Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Załącznik z dn. 20.02.2003 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Załącznik z dn. 20.02.2003 r.
KONCEPCJA BUDOWY MAGAZYNU KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
PRZY UL. RATAJCZAKA 38/40


   1. Stan obecny

      Na podwórzu Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się parterowy, nie pod-piwniczony budynek przeznaczony na magazyn książek. Z uwagi na jego stan techniczny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w 1995 roku wyłączył go z użytkowania. Znajdowało się tam wówczas ok.100.000 wol.
      Z uwagi na brak możliwości przeniesienia znajdujących się w nim zbiorów w inne miejsce, pozostają one w przedmiotowym magazynie i nie są udostępniane czytelnikom.


   2. Potrzeby Biblioteki w zakresie przechowywania zbiorów

      Po oddaniu w roku 1993 do użytku nowo wybudowanego magazynu książek przeniesiono do niego książki i czasopisma z różnych magazynów zastępczych i aktualnie jest on prawie całkowicie zapełniony.
      Po przeniesieniu do magazynu przy Collegium Cegielskiego zbiorów Kaiser Wilhelm Bibliothek z Moraska jedyną rezerwą magazynową Bibliotekistała się powierzchnia pod tzw. nowym gmachem ( ok.150 metrów kwadratowych). Sytuacja aktualna powstała mimo starań Biblioteki o ograniczenie wpływów bieżących po-przez zwiększenie specjalizacji w gromadzeniu oraz prowadzenia bardzo rozbudowanej selekcji retrospektywnej.


   3. Sprawa Narodowego Zasobu Bibliotecznego

      Na podstawie Ustawy o Bibliotekach z dnia 27.06.1997 roku, Minister Kultury i Sztuki wydał dnia 24 listopada 1998r. rozporządzenie dotyczące utworzenia Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu znalazła się w gronie bibliotek, których zbiory wchodzą w zakres NZB. Zasób ten zgodnie ze wspomnianymi aktami prawnymi musi być w sposób szczególny chroniony, przechowywany, konserwowany i udostępniany.
      W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w zakres zbiorów należących do NZB będą wchodziły: zbiory specjalne oraz wybrane materiały spośród druków wydanych w latach 1801-1945.
      Zbiory specjalne mają w naszej Bibliotece zapewnione dobre warunki przechowywania. Dla pozostałej części zbiorów wchodzących w skład NZB należy przygotować wydzieloną powierzchnię magazynową zapewniającą odpowiednie warunki ich ochrony.


      Koncepcja rozbudowy i wykorzystania nowej powierzchni magazynowej.

      Koncepcja budowy nowego magazynu na miejscu starego baraku została po raz pierwszy podniesiona w roku 1994 w rozmowie z Rektorem J.Federowskim zyskując jego akceptację. Zgodnie z propozycją, na miejscu starego baraku, który należy bezwzględnie wyburzyć, można zbudować podpiwniczony, 5-piętrowy budynek, połączony łącznikiem komunikacyjnym ze starym magazynem. Wstępne warunki zabudowy oraz warunki lokalizacji zostały już uprzednio uzgodnione. Obecnie należałoby je uzyskać od nowa.

      Proponujemy aby nowy budynek przeznaczyć na magazynowanie m.in. zbiorów wchodzących w zakres NZB oraz organizację na jego parterze Pracowni Konserwacji i Ochrony Zbiorów (komórka powstała z połączenia obecnych dwóch sekcji: Konserwacji i Opraw).


      Realizacja tej koncepcji rozwiązywałaby bowiem najwięcej z palących problemów Biblioteki:

          *
            Zasób NZB będzie wydzielony i dobrze zabezpieczony. Udostępnianie zbiorów z tego zasobu może być wówczas najbardziej kontrolowane (kontrolowane wejścia magazynierów, kontrola wydawanych książek).
          *
            Na miejscu w magazynie można wyznaczyć jedno-dwa stanowiska dla pracowników nauki korzystających z tego zbioru, co wyeliminuje konieczność przekazywania zbiorów do ogólnie dostępnych czytelń.
          *
            Zlokalizowana na parterze Pracownia Konserwacji i Ochrony Zbiorów w godzinach pracy byłaby naturalną przeszkodą dla osób niepowołanych, próbujących penetrować magazyn czy jego najbliższe otoczenie. Po drugie przekazywanie książek do konserwacji czy opraw odbywałoby się wewnątrz jednego gmachu.
          *
            Miejsce w magazynie głównym wygospodarowane po wyprowadzeniu z niego zbiorów należących do NZB przeznaczone zostałoby na magazynowanie nowych wpływów oraz zwiększenie wolnego dostępu do zbiorów poprzez wydzielenie na ten cel parterowego piętra.
          *
            Miejsce w piwnicy starego gmachu zajmowane obecnie przez Pracownie Konserwacji oraz Pracownie Introligatorską można będzie przeznaczyć na organizację nowej czytelni lub powiększenie liczby miejsc czytelnianych dzięki organizacji wewnętrznej komunikacji z obecnymi czytelniami (czytelnie ogólna i czasopism zajmują piętra I i II nad wspomnianymi pomieszczeniami).
          *
            Stworzone zostaną szanse na przymierzenie się do usunięcia części zbiorów zmagazynowanych obecnie na strychu, co oznaczałoby realizację jednego z najważniejszych i w chwili obecnej niemożliwych do zrealizowania wniosków pokontrolnych NIK.

          Ponieważ docelowo budowa nowego magazynu wydaje się nieunikniona, przyjęcie tego rozwiązania pozwoliłoby na uniknięcie kosztownych, a trudnych dla wykonawców i bibliotekarzy przeróbek i adaptacji istniejących pomieszczeń na cele magazynowe.


          Rada wyraziła również stanowisko w sprawie zamówień publicznych


          Stanowisko Rady Bibliotecznej
          Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
          z dnia 20.02.2003


          Rada Biblioteczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z niepokojem obserwuje ujemne skutki działania obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Doceniając jej wagę, znaczenie i pozytywne oddziaływanie przy realizacji np. prenumeraty czasopism zagranicznych, uważamy że blokuje i utrudnia realizację prostych, lecz także ważnych statutowych działań bibliotecznych jak zakup książek, zlecenie opraw, zabiegów introligatorsko-konserwatorskich itp.

          Dlatego stoimy na stanowisku, iż konieczne jest w odniesieniu do bibliotek wprowadzenie w przygotowywanej nowelizacji ustawy zmian gwarantujących wyłączenie zakupu książek z postępowania przetargowego oraz znaczne podniesienie progu finansowego dla zakupów realizowanych z wolnej ręki.


          Z poważaniem

          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra