Rocznik „Biblioteka”

„Biblioteka”. Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu

ISSN 1506-3615

„Biblioteka” jest rocznikiem naukowym, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla refleksji łączącej nowoczesność i innowacyjność bibliotekarstwa z jego historią i tradycją. Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa.

Od roku 2004 „Biblioteka” jest czasopismem recenzowanym. Redakcja przestrzega zasady, aby autorami przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów naukowych byli badacze spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz Miscellanea i Przekłady są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów.

Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma.

Wersja drukowana stanowi wersję pierwotną czasopisma.

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM – PRESSto.

Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawartość kolejnych roczników czasopisma jest dostępna w bazie Muzeum Historii Polski BazHum oraz w Directory of Open Access Journals, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

Rocznik jest indeksowany w bazie IC Journals Master List.

Od początku ukazywania się nowej edycji „Biblioteki” (1997) do roku 2019 redaktorem naczelnym rocznika był dr hab. Artur Jazdon, a sekretarzem redakcji – dr Aldona Chachlikowska.

Od roku 2020 funkcje te pełnią: dr Małgorzata Dąbrowicz (redaktor naczelny) i mgr Justyna Łopaczyk (sekretarz redakcji).

Więcej na temat czasopisma:

Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11-19.

„Biblioteka” ISSN 1506-3615
„Biblioteka” (online) 2391-5838

Adres redakcji:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań

 

 

Loading...
Skip to content