Otwarte dane badawcze – seminarium

Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką

Udostępniać czy nie udostępniać?

Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)

UCZESTNICY SEMINARIUM

ZAPROSZENI GOŚCIE

– wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki w marcu 2015 r. W roku 2019 został wybrany i mianowany dyrektorem NCN na drugą kadencję. Obecnie jest także członkiem zarządu Science Europe. Jest profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, główną tematyką badawczą jest analiza zespolona wielu zmiennych i równania różniczkowe cząstkowe. W przeszłości pracował w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, w szczególności w USA (m.in. jako stypendysta Fulbrighta), Niemczech (w instytutach Maxa Plancka), Szwecji i Japonii. Był koordynatorem projektu w ramach Międzynarodowych Programów Doktoranckich FNP, a także kierownikiem projektu w ramach programu Ideas Plus. W przeszłości pełnił rolę dyrektora Instytutu Matematyki UJ, członka Rady NCN (przez pierwsze 4 lata działalności Centrum) oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Matematyki w Krakowie w 2012 r. Otrzymał Nagrodę Zaremby PTM (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008) i Laur Jagielloński (2014).

– dr hab. n. hum., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group; zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. W latach 2018-2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Członek Komisji Ewaluacji Nauki. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation, Journal of Informetrics oraz Scientometrics.

– dr hab. inż. Od lipca 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od dwóch dekad uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych oraz aplikacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowania w różnych obszarach nauki. Od 2018 r. aktywnie uczestniczy w grupach roboczych i eksperckich związanych z rozwojem European Open Science Cloud (EOSC) w obszarze interoperacyjności danych, usług i narzędzi dla wsparcia modelu otwartej nauki. Aktualnie aktywnie zaangażowany w rozwój krajowej e-infrastruktury informatycznej dla nauki. Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych na świecie, w tym m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA i Louisiana State University, USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką optymalizacji oraz szeregowania i zarządzania w systemach superkomputerowych i systemach komputerowych nowych generacji.

dr n. biol., adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; antropolog fizyczny i antropolog sądowy. Jako biegły prowadzi badania na zlecenia organów procesowych i organów ścigania. Wydała około 4000 tysięcy opinii z zakresu identyfikacji człowieka.

Prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi zmienności międzyosobniczej cech morfometrycznych zatok przynosowych oraz cech twarzoczaszki na podstawie  badań z tomografii komputerowej (CT), tomografii stożkowej (CBCT) czy radiografii cyfrowej (DR). Ponadto prowadzi badania dotyczące zmienności cech morfometrycznych ręki, czy cech behawioralnych dotyczących chodu człowieka w aspekcie identyfikacji osobniczej.

Od wielu lat współpracuje z archeologami z uczelni wyższych oraz muzeów archeologicznych w badaniach materiałów szkieletowych populacji pradziejowych obejmujących klasyczne badania antropologiczne oraz z wykorzystaniem metod obrazowania medycznego, technik mikroskopowych oraz współczesnych metod identyfikacyjnych. Brała udział w wielu projektach, w tym międzynarodowych, dotyczących badań materiałów kostnych ze stanowisk archeologicznych oraz wykonywała badania identyfikacyjne postaci historycznych, czy przedstawicieli populacji pradziejowych.

W ostatnim czasie wykonywała badania w ramach projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Człowiek”. Jest autorką i współautorką około 174 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i streszczeń zjazdowych.

– dr inż. n. tech. Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Od ponad 25 lat zaangażowany w budowę infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwój technologii i usług wdrażanych w ramach tej infrastruktury i wspomagających transformację cyfrową w nauce, gospodarce i społeczeństwie. Prowadził prace B+R w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. W 2016 r. zainicjował budowę Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland z nastawieniem na wdrożenia usług opartych na technologii HPC i HPCC w polskich przedsiębiorstwach oraz w wiodących gałęziach gospodarki i przemysłu. Angażuje się w dedykowane projekty z zakresu cyfrowej humanistyki, dziedzictwa kulturowego oraz szeroko rozumianego zarządzania danymi. Prace rozwojowe łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w modelu cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin). Jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych. Od 2020 r. pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

– dr hab. n. med, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP); kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMP oraz wieloośrodkowych programów edukacyjno-profilaktyczno-leczniczych. Specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Doświadczenia kliniczno-naukowe zdobywała m.in. w Guy’s, King’s and St’Thomas Dental School, London University, (UK); Technische Universitat, Dresden, Kiel (Niemcy); Dental School, Baltimore (USA) oraz Universite de Paris (Francja). Zaangażowanie w pracę dydaktyczną odzwierciedla wkład w utworzenie i koordynowanie nowych przedmiotów obowiązkowych dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (Stomatologia społeczna, Ergonomia w stomatologii), przygotowanie komplementarnych przedmiotów anglojęzycznych, prowadzenie zajęć programowych i fakultatywnych na Wydziałach Medycznym, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu oraz na Politechnice Poznańskiej. W 2017 r. otrzymała medal Karola Marcinkowskiego UMP za zasługi w pracy społecznej. Obecnie realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze łaczące stomatologię z medycyną w badaniach klinicznych z obszaru neurobiologii jamy ustnej, psychiatrii, hipetensjologii, nefrologii pediatrycznej, dermatologii, stomatologii społecznej, a ostatnio zaangażowana w dyskursach bardziej uniwersalnych, dotyczących prawa medycznego i bioetyki w czasach pandemii. Współautorka 2 książek: „Ethics and the law in medicine – in research and healthcare“ (Peter Lang GmbH, Berlin 2019), „Prawne i medyczne wyzwania pandemii“ (C.H.Beck, Warszawa 2021). Promotorka 4 prac doktorskich, autorka około 150 publikacji naukowych.

