Bibliotekarze uhonorowani Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP

Nagroda Główna im. Andrzeja Wojtkowskiego 2022

Miło nam poinformować, że nasza kolega – dr Katarzyna Gmerek – została uhonorowana prestiżową dla środowiska bibliotekarzy Nagrodą Główną im. A. Wojtkowskiego, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 💐
 
Uroczystość odbyla się 25 listopada grudnia o godz. 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznaje Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu. Więcej na stronie: http://sbp.wlkp.pl/wojtkowski_2022
Fot. J. Fechner

   Pani dr Katarzyna Gmerek (ur. 1966 r.) jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 listopada 1993 roku pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wcześniej pracowała w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Instytucie Badań Literackich PAN (1991) i Bibliotece PTPN (1992).

W Bibliotece Uniwersyteckiej rozpoczęła pracę w Oddziale Gromadzenia, w Sekcji Wymiany. W latach 1997 – 2005 pracowała w Oddziale Informacji Naukowej, gdzie prowadziła szkolenia użytkowników i prelekcje z zakresu informacji naukowej. Przygotowywała i redagowała materiały szkoleniowe i informacyjne o bazach danych. Prowadziła szkolenia dla wszystkich bibliotekarzy sieci bibliotek UAM. Współpracowała także przy tworzeniu strony domowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracowała nad tworzeniem bibliografii XIX – wiecznych czasopism wielkopolskich. Tworzyła teksty w języku html i pracowała w bazach danych, także on-line. Doświadczenie bibliograficzne wykorzystywała współtworząc z zespołem bibliotekarzy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego rekordy bibliograficzne z indeksem cytowań w bazie Polska Literatura Humanistyczna ARTON (w l.1998 – 2000). Baza indeksowała 26 tytułów czasopism humanistycznych, wyróżnionych przez Zespół Nauk Humanistycznych KBN dla celów oceny jednostek naukowych, w tym czasopisma z poznańskiego środowiska naukowego.

W 2006 roku rozpoczęła pracę w tworzącej się właśnie Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC). Rok ten upłynął na rozwijaniu biblioteki cyfrowej. W tym czasie dzięki kontaktowi z angielskim informatykiem pochodzenia polskiego Thaddeusem Lipinskim (z Oxfordu) pani dr K. Gmerek wyjechała do Biblioteki Brytyjskiej oraz do Biblioteki Bodlejańskiej (Bodleian Library) w Oxfordzie. Zapoznała się tam z digitalizacją czasopism.

Od 2007 roku rozpoczęła pracę w Oddziale Gromadzenia, gdzie pracuje do dziś. Zajmuje się m.in. czasopismami pochodzącymi z darów. Jest także bibliotekarzem dziedzinowym w Zespole Bibliotekarzy Dziedzinowych BUP dla Wydziału Anglistyki UAM.

W 2009 roku na Wydziale Anglistyki UAM obroniła pracę doktorską, pt.: „Dziewiętnastowieczne relacje literackie i kulturalne między Polską a krajami celtyckimi: Irlandią, Walią, Szkocją i Kornwalią.”

Już w 2001 ukazał się artykuł: „Od Celtofilii do celtologii: zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej”. Pani dr K. Gmerek jako pierwsza przebadała zasoby BU pod kątem materiałów z dziedziny celtyckiej. Zorganizowała również wystawę publikacji celtyckich. W trakcie przygotowań do wystawy znalazła broszurę z okresu strajków szkolnych w Wielkopolsce, w której niemiecki celtolog sugerował brytyjskie metody walki z językami autochtonicznymi do walki z językiem polskim. Dzięki tym badaniom, pojawił się następny artykuł napisany na podstawie bogatych zasobów BUP oraz zbiorów życzliwej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu zatytułowany: „Parczewski. The Bard”, który ukazał się w „Polish – Anglosaxon Studies” w 2003 roku. Pisała o Alfonsie Parczewskim, działaczu społecznym i politycznym z Kalisza, żyjącym w XIX wieku, który zajmował się obroną praw językowych mniejszości etnicznych.

Wiele lat później opublikowała artykuł poświęcony recepcji strajków szkolnych w Wielkopolsce wśród irlandzkich działaczy na rzecz przetrwania języka polskiego, pt.: „Shane Leslie and the Irish Support for Language Struggle in Poland” („Studia Celtica Posnaniensia” 2018 vol. 3).

Na międzynarodowej konferencji w 2006 dotyczącej gazet w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, napisała i wygłosiła wspólnie z Ewą Wichlińską referat na temat XIX i XX – wiecznych gazet i dzienników Wielkopolski zdigitalizowanych na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Artykuł był wynikiem wizyty dr K. Gmerek w bibliotekach angielskich oraz rocznej pracy dla WBC.

Następnie na podstawie kwerend bibliotecznych i archiwalnych napisała artykuł do czasopisma „Biblioteka” (2020) o literackim czasopiśmie „Pokłosie”, wydawanym w Lesznie w XIX wieku. Pisała również o jego redaktorze bł. Edmundzie Bojanowskim.

Z kolei na konferencji naukowej w Warszawie (2012), organizowanej przez Zakład Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, wygłosiła referat, pt.: „Straty dziedzictwa piśmienniczego Irlandii do 1922 roku. Dziedzictwo utracone, dziedzictwo odzyskane”. Był to jeden z niewielu referatów poświęconych tematyce innej niż polska.

W 2019 w Irish Polish Society – Yearbook ukazał się jej artykuł o Danielu Kęszyckim, ziemianinie z irlandzkimi korzeniami, walczącym w Powstaniu Wielkopolskim. Artykuł ukazał się dzięki życzliwości i współpracy z p. Marią Kęszycką (synową Daniela Kęszyckiego), która udostępniła p. Katarzynie unikalne materiały rodzinne.

Pani dr Katarzyna Gmerek uczestniczyła w ciągu ostatnich lat uczestniczyła w kilkunastu konferencjach bibliotecznych i naukowych, polskich oraz zagranicznych. 

Prowadziła dydaktykę biblioteczną, szkolenia wewnętrzne dla nowoprzyjętych pracowników. Opiekowała się studentami odbywającymi w Bibliotece Uniwersyteckiej praktyki zawodowe i staże. Przez długi czas, także będąc poza Oddziałem Informacji Naukowej, pełniła dyżury w Katalogu BUP, pracując w serwisie Zapytaj bibliotekarza do 2018 roku. Z wielką radością pomagała czytelnikom w pisaniu przez nich doktoratów z pogranicza literaturoznawstwa i historii. Dzieliła się w ten sposób własną wiedzą i doświadczeniem. Zachęcała młodych ludzi do kształcenia się w zawodzie bibliotekarskim.

Jej sylwetka badawcza i codzienna postawa świadczą o zamiłowaniu do zawodu bibliotekarza. Poświęciła się bibliotekarstwu i jest z tego dumna. Zawsze wspiera koleżanki i kolegów w pracy zawodowej . W środowisku bibliotekarskim znana jest z wielu interesujących wystąpień podczas konferencji i zebrań naukowych. Ma w swoim dorobku publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich. Wiele artykułów napisała na podstawie zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, publikowanych m.in. na łamach czasopisma „Biblioteka”.

Pani dr K. Gmerek podejmowała się różnorodnych wyzwań w bibliotece o zasięgu ogólnopolskim. Uczestnictwo w wydarzeniu „Jeden bibliotekarz – jeden przypis” sprawiło, że zainteresowała się Wikipedią, włączając się do ruchu Otwartej Nauki. Została przyjęta do grona redaktorów/ menedżerów dzięki własnemu wkładowi w tworzenie i uzupełnianie haseł. Dokonała ponad 500 edycji i zmian w wolnej encyklopedii Wikipedia. Obecnie odpowiada i zatwierdza zmiany w hasłach Wikipedii. Jest m.in. autorką części hasła poświęconego macierzystej bibliotece – Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (Historia Biblioteki, od Kaiser-Wilhelm Bibliothek 1902-1918, do Biblioteka Uniwersytecka 1945-1948).

Jej wieloletnia praca i dorobek naukowy w znaczący sposób wpłynął na wizerunek Biblioteki na Uczelni, w Polsce i na świecie. Promuje nasz wielkopolski region na wielu zagranicznych konferencjach. Pani dr Katarzyna Gmerek jest oddana pracy bibliotecznej. Otwarta jest na nowości organizacyjne i technologiczne współczesnego bibliotekarstwa. Jest pracownikiem nowoczesnym, fachowym, osobą oddaną zawodowi bibliotekarza i Uniwersytetowi.

Do Koła SBP w BUP należy od 1995 roku. Od 2022 roku pełni funkcję sekretarza Koła SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zawsze aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez SBP. W tym roku była inicjatorką i współtwórczynią wystawy „Ukraina u nas… Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” organizowanej przez nasze Koło. Główną atrakcją wystawy były książki z pierwszej połowy XIX w, będące dziełem tzw. romantycznej ukraińskiej szkoły poetów polskich. Wystawie towarzyszyła prelekcja prof. UAM Wołodymyra Wasylenko na temat szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem w środowisku uniwersyteckim.

Pani mgr Andrzej Jazdon Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2020

Nasz kolega – Andrzej Jazdon – został uhonorowany prestiżową dla środowiska bibliotekarzy Nagrodą Główną im. A. Wojtkowskiego, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Mgr Andrzej Jazdon ukończył studia magisterskie w Zakładzie Muzykologii UAM w 1981 roku. W tym samym roku podjął pracę w ówczesnej Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery bibliotekarskiej, uzyskując w roku 1989 stanowisko kustosza, a 20.05.2003 roku zdając ministerialny egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i awansując na stanowisko kustosza dyplomowanego 13.06.2003 r. (starszy kustosz dyplomowany – 01.07.2007). W latach 2001-2012 pełnił z powodzeniem i oddaniem funkcję kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych, ciesząc się u współpracowników niekwestionowanymi autorytetem, sympatią i szacunkiem.

      Andrzej Jazdon jest szeroko znany w Poznaniu i Wielkopolsce, nie tylko w środowisku bibliotekarzy, ale również muzykologów, dokumentalistów, badaczy dawnej książki i księgozbiorów, bibliografów i bibliofilów.

     Obok prac typowo bibliograficznych, poświęconych przede wszystkim Fryderykowi Chopinowi i Henrykowi Wieniawskiemu, zajmowały go też szersze badania muzykologiczne, szczególnie poświęcone muzyce dawnej. Od lat bierze czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym nie tylko swej macierzystej placówki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale również miasta – czego owocem były publikowane recenzje z koncertów, udział w pracach Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego nad bibliografią dzieł tego wybitnego polskiego kompozytora, współpracował także z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków, gdzie, jako wybitny specjalista, przygotowywał karty dokumentacyjne organów w Poznaniu, a wraz z Barbarą Zakrzewską-Nikiporczyk otrzymał grant Komitetu Badań Naukowych (1998-2000) na sporządzenie Bibliografii Muzycznej Czasopism XIX-wiecznych.

     Andrzej Jazdon od lat bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju działaniach popularyzujących wiedzę zarówno z zakresu zbiorów specjalnych, jak i muzykologii. Dawał wykłady i prelekcje w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek. Dzielił i dzieli się swą wiedzą ze studentami muzykologii UAM oraz Akademii Muzycznej. Wielokrotnie był zapraszany przez stacje radiowe oraz telewizyjne do udziału w dokumentalnych programach i audycjach poświęconych zbiorom specjalnym Biblioteki Uniwersyteckiej (wystarczy wspomnieć film Polskiej Agencji Prasowej o zbiorach masońskich BUAM). Za swą wieloletnią służbę i osiągnięcia, otrzymywał Nagrody Rektora (np. w roku 2003), a jednocześnie, co nie jest bez znaczenia, bardzo dbał o rozwój naukowy i zawodowy podległych mu pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych, namawiając ich do udziału w stażach naukowych, konferencjach, skłaniając do publikowania i wspierając we wszelkich niestandardowych działaniach i inicjatywach. Osiągnięcia naukowe i organizacyjne pracowników OZS z okresu, gdy p. Jazdon pełnił tam funkcję kierownika, są w dużym stopniu również zasługą jego otwartości, nieustającej ciekawości badawczej i bibliotecznej oraz ogromnej życzliwości wobec współpracowników.

     Niebywałym doświadczeniem, które Andrzej Jazdon zdobył podczas pracy bibliotecznej, dzieli się on do dziś z młodszymi pracownikami, nie tylko ze swojego oddziału czy biblioteki, ale również z placówek zaprzyjaźnionych, z którymi utrzymuje stały kontakt (dość wspomnieć udział w seminarium o zbiorach specjalnych organizowanym przez Politechnikę Poznańską, stały, czynny, niemal coroczny udział w konferencjach poświęconych zagadnieniom z zakresu zbiorów specjalnych organizowanych przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, czy wiele osób z oddziałów zbiorów specjalnych bibliotek poznańskich i ogólnopolskich, z którymi pozostaje on w życzliwych stosunkach). Zdarza się wręcz, że odkryciami, których dokonuje we własnej bibliotece, oraz wiedzą o podległej mu kolekcji dzieli się chętnie z innymi badaczami, czym umożliwia im i ułatwia dalszą karierę, jak było choćby w przypadku opracowania kolekcji Maltzanów z Milicza. O tej jego otwartości, życzliwości i sympatii, jaką obdarzają go współpracownicy i inni badacze, oraz niezwykle cennej umiejętności pracy w zespole świadczy również fakt, że część ważkich publikacji napisał wspólnie z innymi naukowcami – zapraszany przez nich do współpracy lub samemu ich do współpracy zapraszając. Bierze on również nieustannie udział konferencjach naukowych oraz pracach badawczych.

