Publikacje Pracowników BU – 2004

Andruszko Hanna, Chipy – nowa jakość w bibliotekach. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 211- 227

Andruszko Hanna (rec.), Duncan McKay, Effective financial planning for library and information services. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 266- 269

Biblioteka, nr 8(17) Poznań 2004, ss.339

Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 325-339

Dybizbański Marek, Polszczyzna wobec rewolucji przemysłowej. W: Literatura i język. Red. K. Meller, K. Trybu, Poznań 2004, s. 261- 272

Gmerek Katarzyna, Parczewski the Bard. W: Polish – Anglosaxon Studies, nr 10-11/2003, s. 29-36 (ukazał się fizycznie w 2004 roku)

Hatłas Jerzy, Kwestia bogatych pochówków kobiecych w antycznej Tracji. W: Folia Praehistorica Posnaniensia, nr 12/2004, s. 299- 310

Hatłas Jerzy, The monuments of sepulchral architecture in Kazanlăk Valley – tombs or temples. W: Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, s. 881-886

Hatłas Jerzy, Urbanizacja Tracji w przededniu oraz w epoce hellenistycznej. W: Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 19-21 wrzenia 2002 r. ‘Xenia Posnaniensia’. Monografie. Vol. 3, Poznań 2004, s. 69-87

Hatłas Jerzy, Symboliczna, ideologiczna i propagandowa wymowa trackich grobowców kopułowych (V-III wiek przed Chr.). W: Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji PTH, Rzeszów 12-14 września 2000, pod red. L. Morawieckiego i P. Berdowskiego, Rzeszów 2004, s. 171-183

Hatłas Jerzy, Thrakisches Erbe in Ostthrakien. W: Thracians and Circumpontic Word. Proceedings of the Ninth International Congress of Tracology, Chişinău – Vadul lui Vodă 6 – 11 September 2004, T. II, Chişnău, s. 246-262

Hatłas Jerzy, Nowości w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie, nr 2(130)/2004, s. 8.

Idczak Małgorzata, Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 25- 47

Jagielska Maria, Źródła rękopiśmienne do Powstania wielkopolskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów. Red. S. Sierpowski, Poznań 2002 (włc. 2004) nr 1154-1483, s. 141-170

Jazdon Andrzej, M. Karłowicz. W: Pieśń majowa. Poznań 2004, Antiqutates Minutae

Jazdon Andrzej, Stare organy w nowym kościele. W: Kronika Miasta Poznania, nr 1/2004, s. 138-143, il.

Jazdon Artur, Zarządzanie marką w bibliotece. W: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań. Wyższa Szkoła Bankowa, 2004, s. 71-78

Jazdon Artur, Jazdon Krystyna, O próbach wyznaczenia standardów dla polskich bibliotek naukowych. W: Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej. Warszawa 2003, s.38-54 (ukazało się 2004)

Jazdon Artur, Ciążeńskie masoniki. Historia zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Kronika Wielkopolski, nr 2(110)/2004, s. 51-55

Jazdon Artur, IX Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Kurier Wydawniczy, nr 1/2004, s.16

Jazdon Artur, Janina Dydowicz (3.09.1930 – 16.12 2003). W: Bibliotekarz, nr 4/2004, s.27-29

Jazdon Artur, Janina Dydowicz (3.09.1930 -16.12.2003). Wspomnienie pośmiertne. W: Biblioteka 8(17/2004, s. 275-280

Jazdon Artur, Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 281-286

Jazdon Artur, Lembicz Ewa, Organizacja dostępu do czasopism i baz danych. W: Życie Uniwersyteckie, 4/2004, s.12

Jazdon Artur, Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. W: Bibliotekarz, 4/2004, s. 20-21

Jazdon Artur, Biblioteka szkoły wyższej niepaństwowej – klient czy partner? (dostęp: www.wsei.pl/biblioteka/materiały/referaty)

Jazdon Artur, Lobbing w bibliotece? W: Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Red. Nauk. M. Kocójowa. Kraków 2004, s. 40-44

Jazdon Artur, Problematyka organizacji zasobów w nowoczesnej bibliotece akademickiej. (dostęp) http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/nba/jazdon.artur.php

Jazdon Artur, Wakacje w Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie, 9/2004, s. 20

Jazdon Artur (rec.), Studia nad językiem, informacją i komunikacją, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 263-266

Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003. W: Biblioteka 8(17)/1004, s. 287-313

Jeliński Bogusz, Za dużo spekulacji. Czekając na dywidendę. W: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4/5 2004, s. 12-14

Jeliński Bogusz, Strategia na niedorozwój. W: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7/2004, s. 14,15

Jeliński Bogusz, MaxDB w praktyce, W: Software 2.0, nr 12/2004, s. 24-27

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Oprac. przez S. Cisek, Z. Gębołysia, H. Hollendra, A. Jazdona, B. Sosińską-Kaletę. W: Bibliotekarz, 9/2004, s. 3-6

Kowal Ewelina (oprac.), A bibliography of publications in economic and social history printed in Poland in 1996. W: Studia Historiae Oeconomicae, vol. 25, Poznań 2004, s. 135 – 168.

Łopaczyk Justyna (rec.), Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 260-262

Łopaczyk Justyna (rec.), Irena Borecka, Sylwia Wontorowska- Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. W: Biblioteka 8(17)/2004, s. 247- 249

Łopaczyk Justyna (rec.), ks. Piotr Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. W: Katecheta 9/2004, s. 82-83

Osiegłowski Janisław, Probleme und Perspektiven der Bestanderhaltungen in Polen. W: Brandenburgische Archive 23/2004, s. 4- 6

Osięgłowski Janisław, Kilka uwag na marginesie opracowania dziejów Międzychodu. W: Materiały z I Światowego Kongresu Międzychodzian – 14-26 wrzesień 2004 ( dwie wersje: polska i niemiecka), Międzychód 2004, s. 10- 14

Poznański Zygmunt, J. Pierożyński i początki ery druku. W: Biblioteka, nr 8(17)/2004, s. 269-274

Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, Functional Requirements for Bibliografic Records (FRBR) – nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych. W: Biblioteka, nr 8(17)/2004, s. 143-153

Skutecki Jakub, Gminy powiatu poznańskiego, Poznań 2004, Kwartet, ss. 92

Skutecki Jakub, Zestawy pocztówek (Jeżyce, Łazarz, Wilda, UAM), Poznań 2004

Szerksznis Żaneta, Kozak Halina, Witryna domowa biblioteki a użytkownik – sposoby przyjaznej komunikacji, s. 4, X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez IINiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 31 maja – 1 czerwca 2004 r., p.t. : Profesjonalna informacja w Internecie (Referaty wydane na płycie CD)

Szulc Aleksandra, Dokumenty życia społecznego – sprawozdanie ze spotkania środowiska bibliotekarzy. W: Przegląd Wielkopolski 1-2(63-64)/2004, s. 104-107

Wesołowska-Mis Hanna, Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy Biblioteki uniwersyteckiej i sieci bibliotek zakładowych UAM oraz bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych’. W: Bibliotekarz nr 3/2004, s. 21- 24

Wichlińska Ewa, Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w l. 1832-1863. W: Biblioteka, nr 8(17) 2004, s. 63-80

Wieland Hanna (oprac.), Warta, Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874-1890, cz.2, Spis zawartśoci prasy wielkopolskiej, zeszyt 16 cz. 2, Poznań 2004, ss. 54

Wójcik Rafał, Strzelecka Anna (tłum.), Żywoty biskupów. W: Katalogi biskupów poznańskich. Oprac. J. Wiesiołowski. Poznań 2004, s. 91- 174

Wójcik Rafał (tłum.), Franciszek Rzepicki, Żywoty biskupów. W: Katalogi biskupów poznańskich, Poznań 2004, s. 91-173

Loading...
Skip to content