COPE. Zasady przejrzystości i jawności

 1. Strona internetowa: Internetowa strona domowa czasopisma, w tym objaśnienia tekstowe jakie zawiera, nie powinna pozostawiać żadnych wątpliwości, że podjęto wszelkie odpowiednie kroki i zadbano aby zostały zapewnione wysokie standardy etyczne i zawodowe. Strona nie może zawierać informacji, które mogłyby wprowadzać czytelników lub autorów w błąd co do tożsamości tytułu, włączywszy w to jakąkolwiek próbę imitacji strony internetowej innego czasopisma lub wydawcy. Na stronie internetowej powinna być zamieszczona wyraźna deklaracja ‘Celu i zakresu czasopisma’, a zakres odbiorców danego czasopisma wyraźnie zdefiniowany. Na stronie winno znajdować się oświadczenie o tematyce i treściach, jakie redakcja czasopisma będzie rozważać przy podejmowaniu decyzji o publikacji, w tym jasno określone kryteria dotyczące autorstwa (np. informację, że redakcja nie będzie rozpatrywała materiałów złożonych do wielu tytułów czasopism jednocześnie lub przetworzonych kopii wcześniej napisanych prac – autoplagiat). Identyfikatory ISSN dla publikacji ciągłej powinny być wyraźnie wyeksponowane (oddzielnie dla wydania drukowanego i elektronicznego).
 2. Tytuł czasopisma: Tytuł czasopisma powinien być unikalny i nie powinien przyjmować formy, która mogłaby prowadzić do pomylenia tytułu z tytułem innego czasopisma lub która mogłaby wprowadzać w błąd potencjalnych autorów czy czytelników co do afiliacji czasopisma lub powiązania z innymi seriami wydawniczymi.  
 3. Proces recenzyjny: Treści publikowane w czasopiśmie muszą zawierać wyraźną informację czy były poddane recenzji partnerskiej czy też nie. Recenzja partnerska zdefiniowana jest jako ocena ekspercka materiału przedstawionego do publikacji otrzymaną przez redakcję, a dokonaną przez recenzentów będącymi specjalistami w danej dziedzinie nie zasiadającymi jednocześnie w komitecie redakcyjnym czasopisma. Proces ten, jak również wszelka przyjęta przez czasopismo polityka związana z procedurami recenzyjnymi, powinny zostać jasno opisane na stronie internetowej czasopisma, w tym także przyjęta metoda recenzji partnerskiej. Na stronach internetowych czasopism nie powinny znaleźć się informacje o gwarancji akceptacji złożonych rękopisów czy też bardzo krótkiego okresu otrzymania recenzji.
 4. Prawa własności i zarządzanie czasopismem: Informacja na temat własności i/lub zarzadzania czasopismem powinna zostać jednoznacznie wskazana na stronie internetowej czasopisma. Wydawcy nie mogą używać nazw organizacji lub tytułów czasopism, które mogłyby sugerować potencjalnym autorom i redaktorom niezgodne ze stanem faktycznym dane dotyczące charakteru własnościowego czasopisma.
 5. Rada administracyjna/ciało zarządzające: Czasopisma powinny mieć zespoły redakcyjne lub inne kolegia zarządzające, których członkowie są uznanymi specjalistami w dyscyplinach objętych zakresem zainteresowań czasopisma. Pełne nazwiska i imiona, a także afiliacje członków kolegium redakcyjnego czasopisma lub innego ciała zarządzającego powinny być podane na stronie internetowej czasopisma.
 6. Zespół redakcyjny/informacja kontaktowa: Czasopisma powinny zapewnić na swoich stronach internetowych dostęp do pełnych nazwisk i afiliacji redaktorów czasopisma oraz zamieścić dane kontaktowe dotyczące biura redakcji, włączywszy w to pełen adres miejscowy redakcji.
 7. Prawa autorskie i licencje: Polityka czasopisma dotycząca praw autorskich powinna być jasno przedstawiona we wskazówkach dla autorów, a właściciel praw autorskich wymieniony we wszystkich publikowanych artykułach. Podobnie, informacja dotycząca licencji powinna być jasno opisana we wskazówkach umieszczonych na stronie internetowej, a postanowienia dotyczące umowy licencyjnej winny być zaznaczone na publikowanych artykułach, zarówno w formacie HTML i PDF.  Jeśli autorom umożliwia się publikowanie z wykorzystaniem licencji Creative Commons, należy wymienić wszelkie konkretne wymagania licencyjne. Wszelkie polityki dotyczące przekazywania wersji końcowych przyjętych materiałów lub opublikowanych artykułów do repozytoriów stron trzecich powinny być wyraźnie i jednoznacznie przedstawione.
