Bibliotekarze uhonorowani Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP

Nagroda Główna im. Andrzeja Wojtkowskiego 2020

Miło nam poinformować, że nasz kolega – Andrzej Jazdon – został dzisiaj uhonorowany prestiżową dla środowiska bibliotekarzy Nagrodą Główną im. A. Wojtkowskiego, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 💐
 
Uroczystość odbyla się 3 grudnia o godz. 12.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznaje Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu. Więcej na stronie: http://sbp.wlkp.pl/node/42
Fot. M. Dąbrowicz

      Mgr Andrzej Jazdon ukończył studia magisterskie w Zakładzie Muzykologii UAM w 1981 roku. W tym samym roku podjął pracę w ówczesnej Sekcji Zbiorów Muzycznych Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery bibliotekarskiej, uzyskując w roku 1989 stanowisko kustosza, a 20.05.2003 roku zdając ministerialny egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i awansując na stanowisko kustosza dyplomowanego 13.06.2003 r. (starszy kustosz dyplomowany – 01.07.2007). W latach 2001-2012 pełnił z powodzeniem i oddaniem funkcję kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych, ciesząc się u współpracowników niekwestionowanymi autorytetem, sympatią i szacunkiem.

      Andrzej Jazdon jest szeroko znany w Poznaniu i Wielkopolsce, nie tylko w środowisku bibliotekarzy, ale również muzykologów, dokumentalistów, badaczy dawnej książki i księgozbiorów, bibliografów i bibliofilów.

     Obok prac typowo bibliograficznych, poświęconych przede wszystkim Fryderykowi Chopinowi i Henrykowi Wieniawskiemu, zajmowały go też szersze badania muzykologiczne, szczególnie poświęcone muzyce dawnej. Od lat bierze czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym nie tylko swej macierzystej placówki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale również miasta – czego owocem były publikowane recenzje z koncertów, udział w pracach Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego nad bibliografią dzieł tego wybitnego polskiego kompozytora, współpracował także z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków, gdzie, jako wybitny specjalista, przygotowywał karty dokumentacyjne organów w Poznaniu, a wraz z Barbarą Zakrzewską-Nikiporczyk otrzymał grant Komitetu Badań Naukowych (1998-2000) na sporządzenie Bibliografii Muzycznej Czasopism XIX-wiecznych.

     Andrzej Jazdon od lat bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju działaniach popularyzujących wiedzę zarówno z zakresu zbiorów specjalnych, jak i muzykologii. Dawał wykłady i prelekcje w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Bibliotek oraz Tygodnia Bibliotek. Dzielił i dzieli się swą wiedzą ze studentami muzykologii UAM oraz Akademii Muzycznej. Wielokrotnie był zapraszany przez stacje radiowe oraz telewizyjne do udziału w dokumentalnych programach i audycjach poświęconych zbiorom specjalnym Biblioteki Uniwersyteckiej (wystarczy wspomnieć film Polskiej Agencji Prasowej o zbiorach masońskich BUAM). Za swą wieloletnią służbę i osiągnięcia, otrzymywał Nagrody Rektora (np. w roku 2003), a jednocześnie, co nie jest bez znaczenia, bardzo dbał o rozwój naukowy i zawodowy podległych mu pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych, namawiając ich do udziału w stażach naukowych, konferencjach, skłaniając do publikowania i wspierając we wszelkich niestandardowych działaniach i inicjatywach. Osiągnięcia naukowe i organizacyjne pracowników OZS z okresu, gdy p. Jazdon pełnił tam funkcję kierownika, są w dużym stopniu również zasługą jego otwartości, nieustającej ciekawości badawczej i bibliotecznej oraz ogromnej życzliwości wobec współpracowników.

     Niebywałym doświadczeniem, które Andrzej Jazdon zdobył podczas pracy bibliotecznej, dzieli się on do dziś z młodszymi pracownikami, nie tylko ze swojego oddziału czy biblioteki, ale również z placówek zaprzyjaźnionych, z którymi utrzymuje stały kontakt (dość wspomnieć udział w seminarium o zbiorach specjalnych organizowanym przez Politechnikę Poznańską, stały, czynny, niemal coroczny udział w konferencjach poświęconych zagadnieniom z zakresu zbiorów specjalnych organizowanych przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, czy wiele osób z oddziałów zbiorów specjalnych bibliotek poznańskich i ogólnopolskich, z którymi pozostaje on w życzliwych stosunkach). Zdarza się wręcz, że odkryciami, których dokonuje we własnej bibliotece, oraz wiedzą o podległej mu kolekcji dzieli się chętnie z innymi badaczami, czym umożliwia im i ułatwia dalszą karierę, jak było choćby w przypadku opracowania kolekcji Maltzanów z Milicza. O tej jego otwartości, życzliwości i sympatii, jaką obdarzają go współpracownicy i inni badacze, oraz niezwykle cennej umiejętności pracy w zespole świadczy również fakt, że część ważkich publikacji napisał wspólnie z innymi naukowcami – zapraszany przez nich do współpracy lub samemu ich do współpracy zapraszając. Bierze on również nieustannie udział konferencjach naukowych oraz pracach badawczych.

