Publikacje Pracowników BUP – 2010

ANDRUSZKO Hanna, Ekonlex jako platforma dziedzinowa z zakresu prawa i ekonomii [W:] em>Biblioteka uczelniana – biblioteką jakości, red. A. Nowak, B. Ochodek, Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010, s. 57-70.

„Biblioteka”, red. nacz. Artur Jazdon, 2010 nr 14(23), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ISSN 0551-65-79.

CHACHLIKOWSKA Aldona, JAZDON Artur, „Biblioteka” – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tradycja i współczesność [W:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów, red. A. Królczyk, Kórnik, Biblioteka Kórnicka PAN, 2010, s. 11-17.

CHUDA Monika, Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 201-214. Dostęp w AMUR: wejście…

CHUDA Monika, Kazimiera Iłłakowiczówna – wyjście z tła, „Winieta”, 2010 nr 1 (52), s. 4-5.

DĄBROWICZ Małgorzata, Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 119-136. Dostęp w AMUR: wejście…

DĄBROWICZ Małgorzata, Kryteria oceny pracy w bibliotece (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu) [W:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, red. M. Geryk, Gdańsk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010, s. 59-76.

GMEREK Katarzyna, Celtic Countries from the Perspective of Polish Romantics and Exiles [W:] Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture, eds. M. Fomin, J. Jarniewicz, P. Stalmaszczyk, Łódź, Łódź University Press, 2010, s. 71-86.

GMEREK Katarzyna , „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”. „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s.163-210. Dostęp w AMUR: wejście…

GRABOWSKA Hanna, Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 109-118. Dostęp w AMUR: wejście…

HATŁAS Jerzy, Zadunajscy przesiedleńcy (Gagauzi oraz Bułgarzy) w południowej Besarabii – uwarunkowania polityczno-historyczne, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”, 2010 nr 7, s. 213-224.

HATŁAS Jerzy, VODINCHAR Olga, Old and Modern Orthodox Churches in Gagauz Settlements in the South of Moldova and Odessa Region of Ukraine, „Pantheon”, 2010 Vol. 5 No 7, p. 78-108.

HATŁAS Jerzy. Bogate pochówki w antycznej Tracji (V-III wiek p.n.e.). Kilka uwag odnośnie terminologii [W:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010, s. 31-46.

JAZDON Andrzej, Militaria w narodowym zasobie bibliotecznym Biblioteki Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna, B. Czekaj-Wiśniewska, Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2010, s. 83-86.

JAZDON Andrzej, Miscellanea karłowiczowskie w spuściźnie Adolfa Chybińskiego, „Muzyka”, 2010 nr 2, s. 13-24.

JAZDON Artur, Bolesław Świderski jako kierownik Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu. Przyczynek do poznańskiego okresu działalności [W:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, praktyka, dydaktyka. Księga pamiątkowa, red. S. Kurek-Kokocińska, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009 [2010], s. 35-55.

JAZDON Artur, Dydowicz Janina [W:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. nauk. TADEUSIEWICZ Hanna, Łódź, Wydawnictwo SBP Nauka Dydaktyka Praktyka, 2010, nr 121, s. 68-69.

JAZDON Artur, Nowoczesne zarządzanie w starych murach [W:[ Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja, Łódź, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 89-100.

JAZDON Artur, Problematyka badania jakości bibliotek naukowych na przykładzie „Analizy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” [W:] Biblioteka uczelniana biblioteką jakości, A. Nowak, B. Ochodek, Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2010, s. 13-38.

JAZDON Artur, Wydawcy literatury muzycznej w Poznaniu w latach 1795–1914, „Kronika Miasta Poznania”, 2010 nr 2, s. 68-80.

KARWASIŃSKA Emilia, RYCHLIK Małgorzata, W kierunku uczelnianego repozytorium cyfrowego, [W:] Cyfrowy świat dokumentu – wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa, red. Henryk Hollender, Warszawa, Centrum Promocji Informatyki, 2010, s. 110-121.

KRAUSE Friedhilde (oprac.), Katalog biblioteki Wilhelma Feldmana zakupionej w latach 1916/1917 przez Bibliotekę Królewską w Berlinie, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2010, 127 s., Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, Nr 31, ISBN 978-83-60961-04-9.

MIKOŁAJSKA Aleksandra. Emigracyjny dar ks. Alfonsa Rzeźniczaka [W:] Potrzeby informacyjne Polonii, red. D. Kuźma, I. Pugacewicz, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2010, s. 143-147.

NOWAKOWSKI Andrzej; ROSADZIŃSKI Leonard, „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 21-31. Dostęp w AMUR: wejście…

RYCHLIK Małgorzata, KARWASIŃSKA Emilia, AMUR – Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [online], “EBIB” 2010, Materiały konferencyjne nr 21, II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce, V konferencja EBIB – Internet w Bibliotekach, . ISBN 83-921757-6-X. Dostęp w Internecie: wejście…

SOLAK Marlena, Sytuacja i status prawny Polonii w Republice Mołdowy po 1991 r., w kontekście konfliktu zbrojnego na lewym brzegu Dniestru [W:] Potrzeby informacyjne Polonii, red. D. Kuźma, I. Pugacewicz, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2010, s. 154-164.

SZULC Alicja, Kaznodziejstwo bernardyńskie w misji duszpasterskiej Kościoła polskiego w okresie późnego średniowiecza [W:] Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, red. K. Bracha, P. Krasa, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2010, s. 271-280.

SZULC Alicja, Uniwersytet krakowski w służbie przepowiadania średniowiecznego Kościoła [W:] Tempus est optimus magister vitae. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM, red. o. A.K. Sitnik OFM, Kraków: Wydawnictwo Calvarianum, 2010, s. 65-78.

SZCZECIŃSKA Agnieszka, KOWALSKA Anna, Wielki apetyt na „miniburgera”. O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 149-162. Dostęp w AMUR: wejście…

ŚWISTEK-OBORSKA Bożena, Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 215-246. Dostęp w AMUR: wejście…

WOJCIŃSKI Damian, Myślenie przedsiębiorcze – organizacja przedsiębiorcza [W:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, red. M. Geryk, Gdańsk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010, s. 189-198.

WÓJCIK Rafał, Anti-Jewish Motifs in the Poetry of Blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505) [W]: Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, eds. A. Marinković, T. Vadriš, Zagreb, Hagiotheca, 2010, s. 235-244.

WÓJCIK Rafał, The Staging of Memory: Ars memorativa and the Spectacle of Imaginatin in Late Medieval Preaching in Poland [W:] The Making of Memory in the Middle Ages, eds L. Doležalová, Leiden-Boston, Brill, 2010, s. 79-94.

WÓJCIK Rafał (rec.), Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 321-330.

WÓJCIK Rafał (rec.), „Przestrzenie kultury komiksowej”. Konferencja – wystawa – festiwal (Poznań, 4-7 lutego 2010 r.), „Przegląd Biblioteczny”, (78) 2010 z. 3, s. 349-352.

WYDRA Wiesław (oprac.), Historyja barzo miła i wesoła ku czcieniu, ktora jest rzeczona i wypisana o Szczęściu a o Swejwoli, a zwłaszcza o żywocie dworskim, Kraków, Hieronim Wietor, [po 17 V 1522] 4°, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2010, Libri librorum. Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum.

WYDRA Wiesław (oprac.), [Mikołaj z Szadka?], [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?], [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520] pl°, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2010, Libri librorum. Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum.

WYDRA Wiesław (oprac.), Mikołaj z Szadka, [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych […] lata […] 1525, [Kraków, Hieronim Wietor, 1524/1525] pl°, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2010, Libri librorum. Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum.

WYDRA Wiesław (oprac.), Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, które w Wielki Post śpiewane bywahja dla rozmyslania Meki Pańskiej, Kraków, Marcin Horteryn, 1617 8°, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2010, Libri librorum. Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum.

WYDRA Wiesław (oprac.), [Pseudo-Augustinus], [Księgi o żywocie krześcijańskim], Kraków, Hieronim Wietor, 1522 4°, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2010, Libri librorum. Biblioteheca paleotyporum in lingua polonica impressorum.

Loading...
Skip to content