     Wykonał on również ogromną, kilkuletnią, pracę wyłączania z ogólnego zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (liczonego przecież w milionach woluminów) tysięcy książek i czasopism tworzących wówczas (przed zmiana ustawy) tzw. Narodowy Zasób Biblioteczny, a obecnie stanowiący podstawę Regionalnego Zasobu Bibliotecznego – kolekcji niebywale cennej dla poznania ruchu wydawniczego Poznania i Wielkopolski. Odegrał on także kluczową rolę w niełatwych początkach organizowania Kolekcji Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej – kolekcji, która obecnie znana jest już w całej Polsce,  a sława jej sięga poza granice naszego kraju.

     Andrzej Jazdon jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie bibliotekarstwa, szczególnie muzycznego oraz związanego z dawnymi księgozbiorami, w tym podworskimi, oraz kolekcjami XIX wieku z obszaru Poznania i Wielkopolski, a także tymi, które do Poznania trafiły na skutek zawirowań dziejowych (by przywołać choćby jego wystąpienia i publikacje poświęcone Muzeum Szkolnemu we Lwowie czy obecne prace nad tzw. biblioteką batignolską). Nie ustaje on również w doskonaleniu zawodowym, o czym świadczą szkolenia z nowych trendów w bibliotekarstwie, jak choćby udział w zajęciach z zakresu Profesjonalna obsługa Klienta-Użytkownika w 2013 roku.

     Andrzej Jazdon przez wiele lat brał (i wciąż bierze) czynny udział w życiu organizacyjnym biblioteki oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych, pełniąc funkcję zastępcy kierownika tegoż oddziału i służąc mu swym doświadczeniem, pomocą i radą. Jest członkiem kilku komisji, w tym m. in. ds Narodowego Zasobu Bibliotecznego, brał udział w pracach przy Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Jest także Członkiem Zespołu Bibliotekarzy Dziedzinowych. Pomimo iż nie jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zawsze wspiera działania Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Od lat szczególnie aktywnie działa podczas organizowanych przez koło spotkaniach wigilijnych, koordynując część muzyczną tych wydarzeń.

     Mgr Andrzej Jazdon już teraz wpisał się w dzieje nie tylko swej macierzystej książnicy, ale również bibliotekarstwa wielkopolskiego, a nie będzie chyba przesadą powiedzieć – że jest w gronie bibliotekarzy związanych ze zbiorami specjalnymi oraz muzycznymi szeroko rozpoznawany i ceniony również na gruncie ogólnopolskim. Od lat jego działania były i są wizytówką bibliotekarstwa, wpływając również w dużym stopniu nie tylko na środowisko branżowe, ale także muzykologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce. Jego wieloletnia wzorowa postawa, nieustanny rozwój zarówno w codziennej pracy bibliotecznej, w badaniach naukowych oraz w relacjach międzyludzkich, oddanie, z jakim przez lata pracował i pracuje dla Biblioteki, Uniwersytetu oraz społeczności miasta Poznania, sprawiły, że zasłużył, by uhonorować go prestiżową i cenioną przez bibliotekarzy Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznała Nagrodę Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa mgr Alicji Spaleniak – długoletniej kierowniczce Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Mgr Alicja Spaleniak (ur. w 1950 r.) jest z wykształcenia fizykiem, przygotowanie zawodowe uzyskała kończąc studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, od roku 1998 jest bibliotekarzem dyplomowanym. W pracy zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze m. in. była kierownikiem sekcji dokumentacji i wystaw Oddziału Informacji Naukowej, a od roku 1985 jest kierownikiem największego oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddziału Udostępniania Zbiorów. Przez lata pracy wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu Oddziału: zrealizowała projekt czytelni dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej i nowocześnie zorganizowanej wypożyczalni z wolnym dostępem do zbiorów, brała udział w pracach nad wprowadzeniem modułu udostępniania zbiorów systemu komputerowego Horizon, współtworzyła nowoczesny regulamin, zgodny z oczekiwaniami użytkowników, udostępniania zbiorów BU.

Pełni wiele funkcji społecznych: jest członkiem Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (cztery kadencje), od roku 1990 jest członkiem Rady Bibliotecznej Uniwersytetu, a także pracuje w Zarządzie Uczelnianym Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa poza tym w komisjach regulaminowej i dyscyplinarnej UAM

Zajmuje się pracą badawczą w zakresie organizacji usług bibliotecznych kulturą organizacyjną biblioteki i badaniami czytelniczymi. Przygotowała 20 publikacji naukowych z zakresu bibliotekarstwa. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i sesjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty.