     Wykonał on również ogromną, kilkuletnią, pracę wyłączania z ogólnego zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (liczonego przecież w milionach woluminów) tysięcy książek i czasopism tworzących wówczas (przed zmiana ustawy) tzw. Narodowy Zasób Biblioteczny, a obecnie stanowiący podstawę Regionalnego Zasobu Bibliotecznego – kolekcji niebywale cennej dla poznania ruchu wydawniczego Poznania i Wielkopolski. Odegrał on także kluczową rolę w niełatwych początkach organizowania Kolekcji Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej – kolekcji, która obecnie znana jest już w całej Polsce,  a sława jej sięga poza granice naszego kraju.

     Andrzej Jazdon jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie bibliotekarstwa, szczególnie muzycznego oraz związanego z dawnymi księgozbiorami, w tym podworskimi, oraz kolekcjami XIX wieku z obszaru Poznania i Wielkopolski, a także tymi, które do Poznania trafiły na skutek zawirowań dziejowych (by przywołać choćby jego wystąpienia i publikacje poświęcone Muzeum Szkolnemu we Lwowie czy obecne prace nad tzw. biblioteką batignolską). Nie ustaje on również w doskonaleniu zawodowym, o czym świadczą szkolenia z nowych trendów w bibliotekarstwie, jak choćby udział w zajęciach z zakresu Profesjonalna obsługa Klienta-Użytkownika w 2013 roku.

     Andrzej Jazdon przez wiele lat brał (i wciąż bierze) czynny udział w życiu organizacyjnym biblioteki oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych, pełniąc funkcję zastępcy kierownika tegoż oddziału i służąc mu swym doświadczeniem, pomocą i radą. Jest członkiem kilku komisji, w tym m. in. ds Narodowego Zasobu Bibliotecznego, brał udział w pracach przy Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Jest także Członkiem Zespołu Bibliotekarzy Dziedzinowych. Pomimo iż nie jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zawsze wspiera działania Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Od lat szczególnie aktywnie działa podczas organizowanych przez koło spotkaniach wigilijnych, koordynując część muzyczną tych wydarzeń.

     Mgr Andrzej Jazdon już teraz wpisał się w dzieje nie tylko swej macierzystej książnicy, ale również bibliotekarstwa wielkopolskiego, a nie będzie chyba przesadą powiedzieć – że jest w gronie bibliotekarzy związanych ze zbiorami specjalnymi oraz muzycznymi szeroko rozpoznawany i ceniony również na gruncie ogólnopolskim. Od lat jego działania były i są wizytówką bibliotekarstwa, wpływając również w dużym stopniu nie tylko na środowisko branżowe, ale także muzykologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce. Jego wieloletnia wzorowa postawa, nieustanny rozwój zarówno w codziennej pracy bibliotecznej, w badaniach naukowych oraz w relacjach międzyludzkich, oddanie, z jakim przez lata pracował i pracuje dla Biblioteki, Uniwersytetu oraz społeczności miasta Poznania, sprawiły, że zasłużył, by uhonorować go prestiżową i cenioną przez bibliotekarzy Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznała Nagrodę Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa mgr Alicji Spaleniak – długoletniej kierowniczce Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Mgr Alicja Spaleniak (ur. w 1950 r.) jest z wykształcenia fizykiem, przygotowanie zawodowe uzyskała kończąc studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, od roku 1998 jest bibliotekarzem dyplomowanym. W pracy zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze m. in. była kierownikiem sekcji dokumentacji i wystaw Oddziału Informacji Naukowej, a od roku 1985 jest kierownikiem największego oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddziału Udostępniania Zbiorów. Przez lata pracy wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu Oddziału: zrealizowała projekt czytelni dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej i nowocześnie zorganizowanej wypożyczalni z wolnym dostępem do zbiorów, brała udział w pracach nad wprowadzeniem modułu udostępniania zbiorów systemu komputerowego Horizon, współtworzyła nowoczesny regulamin, zgodny z oczekiwaniami użytkowników, udostępniania zbiorów BU.

Pełni wiele funkcji społecznych: jest członkiem Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (cztery kadencje), od roku 1990 jest członkiem Rady Bibliotecznej Uniwersytetu, a także pracuje w Zarządzie Uczelnianym Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa poza tym w komisjach regulaminowej i dyscyplinarnej UAM

Zajmuje się pracą badawczą w zakresie organizacji usług bibliotecznych kulturą organizacyjną biblioteki i badaniami czytelniczymi. Przygotowała 20 publikacji naukowych z zakresu bibliotekarstwa. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i sesjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty.

