Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Zasady Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

I. Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego

1. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) korzysta się na podstawie aktualnej karty bibliotecznej (w postaci Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Karty Czytelnika) albo biletu jednodniowego.
2. Zapisu i aktualizacji konta można dokonywać w wypożyczalni, Punkcie Informacyjnym oraz zdalnie.
3. Warunkiem założenia konta w BU przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych jest wcześniejsza aktywacja konta w macierzystej uczelni.
4. Każda karta biblioteczna ważna jest przez rok akademicki, a jej aktywność wygasa 31 października. Bilet jednodniowy ważny jest 48 godzin i może być wystawiony nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
5. Koszt zapisu i aktualizacji konta bibliotecznego znajduje się w Wykazie opłat Biblioteki Uniwersyteckiej.
6. Użytkownicy, którzy przy zapisie do systemu biblioteczno-informacyjnego wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji organizacyjnych i promocyjnych z Biblioteki Uniwersyteckiej, będą powiadamiani o szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze edukacyjno-kulturalnym.

II. Udostępnianie w czytelniach

1. Biblioteka Uniwersytecka udostępnia swoje zbiory w następujących czytelniach:
A. Czytelni Nauk Humanistycznych;
B. Czytelni Nauk Społecznych;
C. Novej. Czytelni Komiksów i Gazet;
D. Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych;
E. Czytelni Bibliologicznej;
F. Czytelni Pracowników Nauki.
2. Do korzystania z czytelń A-E uprawnieni są wszyscy użytkownicy na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego.
3. Do korzystania z Czytelni Pracowników Nauki uprawnieni są wyłącznie pracownicy naukowi.
4. W czytelniach udostępnia się materiały biblioteczne:
a. bezpośrednio z księgozbiorów podręcznych;
b. z magazynu BU i magazynów zewnętrznych, po uprzednim zamówieniu.
5. Ze wszystkich rodzajów zbiorów specjalnych oraz Regionalnego Zasobu Bibliotecznego (dawny NZB) korzystać można wyłącznie na miejscu, w Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych.
6. Zbiory z magazynu do czytelni zamawia się na zakładkach lub zdalnie.
7. O zrealizowaniu zamówienia materiału bibliotecznego do czytelni, w sposób zdalny, informuje wpis w Koncie czytelnika w zakładce katalogu online i/lub e-mail.
8. Realizacja materiałów bibliotecznych z magazynów zewnętrznych odbywa się we wskazany dzień tygodnia.
9. Zrealizowane materiały biblioteczne oczekują na czytelnika przez 7 dni.
10. Materiały zamawiane zdalnie do czytelni wprowadzane są na konto czytelnika na 7 dni. Po tym okresie bibliotekarz zwraca je do magazynu.
11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć okres korzystania z zamówionych materiałów udostępnianych w czytelni.
12. Dzieła zamówione do czytelni wykorzystuje się na jej terenie. Udostępnia się je poza czytelnie tylko do kopiowania na terenie Biblioteki lub wypożyczania w trybie wypożyczeń nocnych. Szczegółowe zasady wypożyczeń nocnych określają punkty III.d oraz III.e.
13. Do kserografowania nie udostępnia się:
a. wszystkich druków będących w złym stanie zachowania;
b. gazet oprawionych;
c. druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1953 (z wyjątkiem druków będących w dobrym stanie zachowania – do celów badawczych i za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania);
d. prac doktorskich.
14. W czytelniach wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne udostępnia się zasoby elektroniczne oraz dokumenty w formie zmikrofilmowanej (mikrofilmy, mikrofisze). Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zeskanowanych.
15. Odbitki kserograficzne z druków oraz wydruki z zasobów elektronicznych można wykonać na urządzeniach znajdujących się na terenie Biblioteki.
16. Mikrofilmy, odbitki z mikrofilmów i mikroform, wykonują na zamówienie wyłącznie pracownie Biblioteki.
17. Prace doktorskie w formie drukowanej, obronione na UAM do listopada 2009 roku, udostępnia się wyłącznie na miejscu, w czytelniach. Prace doktorskie w formie elektronicznej przechowywane i udostępniane są w Repozytorium AMUR.
18. Korzystanie z aparatu cyfrowego do archiwizacji treści materiałów bibliotecznych jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu dyżurnemu bibliotekarzowi. Fotografowanie prac doktorskich jest zabronione.

