Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 2/2005
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 2/2005
      Uchwała Rady Bibliotecznej nr 2/2005 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
      w Poznaniu z dnia 17.03.2005 w sprawie przewidywanej zmiany
      Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie
      wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego
      poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.
      Dziennik Ustaw Nr 29 z 1997 r.


          W związku z docierającymi do Biblioteki Uniwersyteckiej informacjami o możliwości niekorzystnej zmiany Rozporządzenia o Egzemplarzu Obowiązkowym pozbawiającego Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu bezpłatnego egzemplarza obowiązkowego Rada Biblioteczna Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyraża swój stanowczy protest.
          Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która jest trzecią co do wielkości i zasobów Biblioteką naukową w Polsce, otrzymuje bezpłatny regionalny egzemplarz obowiązkowy od 1919 r., a ogólnopolski od 1927 roku do chwili obecnej, dzięki czemu posiada komplet literatury polskiej. Zbiór ten służy prowadzeniu badań naukowych, krzewieniu nauki, kultury i oświaty wśród wszystkich mieszkańców Wielkopolski oraz dokumentowaniu i archiwizowaniu dorobku wydawców z całej Polski.
          Z racji na ograniczone środki finansowe Biblioteka nie byłaby w stanie zgromadzić tak pełnej kolekcji drogą zakupu. Pozbawienie egzemplarzy obowiązkowych Biblioteki Uniwersyteckiej przyczyni się do zmniejszenia wartości i stopnia użyteczności tego zbioru.
          Rada Biblioteczna zwraca się do władz Uczelni o zajęcie oficjalnego stanowiska w powyższej sprawie.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM