Start
Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu ochrony na znak towarowy ekonlex.
Oznacza to prawo do korzystania ze znaku słowno-graficznego EKONLEX ®, innych wariantów graficznych ekonlex ze znakiem ® oraz logo 
Ekonlex logo
 
Decyzja podjęta została  na podstawie art. 147  art. 150 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr I|9, poz. 1177, z późn. zm.). Urząd Patentowy RP udziela: PRAWA OCHRONY na znak towarowy słowno-graficzny ekonlex zgłoszony w dniu 2008-08-04 z numerem Z-34445I z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia do dnia 2018-08-04 na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. Przeznaczony do oznaczenia towarów i/lub usług wymienionych w załączniku
klasyfikacja nicejska: 09 16 35 38 39 41 42 45
klasyfikacja wiedeńska: 24 .I7 .I7 26 .4 .1 27 .5 .1 29 .L .2
zastrzeżenia: złoty i jego odcienie.
 

 
Podstawowym celem twórców platformy EKONLEX, powstałej w 2008 roku, jest skupienie informacji o najważniejszych, możliwie wszystkich, bibliotecznych zasobach prawno-ekonomicznych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i wirtualnej poprzez e-źródła (EKONLEX Info). Drugim celem jest integracja specjalistów związanych z tymi zasobami w celu doskonalenia dotychczasowych usług i tworzenia nowych (EKONLEX Biblio). Jest też cel trzeci: propagowanie idei Klastra, jako niezwykle efektywnej i nowoczesnej formy kooperencji (z ang. competition i co-operation) (EKONLEX Klaster).
 
Założenia wstępne platformy
1. Inicjatorem i twórcą platformy EKONLEX  jest Wielkopolski Klaster Prawno-Ekonomiczny, powstały w 2003 roku przy Bibliotece UAM i aktywnym współuczestnictwie Bibliotek AE oraz WSB.
2. Integruje lokalne zasoby biblioteczno-informacyjne z zakresu prawa i ekonomii (od istniejących w centrum Poznania do zasobów w obrębie Wielkopolski). Mówiąc o zasobach, mamy na myśli zasoby ludzkie oraz zasoby rzeczowe tradycyjne i wirtualne.
3. Logo i nazwa platformy EKONLEX będzie chronione prawnie jako graficzny znak towarowy (w lipcu 2008 złożono odpowiednią aplikację w Urzędzie Patentowym RP).
Dopowiedzenie - Aurum est do sztabki złota nawiązuje do szczególnej wartości informacji w gospodarce opartej na wiedzy. Jest ona bowiem w „erze wiedzy” kluczowym zasobem, a jej tworzenie i wykorzystanie stają się istotnymi elementami strategii rozwoju każdej organizacji. Grafika pierwszej litery nawiązuje do roli jaką mają informacje on-line w świadczonych przez EKONLEX usługach.
4. Priorytetem działalności EKONLEX-u jest jakość i profesjonalizm poprzez poszerzanie wachlarza usług, a następnie „ekspansja” instytucjonalna oraz terytorialna (rozwój w „głąb”, a potem „wszerz”)..
5. Transparentność (np. etapy powstawania klastra w protokołach ze spotkań) może być pomocna przy nawiązywaniu współpracy w ramach innych klastrów, będąc swoistym laboratorium dobrych praktyk, a także naszych prób i błędów.
6. Kształt obecnie przedstawionej platformy nie jest przesądzony i nie wyklucza się, że EKONLEX będzie w przyszłości „matką” dla samodzielnych platform różnego typu. Za obecnie proponowaną formą przemawia jednak intuicja, dotychczasowe doświadczenie i kierunek rozwoju współczesnych technologii informatycznych.
Łatwiej jest bowiem utrzymać jedną platformę niż wiele indywidualnych stron www. Ponadto dzięki złożonej bazie danych uzyskujemy możliwość wyszukiwania większej liczby pożądanych obiektów na różne sposoby.
7. Administratorem platformy jest Biblioteka UAM a współtwórcami wszyscy uczestnicy Wielkopolskiego Klastra Prawno-Ekonomicznego.
8. Praca obecnie ma charakter społeczny i jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych.Prawno-ekonomiczna platforma dziedzinowa  jest zarazem stroną domową Wielkopolskiego Klastra Prawno-Ekonomicznego.
Wielofunkcyjny charakter przejawia się też tym, że EKONLEX adresowany jest nie tylko do studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców, ale także do bibliotekarzy zajmujących się zarządzaniem bibliotekami. W zamyśle twórców ma on również wspierać i integrować otoczenie, inicjować powstanie innych bibliotecznych klastrów dziedzinowych, które w perspektywie stworzą tzw. Poznań Akademicki, wspólną platformę uczelni wyższych i instytucji naukowych w Poznaniu. Ideałem byłoby stworzenie platformy dziedzinowej nie tylko użytecznej, czy wręcz niezbędnej, ale tzw. „workspace” – środowiska pracy.