 8. Opłaty autorskie: Wszelkie pobierane opłaty lub koszty, które są wymagane przy opracowaniu i redakcji rękopisów i/lub innych materiałów przeznaczonych do druku w czasopiśmie powinny być jasno opisane i umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla potencjalnych autorów tak, aby mogli zorientować się o zasadach wydawniczych jeszcze przed przedłożeniem rękopisów do recenzji lub winny być wyjaśnione autorom zanim przystąpią do przygotowania rękopisów do przedłożenia redakcji. Jeśli takich opłat nie nalicza się, powinno to być także wyraźnie oświadczone.
 9. Proces identyfikacji i postępowania wobec zarzutów nierzetelności autorskiej i stosowania niewłaściwych praktyk: Wydawcy i redaktorzy winni podjąć należyte niezbędne kroki w celu identyfikacji i zapobieżeniu publikacji artykułów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie nierzetelności naukowej, w tym m.in. przypadków plagiatów, manipulacji w cytowaniu oraz fałszowaniu/fabrykacji danych. W żadnym wypadku czasopismo lub jego redaktorzy nie powinni zachęcać do stosowania podobnych niedozwolonych działań lub świadomie zezwalać lub dopuszczać aby takie niedozwolone praktyki miały miejsce. W przypadku kiedy wydawca czasopisma lub jego redaktorzy zostaną poinformowani o jakichkolwiek zarzutach nierzetelności autorskiej związanej z artykułem opublikowanym w czasopiśmie, jego wydawca lub redaktor zobowiązany jest do zastosowania się do wskazówek COPE (lub ich odpowiedników) w dalszym postępowaniu.
 10. Zasady etyki publikacyjnej: Czasopismo winno mieć opracowaną politykę wydawniczą zapewniającą przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej. Zasady polityki wydawniczej powinny być umieszczone w wyraźnie zaznaczonym miejscu na stronie domowej i powinny odnosić się do: i) zasad dotyczących kwestii autorstwa i współautorstwa; ii) zasad postępowania w przypadku złożonych skarg i odwołań od decyzji; iii) polityki czasopisma dotyczącej konfliktu interesów/sprzecznych interesów; iv) polityki czasopisma dotyczącej udostępniania danych i wykonywania kopii/reprodukcji; v) polityki czasopism dotyczącej systemu nadzoru etycznego; vi) polityki czasopisma wobec własności intelektualnej; oraz vii) możliwości jakie oferuje czasopismo w przypadku post-publikacji czy poprawek do już zamieszczonych tekstów.
 11. Harmonogram wydawniczy: Częstotliwość publikacji czasopisma winna być jednoznacznie określona.
 12. Dostęp: Należy jasno określić sposób (sposoby), w jakim tytuł i artykuły zamieszczone w czasopiśmie będą udostępniane czytelnikom oraz jasno określić czy z tytułem związana jest subskrypcja lub czy obowiązują płatności za dostęp w systemie pay-per-view.
 13. Archiwizacja: Procedury działania czasopisma dotyczące elektronicznych kopii zapasowych oraz zachowania dostępu do treści w przypadku zaprzestania kontynuacji wydawniczej (np. dostępu do głównych artykułów czasopisma poprzez usługę CLOCKSS lub PubMed Central), powinny być jasno i wyraźnie określone.
 14. Źródła dochodów: Modele biznesowe lub źródła dochodów czasopisma (np. opłaty wniesione przez autorów, subskrypcje, reklamy, reprinty, dotacje instytucjonalne czy wsparcie organizacyjne) powinny być jasno określone lub w inny sposób ujawnione na stronie internetowej czasopisma. Opłaty wydawnicze lub status zrzeczenia się dochodzenia praw nie powinny mieć wpływu na podejmowanie decyzji przez komitet redakcyjny.
 15. Reklama: Jeśli dotyczy, czasopisma powinny przedstawić swoją politykę reklamową, w tym określić jakiego typu reklamy będą brane pod uwagę, kto podejmuje decyzje dotyczącą akceptacji reklam oraz czy są one związane z treścią umieszczaną w czasopiśmie lub zachowaniem czytelnika (dotyczy tylko wydania online) lub czy umieszczane są losowo. Reklamy nie powinny w żaden sposób mieć jakiegokolwiek wpływu na podejmowanie decyzji wydawniczych i winny być oddzielone od publikowanych treści.
 16. Marketing bezpośredni: wszelkie działania związane z marketingiem bezpośrednim, w tym działania zmierzające do pozyskiwania rękopisów prowadzone w imieniu czasopisma winny być odpowiednie, dyskretne, z dobrze określonym odbiorcą docelowym. Zamieszczone informacje o wydawcy lub czasopiśmie mają być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą wprowadzać w błąd czytelników czy też autorów.