III. Wypożyczenia na zewnątrz

1. Do wypożyczania na zewnątrz Biblioteka Uniwersytecka udostępnia zbiory w trybie zwykłym, specjalnym, kaucyjnym, rekomendacyjnym, nocnym i kaucyjnym nocnym.
2. Książki opracowane w systemie bibliotecznym, a możliwe do wypożyczania na zewnątrz, zamawia się poprzez katalog online.
3. Książki nieopracowane w systemie bibliotecznym, a możliwe do wypożyczania na zewnątrz, zamawia się do wypożyczalni na rewersach lub poprzez cyfrowy katalog kartkowy BU. Po procedurze opracowania, trwającej do 3 dni roboczych, odbiera się je w wypożyczalni.
4. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika, wydaje wydruk wszystkich jego aktualnych wypożyczeń.
5. Czytelnik może osobiście sprawdzić stan swojego konta w katalogu online w zakładce Konto czytelnika.
6. Prawo wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej mają następujące grupy czytelników:

GRUPA CZYTELNICZA
 • pracownicy naukowi
  doktoranci UAM;
 • pracownicy naukowi,
  doktoranci PFBN;
 • pracownicy naukowi:
  PAN,IZ,IPN;
 • emerytowani
  pracownicy naukowi
  ww. uczelni i instytucji
 • studenci UAM;
 • bibliotekarze,
  pracownicy niebędący
  nauczycielami
  akademickimi UAM
  (w tym emerytowani);
 • studenci PFBN;
 • bibliotekarze bibliotek
  poznańskich
 • nauczyciele akademiccy,
  doktoranci i studenci
  szkół wyższych Poznania
  (spoza PFBN);
 • inne zainteresowane
  osoby
RODZAJ ZBIORÓWtryb wypożyczenia/zasady udostępniania
Literatura piękna
wydana po 1951
roku
  • zwykłe/
  10 vol./90 dni
  • zwykłe/
  10 vol./30 dni
  • kaucyjne,
  • rekomendacyjne/
  5 vol./30 dni
Książki z magazynu wydane w latach
1918-1970
  • specjalne/
  20 vol./365 dni
  —–
  —-
Książki z magazynu
wydane po roku
1970
  • zwykłe/
  20 vol./365 dni
  • zwykłe/
  10 vol./30 dni
  • kaucyjne,
  • rekomendacyjne/
  5 vol./30 dni
Książki
z wypożyczalni

(za wyjątkiem prezencyjnych)
  • zwykłe/
  5 vol./30 dni
  • zwykłe/
  10 vol./90 dni
  • kaucyjne,
  • rekomendacyjne/
  5 vol./30 dni
Książki prezencyjne
z wypożyczalni
  • nocne/
  5 vol./1 noc
  • nocne/
  5 vol./1 noc
  —-
Książki
z księgozbiorów
podręcznych czytelń
  • nocne/
  5 vol./1 noc
  • nocne/
  5 vol./1 noc
  • kaucyjne nocne/
  1 vol./1 noc

III. a. Tryb zwykły

1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie zwykłym dokonywane są w wypożyczalni.
2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie zwykłym oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6.
3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie zwykłym przeznaczone są:
a. książki z magazynu wydane po roku 1970;
b. książki z magazynu z zakresu literatury pięknej wydane po roku 1951;
c. książki z wypożyczalni – dostępne na miejscu bez zamawiania.
4. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez osobę upoważnioną, która powinna okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej.

III.b. Tryb specjalny

1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie specjalnym dokonywane są w wypożyczalni.
2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie specjalnym oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6.
3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie specjalnym przeznaczone są książki z magazynu wydane w latach 1918-1970.
4. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez osobę upoważnioną, która powinna okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej.

III.c. Tryb kaucyjny, rekomendacyjny

5. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym dokonywane są w Punkcie Informacyjnym lub wypożyczalni.
6. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6.
7. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie kaucyjnym lub rekomendacyjnym przeznaczone są:
a. książki z magazynu wydane po roku 1970;
b. książki z magazynu z zakresu literatury pięknej wydane po roku 1951;
c. książki z wypożyczalni – dostępne na miejscu bez zamawiania.
8. Odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych dokonuje się osobiście po wpłaceniu zwrotnej kaucji, której wysokość określa bibliotekarz, biorąc pod uwagę wartość książki oraz liczbę egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki, lub po okazaniu rekomendacji podpisanej przez pracownika naukowego UAM, której formularz zamieszczony jest na stronie www BU.
9. Po upłynięciu daty zwrotu materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie kaucyjnym – kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
10. Czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu.

