Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Publikacje arrow Publikacje Pracowników BU arrow Publikacje Pracowników BU - ROK 2007
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Publikacje Pracowników BU - ROK 2007
 • Czaja Danuta (oprac.), Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 261-293.

 • Dybizbański Marek, O teatrze science fiction kilka uwag. W: Przestrzenie Teorii, nr 7, Poznań 2007, s. 215-236.

 • Dybizbański Marek, Katastrofa i utopia. Teatr science fiction w Archiwum Emila Zagadłowicza. W: Apokalipsa. Symbolika - Tradycja - Egzegeza, T. 2. pod red. Korotkicha K. i Ławskiego J., Białystok 2007, s. 525-538.

 • Dybizbański Marek, Almanzor Kazimierza Glińskiego - średniowieczne starcie kultur w teatralnych kulisach wieku kupieckiego. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s.789-804.

 • Głowacka - Helak Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 - 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 45-62.

 • Hatłas Jerzy, Żyromski Marek, The ceremony as an importand element of the imperial propaganda in ancient Roman Empire. W: Sacrum et Profanum II. Sbornik naučnyh trudov. Sevastopol- Kraków 2007, s. 77-82.

 • Hatłas Jerzy, Heroony oraz inne wybrane miejsca kultu w antycznej Tracji. W: Sacrum et Profanum II. Sbornik naučnyh trudov. Sevastopol. Kraków 2007, s. 165-169.

 • Hatłas Jerzy, Twierdza Aspar w rzymskim systemie obronnym wschodniego wybrzeża Morza Czarnego w II wieku po Chr. W: Prace Katedry Historii Edukacji i wychowania w rodzinie. T 1. W kręgu badań przeszłości życia rodzinnego. Praca zbiorowa pod red. B. Stawoskiej Jundziłł. Bydgoszcz 2007, s. 165-173.

 • Hatłas Jerzy, Żyromski Marek, The problem of power and its legitimisation as presented on some examples of Thracian art. W: Proccedings of the 10th international congress of thracology. Komotini-Alexandropolis 18-23 October 2005, Athens 2007, s.203-211.

 • Hatłas Jerzy, Żyromski Marek, Sowremiennyje kulturnie i politicziskie otnoszenia merzdy Respublikoj Polszy i Respublikoj Mołdowy na polskich sajtach wsemi Interniem. Lukomorija: archeologia, etnologia, istoria..., Odessa 2007, wip. 1, s. 275-277.

 • Jazdon Andrzej, O masonach i muzyce. W: Biblioteka Muzyczna 2000-2006, s.11-18.

 • Jazdon Andrzej, Kalendarium Filharmonii Poznańskiej. W: Sześć dekad z Polihymnią, Poznań 2007, s. 21-22.

 • Jazdon Artur (oprac.), Biblioteka Studwudziestu, Seria Antiqutates Minutae, Poznań 2007, ss.6.

 • Jazdon Artur, Biblioteka mojego wieku czyli jaka?. W: Biblioteka 11 (20), Poznań 2007, s. 63-84.

 • Jazdon Artur, The Poznań University Library. W: Polish Library Today, V. 7: Warszawa 2007, s. 117-124.

 • Jazdon Artur, Bibliotekarstwo na szybkiej drodze przemian (zagrożenia, oczekiwania, korzyści). W: Pomagamy sobie w pracy. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny. Opole 2007, nr 1-2, s.6-13.

 • Jazdon Artur, Bibliotekarstwo na szybkiej drodze przemian (zagrożenia, oczekiwania, korzyści). W: Pomagamy sobie w pracy. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny. Opole 2007, nr 3, s.4-16.

 • Jazdon Artur, Nowe funkcje i zadania bibliotek uczelnianych (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji) i ich konsekwencje organizacyjno-kadrowe. W: Rola bibliotek w polskim systemie edukacyjnym. Pod. Red. D. Mierzejewskiego i B. Ochodka. Piła 2007, s. 15-29.

 • Jazdon Artur (oprac.), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s.231-262.

 • Jazdon Krystyna (oprac.), Przyjaciel Ludu czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości, Seria: Antiqutatae Minutae, Poznań 2007, ss.2 + 8 tabl.

 • Jazdon Krystyna, Co nowego w Bibliotece Uniwersyteckiej? W: Życie Uniwersyteckie, nr 11 (170) Poznań 2007, s.16.

