Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

You are here:
Start arrow Publications arrow Publications on the Library
On the Library
Mission Statement
History and collections
Publications
Annual Publication "Biblioteka"
Organizational structure
Annual reports in Polish only
Library board in Polish only
Conferences
Awards and distinctions
Koło SBP BU in Polish only
Publications on Poznań University Library
 1. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Przegląd Biblioteczny, R.1, 1927, s.152-157.
 2. Wierczyński Stefan, Centralny katalog bibliotek seminaryjnych i zakładowych Uniwersytetu Poznańskiego. W: Przegląd Biblioteczny, R.2, 1928, s.325-338.
 3. Wierczyński Stefan, Biblioteka Uniwersytecka jako warsztat pracy naukowej. W: Dziennik Poznański, 1928, nr 53.
 4. Wierczyński Stefan Vrtel, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929. Poznań 1929.
 5. Bederski Antoni, Ze wspomnień bibliotekarza. Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Gazeta Poznańska i Pomorska, 1929, nr 13.
 6. Baumgart Jan, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937. W: Przegląd Biblioteczny, R.12, 1938, z.1, s.65-74.
 7. Baumgart Jan, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w czasie drugiej wojny wiatowej (1939-1945). Poznań 1948.
 8. Baumgart Jan, Biblioteka Uniwersytecka pod rządami 'Reichsuniversität'. W: Przegląd Zachodni, R.12, 1956, nr 7/8, s.300-309.
 9. Kawecka Zofia, Biblioteka Główna Uniwersytetu Poznańskiego. W: Biblioteki województwa poznańskiego w latach 1945-1954. Warszawa 1956 s.144-154.
 10. Alkiewicz Alina, Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918). W: Kronika Miasta Poznania, R.25, 1957, nr 3-4, s.65-82.
 11. Baumgart Jan, Działalnoć Edwarda Kunzego na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: 1919-1926. W: Przegląd Biblioteczny, R.25, 1957, nr 2-3, s.106-111.
 12. Michałowska Maria, W 14 rocznicę zabezpieczenia i rewindykacji zbiorów. W: Biuletyn Biblioteki Głównej UAM, 1958, nr 2, s.103-107.
 13. Dembski Janusz, Biblioteka Główna Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w służbie regionu. W: Biuletyn Biblioteki Głównej UAM, 1959, nr 3, s.66-70.
 14. Cybertowicz Józef, O Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w czasach okupacji. Zeszyty Naukowe UAM. W: Biblioteka, 1963, z.3, s.51-68.
 15. Kubiak Stanisław, Biblioteka Główna UAM w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Zeszyty Naukowe UAM. W: Biblioteka, 1966, z.6, s.33-49.
 16. Kubiak Stanisław, Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966. Poznań 1967. W: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, 6.
 17. Szkutnik Zdzisław, Biblioteka Główna UAM. W: Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka, 1970, z.9, s.89-102.
 18. Baumgart Jan, Biblioteka i Informacja Naukowa w procesie dydaktycznym szkoły wyższej. W: Roczniki Biblioteczne, R.15,1971, z.1-2 s.151-172.
 19. Jazdon Artur, Downar-Zapolska Aldona, Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W: Zagadnienia Informacji Naukowej, 1983, nr 2, s.25-52.
 20. Karpowicz Andrzej, Współpraca między Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu a Niemieckim Muzeum Wolnomularskim w Bayreuth (RFN). W: Bibliotekarz, 1985, nr 9, s. 23-25.
 21. Szkudlarek Alina, Działalnoć usługowo-informacyjna sieci bibliotecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945-1980. 1983 maszyn. Praca magisterska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki.
 22. Chojowska Anna, Materiały źródłowe do dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1939, 1984 maszyn. Praca magisterska: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki.
 23. Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. Oprac. Maria Jagielska, Halina Kozak, Barbara Zakrzewska - Nikiporczyk. Poznań 1984.
 24. Dzierżak Małgorzata, 'Fascynujące stemplowanie książek'. Z dowiadczeń sekcji egzemplarza obowiązkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, W: Bibliotekarz, 1986, 1/2, s.6-10.
 25. Głowacka-Helak Małgorzata, Wykazy akt i plany registratury jako pomoce kancelaryjne i registraturalne Biblioteki im. Cesarza Wilhelma oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1898-1939. W: Roczniki Biblioteczne, 1986, z.1/2, s.417-433.
 26. Jagielska Maria, Gospodarka dubletami i drukami zbędnymi w bibliotekach uniwersyteckich w Polsce w kontekcie przygotowywanej specjalizacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach naukowych [Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu]. W: Roczniki Biblioteczne, 1986, z.1/2, s.417-433.
 27. Głowacka-Helak Małgorzata, Struktura organizacyjna i wykazy akt Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w okresie Polski Ludowej. W: Roczniki Biblioteczne, R.31, 1987, z.2, s.219-236.
 28. Jazdon Artur, O nowe możliwoci informacyjne bibliotek naukowych. W: Zagadnienia Informacji Naukowej, 1990, nr 2, s.3-19.
 29. Głowacka-Helak Małgorzata, Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz ubezpieczenie zbiorów porzuconych i opuszczonych w l. 1945-1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych. W: Roczniki Biblioteczne, 1991, z.1/2 s.271-290.
 30. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1994. W: Kronika Miasta Poznania, 1994, nr 1/2, s.330-344.
 31. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 75-lecie istnienia. W: Bibliotekarz, 1994, nr 10, s.13-16.
 32. Jazdon Artur, Olszewski Tomasz, Automation of research and academic libraries in Poznan. Tudomanyos-es-Muszaki-Tajekoztatas, 43,1996, 4/5, s.155-156.
 33. Janowska Anna, Ein neu eingerichteter Lesesaal der Bundesrepublik Deutschland in der Universitätsbibliothek Poznan (Polen). W: Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie, 1994, 1/2, s.115-119.
 34. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Informator. Warszawa, 1995.
 35. Matczak Małgorzata, Bohemica w zbiorach sekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Roczniki Biblioteczne, 1995, z.1/2, s.139-142.
 36. Nowakowski Andrzej, Warunki przechowywania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej a realizacja zamówień czytelniczych w latach 1976-1996. W: Biblioteka, 1997, nr 1, s. 81-84.
 37. Jazdon Andrzej, Muzyczne bohemiana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM. W: Biblioteka 1997, nr 1, s. 93-96.
 38. Jazdon Artur, Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania. W: Biblioteka, 1997, nr 1, s. 97-110.
 39. Nowakowski Andrzej, Słów kilka o ratowaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zniszczonych przez powódź starodruków. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s. 135-140.
 40. Wydra Wiesław, Pierwsze wrzeniowe dni 1939 r. w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej we wspomnieniach dr Zofii Kaweckiej. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s.172-178.
 41. Spaleniak Alicja, Biblioteka Akademicka i jej czytelnicy : próba podsumowania na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 1998, nr 2, s.61-69.
 42. Jazdon Artur, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka. W: Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa, Bd 6 : Polen.Bulgarien. Münster 1999 s.144-156.
 43. Karpowicz Andrzej, Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań, Nîmes 2000.
 44. Aldona Chachlikowska, Helena Olszewska: Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przygotowaniu medialnym studentów i pracowników UAM. W: Edukacja Medialna, nr 4/2000, s.51 - 53.
 45. Anna Rucińska-Nagórny, Artur Jazdon: Wdrożenie systemu bibliotecznego 'Horizon' w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w bibliotekach systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: Biblioteka, 2000, nr 4(13), s. 87 - 98.
 46. Alicji Spaleniak: Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 1919 - 1939. W: Biblioteka, 2001, nr 5(14), s. 123 - 140.
 47. Praczyk Małgorzata, Sobańska Ewa: Materiały źródłowe do dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919 - 1989 w archiwach poznańskich, 1999 maszyn. Praca licencjacka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu. Promotor: dr Krzysztof Stryjkowski.
 48. Lech Trzeciakowski: W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 9 - 15.
 49. Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Poznań 1904 (przekł. Renata Piejko), W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 17 - 56.
 50. Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, przeł. Emilia Bąbol, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 57 - 59.
 51. Artur Jazdon: Rudolf Focke - Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 69 - 74.
 52. Krystyna Jazdon: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 81 - 86.
 53. Małgorzata Głowacka: Polonizacja ksiegozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 87 - 96.
 54. Łopaczyk Justyna: Od Hartwiga do KABY... Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, W: Biblioteka, 2002, nr 6(15), s. 97 - 114.
 55. Małgorzata Głowacka - Helak, Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950. W: Biblioteka 7(16): 2003, s.69-78
 56. Alicja Spaleniak, Żaneta Szeksznis, Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 7(16):2003, s.79-94
 57. Artur Jazdon, Jakub Skutecki, Z kart historii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka 7(16): 2003 [zał.płyta CD, prezentacja multimedialna]
 58. Chachlikowska Aldona, Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteki naukowe w kulturze i ciwilizacji: działania i codziennoć. Materiały konferencyjne. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej 15 - 17.06.2005. Poznań 2005, t.1, s.135-143.
 59. Skoczyński Bogumił, Universalnaja akademiczeskaja Biblioteka Poznanskogo Universiteta - ot biblioteki peczatnych fondov k biblioteke elektronnych resursov. W: Biblioteka R.9 (18), 2005, s.111-140. (Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Kijowie)
 60. Eugenia R. Dabertowa, Zapomniany strajk. W: Kronika Miasta Poznania, nr 4/2005, s. 148-161 [dot.strajku pracowników Bilbioteki w 1981 roku]
 61. Ryszard Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1949, W: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 27, Poznań 2006
 62. Andrzej Karpowicz, Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 27-49.
 63. Damian Wojciński, Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 175-183.
 64. Jakub Skutecki, Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjinalnej Wystawy Przemysłowej 1895 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, nr 10 (19), Poznań 2006, s. 51-91.
 65. Aleksiński Jan, Wielkopolska prasa lokalna po 1989 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 217-222.
 66. Góra Barbara, Gazety polskie okresu międzywojennego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 203-216.
 67. Mikołajska Aleksandra, Szatkowska Anna, Opracowanie gazet w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 261-276.
 68. Nowakowski Andrzej, Gazety regionalne do 1919 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ich stan zachowania i ochrona. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 187-202.
 69. Wichlińska Ewa, Gmerek Katarzyna, Gazety w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - doświadczenia i plany Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/ Informacja, Poznań 2006, s. 365-370.
 70. Głowacka - Helak Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 – 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s.45-62.
 71. Wesołowska Mis, Jazdon Artur, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 117-138.
 72. Karpowicz Andrzej, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 169-174.
 73. Piejko Renata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 – 1945. Przyczynek do historii. W: Biblioteka nr 11 (20), Poznań 2007, s. 175-182.
 74. Piejko Renata, Narodowy Zasób Biblioteczny- doświadczenia dziesięciu lat. W: Biblioteka nr12(21), Poznań, 2008, s.117-129
 75. Dąbrowicz Małgorzata, Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka nr 12 (21), Poznań 2008, s. 147-165.
 76. Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W: Rocznik Biblioteki Narodowej XXXIX-XL, Warszawa 2008, s.189-200
 77. Kubiś Katarzyna, Nowakowski Andrzej, Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia. W: Biblioteka nr 13 (22), Poznań 2009, s.77-87
 

See also:

» Connect with Publishing
» About the sale
» Online Publications

Poznań University Library invites to a jubilee preview exhibition of new publications: 15th Poznań Review of Scientific Books