Zajęcia cykliczne

EDUKACJA INFORMACYJNA I ŻRÓDŁOWA

Kurs dla studentów studiów licencjackich I roku

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: platforma e-learningowa UAM

Forma szkoleń: kurs e-learningowy

Liczba godzin: 2-6h

Wejście

Kurs przygotowuje użytkownika do samodzielnego poruszania się w różnych środowiskach informacyjnych i rozpoznawania własnych potrzeb, zdobywania umiejętności wyszukiwania niezbędnych informacji i jej selekcjonowania wraz z krytyczną oceną źródeł, aż do uzyskania umiejętności efektywnego korzystania z systemu informacyjno-bibliotecznego UAM. Głównym zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi źródłami informacji, z nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi przydatnymi w tworzeniu bibliografii oraz poprawnym jej sporządzaniem dla celów tworzenia pracy licencjackiej

NAUKOWE ZASOBY INFORMACYJNE

Warsztaty dla studentów studiów licencjackich III rok oraz SUM I rok UAM

Terminarz: semestr zimowy i letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 4h

Zapisy

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasobami, narzędziami oraz usługami oferowanymi przez Bibliotekę Uniwersytecką. Głównym zadaniem zajęć jest kształcenie podstaw wiedzy o dokumencie oraz niezbędnych na studiach wyższych umiejętności i kompetencji informacyjnych w zakresie korzystania z zorganizowanych zasobów naukowych, dziedzinowych i interdyscyplinarnych. Kształcenie efektywnych strategii wyszukiwania informacji, selekcji publikacji, przetwarzania ich z pomocą programów bibliograficznych i ich cytowania w pracy dyplomowej lub magisterskiej zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Warsztaty dla studentów studiów doktoranckich UAM

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 4-10 h, wg potrzeb wydziału

Zapisy

Wyposażenie doktoranta w szczegółową wiedzę na temat specjalistycznych zasobów elektronicznych ze swojej dziedziny oraz nowych zasobów pojawiających się w ofertach wydawców i Open Access. W tym w zakresie wiedzy pozna najważniejsze polskie i zagraniczne wydawnictwa bibliograficzne, katalogi bibliotek, czasopisma elektroniczne, specjalistyczne bazy danych, wirtualne biblioteki, repozytorium instytucjonalne AMUR oraz metody bibliometryczne stosowane w ocenie nauki i naukowców. Potrafi korzystać z menedżerów bibliograficznych. Umie obliczyć Indeks Hirscha. Deponuje prace w repozytorium. Rozumie potrzebę popularyzacji swojej dziedziny na portalach społecznościowych, blogach w kontekście altmetrics.

JAK PODNIEŚĆ CYTOWALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH?

– ZASOBY NAUKOWE UAM,

– ZARZĄDZANIE BIBLIOGRAFIĄ I TWORZENIE PRZYPISÓW PRZY POMOCY MENEDŻERÓW BIBLIOGRAFICZYNYCH: MENDELEY, ENDNOTE

Warsztaty i prezentacja dla pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62) lub na wydziale

Liczba godzin: wg potrzeb wydziału

Zapisy

W programie: wyszukiwanie cytowań publikacji w Web of Science, SCOPUS; wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma; korzyści z deponowania prac w repozytorium AMUR, deponowanie pracy w repozytorium; widoczność publikacji i cytowań w Google Scholar Citations; Multiwyszukiwarka – główna wyszukiwarka zawartości książek i czasopism elektronicznych, zasobu tradycyjnego z katalogu bibliotek UAM oraz repozytorium instytucjonalnego AMUR i polskich bibliotek cyfrowych. Dostępność dziedzinowych publikacji naukowych na platformach wydawców elektronicznych książek i kolekcji czasopism oraz ich agregatorach jak Cairn, EBSCO, Springer, Elsevier i in.

Tworzenie konta użytkownika w każdym z menedżerów, gromadzenie (eksport) danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliograficznych i dodawanie dokumentów pełnotekstowych oraz praca na tekstach w formacie pdf, współpraca menedżerów bibliograficznych z edytorami tekstów Microsoft Word oraz dodatkowe możliwości programu Mendeley: tworzenie profilu badacza, współpraca w grupach.

RESEARCH INFORMATION RESOURCES
SEARCHING STRATEGIES
BIBLIOGRAPHY MANAGING PROGRAMS

Workshops for BA students (third year and SUM first year, AMU)

Dates: Winter Term, Summer Term

Venue: computer room at Poznan University Library (Room 62)

Number of hours: 2 hours

Sign up

The classes are intended to provide students with basic information on the available resources, tools and services offered by the University Library. The classes will aim at developing essential knowledge of documents as well as skills and competences necessary for successful use of the resources. These include: effective and efficient strategies for information extraction, publication selection, processing of gathered data using available reference managers, and in-text citations in theses (BA and MA) in line with the applicable copyright rules.

Loading...
Skip to content