Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Załącznik 1
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Załącznik 1

Zał.1.
''REGULAMIN WZORCOWY''
projekt założeń zapisów, które winny lub mogą znaleźć się w regulaminach bibliotek wszystkich jednostek systemu biblioteczno -informacyjnego UAM


    Komentarz:    Punkty napisane pismem zwykłym - proponowane jako obowiązkowe
    Punkty napisane kursywą - do dowolnego zastosowania przez jednostkę organizacyjną
    Miejsca wypunktowane - do właściwego dla danej jednostki uzupełnienia

 

 

1. Biblioteka..................... jest biblioteką naukową wchodząca w skład systemu biblioteczno - informacyjnego UAM i ma charakter powszechny.

2. Zbiory Biblioteka udostępnia:

 • prezencyjnie na miejscu,
 • drogą wypożyczeń indywidualnych,
 • drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bibliotekom spoza m. Poznania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


3. Cały księgozbiór udostępnia się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

4. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:

 • pracownicy naukowi jednostki macierzystej
 • pracownicy naukowi Wydziału,
 • słuchacze studiów doktoranckich dziennych i zaocznych własnego wydziału,
 • studenci wydziału/ instytutu
 • studenci posiadający status sww
 • pozostali pracownicy jednostki macierzystej
 • inne osoby po uzyskaniu zgody kierownika Biblioteki


5. Pozostałe osoby ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wyłącznie w czytelni.

6. Nie wypożycza się:

 • prac magisterskich i doktorskich,
 • czasopism i gazet,
 • książek oznaczonych .................
 • dyskietek
 • programów komputerowych
 • baz danych na CD-ROM,
 • materiałów audiowizualnych,
 • mikrofilmów,
 • zbiorów specjalnych, książek rzadkich i szczególnie cennych, uszkodzonych.


 7. Okres wypożyczenia książek wynosi:

 • dla pracowników naukowych do 12 miesięcy,
 • dla doktorantów do 6 miesięcy
 • dla studentów, w zależności od rodzaju materiału bibliotecznego od............. do ........... tygodni/miesięcy,
 • dla pozostałych grup..........................


8. Okres wypożyczenia dla innych materiałów wynosi odpowiednio:

 • dla CD-ROM i dyskietki ............
 • dla książek zarezerwowanych na zajęcia.........................
 • dla wypożyczeń na specjalnych warunkach:
                    o 7 dni w przypadku tzw. wypożyczeń tygodniowych,
                    o na czas od zamknięcia bibliotek do jej porannego otwarcia w przypadku tzw. wypożyczeń nocnych,
                    o od soboty godz. 10.00 do poniedziałku godz. 10.00, w przypadku tzw. wypożyczeń weekendowych


9. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony w przypadku braku zapotrzebowania ze strony innych czytelników, co wymaga okazania aktualnej karty bibliotecznej i danej książki.

10. W uzasadnionych przypadkach Kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia co wymaga odpowiednio wczesnego powiadomienia zainteresowanego czytelnika.

11. Czytelnikom przysługuje prawo wypożyczenia książek w następującej ilości:

 • pracownikom naukowym jednostki macierzystej - do 30 wol.
 • pracownikom naukowym Wydziału - do 30 wol.
 • doktorantom własnego wydziału - do 10 wol.
 • studentom wydziału - do 10 wol.
 • Studentom sww - do 3 wol.
 • innym pracownikom jednostki macierzystej - do 5 wol.
 • pozostałym uprawnionym osobom - jednorazowo 1 wol.


12. Z wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać mogą pracownicy, doktoranci i magistranci Wydziału.

13. Do dokonywania wypożyczeń upoważnia jednolita dla systemu biblioteczno - informacyjnego UAM aktualna karta biblioteczna wydawana lub aktywowana przez:

 • Wypożyczalnię w Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • Bibliotekę Wydziału,

          upoważniająca do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

14. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki, Czytelni, Wypożyczalni korzystać można wyłącznie w godzinach jej, ich otwarcia, zgodnie z ustalonym przez władze jednostki organizacyjnej i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

15. Warunkiem uzyskania karty bibliotecznej jest:

 • przedstawienie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji służbowej lub studenckiej,
 • wypełnienie jednolitej dla bibliotek systemu biblioteczno - informacyjnego UAM deklaracji,
 • wniesienie przewidzianej opłaty.


16. Przy wyborze książek z księgozbioru dostępnego w wolnym dostępie obowiązuje samoobsługa.
          Książki i czasopisma z magazynu zamkniętego realizuje bibliotekarz
          Wypożyczenia czytelników rejestruje na bieżąco pracownik biblioteki.
          Realizacja zamówień z księgozbioru podręcznego zawierającego podręczniki i lektury jest natychmiastowa.

17. Książki nie wprowadzone jeszcze do bazy komputerowej zamawiać należy z .......dniowym wyprzedzeniem.

18. Okres rezerwacji materiałów zamówionych do wypożyczenia zewnętrznego wynosi do 14 dni.

19. W przypadku:

 • przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów,
 • trwałego uszkodzenia lub zniszczenia,
 • zagubienia,
 • nieprzestrzegania regulaminu,

          wobec użytkowników stosowane będą regulaminowe sankcje.

20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub odmowy zwrotu materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo do:

 • naliczania kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalanej rokrocznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN.
 • pisemnego monitowania na koszt czytelnika,
 • skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej,
 • wystąpienia do władz macierzystej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika.


21. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału biblioteka ma prawo zażądać:

 • zwrotu identycznego egzemplarza,
 • zakupu wskazanej przez bibliotekę książki, czasopisma itp. o ekwiwalentnej wartości,
 • poniesienia pełnego kosztu wykonania (zastępującej oryginalny egzemplarz) oprawionej kserokopii lub wersji elektronicznej oryginału.


22. Za nieterminowy zwrot materiałów wypożyczonych na specjalnych zasadach (wypożyczenia: na zajęcia, weekendowe, na noc, 7-dniowe) ........... zł za każdy dzień opóźnienia.

23. Za zniszczenie kodu kreskowego opłata karna wynosi 5 zł.

24. Za zagubienie klucza do szafki depozytowej (odzieżowej) opłata wynosi ..... zł.

25. Użytkownicy mają prawo do używania na terenie biblioteki, czytelni własnych laptopów w miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez personel biblioteki.

26. Zgody Pracownika Biblioteki wymaga każdorazowo;

 • wnoszenie i używanie na terenie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery),
 • wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserografowania, skanowania, fotografowania.


27. Do obowiązków czytelnika należy:

 • w przypadku korzystania z czytelni dokonanie rejestracji elektronicznej lub wpisanie się do księgi odwiedzin,
 • przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia, zabrudzenia itp. dyżurnemu bibliotekarzowi,
 • pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni lub miejscach do tego przeznaczonych,
 • w  przypadku wyjazdów na dłuższe (w przypadku studentów co najmniej 1-miesięczne, w przypadku doktorantów i pracowników nauko co najmniej 3-miesięczne) okresy zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • rozliczenie tzw. obiegówki w przypadku przerwania lub zakończenia studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz w przypadku ustania stosunku pracy z UAM,
 • przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych,
 • przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Biblioteki jakichkolwiek napojów i jedzenia,
 • przestrzeganie i stosowanie się obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dziekana Wydziału, kierownika jednostki organizacyjnej


28. Udostępnianie materiałów bibliotecznych do reprodukcji w celach wydawniczych, wystawienniczych itp. następuje wg oddzielnie ustalonych zasad.

29. Skargi i wnioski przyjmuje oraz wątpliwości rozstrzyga kierownik Biblioteki w wyznaczonych terminach.