W przypadku stwierdzenia, że organizacja członkowska naruszyła zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych lub innych szczególnych wymagań organizacji, OASPA/DOAJ/COPE/WAME w pierwszej kolejności podejmie próbę współpracy w celu rozwiązania wszelkich zgłoszonych problemów czy kwestii spornych. W przypadku, gdy organizacja członkowska nie jest w stanie lub nie wykazuje chęci rozwiązania tych problemów, jej członkostwo w organizacji może zostać zawieszone lub odwołane  .

OASPA/DOAJ/COPE/WAME dysponują odpowiednimi procedurami postępowania wobec członków, co do których pojawiły się obawy dotyczące w/w spraw.

This version published: 15 January 2018
Second version published: 22 June 2015
First version published: 10 January 2014

 

Principles of Transparency

 1. Website: A journal’s website, including the text that it contains, shall demonstrate that care has been taken to ensure high ethical and professional standards. It must not contain information that might mislead readers or authors, including any attempt to mimic another journal/publisher’s site. An ‘Aims & Scope’ statement should be included on the website and the readership clearly defined. There should be a statement on what a journal will consider for publication including authorship criteria (e.g., not considering multiple submissions, redundant publications) to be included. ISSNs should be clearly displayed (separate for print and electronic).
 2. Name of journal: The Journal name shall be unique and not be one that is easily confused with another journal or that might mislead potential authors and readers about the Journal’s origin or association with other journals. 
 3. Peer review process: Journal content must be clearly marked as whether peer reviewed or not. Peer review is defined as obtaining advice on individual manuscripts from reviewers expert in the field who are not part of the journal’s editorial staff. This process, as well as any policies related to the journal’s peer review procedures, shall be clearly described on the journal website, including the method of peer review used. Journal websites should not guarantee manuscript acceptance or very short peer review times.
 4. Ownership and management: Information about the ownership and/or management of a journal shall be clearly indicated on the journal’s website. Publishers shall not use organizational or journal names that would mislead potential authors and editors about the nature of the journal’s owner.
 5. Governing body: Journals shall have editorial boards or other governing bodies whose members are recognized experts in the subject areas included within the journal’s scope. The full names and affiliations of the journal’s editorial board or other governing body shall be provided on the journal’s website.
 6. Editorial team/contact information: Journals shall provide the full names and affiliations of the journal’s editors on the journal website as well as contact information for the editorial office, including a full address.
 7. Copyright and Licensing: The policy for copyright shall be clearly stated in the author guidelines and the copyright holder named on all published articles.  Likewise, licensing information shall be clearly described in guidelines on the website, and licensing terms shall be indicated on all published articles, both HTML and PDFs.  If authors are allowed to publish under a Creative Commons license then any specific license requirements shall be noted.  Any policies on posting of final accepted versions or published articles on third party repositories shall be clearly stated.
 8. Author fees: Any fees or charges that are required for manuscript processing and/or publishing materials in the journal shall be clearly stated in a place that is easy for potential authors to find prior to submitting their manuscripts for review or explained to authors before they begin preparing their manuscript for submission.  If no such fees are charged that should also be clearly stated.
 9. Process for identification of and dealing with allegations of research misconduct: Publishers and editors shall take reasonable steps to identify and prevent the publication of papers where research misconduct has occurred, including plagiarism, citation manipulation, and data falsification/fabrication, among others. In no case shall a journal or its editors encourage such misconduct, or knowingly allow such misconduct to take place. In the event that a journal’s publisher or editors are made aware of any allegation of research misconduct relating to a published article in their journal, the publisher or editor shall follow COPE’s guidelines (or equivalent) in dealing with allegations.
 10. Publication Ethics: A journal shall also have policies on publishing ethics. These should be clearly visible on its website, and should refer to: i) Journal policies on authorship and contributorship; ii) How the journal will handle complaints and appeals; iii) Journal policies on conflicts of interest / competing interests; iv) Journal policies on data sharing and reproducibility; v) Journal’s policy on ethical oversight; vi) Journal’s policy on intellectual property; and vii) Journal’s options for post-publication discussions and corrections.
 11. Publishing schedule: The periodicity at which a journal publishes shall be clearly indicated.
 12. Access: The way(s) in which the journal and individual articles are available to readers and whether there are associated subscription or pay per view fees shall be stated.
 13. Archiving: A journal’s plan for electronic backup and preservation of access to the journal content (for example, access to main articles via CLOCKSS or PubMed Central) in the event a journal is no longer published shall be clearly indicated.
 14. Revenue sources: Business models or revenue sources (e.g., author fees, subscriptions, advertising, reprints, institutional support, and organizational support) shall be clearly stated or otherwise evident on the journal’s website. Publishing fees or waiver status should not influence editorial decision making.
 15. Advertising: Journals shall state their advertising policy if relevant, including what types of adverts will be considered, who makes decisions regarding accepting adverts and whether they are linked to content or reader behaviour (online only) or are displayed at random. Advertisements should not be related in any way to editorial decision making and shall be kept separate from the published content.
 16. Direct marketing: Any direct marketing activities, including solicitation of manuscripts that are conducted on behalf of the journal, shall be appropriate, well targeted, and unobtrusive.  Information provided about the publisher or journal is expected to be truthful and not misleading for readers or authors.

In the event that a member organization is found to have violated these best practices, or other specific requirements of the organization, OASPA/DOAJ/COPE/WAME shall in the first instance try to work with them in order to address any concerns that have been raised. In the event that the member organization is unable or unwilling to address these concerns, their membership in the organization may be suspended or terminated.

OASPA/DOAJ/COPE/WAME have procedures for dealing with concerns raised about members.

This version published: 15 January 2018
Second version published: 22 June 2015
First version published: 10 January 2014

 

Tekst oryginału: Principles of_Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

tłumaczenie: Tomasz Olszewski  (lipiec 2021)

 

 

Loading...
Skip to content