Jest zaangażowanym dydaktykiem. Wykłada w Instytucie Filologii Polskiej UAM przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów od licencjackich po studia podyplomowe. Aktywnie współpracuje w realizacji kursów bibliotekarskich, opiekuje się praktykantami i stażystami, dzieląc się z nimi swym bogatym doświadczaniem warsztatowym.

Najwyższym dobrem jest dla Niej doskonale działająca, dobrze wyposażona Biblioteka z dobrze przygotowanymi pracownikami i zadowolonymi użytkownikami.

Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2011 roku Pani mgr Halina Kozak, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu otrzymała Nagrodę Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za całokształt pracy zawodowej, a przede wszystkim za długoletnią działalność w Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagrody odbyło się w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2010 została dr Aldona Chachlikowska, wieloletni sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierownik Oddziału Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych, sekretarz redakcji rocznika „Biblioteka”, zasłużony dydaktyk, organizator wielu konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Przez cały, już przeszło 35 letni okres pracy na niwie bibliotekarskiej, dr Chachlikowska była i pozostaje niezwykle czynna na polu organizacyjnym, dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność dydaktyczna dr Aldony Chachlikowskiej. Działalność tę rozpoczęła przed laty od realizacji zajęć dydaktycznych z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej, w dawnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Poznaniu, a następnie w ramach zajęć organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W ostatnich latach realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów trybu dziennego specjalizacji bibliotekarsko-dokumentalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UAM, na ogólnie dostępnych studiach podyplomowych, organizowanych przez UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Wielką wagę i znaczenie przywiązuje do zajęć Nowoczesna biblioteka naukowa, które zostały zorganizowane w ramach studiów podyplomowych dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Swoje zainteresowania dydaktyczne skupia na problematyce dotyczącej czytelnictwa, dydaktyki bibliotecznej oraz biblioterapii. Od wielu lat jest także organizatorem działań wspomagających realizację zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Od lat, jako sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej, odpowiada za organizację konferencji naukowych, wśród których wymienić można chociażby, takie jak Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych (2002), Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja. Informacja (2006). Uzyskały one – z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny – bardzo wysoką oceną środowiska.
Efektem tych konferencji są publikacje materiałów, których dr A. Chachlikowska była współredaktorem.

Wielokrotnie organizowała warsztaty środowiskowe dla bibliotekarzy wielkopolskich, poświęcone m.in. sprawom pozyskiwania i wykorzystywania przez biblioteki środków zewnętrznych czy też dokumentom życia społecznego. Wymiernym efektem tych działań było przygotowanie i udostępnienie na stronie www Biblioteki bazy danych na temat dokumentów życia społecznego w bibliotekach naszego województwa.

Jako Sekretarz Redakcji rocznika „Biblioteka” nieustannie zabiega o utrzymanie wysokiego poziomu pisma. To dzięki Jej aktywności czasopismo stało się ogólnopolskim, recenzowanym periodykiem, z wysoką – jak na czasopisma bibliotekarskie – punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Aldona Chachllikowska, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej, jest autorką blisko 30 publikacji z zakresu dydaktyki bibliotecznej, dokumentacji i informacji naukowej, czytelnictwa oraz historii.

Dorobek zawodowy dr A. Chachlikowskiej świadczy o Jej niezwykłej kompetencji i zaangażowaniu w sprawy zawodu bibliotekarza; jest pracownikiem stale doskonalącym swój warsztat naukowy i fachowy, chętnie dzieli się doświadczeniem z młodszymi adeptami zawodu.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się dnia 4 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w Bibliotece Kórnickiej na Starym Rynku w Poznaniu.

 

Laureatem został dr Artur Jazdon – od 17 lat dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – bibliotekoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz dyplomowany, pełniący wiele funkcji społecznych. Zapalony i zaangażowany dydaktyk wykładający przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów: od licencjackich po podyplomowe. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”, członek kolegiów redakcyjnych „Roczników Bibliotecznych”, „Przeglądu Bibliotecznego”, serii SBP Nauka – Dydaktyka – Praktyka.

Nagrodę Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego otrzymał dr Rafał Wójcik, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (Pracownia Starych Druków) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Laureatem Nagrody Młodych im A. Wojtkowskiego została mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, pracująca w Oddziale Zbiorów Zwartych Nowych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu katalogowania w formacie MARC21.

Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego został uhonorowany wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Zbigniew Sławiński, przez wiele lat odpowiedzialny za ochronę i udostępnianie zbiorów; dydaktyk i członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Biblioteka”.

Loading...
Skip to content