Publikacje o Bibliotece Uniwersyteckiej (wybór)

 1. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Przegląd Biblioteczny, R.1, 1927, s.152-157.
 2. Wierczyński Stefan, Centralny katalog bibliotek seminaryjnych i zakładowych Uniwersytetu Poznańskiego. W: Przegląd Biblioteczny, R.2, 1928, s.325-338.
 3. Wierczyński Stefan, Biblioteka Uniwersytecka jako warsztat pracy naukowej. W: Dziennik Poznański, 1928, nr 53.
 4. Wierczyński Stefan Vrtel, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929. Poznań 1929.
 5. Bederski Antoni, Ze wspomnień bibliotekarza. Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Gazeta Poznańska i Pomorska, 1929, nr 13.
 6. Baumgart Jan, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937. W: Przegląd Biblioteczny, R.12, 1938, z.1, s.65-74.
 7. Baumgart Jan, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945). Poznań 1948.
 8. Baumgart Jan, Biblioteka Uniwersytecka pod rządami ‘Reichsuniversität’. W: Przegląd Zachodni, R.12, 1956, nr 7/8, s.300-309.
 9. Kawecka Zofia, Biblioteka Główna Uniwersytetu Poznańskiego. W: Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954. Warszawa 1956 s.144-154.
 10. Alkiewicz Alina, Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918). W: Kronika Miasta Poznania, R.25, 1957, nr 3-4, s.65-82.
 11. Baumgart Jan, Działalność Edwarda Kunzego na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: 1919-1926. W: Przegląd Biblioteczny, R.25, 1957, nr 2-3, s.106-111.
 12. Michałowska Maria, W 14 rocznicę zabezpieczenia i rewindykacji zbiorów. W: Biuletyn Biblioteki Głównej UAM, 1958, nr 2, s.103-107.
 13. Dembski Janusz, Biblioteka Główna Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w służbie regionu. W: Biuletyn Biblioteki Głównej UAM, 1959, nr 3, s.66-70.
 14. Cybertowicz Józef, O Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w czasach okupacji. Zeszyty Naukowe UAM. W: Biblioteka, 1963, z.3, s.51-68.
 15. Kubiak Stanisław, Biblioteka Główna UAM w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Zeszyty Naukowe UAM. W: Biblioteka, 1966, z.6, s.33-49.
 16. Kubiak Stanisław, Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966. Poznań 1967. W: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, 6.
 17. Szkutnik Zdzisław, Biblioteka Główna UAM. W: Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka, 1970, z.9, s.89-102.
 18. Baumgart Jan, Biblioteka i Informacja Naukowa w procesie dydaktycznym szkoły wyższej. W: Roczniki Biblioteczne, R.15,1971, z.1-2 s.151-172.
 19. Jazdon Artur, Downar-Zapolska Aldona, Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W: Zagadnienia Informacji Naukowej, 1983, nr 2, s.25-52.
 20. Karpowicz Andrzej, Współpraca między Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu a Niemieckim Muzeum Wolnomularskim w Bayreuth (RFN). W: Bibliotekarz, 1985, nr 9, s. 23-25.
 21. Szkudlarek Alina, Działalność usługowo-informacyjna sieci bibliotecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945-1980. 1983 maszyn. Praca magisterska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki.
 22. Chojowska Anna, Materiały źródłowe do dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1939, 1984 maszyn. Praca magisterska: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki.
 23. Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. Oprac. Maria Jagielska, Halina Kozak, Barbara Zakrzewska – Nikiporczyk. Poznań 1984.
 24. Dzierżak Małgorzata, ‘Fascynujące stemplowanie książek’. Z doświadczeń sekcji egzemplarza obowiązkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, W: Bibliotekarz, 1986, 1/2, s.6-10.
 25. Głowacka-Helak Małgorzata, Wykazy akt i plany registratury jako pomoce kancelaryjne i registraturalne Biblioteki im. Cesarza Wilhelma oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1898-1939. W: Roczniki Biblioteczne, 1986, z.1/2, s.417-433.
 26. Jagielska Maria, Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi w bibliotekach uniwersyteckich w Polsce w kontekście przygotowywanej specjalizacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach naukowych [Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu]. W: Roczniki Biblioteczne, 1986, z.1/2, s.417-433.
 27. Głowacka-Helak Małgorzata, Struktura organizacyjna i wykazy akt Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w okresie Polski Ludowej. W: Roczniki Biblioteczne, R.31, 1987, z.2, s.219-236.
 28. Jazdon Artur, O nowe możliwoci informacyjne bibliotek naukowych. W: Zagadnienia Informacji Naukowej, 1990, nr 2, s.3-19.
 29. Głowacka-Helak Małgorzata, Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz ubezpieczenie zbiorów porzuconych i opuszczonych w l. 1945-1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych. W: Roczniki Biblioteczne, 1991, z.1/2 s.271-290.
 30. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1994. W: Kronika Miasta Poznania, 1994, nr 1/2, s.330-344.
 31. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 75-lecie istnienia. W: Bibliotekarz, 1994, nr 10, s.13-16.
 32. Jazdon Artur, Olszewski Tomasz, Automation of research and academic libraries in Poznan. Tudomanyos-es-Muszaki-Tajekoztatas, 43,1996, 4/5, s.155-156.
 33. Janowska Anna, Ein neu eingerichteter Lesesaal der Bundesrepublik Deutschland in der Universitätsbibliothek Poznan (Polen). W: Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie, 1994, 1/2, s.115-119.
 34. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Informator. Warszawa, 1995.
 35. Matczak Małgorzata, Bohemica w zbiorach sekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Roczniki Biblioteczne, 1995, z.1/2, s.139-142.
 36. Nowakowski Andrzej, Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996. W: Biblioteka, 1997, nr 1, s. 81-84.
 37. Jazdon Andrzej, Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM. W: Biblioteka 1997, nr 1, s. 93-96.
 38. Jazdon Artur, Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania. W: Biblioteka, 1997, nr 1, s. 97-110.
 39. Nowakowski Andrzej, Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s. 135-140.
 40. Wydra Wiesław, Pierwsze wrześniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach dr Zofii Kaweckiej. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s.172-178.
 41. Spaleniak Alicja, Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy : próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s.61-69.
 42. Jazdon Artur, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka. W: Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa, Bd 6 : Polen. Bulgarien. Münster 1999 s.144-156.
 43. Karpowicz Andrzej, Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań, Nîmes 2000.
 44. Aldona Chachlikowska, Helena Olszewska: Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników UAM. W: Edukacja Medialna, nr 4/2000, s.51 – 53.
 45. Anna Rucińska-Nagórny, Artur Jazdon: Wdrożenie systemu bibliotecznego ‘Horizon’ w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: Biblioteka, 2000, nr 4(13), s. 87 – 98.
 46. Alicji Spaleniak: Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 1919 – 1939. W: Biblioteka, 2001, nr 5(14), s. 123 – 140.
 47. Praczyk Małgorzata, Sobańska Ewa: Materiały źródłowe do dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919 – 1989 w archiwach poznańskich, 1999 maszyn. Praca licencjacka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu. Promotor: dr Krzysztof Stryjkowski.
 48. Lech Trzeciakowski: W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 9 – 15.
 49. Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Poznań 1904 (przekł. Renata Piejko), W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 17 – 56.
 50. Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, przeł. Emilia Bąbol, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 57 – 59.
 51. Artur Jazdon: Rudolf Focke – Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 69 – 74.
 52. Krystyna Jazdon: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 81 – 86.
 53. Małgorzata Głowacka: Polonizacja ksiegozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 87 – 96.
 54. Łopaczyk Justyna: Od Hartwiga do KABY… Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 97 – 114.
 55. Małgorzata Głowacka – Helak, Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950. W: Biblioteka 7(16): 2003, s.69-78
 56. Alicja Spaleniak, Żaneta Szeksznis, Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 7(16):2003, s.79-94
 57. Artur Jazdon, Jakub Skutecki, Z kart historii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 7(16): 2003 [zał.płyta CD, prezentacja multimedialna]
 58. Chachlikowska Aldona, Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej 15 – 17.06.2005. Poznań 2005, t.1, s.135-143.