– dr hab. n. chem., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM oraz koordynator ds. kluczowej aparatury badawczej Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Kierownik projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej”. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych. Stypendysta Fulbrighta i laureat stypendium Marii Skłodowskiej-Curie. Naukowo zajmuje się procesami wolnorodnikowymi w utlenianiu białek oraz spektroskopią laserową. Prywatnie siatkarz i maratończyk. Fot. Adrian Wykrota

– dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; biolog środowiskowy i medyczny; współautor ok. 200 publikacji naukowych, wykładowca i popularyzator nauki. Dyrektor Naukowy międzynarodowej sieci badawczej Universal Scientific Education and Research Network (USERN); ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA); ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Nagrodzony tytułem Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie Publiczne. Zdobywca Nagrody Głównej w konkursie Popularyzator Nauki. Od 2020 r. klasyfikowany w rankingu 2 proc. najlepiej cytowanych naukowców na świecie opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier.

– pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki, która prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze (Biblioteka Nauki, Repozytorium CeON, Repozytorium Otwartych Danych); opracowuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartej nauki oraz realizuje działania szkoleniowe i edukacyjne. Od 2006 r. uczestniczy w europejskich i polskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i humanistyki cyfrowej; w ostatnich latach był kierownikiem projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Współautor szeregu raportów poświęconych otwartej nauce. Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information, komitetu doradczego UNESCO ds. otwartej nauki oraz zespołu doradczego MEiN do spraw otwartych danych naukowych.

Natalia Walter – dr hab. n. społ., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka pedagogiki medialnej, pedagogiki leczniczej oraz zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM; specjalistka ds. edukacji informatycznej i medialnej, wsparcia społecznego online oraz e-learningu. Przez kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel informatyki w szkole, obecnie prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu edukacji medialnej. Czterokrotnie wyróżniona wpisaniem na LISTĘ 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji dotyczących edukacji medialnej (m.in. „Media a edukacja”). Inicjatorka lub uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących e-learningu, edukacji medialnej i kompetencji cyfrowych.

ORGANIZATORZY

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof., Prorektorka ds. nauki UAM

– prof. dr hab.; Prorektorka ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka filologii angielskiej w Instytucie Filologii Angielskiej na UAM. W latach 1996-1999 zastępczyni dyrektora do spraw Badań Naukowych w Instytucie Filologii Angielskiej UAM. Od 1997 r. kierowniczka Zakładu Języka Angielskiego w IFA. Dwukrotnie pełniła stanowisko pierwszej zastępczyni dyrektora w IFA podczas kadencji 1999-2002 oraz 2002-2005. Założycielka i kierowniczka Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Języka (CSLP) na UAM. W latach 2005-2012 dyrektorka Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Od 2005 r. członek podkomitetu Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN podczas kadencji 2007-2010. Dziekan Wydziału Anglistyki w latach 2012-2016 i 2016-2020. W 2011 r. została nominowana członkiem Komitetu Filologicznego Wrocławskiego Oddziału PAN oraz Komitetu Językoznawstwa PAN na kadencję 2011-2014. W 2012 r. została przewodniczącą Societas Linguistica Europaea (Europejskiego Towarzystwa Językoznawczego) na rok 2013. W  2020 r. mianowana na stanowisko prorektora ds. nauki UAM.

– dr, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; historyk, bibliolog, specjalista z zakresu zarządzania, trener i coach. Członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich i przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Bibliotek Akademickich Poznania. Członek rad i zespołów eksperckich: Rada Projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, Zespół Koordynacyjny NUKAT, Rada Naukowa PAN Biblioteki Kórnickiej, Rada Biblioteczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rada Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, w latach 2017-2019 ekspert projektu e-usługa Omnis. Prowadzi działalność dydaktyczną; jest autorką publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece, oceny okresowej pracowników bibliotek, coachingu i mentoringu w bibliotece. Redaktor naczelna czasopisma „Biblioteka”.

– dr hab. n.  społ., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się oraz Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki. Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt tekstów naukowych dotyczących technologicznego wspomagania uczenia się. Jego najnowsze badania dotyczą wykorzystania metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się. Jest ekspertem European Cooperation in Science and Technology, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Lusófona University of Humanities and Technologies w Portugalii. Był członkiem ministerialnego zespołu doradczego ds. wykazów czasopism naukowych, a także koordynatorem naukowym projektu Neuro-MIG, w ramach którego badania prowadziło blisko 200 naukowców z 31 krajów. Otrzymał wiele nagród naukowych, w tym Nagrodę Naukową PAN i stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

– Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz kierowniczka Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada za wdrożenie Bazy Wiedzy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (system Omega-PSIR), jest przewodniczącą Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM oraz członkinią zespołów ds. ewaluacji oraz rankingów na UAM. Współtworzyła pierwsze w Polsce repozytorium instytucjonalne AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). Przebywała na krótkich stażach w Learning and Research Resources Centre University of Barcelona, Göttingen State and University Library oraz National Library of Technology w Pradze. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem otwartej nauki, bibliometrią, alternatywnymi metrykami oraz ewaluacją. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Komitet organizacyjny:

Maria Kuczkowska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, UAM
Monika Theus, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, UAM

Loading...
Skip to content