Instytucjonalna polityka otwartego dostępu

W 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, w którym określono strategiczne założenia polityki otwartego dostępu oraz sformułowano zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu przez jednostki naukowe, uczelnie, wydawców oraz podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW). Dokument ten jest odpowiedzią na Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

Dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce rekomenduje tworzenie przez uczelnie i jednostki naukowe instytucjonalnych polityk otwartości oraz otwartych modeli komunikacji naukowej.

Polityka otwartego dostępu koncentruje się na dwóch najważniejszych zagadnieniach: recenzowanych publikacjach naukowych (artykułach naukowych, monografiach naukowych, rozdziałach w książkach, materiałach konferencyjnych, pracach doktorskich) oraz na danych badawczych (zbiorach danych, surowych danych), będących podstawą badań i publikacji naukowych. Instytucjonalna polityka otwartości zobowiązuje do udostępniania wyników badań w otwartych czasopismach oraz deponowania danych w otwartych repozytoriach.

Instytucjonalna polityka otwartości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza została wprowadzona Zarządzeniem nr 47/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasady udostępniania danych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Loading...
Skip to content