Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Zasady dla autorów
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 16 (25) Poznań 2012

 • Nr 15 (24) Poznań 2011

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 14 (23) Poznań 2010

 • Nr 13 (22) Poznań 2009

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 12 (21) Poznań 2008

Najważniejsze zasady redagowania tekstów przygotowywanych dla Biblioteki
 1. Teksty powinny być napisane w programie Word. Równanie do prawej i lewej strony, odstęp 1,5 wiersza. Wielkość czcionki 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie wyrazów automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły powinny być numerowane i pisane czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub myślnikami). Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania jakichś fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

 2. Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu Word. Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z innymi graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które winny być wykonane w technice czarno-białej.

 3. Do tekstu należy dołączyć, obok wydruku, płytę CD lub przesłać tekst e-mailem.

 4. Do tekstów zamieszczonych w działach „Artykuły” i „Miscellanea” należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie pół strony tekstu), zawierające główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.

 5. Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (skąd pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora.

 6. Przypisy. Numerowane kolejno na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszonych przez autora problemach. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, należy podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła sygnalizowane skrótem op.cit. (bez wielokropków) z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu wyraźnie wynika o jakie dzieło chodzi, w przeciwnym przypadku należy podać skrócony opis: pierwsza litera imienia, nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu. W przypadku kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, opis każdego winien być oddzielony średnikiem. W przypadku, kiedy autor bardzo często odwołuje się do jednego tekstu, można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę, wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment można każdorazowo zaznaczać w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.

 7. Teksty zgłoszone do „Biblioteki” muszą zawierać bibliografię załącznikową.

 8. Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron. W recenzjach należy unikać przypisów, strony skąd pochodzą cytaty, lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.

 9. Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 10. Teksty do „Biblioteki” przyjmowane są do końca maja każdego roku.