Zasady korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej

ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI KOMPUTEROWEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sieć komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (zwana dalej SKBU) obejmuje serwery, stacje robocze, peryferia i urządzenia sieciowe. Jest częścią uniwersyteckiej sieci komputerowej AMU-NET administrowanej przez Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
2. SKBU służy wszystkim osobom uprawnionym do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
3. SKBU przeznaczona jest wyłącznie do celów służbowych i naukowych. Wszyscy jej użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad społecznych.
4. Niedozwolone jest korzystanie z sieci komputerowej w celach:
a. naruszenia dobrego imienia UAM;
b. prowadzenia agitacji politycznej, religijnej, itp.;
c. pobierania i rozpowszechniania materiałów o treściach pornograficznych, rasistowskich itp.;
d. komercyjnych;
e. uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów chronionych;
f. naruszania zabezpieczeń innych sieci komputerowych i rozpowszechniania wirusów komputerowych.
5. Wobec osób naruszających zasady wymienione w pkt I.4 może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Obowiązki administratora SKBU pełnią pracownicy Oddziału Informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej.
2. Do obowiązków administratora SKBU należy:
a. koordynacja działań mających na celu zapewnienie poprawności funkcjonowania urządzeń i systemów;
b. współpraca z administratorami sieci AMU-NET;
c. zgłaszanie dyrekcji Biblioteki problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wraz z propozycjami ich rozwiązania;
d. opracowywanie i realizowanie planu rozbudowy sieci i usług sieciowych.
3. Osoby pełniące funkcje administratora, mające dostęp do informacji służbowych, danych osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
4. Administrator ma prawo do:
a. limitowania wielkości udostępnianych zasobów;
b. modyfikowania i usuwania danych przechowywanych na stacjach roboczych i serwerach (w porozumieniu z użytkownikiem komputera);
c. monitorowania wykorzystania stacji roboczej po uprzednim zawiadomieniu użytkownika komputera;
d. zgłaszania obserwowanych naruszeń regulaminu do właściwego kierownika agendy bibliotecznej;
e. zablokowania użytkownikowi BU dostępu do sieci komputerowej w przypadku naruszania niniejszych zasad.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
1. Osoby mające, z racji pełnionej funkcji, dostęp do informacji służbowych, danych osobowych innych użytkowników sieci bądź innych informacji poufnych zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
2. Do obowiązków pracownika należy ochrona przyznanego mu konta użytkownika (identyfikowanego przez login i hasło). Danych identyfikacyjnych do konta użytkownika nie należy udostępniać osobom trzecim. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ich udostępnienia ponosi właściciel konta.
3. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt komputerowy, zgodnie z Art. 211 pkt 3 Kodeksu Pracy, spoczywa na jego użytkowniku.
4. Instalacji dodatkowego oprogramowania lub podłączania nowego urządzenia do przewodowej sieci komputerowej dokonuje wyłącznie Administrator. Pracownicy, którzy chcieliby uzyskać rozszerzone uprawnienia do swojego komputera, powinni wystąpić do Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z pisemną prośbą o zgodę. Jej uzyskanie oznacza automatyczne przejęcie odpowiedzialności za instalowane przez siebie programy.
5. Wszelkie problemy ze sprzętem bądź oprogramowaniem należy bezwzględnie zgłaszać pracownikom Oddziału Informatyzacji BU.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
1. Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej mają prawo do:
a. korzystania z komputerów przeznaczonych dla użytkowników BU;
b. korzystania ze źródeł elektronicznych, zgodnie z „Zasadami dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych bibliotek UAM”;
c. pracy na własnych komputerach przenośnych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej EDUROAM;
d. nagrywania plików na własne nośniki danych;
e. dokonywania wydruków ze zbiorów Biblioteki lub internetu (z wyłączeniem zbiorów chronionych prawami autorskimi), uiszczając opłatę wg Wykazu opłat Biblioteki Uniwersyteckiej.
2. Zabronione jest:
a. podłączanie prywatnych komputerów do sieci przewodowej;
b. prowadzenie działań powodujących uszkodzenie elementów sprzętowych, oprogramowania bądź dezorganizację pracy SKBU;
c. kopiowanie programów będących własnością BU;
d. podejmowanie prób łamania istniejących zabezpieczeń SKBU, prowadzenie działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci;
e. rozsyłanie masowej poczty (spamu) i obszernych załączników;
f. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji elementów SKBU;
g. instalowanie programów.
3. Wszelkie zakłócenia w działaniu komputera należy bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo monitorować pracę wykonywaną przez użytkownika i przerwać ją w przypadku złamania zasad korzystania z SKBU.
5. Po stwierdzeniu faktu wymienionego w punkcie IV.4, pracownicy BU mają prawo żądać od czytelnika natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
6. W przypadku, gdy naruszenie niniejszych zasad spowodowało straty materialne, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Loading...
Skip to content