 59. Skoczyński Bogumił, Universalnaja akademiczeskaja Biblioteka Poznanskogo Universiteta – ot biblioteki peczatnych fondov k biblioteke elektronnych resursov. W: Biblioteka R.9 (18), 2005, s.111-140. (Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Kijowie)
 60. Eugenia R. Dabertowa, Zapomniany strajk. W: Kronika Miasta Poznania, nr 4/2005, s. 148-161 [dot.strajku pracowników Biblioteki w 1981 roku]
 61. Ryszard Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1949, W: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 27, Poznań 2006
 62. Andrzej Karpowicz, Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 27-49.
 63. Damian Wojciński, Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 175-183.
 64. Jakub Skutecki, Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy Przemysłowej 1895 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 51-91.
 65. Aleksiński Jan, Wielkopolska prasa lokalna po 1989 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 217-222.
 66. Góra Barbara, Gazety polskie okresu międzywojennego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 203-216.
 67. Mikołajska Aleksandra, Szatkowska Anna, Opracowanie gazet w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 261-276.
 68. Nowakowski Andrzej, Gazety regionalne do 1919 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ich stan zachowania i ochrona. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 187-202.
 69. Wichlińska Ewa, Gmerek Katarzyna, Gazety w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – doświadczenia i plany Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 365-370.
 70. Głowacka – Helak Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 – 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s.45-62.
 71. Wesołowska Mis, Jazdon Artur, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 117-138.
 72. Karpowicz Andrzej, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 169-174.
 73. Piejko Renata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 – 1945. Przyczynek do historii. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 175-182.
 74. Piejko Renata, Narodowy Zasób Biblioteczny- doświadczenia dziesięciu lat. W: Biblioteka nr12(21), Poznań, 2008, s.117-129
 75. Dąbrowicz Małgorzata, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 12 (21), Poznań 2008, s. 147-165.
 76. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Rocznik Biblioteki Narodowej XXXIX-XL, Warszawa 2008, s.189-200
 77. Kubiś Katarzyna, Nowakowski Andrzej, Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia. W: Biblioteka nr 13 (22), Poznań 2009, s.77-87
 78. CHACHLIKOWSKA Aldona, JAZDON Artur, „Biblioteka” – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tradycja i współczesność [W:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów, red. A. Królczyk, Kórnik, Biblioteka Kórnicka PAN, 2010, s. 11-17.
 79. CHACHLIKOWSKA Aldona, JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, WIELAND Hanna, Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2011, 100 s., ISBN 978-83-60961-06-3.
 80. ŚWISTEK-OBORSKA Bożena, Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2010 nr 14 (23), s. 215-246. Dostęp w PRESSto: wejście…
 81. JAZDON Andrzej, Nagrania archiwalne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Materiały z ogólnopolskich konferencji: Radom 14-15 listopada 2008 r., Gdańsk 5 listopada, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2011, s.124-127.
 82. JAZDON Andrzej, Rękopiśmienne bohemica muzyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2011, s. 295-300.
 83. JAZDON Andrzej, Spuścizny kompozytorskie i muzykologiczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [W:] Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek, red. H. Krajewska, J. Malinowski, J. Matysiak, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2011, s. 67-79.
 84. KURZAWA Tomasz, Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 293-306. Dostęp w AMUR:  wejście…
 85. LAMBERTI Maria Jolanta [oprac.], 400 lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przewodnik, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2011, 36 s.
 86. NOWACZYK Karolina, Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 279-292. Dostępny w AMUR: wejście…
 87. GÓRA Barbara, „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna [W:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, Seria „Nauka –Dydaktyka Praktyka”, Łódź – Warszawa 2014, t. 151, s.416-444.
 88. ZBIORY masońskie. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [oprac. Daina Kolbuszewska] Poznań 2014, z.7, s. 24.
 89. ZBIORY ikonograficzne. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [oprac. Jakub Skutecki ] Poznań 2014, z.5, s.28.
 90. Anna Sobczak, Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 3-70.
 91. DĄBROWICZ Małgorzata, JAZDON Artur, Założenia i realizacja polityki zrządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-2014, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 129-157.
 92. KARWASIŃSKI Piotr, WESOŁOWSKA-MIS Hanna, Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 159-183.
 93. WÓJCIK Rafał, Między digitalizacją, blogowaniem a bibliografią. O działaniach naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych związanych z Kolekcją Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. [W:] Biblioteka – Książka – Informacja – Internet 2014, red. Zbigniew Osiński, Renata Malesa, Sebastian D. Kotuła, Lublin 2015, s. 95-108.
 94. CHACHLIKOWSKA Aldona, „Biblioteka” – rocznik. Znaczenie czasopisma. “Forum Bibliotek Medycznych” 2015 R. 8 nr 1 (15), s. 213 – 221.
 95. JAZDON KRYSTYNA, SZULC ALEKSANDRA, Biblioteka częścią „planetarnego układu uczelni” czy pozostająca poza orbitą przestrzeni akademickiej, na przykładzie działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteka w czasie czas w bibliotece, T. 2, Materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin 2015, s. 9- 24.
 96. CHACHLIKOWSKA Aldona, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 153-182.
 97. DĄBROWICZ Małgorzata, Biblioteczna przestrzeń wiedzy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „EBIB – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online], 2016 nr 7 (169), [dostęp: 30 listopada 2016], Dostępny w Internecie: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/490/633>.
 98. GŁOWACKA-HELAK Małgorzata, Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej z lat 1921-1927, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 81-95.
 99. GRAŻYŃSKA Iuliana, Le catalogue des imprimés françaises dans la Collection Maçonnique de la Bibliotheque Universitaire de Poznań, „Parole Maçonnique” [online], Paris – Bucarest, Le Centre Regional d’Etude Franc-Maçonnique Paris – Bucarest / La Grande Loge Nationale de la Roumanie, Loge Ritualitique Comparée et Recherche Maçonnique, 2016 nr 1 (11), [dostęp: 2016], s. 14-15, Dostępny w Internecie: <http://hdl.handle.net/10593/14826>.
 100. GRAŻYŃSKA Iuliana, Materiały do katalogu druków w języku francuskim w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [online], 2016, [dostęp: 2016], Dostępny w Internecie: <http://hdl.handle.net/10593/14305>.
 101. JAZDON Artur, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929-1939, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 97-122.
 102. ŁOPACZYK Justyna, PRACZYK-JĘDRZEJCZAK Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – książnica z ponadstuletnią tradycją, „Tytuł Ujednolicony” [online], 2016 nr 2 (19), s. 10-15, [dostęp: 25 maja 2016], Dostępny w Internecie: <http://kwartalnik.nukat.edu.pl/tytul-ujednolicony-2192016>.
 103. OLSZEWSKA Helena, Biblioteki bez użytkowników! Czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015, pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, s. 201-210.
 104. THEUS Monika, Biblioteka w sieci usług – o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Książka i komunikacja w procesie komunikacji społecznej, pod. red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rucińskiej-Giertych, Wrocław 2015, s. 427-438.
 105. JAZDON Artur, Skutecki Jakub, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Zabytki Poznania, Poznań 2017, ss.163.
 106. JAZDON Artur, Projakościowe zarządzanie kadrami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. [W:] Zarządzanie jakością w bibliotece, praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej, Warszawa 2017, s. 385-402.
 107. JAZDON Artur, Z praktyki organizacji i zarządzania biblioteką naukową na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” nr 1 2018, s. 49-68.
 108. JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, Działania naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w ostatnich dziesięciu latach (2007-2016) – analiza i efekty, [W:] Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, Poznań 2018, s. 55-72, Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 33.
 109. OLSZEWSKA Helena, Nowa przestrzeń w starym gmachu, czyli o budowaniu przestrzeni społecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, [W:] Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna (red.), Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, Olsztyn 2018, s. 269-277.
 110. SZERKSZNIS Żaneta, Witryna biblioteki 2.0 w przestrzeni cyfrowej. Skuteczność promocji, udostępniania i organizacji oferty bibliotecznej w pomiarach Google Analytics na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [W:] Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?, Poznań 2018, s. 129-154, Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 33.
 111. [TRACZYK] Michał, Hasło przedmiotowe „komiks”. (…). Z jej pomysłodawcą i pierwszym opiekunem, Rafałem Wójcikiem rozmawiał Michał Traczyk „Zeszyty Komiksowe” 2018 nr 25, s. 104-111.

 112. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań 2019, 771 s., Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 34.

Loading...
Skip to content