Publikacje Pracowników BUP – 2008

Andruszko Hanna, Lamberti Maria, EKONLEX jako platforma dziedzinowa z zakresu prawa i ekonomii. W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Poznań 2008, s. 112-125.

Andruszko Hanna, Hymn o perle, czyli zarządzanie talentami w bibliotece. W: Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 4-6 czerwca 2007, Białystok 2008, s. 163-185.

Chachlikowska  Aldona, Jazdon Krystyna, Działalność naukowa biblioteki akademickiej i jej efekty na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteki w procesie dydaktycznym. III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008, s. 353-359.

Choiński A., Marszelewski W., Ilyin W., Ptak M., 2008 – Examples of the contribution of tributary flow, that feeds into lake basins. Limnological Review Vol. 8. No. 4

Choiński A., Ptak M., Zanik jezior w Wielkopolsce na tle Polski. Roczniki Gleboznawcze, T: 59, nr 2, 2008

Choiński A., Ptak M., Przykłady zaniku – wypłycania i zmian powierzchni jezior w Polsce. Materiały pokonferencyjne, Luck 22-24.05.2008

Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2007 W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.269-298.

Dąbrowicz Małgorzata, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.147-164.

Dąbrowicz Małgorzata, System ocen okresowych pracowników w bibliotece. W: Zarządzanie marketingowe biblioteką, Poznań 2008, s. 41-62.

Dąbrowicz Małgorzata, System ocen okresowych pracowników jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarz 9/2008, s. 6-8

Gmerek Katarzyna, Speranza i Mickiewicz. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.13-28.

Hatłas Jerzy, The Tracian tumulus at Opalchenetz – 80 years later (Some remarks on the question of ich female tombs in ancient Thrace). W: Tyregetia, Vol. II [XVII]nr 1/2008, 239-243.

Hatłas Jerzy, Some remarks on monumental sepulchral buildings in Thrace and Bosporian Kingdom (5th – 3rd centuries B.C.). W: Phosphorion, Sofia 2008, s. 242-249.

Hatłas Jerzy, Biełorusi, Litwiny i Tatary w covriemiennoj Polsze. Multikulturnyje otnoszenija w severo-wostocznoj czasti naszej strany. W: Ot jazykowo mnogoobrazja k polojazycznomy obrazowaniu, Kiszyniu 2008, s 53–60.

Hatłas Jerzy, Żyromski Marek, Power, administration and ethnic minorities. The case study of Gagauzian Autonomy, Poznań 2008, ss.105.

Jazdon Artur, Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych. W: Przegląd Biblioteczny, R. 76: 2008, z. 2, s. 247-259.

Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Rocznik Biblioteki narodowej. R. XXXIX-XL, 2008, s. 189-200.

Jazdon Artur, O tworzeniu kultury organizacyjnej biblioteki jako środowiska pracowników wiedzy. W: Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok 2008, s. 335-344.

Jazdon Artur, Przyczynek do dziejów Biblioteki Radzieckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s. 55-68.

Jazdon Artur, Die Universitätsbibliothek in Poznań und ihre Sondersammlungen. W: Marginalien. Zeischrift fűr Buchkunst und Bibliophilie. H. 192 (4, 2008), s. 63-74

Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2007. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s. 243-268.

Jazdon Andrzej, O masonach i muzyce. W: Biblioteka Muzyczna 2000-2006, s. 11-18.

Jazdon Artur, O tworzeniu kultury organizacyjnej biblioteki jako środowiska pracowników wiedzy. W: Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 4-6 czerwca 2007, Białystok 2008, s. 335-344.

Jazdon Krystyna, Wesołowska-Mis Hanna, Elektroniczne opisy stanowisk pracy jako element nowoczesnego zarządzania biblioteka na podstawie doświadczeń Biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Bibliotekarz 5/2008, s. 18-21.

Karwasińska Emilia, Rychlik Małgorzata, Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych. W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Poznań 2008, s. 10-20.

Karwasiński Piotr, Wirtualni użytkownicy nowoczesnych bibliotek – szansa rozwoju instytucji, czy jej zagrożeniem? W: Elektroniczny wizerunek biblioteki, Gdańsk 2008, s. 17-40.

Łopaczyk Justyna, Boże narodzenie… w JHP KABA, czyli co katecheci mogą znaleźć w katalogach bibliotecznych. W: Katecheta 12/2008, s.77-80.

Olszewski Tomasz (przeł.), James A. Evans, Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.165-180.

Piejko Renata, Narodowy Zasób Biblioteczny – doświadczenia dziesięciu lat. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.117-128.

Poznański Zygmunt, Nieznany list Hipolita Cegielskiego. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s. 227-230.

Praczyk Jędrzejczak Małgorzata, Kołodziejczyk Halina, Głowacka Aneta, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s.241-242.

Rychlik Małgorzata, Karwasińska Emilia, Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych UAM. W: Przegląd Biblioteczny, R. 76, z. 3, Warszawa 2008, s. 451-466

Szatkowska Anna, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Pedagogicznego – odkrywcze wyniki opracowania komputerowego. W: Biblioteka 12 (21), Poznań 2008, s. 211-220.

Spaleniak Alicja, Olszewska Helena, E czy print – co wybierają czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu? W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji naukowej, Międzyzdroje 20-22 września 2007 r.. Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” Tom IV, Szczecin 2008, s.255-262.

Wojciński Damian, Czy istnieje idealna kultura organizacyjna dla bibliotek akademickich? W: Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 4-6 czerwca 2007, Białystok 2008, s. 73-85.

James A. Evans, Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski

Loading...
Skip to content