 • Karpowicz Andrzej, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s.169-174.

 • Karwasińska Emilia, Karwasiński Piotr, Biblioteka - jutra już dziś. O jej promocji słowem, obrazem i dźwiękiem. W: Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007, s.123-137.

 • Karwasińska Emilia, Rychlik Małgorzata, Czy repozytoria będą wspierać naukę w Polsce? W: Logistyka 4/2007, s. 93-97.

 • Karwasiński Piotr, One vision, one platform, one company - power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę? W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 101-117.

 • Kowal Ewelina (oprac.) A bibliography of publications in economic and social history printed in Poland in 1997-2000. W: Studia Historiae Oeconomicae, vol. 26, Poznań 2006 (wydano w 2007), s. 149 - 215.

 • Lamberti Maria (oprac.), Metodyka szukania źródeł w pracy naukowej. W: Wstęp do teologii. Materiały do ćwiczeń, pod. red. Elżbiety Kotkowskiej, Poznań 2007, s. 97-99.

 • Marcinkowski Piotr, Czy bibliotekarze będą potrafili się sprzedać w społeczeństwie informacyjnym? W: Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, pod. red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007, s. 59-66.

 • Marcinkowski Piotr, Idea (utopijna) biblioteki akademickiej, Metropolia 2007, nr 2, s.69-70.

 • Marcinkowski Piotr, Tydzień Bibliotek 2007. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 3-4 (34-35) 2007, s. 25.

 • Mikołajska Aleksandra, Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona Digitalizacja/ Promocja/ Informacja. Konferencja międzynarodowa (Poznań, 19-21 października 2006 r.). W: Przegląd biblioteczny, r. 75, z. 1, Warszawa 2007, s. 117-123.

 • Mikołajska Aleksandra, Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona Digitalizacja/ Promocja/ Informacja. Konferencja międzynarodowa (Poznań, 19-21 października 2006 r.). W: Biuletyn EBIB [dokument elektroniczny]/ red. Naczelny Bożena Bednarek-Michalska. Nr 1/2007 (82) luty- Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/82/mikolajska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Piejko Renata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 - 1945. Przyczynek do historii. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 175-182.

 • Rychlik Małgorzata, Karwasińska Emilia, Repozytoria instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim. W: Biblioteka nr 11 (20) , Poznań 2007, s.153-167.

 • Szatkowska Anna, Hasło korporatywne w czasopismach - zarys problematyki W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 197-216.

 • Szatkowska Anna, "Tydzień Bibliotek" w poznańskim oddziale SBP. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 5 (36) 2007, s. 22.

 • Świstek-Oborska Bożena, Mikołajska Aleksandra, Doświadczenia w zakresie selekcji zbiorów zwartych czasopism i wydawnictw ciągłych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1999-2006). W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2007 (89) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/89/a.php?swistek. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 • Wesołowska -Mis Hanna, Jazdon Artur, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 117-137.

 • Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, "Książę Emigrantów" w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 1-2 (32-33) 2007, s. 16.

 • Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, Rzeźba na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 1-2 (32-33) 2007, s. 17.

 • Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 1-2 (32-33) 2007, s. 26.

 • Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, 7-13 maja tygodniem bibliotek w Polsce. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 5 (36) 2007, s. 4.

 • Wieland Hanna, Szulc Aleksandra, XII Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 3-4 (34-35) 2007, s. 18.

 • Wilgosiewicz - Skutecka Renata, Komu było dedykowane dzieło Gwagnina "Sarmatiae Europeae descriptio"? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s.11-28.

 • Wójcik Rafał, Kultura a mnemotechnika. Uwagi o roli środków wspomagających pamięć w okresie poprzedzającym wynalezienie pisma. W: Iluzje pamięci, red. Szymon Wróbel, Poznań-Kalisz 2007, s. 233-245.

 • Wójcik Rafał, Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku. Kraków 2007, ss. 40.

 • M. Żyromski, J. Hatłas, The Position of Priests in Senatorial Cursus Honorum in the Roman Empire [w:] Sacrum et Profanum III. Sbornik naučnyh trudov. Sevastopol 2007, s. 91-94.
 

Zobacz także:

» Kontakt w sprawie publikacji
  i wydawnictw

» Informacje o sprzedaży
» Publikacje online

Wystawa
XXIII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej