 4, s. 107-126.

 

Loading...
Skip to content