Jest zaangażowanym dydaktykiem. Wykłada w Instytucie Filologii Polskiej UAM przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów od licencjackich po studia podyplomowe. Aktywnie współpracuje w realizacji kursów bibliotekarskich, opiekuje się praktykantami i stażystami, dzieląc się z nimi swym bogatym doświadczaniem warsztatowym.

Najwyższym dobrem jest dla Niej doskonale działająca, dobrze wyposażona Biblioteka z dobrze przygotowanymi pracownikami i zadowolonymi użytkownikami.

Pani mgr Halina Kozak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2011 roku Pani mgr Halina Kozak, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu otrzymała Nagrodę Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za całokształt pracy zawodowej, a przede wszystkim za długoletnią działalność w Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie nagrody odbyło się w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2010 została dr Aldona Chachlikowska, wieloletni sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierownik Oddziału Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych, sekretarz redakcji rocznika „Biblioteka”, zasłużony dydaktyk, organizator wielu konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Przez cały, już przeszło 35 letni okres pracy na niwie bibliotekarskiej, dr Chachlikowska była i pozostaje niezwykle czynna na polu organizacyjnym, dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność dydaktyczna dr Aldony Chachlikowskiej. Działalność tę rozpoczęła przed laty od realizacji zajęć dydaktycznych z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej, w dawnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Poznaniu, a następnie w ramach zajęć organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W ostatnich latach realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów trybu dziennego specjalizacji bibliotekarsko-dokumentalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UAM, na ogólnie dostępnych studiach podyplomowych, organizowanych przez UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Wielką wagę i znaczenie przywiązuje do zajęć Nowoczesna biblioteka naukowa, które zostały zorganizowane w ramach studiów podyplomowych dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Swoje zainteresowania dydaktyczne skupia na problematyce dotyczącej czytelnictwa, dydaktyki bibliotecznej oraz biblioterapii. Od wielu lat jest także organizatorem działań wspomagających realizację zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Od lat, jako sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej, odpowiada za organizację konferencji naukowych, wśród których wymienić można chociażby, takie jak Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych (2002), Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja. Informacja (2006). Uzyskały one – z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny – bardzo wysoką oceną środowiska.
Efektem tych konferencji są publikacje materiałów, których dr A. Chachlikowska była współredaktorem.

Wielokrotnie organizowała warsztaty środowiskowe dla bibliotekarzy wielkopolskich, poświęcone m.in. sprawom pozyskiwania i wykorzystywania przez biblioteki środków zewnętrznych czy też dokumentom życia społecznego. Wymiernym efektem tych działań było przygotowanie i udostępnienie na stronie www Biblioteki bazy danych na temat dokumentów życia społecznego w bibliotekach naszego województwa.

Jako Sekretarz Redakcji rocznika „Biblioteka” nieustannie zabiega o utrzymanie wysokiego poziomu pisma. To dzięki Jej aktywności czasopismo stało się ogólnopolskim, recenzowanym periodykiem, z wysoką – jak na czasopisma bibliotekarskie – punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Aldona Chachllikowska, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej, jest autorką blisko 30 publikacji z zakresu dydaktyki bibliotecznej, dokumentacji i informacji naukowej, czytelnictwa oraz historii.

Dorobek zawodowy dr A. Chachlikowskiej świadczy o Jej niezwykłej kompetencji i zaangażowaniu w sprawy zawodu bibliotekarza; jest pracownikiem stale doskonalącym swój warsztat naukowy i fachowy, chętnie dzieli się doświadczeniem z młodszymi adeptami zawodu.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się dnia 4 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w Bibliotece Kórnickiej na Starym Rynku w Poznaniu.

 

Laureatem został dr Artur Jazdon – od 17 lat dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – bibliotekoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, bibliotekarz dyplomowany, pełniący wiele funkcji społecznych. Zapalony i zaangażowany dydaktyk wykładający przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów: od licencjackich po podyplomowe. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”, członek kolegiów redakcyjnych „Roczników Bibliotecznych”, „Przeglądu Bibliotecznego”, serii SBP Nauka – Dydaktyka – Praktyka.

Nagrodę Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego otrzymał dr Rafał Wójcik, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (Pracownia Starych Druków) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Laureatem Nagrody Młodych im A. Wojtkowskiego została mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, pracująca w Oddziale Zbiorów Zwartych Nowych w Bibliotece Uniwersyteckiej. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu katalogowania w formacie MARC21.

Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego został uhonorowany wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Zbigniew Sławiński, przez wiele lat odpowiedzialny za ochronę i udostępnianie zbiorów; dydaktyk i członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Biblioteka”.

Loading...
Skip to content