Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 października 2006 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 października 2006 r.
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 października 2006 r.


   1.
      W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Wiesława Wydry członkowie Rady jednogłośnie wybrali do prowadzenie posiedzenia Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dr Artura Jazdona.

   2. Dyskusja nad Regulaminem Systemu Biblioteczno-Informacyjnego.

            1). Rozdział I § 4 pkt a) Prof. Paweł Domański zaproponował dodanie na początku zdania słowa gromadzenie,

            2). Rozdział I § 5 pkt 4 d) Prof. Piotr Bering zasugerował, aby ten punkt brzmiał następująco: pracownicy naukowi i bibliotekarze bibliotek naukowych będący na emeryturze lub rencie. Mgr Alicja Łowicka poparła taki zapis, gdyż w przeciwnym razie emerytowani pracownicy nauki byliby tylko czytelnikami kaucyjnymi, członkowie Rady Bibliotecznej jednogłośnie (21 głosami za) zaaprobowali ten zapis,

            3). Rozdział I § 6 Prof. Paweł Domański uważa, że za korzystanie z Biblioteki w tym za kartę biblioteczną pracownicy nauki nie powinni płacić. Wniosek poparł również Prof. Wyrwa sugerując, aby napisać w tej sprawie list do Rektora. O sformułowanie takiego pisma poproszono Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dr Artura Jazdona. Pani mgr Alicja Spaleniak wnioskowała, aby nie zmieniać zasady przedłużania karty bibliotecznej raz w roku, motywuje ona czytelników do rozliczania się z biblioteką,

            4). Rozdział II § 9 pkt 1: prof. Domański proponuje, aby dodać podpunkt 8 opiniowanie cennika,

            5). Rozdział III § 11 pkt 1: dr hab. Jaromir Jeszke zadał pytanie: czy zapis w regulaminie jest klarowny i jednoznacznie określa, że Dyrektor Biblioteki może być powołany na następne kadencje? Odpowiedzi udzieliła Pani Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz: ustawa wyklucza możliwość reelekcji. Tylko władze rektorskie podlegają kadencyjności i do nich odnoszą się przepisy ustawy. Dyrektor nie jest wybierany, ale powoływany, dlatego to stanowisko nie jest kadencyjne, czyli może być powtórnie powołany. W związku z powyższym zapis członkowie Rady Wydziału postanowili pozostawić bez zmian.

            6). Rozdział VI § 24 Prof. Zbigniew Tyczyński zaproponował dodanie na końcu paragrafu od kolejnego myślnika: współpracuje z Wydziałową Radą/Komisją Biblioteczną,

            7). Rozdział VII § 25 pojecie służba biblioteczna pozostaje w Regulaminie pomimo, że nie pojawia się w Ustawie o szkolnictwie wyższym - wniosek dr Artura Jazdona. Rada Biblioteczna jednogłośnie (22 głosy za) zaaprobowała wniosek.

            8). Załącznik nr 2 dr hab. Jaromir Jeszke zauważył brak w załączniku Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Prof. Piotr Bering zapytał o Bibliotekę Collegium Europeum. Biblioteka ta nie jest odrębną jednostką, tylko traktowana jest jako wydzielona kolekcja Biblioteki Uniwersyteckiej.

            Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

            Ilość głosów
            Tak     Nie     Wstrzymujących się
            22     -     -

   3. Dyskusja nad Regulaminem Udostępniania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

          1). Rozdział I: prof. Piotr Bering zwrócił uwagę na niespójność punktu 10 z punktem 29 dotyczącym prawa wypożyczania zbiorów. W związku z tym punkt 10 po ustaleniach z mgr Alicją Spaleniak otrzymał następujące brzmienie:
          Biblioteka wystawia karty biblioteczne:

             1.
                dla studentów i pracowników UAM (w wypożyczalni miejscowej i bibliotekach wydziałowych) upoważniające do wypożyczania zewnętrznego, korzystania z czytelni oraz zdalnego, bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych,

             2.
                dla nauczycieli akademickich i studentów innych szkół wyższych Poznania, jeśli uczelnie te posiadają właściwe uzgodnienia z Biblioteką Uniwersytecką, dla pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zachodniego oraz nauczycieli akademickich i bibliotekarzy szkół wyższych miasta Poznania będących na emeryturze lub rencie, ( w wypożyczalni miejscowej ) upoważniające do wypożyczania zewnętrznego oraz korzystania z czytelni,

             3.
                dla pozostałych grup użytkowników (na stanowisku informacyjnym w holu gmachu głównego lub w czytelniach BU), upoważniające do wyłącznego korzystania z czytelni.