III.d. Tryb nocny

1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie nocnym dokonywane są w Punkcie Informacyjnym lub wypożyczalni.
2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie nocnym oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6.
3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie nocnym przeznaczone są:
a. książki z księgozbiorów czytelń – dostępne bezpośrednio w czytelniach;
b. książki prezencyjne z magazynu o przeznaczeniu „Do korzystania w czytelni”;
c. książki prezencyjne z wypożyczalni o przeznaczeniu „Do korzystania na miejscu w wypożyczalni” – dostępne bezpośrednio w wypożyczalni bez zamawiania.
4. Do wypożyczania w trybie nocnym nie udostępnia się czasopism, dzieł rzadkich i kosztownych. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o udostępnieniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.
5. Wypożyczanie w trybie nocnym możliwe jest przez cały tydzień na pół godziny przed regulaminowym zamknięciem czytelni lub wypożyczalni, a zwrot następnego dnia w Punkcie Informacyjnym lub wypożyczalni, do godziny regulaminowego otwarcia czytelń i wypożyczalni.
6. W trybie nocnym system komputerowy nalicza karę za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwrotu materiału bibliotecznego według Wykazu opłat Biblioteki Uniwersyteckiej.

III.e. Tryb kaucyjny nocny

1. Wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych w trybie kaucyjnym nocnym dokonywane są w czytelni.
2. Osoby uprawnione do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym nocnym oraz szczegółowe zasady udostępniania określa punkt III. 6.
3. Do wypożyczania na zewnątrz w trybie kaucyjnym nocnym przeznaczone są:
a. książki z księgozbiorów czytelń – dostępne bezpośrednio w czytelniach;
b. książki prezencyjne z magazynu o przeznaczeniu „Do korzystania w czytelni”.
4. Do wypożyczania w trybie kaucyjnym nocnym nie udostępnia się czasopism, dzieł rzadkich i kosztownych. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o udostępnieniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.
5. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych dokonuje się osobiście po wpłaceniu zwrotnej kaucji, której wysokość określa bibliotekarz, biorąc pod uwagę wartość książki oraz liczbę egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki.
6. Wypożyczanie w trybie kaucyjnym nocnym możliwe jest przez cały tydzień na pół godziny przed regulaminowym zamknięciem czytelni, a zwrot – następnego dnia w Punkcie Informacyjnym lub czytelni, do godziny regulaminowego otwarcia czytelń.
7. Po upłynięciu daty zwrotu materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie kaucyjnym – kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
8. Czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu.

IV. Zwroty materiałów bibliotecznych

1. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Za przekroczenie daty zwrotu każdego woluminu w trybie zwykłym, specjalnym i kaucyjnym Biblioteka Uniwersytecka pobiera opłatę naliczaną za każdy dzień zwłoki. Sposób naliczania opłaty za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie nocnym określa punkt III.d.6.
2. Biblioteka nie pobiera opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w dniach zamknięcia wypożyczalni.
3. Zwrotu materiałów bibliotecznych oraz regulowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych można dokonywać osobiście lub przez osobę upoważnioną, która powinna okazać kartę biblioteczną osoby zamawiającej.
4. Czytelnikom, którzy przy zapisie podali swój adres e-mail i wyrazili na to zgodę, wysyłane są pomocnicze przypomnienia e-mailowe, informujące o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych na 7 oraz na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

V. Usługa zamówień elektronicznych

1. Usługa zdalnych zamówień dostępna jest dla czytelników posiadających aktywne konto biblioteczne oraz uprawnienia do wypożyczania.
2. O możliwości zamówienia książki z magazynu świadczy aktywny przycisk „zamów/zarezerwuj” przy pozycji.
3. O zrealizowaniu zamówienia czytelnik informowany jest w zakładce Konto czytelnika katalogu online i/lub e-mail.
4. Zamówiona książka oczekuje na odbiór 7 dni. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane, a książka zwracana do magazynu.

VI. Usługa prolongat terminu zwrotu

1. Czytelnicy mogą przedłużyć okres wypożyczenia książek zdalnie – w katalogu online w wykazie wypożyczeń Konta czytelnika lub bezpośrednio w wypożyczalni, po okazaniu książek. Nie ma możliwości prolongat telefonicznych.
2. Zasady prolongat terminu zwrotu:
a. pozycje wypożyczone w trybie zwykłym i specjalnym – dwie prolongaty po 30 dni każda;
b. pozycje wypożyczone w trybie nocnym, kaucyjnym, rekomendacyjnym i kaucyjnym nocnym – bez możliwości prolongaty.
3. Przedłużenie okresu wypożyczenia możliwe jest w okresie 7 dni przed datą zwrotu.
4. Warunkiem dokonania prolongaty egzemplarza jest:
a. brak blokad finansowych na koncie czytelnika;
b. brak wcześniejszej rezerwacji egzemplarza przez innego użytkownika.

VII. Usługa rezerwacji elektronicznych

1. Egzemplarze aktualnie wypożyczone można rezerwować elektronicznie.
2. O możliwości zarezerwowania książki wypożyczonej świadczy aktywny przycisk „zamów/zarezerwuj” umieszczony przy pozycji (w okresie 14 dni przed datą zwrotu).
3. Zwrócona książka oczekuje na odbiór przez 7 dni. Po tym czasie rezerwacja jest automatycznie anulowana.
4. Czytelnik nie może rezerwować egzemplarzy, które aktualnie wypożycza.

VIII. Karty obiegowe

1. Biblioteka Uniwersytecka może poświadczyć na kartach obiegowych brak zaległości wobec wszystkich bibliotek wydziałowych UAM oraz bibliotek, współpracujących w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
2. Poświadczenia wydawane są pracownikom, doktorantom i studentom UAM na podstawie karty bibliotecznej lub dowodu osobistego.
3. Czytelnik ma możliwość wyznaczenia osoby, która odbierze w jego imieniu poświadczenie na karcie obiegowej. Osoba ta przedstawia stosowne upoważnienie na piśmie.

IX. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem bibliotek miasta Poznania, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Prawo korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają wszyscy czytelnicy, z wyjątkiem osób korzystających ze zbiorów BU na podstawie biletu jednodniowego.
3. Warunkiem sprowadzenia materiałów bibliotecznych z innej biblioteki krajowej jest uprzednie stwierdzenie, że nie są one dostępne w żadnej bibliotece w Poznaniu, zaś z biblioteki zagranicznej – brak ich dostępności w zasobach bibliotek polskich.

X. Korzystanie z zasobów elektronicznych i sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej

1. Z zasobów elektronicznych Biblioteki korzystać można zgodnie z „Zasadami dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”.
2. Do korzystania z elektronicznych źródeł informacji w sposób zdalny upoważnieni są pracownicy, doktoranci i studenci UAM. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów – zgodnie z zasadami licencyjnymi – na miejscu, w BU.
3. Z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej korzystać można zgodnie z „Zasadami korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.
4. Złamanie zasad określonych w punkcie X.1 skutkować może czasowym bądź całkowitym zablokowaniem użytkownikowi dostępu do sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

XI. Korzystanie z usług Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy

1. Biblioteka sporządza kwerendy bibliograficzne dla pracowników naukowych.
2. Kwerendy dla pracowników naukowych UAM, za wyjątkiem prac wykonywanych w ramach grantów, wykonywane są nieodpłatnie. Opłata za sporządzanie kwerend dla pozostałych pracowników naukowych określana jest według obowiązującego Wykazu opłat Biblioteki Uniwersyteckiej.
3. Biblioteka udziela użytkownikom – w Informatorium bądź zdalnie, na platformie usług online – nieodpłatnej informacji katalogowej oraz weryfikuje dane bibliograficzne pozycji znajdujących się w jej zbiorach.
4. Biblioteka przeprowadza nieodpłatne szkolenia indywidualne dla użytkowników z zakresu elektronicznych źródeł informacji. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest uprzednia rezerwacja terminu w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy.
5. Biblioteka przeprowadza nieodpłatne szkolenia grupowe z zakresu elektronicznych źródeł informacji dla pracowników naukowych i doktorantów studiów dziennych UAM. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest uprzednia rezerwacja terminu w Oddziale Informacji i Transferu Wiedzy.

XII. Postanowienia końcowe

1. Wobec użytkowników naruszających Regulamin oraz zasady korzystania z BU można zastosować sankcję w postaci czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do korzystania z jej zasobów i usług.
a. W przypadku nieprzestrzegania przez czytelnika zasad Biblioteka może dwukrotnie wystosować wobec niego upomnienie pisemne.
b. Upomnienie, w 2 egzemplarzach, podpisane przez dyżurnego bibliotekarza oraz czytelnika, w obecności drugiego pracownika BU, otrzymuje czytelnik i do wiadomości kierownik Oddziału Udostępniania.
c. Trzecie upomnienie pisemne skutkuje czasowym lub całkowitym pozbawieniem prawa do korzystania z Biblioteki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy „Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” bądź Statutu UAM.

Loading...
Skip to content