Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Pismo Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Pismo Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Do Kierowników jednostek organizacyjnych UAM


    W załączeniu przesyłam dwa dokumenty będące wynikiem dyskusji przeprowadzonej przez Radę Biblioteczną, a przygotowane przez roboczy zespół pracowników bibliotek wydziałowych, instytutowych oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Po dyskusji i wniesieniu stosownych poprawek, dokumenty te zostały przyjęte przez Radę Biblioteczną przy dwóch głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, na posiedzeniu w dniu 18.06.2004 roku.

    Załącznik nr 1 zawiera dokument zwany roboczo ''regulaminem wzorcowym'', a stanowiący w rzeczywistości projekt założeń zapisów, które winny lub mogą znaleźć się w regulaminach bibliotek wszystkich jednostek systemu biblioteczno -informacyjnego UAM.

          Konieczność przygotowania nowych regulaminów wypływała z następujących przesłanek:
              o braku w części jednostek aktualnych tego typu dokumentów,
              o uznania, że regulaminy winny zawierać pewne określone punkty i być w ogólnym zarysie ujednolicone,
              o
                konieczności uwzględnienia w tych dokumentach zapisów, których obecność i przestrzeganie warunkują przeniesienie realizacji pewnych zadań związanych z obsługą użytkowników na biblioteki sieci.

    Projekt przedstawiony w zał. nr 1 zawiera szereg zapisów, które wg nas winny we wszystkich regulaminach być umieszczone, choć nie koniecznie w zaproponowanym kształcie. Niektóre z nich mogą być przejęte w całości, z niektórych konkretna biblioteka przejmie pewne tylko podpunkty, niektóre uzupełni w sposób właściwy dla swoich potrzeb, możliwości organizacyjnych, stosowanych tradycyjnie rozwiązań itp. Niektóre z zaproponowanych ustaleń zapisano kursywą, co oznacza że są to propozycje fakultatywne, których zastosowanie może lecz nie musi mieć miejsca w danej bibliotece. Każda więc jednostka organizacyjna UAM dla potrzeb swojej biblioteki, nada dokumentowi indywidualny charakter. Taka konstrukcja pozwoli jak sądzimy zapewnić regulaminom pewną spójność, przy zachowaniu przez każdy z nich określonych cech indywidualnych.

    W załączniku 2 przedstawione zostały ogólne warunki, które umożliwiać będą przejmowanie przez poszczególne jednostki organizacyjne sieci biblioteczno-informacyjnej UAM zadania samodzielnej rejestracji czytelników, wydawania kart nowych oraz corocznego prolongowania ich aktualności.

    Zgodnie z propozycją wysuniętą podczas posiedzenia wspomnianej Rady Bibliotecznej, przesyłamy załączone dokumenty z prośbą o ich przekazanie Komisji Bibliotecznej czy innym ciałom właściwym do przygotowania Regulaminu dla Biblioteki Wydziałowej lub Regulaminów dla Bibliotek Instytutowych itp. Materiały te zostały także dostarczone do wszystkich bibliotek sieci biblioteczno-informacyjnej UAM z prośbą o przygotowanie się do dyskusji na ten temat.

    Z poważaniem
    Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
    Dr Artur Jazdon