          2). Rozdział II: prof. Andrzej Wyrwa poruszył sprawę wypożyczania książek doktorantom nie będącym na studiach doktoranckich. Prof. Jeszke poparł wniosek prof. Wyrwy, aby umożliwić tej grupie wypożyczenie książek proponując jako zabezpieczenie zwrotu (kaucję) część pieniędzy, które doktorant płaci w momencie otwarcia przewodu doktorskiego. Pani Spaleniak zauważyła, że wpłata kaucji winna mieć miejsce w momencie kiedy zainteresowany chce zacząć korzystać z biblioteki.
          Sprawa ta jest ważna i winna być przedmiotem późniejszej dyskusji. Pani Spaleniak poinformowała, że prace doktorskie w świetle znowelizowanego prawa autorskiego mogą być udostępniane jak inne publikacje. To autor pracy winien decydować w jakim zakresie praca może być udostępniana i kopiowana. Należy zwrócić się do Rektora, aby zarządzeniem ustalił jednolity formularz, który autor będzie wypełniał. Do czasu wprowadzenia innych, być może ogólnopolskich rozwiązań, punkt 24 zostaje uzupełniony o następujący fragment:
          Wypożyczanie ich poza bibliotekę możliwe jest wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody autora lub promotora pracy.

          3). Rozdział III: na wniosek mgr Alicji Łowickiej w punkcie 29 podpunkt e otrzymał następujące brzmienie:
          nauczyciele akademiccy i bibliotekarze szkół wyższych Poznania będący na emeryturze lub rencie.

          4). Rozdział III punkt 40: w związku z wprowadzeniem punktu o potwierdzaniu w indeksach niezaległości wobec biblioteki konieczne jest, jak zauważyła Pani Rektor Sławomira Wronkowska, wystąpienie o uzupełnienie "Regulaminu studiów na UAM" o stosowny zapis.

          5). Rozdział V: po zgłoszonych przez Panią Spaleniak zmianach w punkcie 52 dotyczącym depozytów brzmi on następująco:
          Biblioteka Uniwersytecka udostępnia na odrębnych warunkach bieżące czasopisma naukowe wąskospecjalistyczne oraz w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne wydawnictwa wielotomowe bibliotekom wydziałowym. Podstawą użyczenia jest odpowiednia umowa depozytowa. Wydziały i ich Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za stan fizyczny i zwrot dzieł w określonym czasie oraz za ich swobodny dostęp dla czytelników spoza wydziału.

          6). Rozdział VII: prof. Domański wnioskował, aby w Regulaminie znalazła się informacja o godzinach otwarcia Biblioteki. Dr Artur Jazdon wysunął wniosek, aby w regulaminie nie regulować tej kwestii zbyt szczegółowo.

          Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Udostępniania dot. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu:

          Ilość głosów
          Tak     Nie     Wstrzymujących się
          22     -     -

   4. Opłaty

            1) Prof. Wyrwa wystąpił z propozycją, aby opłata za gazowanie materiałów w komorze wynosiła 100 zł za jeden wsad.

            2) Prof. Kamiński zapytał, czy wysokości kwot wymienione w załączniku nr 1 były ustalane na podstawie kalkulacji. Wątpliwości dotyczyły zwłaszcza kwoty za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej potwierdził, że jeśli chodzi o cenę ustaloną za gazowanie, była przygotowywana kalkulacja. a cena duplikatu karty stanowi tradycyjnie podwójną cenę karty, gdyż stanowi również rodzaj kary i ma pełnić role dyscyplinującą.

            3) Prof. Bering zainicjował dyskusję na temat cennika opłat za skanowanie zbiorów specjalnych, zwracając uwagę na potrzeby pracowników naukowych np. PAN. Mgr Jakub Skutecki zwrócił uwagę na problem skanowania zbiorów kartograficznych i ikonograficznych. Od kiedy Muzeum Narodowe w Poznaniu za jedna kopię pobiera opłatę w wysokości 240 zł. liczba czytelników pragnących skorzystać z tego typu usługi zwiększyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ustanowienie opłaty ma zapobiec pochopnym zamówieniom, gdyż opłata dyscyplinuje. W wyniku dyskusji przyjęto propozycję dodania w cenniku opłat za skanowanie zbiorów specjalnych zapisu, iż dla pracowników PAN, IZ i innych placówek naukowych wprowadza się stawkę 25 zł za skan; oraz jednolita stawkę 50 zł za skan dla odbiorców komercyjnych.

            Głosowanie nad przyjęciem Wykazu opłat Biblioteki Uniwersyteckiej:

            Ilość głosów
            Tak     Nie     Wstrzymujących się
            22     -     -

            Tematem  następnego posiedzenia Rady Bibliotecznej mają być sprawy związane z e - źródłami i usługami informacyjnymi.

Protokołowała
mgr Beata Ciesielska